Auto Blog-Pomóc drogowa Autopomoc Jak Nie Płacić Akcyzy Za Samochód?

Jak Nie Płacić Akcyzy Za Samochód?

0 Comments

Jak Nie Płacić Akcyzy Za Samochód
Kto może zostać zwolniony z akcyzy za samochód? – Z takiego prawa może skorzystać osoba, która zdecydowała się na powrót do Polski na pobyt stały (mieszka tutaj co najmniej 185 dni) i chce przywieźć ze sobą swój majątek, w tym oczywiście samochód (tzw. mienie przesiedleńcze). Przysługuje jej wtedy zwolnienie z akcyzy na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług.

Jak ominąć akcyzę za samochód?

Nowy sposób na ominięcie akcyzy? W internecie nie brakuje ogłoszeń oferujących pomoc w przystosowaniu sprowadzonego samochodu do wymogów auta specjalnego. Takie pojazdy zwolnione są w Polsce z podatku akcyzowego. Czy rzeczywiście da się w ten sposób uniknąć podatku? Foto: Onet Samochody “Oferuję pomoc w uniknięciu absurdalnej opłaty akcyzowej. Zainteresowany musi dostarczyć auto do Zgorzelca Procedura trwa około 6 godzin. Jest w pełni legalna potwierdzona badaniem TUV&Dekra. Żadnych ograniczeń jeżeli chodzi o typ nadwozia (sedan, hatchback, kombi, suv, van).

 • Oszt 2,5 tys. zł.
 • Cena zawiera przystosowanie auta do wymogów, które musi spełniać pojazd specjalny niepodlegający akcyzie, przegląd niemiecki potwierdzający przystosowanie auta”.
 • Ogłoszenie o takiej treści znaleźliśmy ostatnio na jednym z serwisów aukcyjnych.
 • Pomoc ta polega na przystosowaniu sprowadzonego pojazdu do wymogów auta specjalnego.

Takie samochody zwolnione są w Polsce z podatku akcyzowego. Oferty o podobnej treści wzbudzają szczególne zainteresowanie wśród osób planujących sprowadzić do kraju drogą limuzynę z silnikiem powyżej 2 litrów. Czy aby jednak na pewno da się w ten sposób uniknąć akcyzy? Postanowiliśmy zapytać o szczegóły samego ogłoszeniodawcę.

Niestety nie usłyszeliśmy od niego żadnych konkretów, oprócz zapewnień, że wszystko będzie załatwione jak należy. To że auto będzie posiadać status pojazdu specjalnego na podstawie niemieckich przepisów jeszcze o niczym nie świadczy. Aby zarejestrować taki samochód w Polsce trzeba spełnić wymogi określone w polskim prawie.

Nasze wątpliwości związane z tą kwestią ogłoszeniodawca rozwiał jednym zdaniem. – Jak pan przyjedzie z samochodem wszystko załatwimy na miejscu wraz z rejestracją pojazdu w kraju. Ważne tylko by auto posiadało hak – zapewnia nasz rozmówca. Znając nasze realia, można sobie wyobrazić, że jakiś znajomy diagnosta wypisuje w papierach, że sprowadzony pojazd spełnia wymogi auta specjalnego.

Niewykluczone, że z takim sfabrykowanym dokumentem uda się jakoś zarejestrować samochód. Urzędnicy wydziałów komunikacji nie sprawdzają naocznie pojazdów i nie weryfikują zapisów w papierach ze stanem faktycznym. Samochód specjalny, który w myśl polskich przepisów zwolniony jest z podatku akcyzowego nie przechodzi też odprawy celnej.

Przywożąc takie auto do kraju nie mamy żadnych zobowiązań wobec urzędu celnego. W przypadku tych pojazdów nie wydaje on nawet zaświadczenia o zwolnieniu z akcyzy. Nie zmienia to jednak faktu, że takie działanie jest dość ryzykowne i bezprawne. Bo jak wytłumaczymy podczas kontroli drogowej, że nasz luksusowy Mercedes zarejestrowany jest jako pojazd specjalny do przewozu np.

farmaceutyków i krwi, podczas gdy w rzeczywistości nie ma z tym nic wspólnego. Wróćmy jednak na chwilę do naszego ogłoszeniodawcy. Drążąc temat zapytaliśmy go na jaki konkretnie pojazd specjalny zostanie przerobiony nasz samochód. Tu ku naszemu zaskoczeniu nie bardzo był on w stanie określić jego rodzaj, a to tylko podważa wiarygodność tej internetowej oferty.

Nie da się zapłacić akcyzy – nowy problem dla kierowców!

Polskie przepisy dość jasno mówią jakie samochody spełniają wymogi auta specjalnego. Określają też warunki techniczne jakie trzeba spełniać by zarejestrować taki samochód. Na pewno nie ograniczają się one do zamontowania haka. Pojazdem specjalnym jest np.

Jak ominąć opłatę akcyzy?

Art.110.1. Zwalnia się od akcyzy samochód osobowy przywożony przez osobę fizyczną przybywającą na terytorium kraju na pobyt stały lub powracającą z czasowego pobytu z terytorium państwa członkowskiego na terytorium kraju, jeżeli łącznie są spełnione następujące warunki: 1) samochód osobowy jest przeznaczony do użytku osobistego tej osoby; 2) samochód osobowy służył do użytku osobistego tej osoby w miejscu poprzedniego jej pobytu w państwie członkowskim Unii Europejskiej przez okres co najmniej 6 miesięcy przed zmianą miejsca pobytu; 3) osoba ta przedstawi właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego dowód potwierdzający spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 2; 4) samochód osobowy nie zostanie sprzedany, wynajęty lub w jakikolwiek inny sposób oddany do użytku osobie trzeciej przez okres 12 miesięcy, licząc od dnia jego przywozu na terytorium kraju; 5) samochód osobowy został nabyty lub wprowadzony do obrotu zgodnie z przepisami dotyczącymi opodatkowania obowiązującymi w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym osoba fizyczna miała miejsce zamieszkania, a przy wywozie nie zastosowano zwolnienia od akcyzy lub zwrotu podatku.2.

You might be interested:  Jakie Dokumenty Potrzebne Do Opłacenia Podatku Za Samochód?

Zwalnia się od akcyzy samochód osobowy przywożony przez osobę fizyczną przybywającą z terytorium państwa członkowskiego na terytorium kraju na pobyt stały w związku z zawarciem związku małżeńskiego, jeżeli łącznie są spełnione warunki, o których mowa w ust.1, oraz przywóz następuje w okresie 2 miesięcy przed przewidywaną datą zawarcia związku małżeńskiego albo 4 miesięcy po dacie zawarcia tego związku małżeńskiego.3.

Osoba fizyczna, o której mowa w ust.2, jest obowiązana do przedłożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego dowodu zawarcia związku małżeńskiego w okresie 4 miesięcy od daty jego zawarcia.4. Zwalnia się od akcyzy samochód osobowy przywożony przez osobę fizyczną, która nabyła w drodze dziedziczenia prawo własności lub prawo użytkowania tego samochodu osobowego na terytorium państwa członkowskiego, pod warunkiem że osoba ta przedstawi właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego dokument stwierdzający prawo własności lub prawo użytkowania samochodu osobowego nabyte w drodze dziedziczenia potwierdzony przez notariusza lub inne właściwe władze, a także że samochód osobowy jest przywożony na terytorium kraju nie później niż w terminie 2 lat, licząc od daty wejścia w posiadanie tego samochodu.5.

Warunków, o których mowa w ust.1 pkt 2 i 3, nie stosuje się do członków służby zagranicznej i żołnierzy zawodowych wyznaczonych do pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami kraju, jeżeli przedstawią dokumenty potwierdzające zatrudnienie w placówce zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej lub oddelegowanie do pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami kraju – w przypadku gdy nie istnieje możliwość zarejestrowania w kraju samochodów osobowych używanych przez te podmioty na terytoriach państw członkowskich Unii Europejskiej, z których powracają.6.

W przypadku, o którym mowa w ust.1, 2 i 4, właściwy naczelnik urzędu skarbowego wydaje zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy.7. W przypadku przywozu, o którym mowa w ust.1 i 2, z terytorium państwa członkowskiego, samochód osobowy jest zwolniony od akcyzy, jeżeli został przywieziony przed upływem 12 miesięcy od dnia osiedlenia się osoby fizycznej na terytorium kraju.8.

Za miejsce stałego pobytu uznaje się miejsce, w którym osoba fizyczna przebywa przez co najmniej 185 dni w roku kalendarzowym ze względu na swoje więzi osobiste i zawodowe. W przypadku osoby niezwiązanej z tym miejscem zawodowo na osobiste powiązania wskazuje istnienie ścisłych więzi pomiędzy tą osobą a miejscem, w którym mieszka.

Jednakże za miejsce stałego pobytu osoby związanej zawodowo z miejscem innym niż miejsce powiązań osobistych, i z tego względu przebywającej na zmianę w różnych miejscach na terytoriach dwóch lub więcej państw członkowskich Unii Europejskiej, uznaje się miejsce, z którym jest związana osobiście, pod warunkiem że regularnie tam powraca.

Jak uzyskać zaświadczenie o braku obowiązku zapłaty akcyzy?

Czas realizacji –

 • Rejestracja zgłoszeń oraz wniosków – niezwłocznie, całodobowo.
 • Obsługa standardowych zgłoszeń lub wniosków, dla których zostały opracowane rozwiązania – na bieżąco, maksymalny czas obsługi zgłoszenia lub wniosku do 4 godzin.
 • Obsługa zgłoszeń wymagająca wiedzy specjalistycznej bądź technicznej w dni robocze od 7:30 do 15:30 – maksymalny czas obsługi zgłoszenia do 20 dni roboczych.
 • Obsługa wniosków wymagająca wiedzy specjalistycznej bądź technicznej w dni robocze od 7:30 do 15:30 maksymalny czas obsługi zgłoszenia do 10 dni roboczych.
 1. Przesłałem wniosek, w którym podałem błędne dane. Co zrobić? W takiej sytuacji musisz złożyć nowy wniosek.
 2. W jakim terminie otrzymam potwierdzenie o braku obowiązku zapłaty akcyzy? Potwierdzenie powinno być wydane nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie potwierdzenia.
 3. Kto może podpisywać wniosek kwotą przychodu? Kwotą przychodu możesz podpisać wniosek składany we własnym imieniu – jeżeli jesteś osobą fizyczną lub osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność.

: Uzyskaj potwierdzenie braku obowiązku zapłaty podatku akcyzowego

Czy można jeździć autem bez akcyzy?

Okazuje się, że korzystanie w Polsce z samochodu zarejestrowanego w innym kraju UE nie musi oznaczać konieczności płacenia podatku akcyzowego. Zgodnie z przepisami ustawy, podatek akcyzowy trzeba zapłacić, jeśli autem nie będzie się poruszał jego właściciel.

Są jednak wątpliwości, w którym momencie podatek należy zapłacić. Ustawa mówi, że podatek ten powinien być uiszczony najpóźniej w dniu rejestracji samochodu. Czy obowiązuje to we wszystkich przypadkach? Zdaniem Filipa Niełacznego z biura prasowego Ministerstwa Finansów nie ma obowiązku płacenia akcyzy w sytuacji, gdy samochód ma być w Polsce używany czasowo.

Chodzi o sytuację, w której wujek lub ciocia np. z Belgii sporządzają z nami umowę na podstawie której możemy korzystać z ich auta w Polsce. Gdyby jednak samochód przekazali nam w formie darowizny, to wtedy trzeba już zapłacić akcyzę. Materiały promocyjne partnera

You might be interested:  Gdzie Opłacić Akcyzę Za Samochód 2016?

Kto wydaje zaświadczenie o zwolnieniu z akcyzy?

Zaświadczenie to, niezbędne dla celów związanych z rejestracją pojazdu zwolnionego z akcyzy, wydaje naczelnik urzędu celnego na wniosek zainteresowanego podmiotu.

Jak oclić samochód?

Jak w prosty sposób zapłacić akcyzę za samochód przez Internet w 2020 roku? – Obecnie opłaty akcyzowej nie trzeba już dokonywać w urzędzie celnym i można to zrobić w urzędzie skarbowym. Akcyzę, co bardzo wygodne można opłacić także przez internet. Wystarczy tylko złożyć wniosek przy użyciu Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych i wejść na stronę:,

 1. Po opłaceniu akcyzy wystarczy tylko pobrać zaświadczenie o uregulowaniu płatności.
 2. Oprócz tego koniecznie trzeba złożyć „Deklarację uproszczoną nabycia wewnątrzwspólnotowego”, znaną pod skrótem AKC-U.
 3. Masz na to 14 dni od opłacenia akcyzy.
 4. Trzeba również pamiętać, że każdy współwłaściciel pojazdu musi złożyć osobny wniosek.

Do niego musi zostać dołączona kopia umowy kupna-sprzedaży, dowód opłacenia akcyzy, potwierdzenie zapłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych, dowód rejestracyjny, a także kartę pojazdu jeśli została wydana oraz wszystkie inne dokumenty samochodu.

Po jakim czasie można sprzedać samochód sprowadzony z zagranicy?

Po jakim czasie można sprzedać samochód bez podatku? – Jak już wiadomo, podatek od sprzedaży samochodu trzeba zapłacić, jeśli sprzedaje się auto przed upływem 6 miesięcy od jego kupna. Jednak trzeba mieć świadomość, że musi upłynąć pełne pół roku dokładnie od dnia jego zakupu. Czyli liczą się pełne miesiące. Dlatego koniecznie trzeba sprawdzić datę zapisaną w umowie kupna – sprzedaży. Dopiero jeśli minie od niej 6 miesięcy, można sprzedać samochód bez odprowadzania podatku dochodowego.

Gdzie zlozyc wniosek o zwolnienie z akcyzy?

Wniosek wraz z deklaracją AKC-U/S należy złożyć w urzędzie skarbowym w terminie 14 dni, licząc od dnia powstania obowiązku podatkowego, nie później jednak niż w dniu rejestracji samochodu osobowego na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

Ile czasu na zwolnienie z akcyzy?

Zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy samochodu osobowego będącego pojazdem hybrydowym. Ze zwolnienia można obecnie korzystać do 31 grudnia 2022 r. Wniosek o wydanie zaświadczenia podmiot będzie mógł złożyć w formie elektronicznej poprzez PUESC.

Jakie auta nie podlegają akcyzie?

Nowy obowiązek dla podatników akcyzy – Nowelizacja ustawy akcyzowej z 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (dalej nowelizacja) wprowadziła nowy obowiązek dla podatników, którzy chcą zarejestrować samochód ciężarowy albo specjalny o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony.

Od 1 lipca 2021 r., aby zarejestrować taki samochód, który został nabyty wewnątrzwspólnotowo, należy przedłożyć w wydziale komunikacji odpowiedni dokument z urzędu skarbowego. Podobnie należy postąpić w przypadku, gdy w takim pojeździe dokonano przeróbek konstrukcyjnych wymagających wprowadzenia zmian w dowodzie rejestracyjnym.

Obowiązek uzyskania właściwego dokumentu z urzędu skarbowego dotyczyć będzie obecnie również tych pojazdów, które dotychczas nie podlegały i nadal nie będą podlegać akcyzie. Nie jest to zatem dodatkowa danina nakładana na te pojazdy, ale obowiązek potwierdzenia w urzędzie skarbowym, jeszcze przed rejestracją pojazdu, czy podlega on akcyzie, czy też nie.

 • W przypadku rejestracji i przerejestrowywania samochodów ciężarowych i specjalnych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony tylko złożenie w wydziale komunikacji wniosku o rejestrację (zawiadomienia o zmianach) przed 1 lipca 2021 r.
 • Pozwoli nam na dokończenie tego procesu na dotychczasowych zasadach.

Późniejsze złożenie wymagać będzie już dołączenia odpowiedniego dokumentu z urzędu skarbowego (art.30 nowelizacji). Ważne! Wnioski o rejestrację i przerejestrowanie samochodów ciężarowych i specjalnych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, złożone w wydziale komunikacji przed 1 lipca 2021 r., będą załatwione na dotychczasowych zasadach, tj.

Kto może być zwolniony z akcyzy?

Gazeta Podatkowa nr 19 (1581) z dnia 7.03.2019 Sprzedaż wyrobów węglowych przeznaczonych do celów opałowych m.in. przez gospodarstwo domowe, w pracach rolniczych, ogrodniczych, w hodowli ryb oraz w leśnictwie jest zwolniona od akcyzy. Sprzedawca tych wyrobów w celu zastosowania tego zwolnienia ma obowiązek wystawić fakturę.

You might be interested:  Samochód Sprowadzony Z Austrii Jakie Dokumenty?

Co jest zwolnione z podatku akcyzowego?

Art.30.1. Zwalnia się od akcyzy energię elektryczną wytwarzaną z odnawialnych źródeł energii, na podstawie dokumentu potwierdzającego umorzenie świadectwa pochodzenia energii, w rozumieniu przepisów prawa energetycznego lub przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 r.

 1. O odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2021 r.
 2. Poz.610, 1093, 1873 i 2376).2.
 3. Zwolnienie, o którym mowa w ust.1, stosuje się nie wcześniej niż z chwilą otrzymania dokumentu potwierdzającego umorzenie świadectwa pochodzenia energii, poprzez obniżenie akcyzy należnej od energii elektrycznej za najbliższe okresy rozliczeniowe.3.

Zwalnia się od akcyzy ubytki wyrobów akcyzowych lub całkowite zniszczenie wyrobów akcyzowych, o których mowa w art.2 ust.1 pkt 20, powstałe wskutek zdarzenia losowego lub siły wyższej, pod warunkiem że podatnik wykaże zaistnienie okoliczności uprawniających do zwolnienia.4.

 • Zwalnia się od akcyzy ubytki wyrobów akcyzowych do wysokości: 1) ustalonej dla danego podmiotu przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego na podstawie art.85 ust.1 pkt 1 albo ust.2 pkt 1 lit.
 • A; 2) określonej w przepisach wydanych na podstawie art.85 ust.7.4a.
 • Zwalnia się od akcyzy ubytki wyrobów akcyzowych przekraczające normy dopuszczalnych ubytków, o których mowa w art.85 ust.1 pkt 1 i ust.2 pkt 1 lit.

a, albo określone w przepisach wydanych na podstawie art.85 ust.7, do wysokości równej rzeczywistym stratom, jeżeli podmiot udowodni ich naturalny charakter wynikający z właściwości tych wyrobów.5. Zwolnienie, o którym mowa w ust.3 i 4, nie ma zastosowania w przypadku ubytków lub całkowitego zniszczenia wyrobów akcyzowych, wynikających z popełnienia przestępstwa przeciwko mieniu.6.

 1. Zwalnia się od akcyzy zużycie energii elektrycznej w procesie produkcji energii elektrycznej, jak również zużycie tej energii w celu podtrzymywania tych procesów produkcyjnych.7.
 2. Zwalnia się od akcyzy zużycie energii elektrycznej w procesie produkcji energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu.7a.
 3. Zwalnia się od akcyzy energię elektryczną wykorzystywaną: 1) do celów redukcji chemicznej; 2) w procesach elektrolitycznych; 3) w procesach metalurgicznych; 4) w procesach mineralogicznych.7b.

Warunkiem zwolnienia, o którym mowa w ust.7a, jest: 1) wykorzystywanie energii elektrycznej przez podmiot będący podatnikiem akcyzy od tej energii; 8. Zwalnia się od akcyzy zużycie do celów żeglugi, w tym rejsy rybackie, energii elektrycznej wytwarzanej na statku.9.

Zwalnia się od akcyzy alkohol etylowy: 1) całkowicie skażony: a) produkowany na terytorium kraju, nabywany wewnątrzwspólnotowo oraz importowany, jeżeli został całkowicie skażony środkiem skażającym dopuszczonym we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej, b) nabywany wewnątrzwspólnotowo, jeżeli został całkowicie skażony dodatkowymi środkami skażającymi dopuszczonymi przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, w którym skażenie następuje, c) produkowany na terytorium kraju oraz importowany, jeżeli został całkowicie skażony dodatkowymi środkami skażającymi dopuszczonymi przez Rzeczpospolitą Polską – na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 3199/93 z dnia 22 listopada 1993 r.

w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażenia alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego, w tym zawarty w wyrobach nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi; 2) zawarty w nabywanych wewnątrzwspólnotowo wyrobach nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, skażony środkami skażającymi dopuszczonymi przez państwo członkowskie Unii Europejskiej pochodzenia wyrobu; 3) zawarty w importowanych wyrobach nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, skażony środkami skażającymi, o których mowa w art.32 ust.4 pkt 2; 4) zawarty w produktach leczniczych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r.

Jak sprawdzić opłacenie akcyzy za samochód?

Sprawdź czy akcyza za samochód została zapłacona – puesc.gov.pl.

Kiedy nie płaci się akcyzy?

Kto może zostać zwolniony z akcyzy za samochód? – Z takiego prawa może skorzystać osoba, która zdecydowała się na powrót do Polski na pobyt stały (mieszka tutaj co najmniej 185 dni) i chce przywieźć ze sobą swój majątek, w tym oczywiście samochód (tzw. mienie przesiedleńcze). Przysługuje jej wtedy zwolnienie z akcyzy na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług.

Po jakim czasie można sprzedać samochód sprowadzony z zagranicy?

Po jakim czasie można sprzedać samochód bez podatku? – Jak już wiadomo, podatek od sprzedaży samochodu trzeba zapłacić, jeśli sprzedaje się auto przed upływem 6 miesięcy od jego kupna. Jednak trzeba mieć świadomość, że musi upłynąć pełne pół roku dokładnie od dnia jego zakupu. Czyli liczą się pełne miesiące. Dlatego koniecznie trzeba sprawdzić datę zapisaną w umowie kupna – sprzedaży. Dopiero jeśli minie od niej 6 miesięcy, można sprzedać samochód bez odprowadzania podatku dochodowego.

Related Post