Auto Blog-Pomóc drogowa Autopomoc Jak Sprzedać Samochód Firmowy Osobie Prywatnej?

Jak Sprzedać Samochód Firmowy Osobie Prywatnej?

0 Comments

Jak Sprzedać Samochód Firmowy Osobie Prywatnej
Sprzedaż samochodu firmowego a podatek dochodowy – Pojazd wprowadzony do ewidencji środków trwałych i użytkowany w działalności z jednej strony pozwala przedsiębiorcy obniżyć podatek dochodowy do zapłaty poprzez:

 • dokonywane odpisy amortyzacyjne, czyli stopniowe ujęcie ceny nabycia, czy wytworzenia, ustalonej w inny sposób wartości początkowej w kosztach firmowych;
 • zaliczenie wydatków na paliwo i eksploatację pojazdu do kosztów uzyskania przychodów.
 • Z drugiej jednak strony sprzedaż samochodu firmowego implikuje konieczność wykazania przychodu z tego tytułu, podlegającego opodatkowaniu stawką podatku odpowiednią dla stosowanej przez przedsiębiorcę formy rozliczenia działalności.
 • Wartość netto transakcji sprzedaży samochodu firmowego stanowi przychód z działalności gospodarczej, który należy wykazać w kolumnie 8 PKPiR jako pozostałe przychody.
 • Niezamortyzowana wartość sprzedawanego pojazdu, staje się kosztem podatkowym w momencie sprzedaży samochodu.

Co do zasady nie ma możliwości uniknięcia wykazania przychodu z działalności przy sprzedaży samochodu firmowego. Jedyną opcją jest wyprowadzenie pojazdu z majątku firmowego i przekazanie do na cele prywatne (można to zrobić na podstawie odpowiedniego oświadczenia), jednak po wycofaniu pojazdu z działalności trzeba odczekać aż 6 lat, aby transakcja sprzedaży nie powodowała powstania przychodu z tytułu prowadzonej działalności.

 1. Okres 6 lat należy liczyć począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym samochód został wycofany z działalności do momentu sprzedaży.
 2. Jak widzimy uniknięcie zapłaty podatku dochodowego z tytułu sprzedaży samochodu firmowego, jest możliwe wyłącznie w przypadku długoterminowego planowania transakcji zbycia pojazdu, na co nie zawsze możemy sobie pozwolić.
 3. Zobacz też:

Jak sprzedaż samochodu z firmy osobie prywatnej?

Opodatkowanie sprzedanego samochodu – Jeżeli zaś chodzi o opodatkowanie sprzedaży samochodu podatkiem VAT, to wszystko zależy od tego, czy samochód wykorzystywany był w działalności opodatkowanej. Jeśli bowiem pojazd był wykorzystywany w działalności opodatkowanej i od wydatków z nim związanych podatnik odliczał podatek VAT, to sprzedaż samochodu osobowego należy opodatkować stawką 23% VAT.

 1. Nie ma tutaj znaczenia fakt, czy przy nabyciu pojazdu podatnikowi przysługiwało całościowe, częściowe czy też w ogóle nie przysługiwało,
 2. Co do zasady, dokonując sprzedaży na rzecz osób fizycznych, sprzedaż taką należy ewidencjonować na kasie fiskalnej.
 3. Jednak zgodnie z, sprzedaż środków trwałych dokonywana na rzecz osób prywatnych zwolniona jest z ewidencjonowania na kasie fiskalnej.

W związku z tym dokonując sprzedaży samochodu osobowego na rzecz osoby fizycznej, należy wystawić “zwykłą” fakturę VAT. W sytuacji, gdy samochód nie został do końca zamortyzowany, w momencie sprzedaży jego niezamortyzowana część może zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów.

Jak udokumentować sprzedaż samochodu wycofanego z działalności?

Podatnik prowadzący działalność gospodarczą ma możliwość wycofania składnika majątku z firmy na cele osobiste i dokonania jego sprzedaży. Należy pamiętać, że trzeba to odpowiednio udokumentować – za pomocą dowodu LT (likwidacja środka trwałego) lub protokołu likwidacyjnego.

Jak uniknąć podatku od sprzedaży samochodu firmowego?

Przekazanie samochodu na cele prywatne przedsiębiorcy – Co do zasady, nie ma więc możliwości uniknięcia zapłaty podatków przy sprzedaży samochodu firmowego. Jedyną opcją jest wyprowadzenie pojazdu z majątku firmowego i przekazanie go na cele prywatne (na podstawie odpowiedniego oświadczenia), jednak po wycofaniu pojazdu z działalności trzeba odczekać aż 6 lat, aby transakcja sprzedaży nie powodowała powstania przychodu z tytułu prowadzonej działalności.

 • No i oczywiście pozostaje,
 • Polecamy: PODATKI 2023 Praktyczny komplet wiedzy dla księgowych i biur rachunkowych dotyczący wszystkich zmian w podatkach w 2023 r.
 • Na pakiet składa się jedenaście publikacji prezentujących kompleksową informację prawną na temat podatków w 2023 r.
 • Oraz rozliczenia PIT za 2022 r.

Dodatkowym atutem wersji PREMIUM jest webinarium VAT 202. Z wersją PREMIUM oszczędzasz 100 zł! Źródło: Newseria.pl Czy ten artykuł był przydatny? Dziękujemy za powiadomienie Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.

Jak wyprowadzić samochód z firmy bez VAT?

Wycofanie samochodu z działalności a rozliczenie VAT – Biuro rachunkowe Opole, księgowość i usługi księgowe – LIDER Opole Łukasz Lachowski Obecnie opodatkowaniu VAT podlega sprzedaż samochodów wykorzystywanych do działalności opodatkowanej i to bez względu na to, że podatnikowi nie przysługiwało prawo do odliczenia VAT przy jego nabyciu.

Dlatego też niekiedy warto rozważyć czy dla podatnika nie będzie korzystniejsze wycofanie takiego pojazdu z działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy zatem mają prawo do wycofania samochodu firmowego na cele prywatne. Na gruncie PIT samo przekazanie pojazdu nie rodzi żadnych zobowiązań podatkowych. Inaczej natomiast będzie z podatkiem VAT.

You might be interested:  Gdzie Zarejestrować Samochód W Miejscu Zamieszkania Czy Zameldowania?

Są bowiem sytuacje, w których przedsiębiorca musi się przygotować na jego zapłatę. Kiedy nieodpłatne przekazanie podlega VAT? Generalnie opodatkowaniu VAT podlega odpłatna dostawa towarów na terytorium kraju. Z odpłatną dostawą towarów podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT, zrównano nieodpłatne przekazania, pod warunkiem, że podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia VAT przy nabyciu tych towarów.

Jak wynika bowiem z ustawy o VAT, opodatkowaniu tym podatkiem podlega nieodpłatne przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa w szczególności przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika oraz wszelkie inne darowizny, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów bądź ich części składowych.

Gdy podatnik przy nabyciu pojazdu samochodowego na potrzeby działalności odliczył tylko 50%, podatnik zobowiązany jest do opodatkowania tej czynności 23% stawką VAT. Należy przy tym pamiętać, że w takim przypadku podstawą opodatkowania jest cena nabycia towarów lub towarów podobnych, a gdy nie ma ceny nabycia – koszt wytworzenia, określone w momencie nieodpłatnego przekazania samochodu ( ustawy o VAT).

Jest to więc wartość rynkowa pojazdu ustalona na dzień jego przekazania, bez względu na to, za jaką kwotę został on kupiony (wykupiony z leasingu). Z uwagi na fakt, że nieodpłatne przekazanie pojazdu, od zakupu którego przysługiwało prawo do odliczenia VAT, zostało opodatkowane podatkiem VAT, można uznać że czynność ta na gruncie podatku VAT została zrównana z odpłatną dostawą towaru na terytorium kraju.

W związku z tym przy tego typu czynności podatnik może skorzystać z systemu korekt, o którym mowa w art.90b ustawy o VAT (jeżeli przy nabyciu pojazdu przysługiwało mu częściowe prawo do odliczenia VAT). Zatem jeśli wycofanie samochodu wykorzystywanego do celów mieszanych, nastąpi w okresie trwania korekty należy uznać, że nastąpiła zmiana przeznaczenia pojazdu z wykorzystywanego do celów mieszanych na wykorzystywany wyłącznie do celów działalności.

W związku z tym podatnik w tej sytuacji ma prawo do skorygowania podatku VAT naliczonego, którego nie odliczył przy nabyciu pojazdu. Ponieważ od pojazdów wykorzystywanych do celów mieszanych (służbowych oraz prywatnych) obecnie przysługuje prawo do odliczenia 50% VAT. Jak wynika z B ustawy o VAT, okres korekty tj.

przed upływem 60 miesięcy, licząc od miesiąca zakupu (gdy wartość samochodu przekracza 15.000 zł) lub przed upływem 12 miesięcy, licząc od miesiąca nabycia (w przypadku gdy wartość pojazdu nie przekracza 15.000 zł). Jeśli przekazanie nastąpi po upływie wyżej wymienionych terminów, prawo do skorzystania z korekty nie przysługuje.

Wartość o jaką można skorygować podatek VAT, ustala się poprzez przemnożenie wartości nieodliczonego podatku przypadającego na jeden miesiąc okresu trwania korekty przez ilość dni pozostających do końca trwania okresu korekty. Korekty dokonuje się w deklaracji za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiła zmiana przeznaczenia pojazdu.

Skorzystanie z korekty w tym przypadku jest dobrowolne i zależy od decyzji podatnika. Co jednak w przypadku, gdy w czasie użytkowania pojazdu do samochodu zakupiono części składowe, od których odliczono VAT? To pytanie powinno budzić wątpliwości. Przedsiębiorca mógł bowiem po wprowadzeniu samochodu do ewidencji środków trwałych dokonywać jego napraw.

W tej sytuacji wycofanie samochodu osobowego może rodzić obowiązek naliczenia podatku VAT, przy spełnieniu określonych warunków. Na początku należy ocenić czym w ogóle są części składowe. Tutaj trzeba się odnieść do zapisów art.47 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którymi częścią składową rzeczy określa się wszystko, co nie może być od niej odłączone bez uszkodzenia lub istotnej zmiany całości albo bez uszkodzenia lub istotnej zmiany przedmiotu odłączonego.

Do części składowych można zaliczyć np. silnik, akumulator czy opony. Następnie należy ocenić czy zamontowane części, w chwili przekazania pojazdu na cele osobiste, mają trwały wpływ na wzrost wartości tego samochodu. Zdaniem MF silnik może powodować wzrost wartości, natomiast elementy jak akumulator lub opony, tylko w przypadku gdy wartość samochodu jest niska.

W ostatnim kroku podatnik powinien określić czy faktycznie zakupił części czy też tylko usługę naprawy/ wymiany w warsztacie samochodowym, w ramach której zamontowano nowe części. W tym drugim przypadku bowiem nie będzie miał miejsca obowiązek naliczenia podatku VAT. Podsumowując, w przypadku zakupu samochodu firmowego bez prawa do odliczenia VAT obowiązek opodatkowania przekazania pojazdu na cele osobiste będzie występował tylko wtedy, gdy zostaną zakupione części składowe, od których odliczono podatek VAT, a ich zakup spowoduje trwały wzrost wartości samochodu.

Wycofanie samochodu osobowego z firmy bez odliczenia VAT Inaczej będzie kiedy przedsiębiorca nie posiadał prawa do odliczenia podatku, np. poprzez zakup samochodu od osoby fizycznej na umowę, bądź fakturę marża. Wtedy przekazanie takiego pojazdu będzie zwolnione z obowiązku opodatkowania jeśli w okresie użytkowania pojazdu w firmie podatnik nie miał prawa do odliczenia w całości lub w części podatku VAT od zakupu pojazdu lub istotnych części składowych pojazdu.

You might be interested:  Co Powinna Zawierać Faktura Vat Za Samochód?

Jak wycofać środek trwały z firmy na cele prywatne?

Jak udokumentować wycofanie środka trwałego – Przy wycofaniu środka trwałego musisz:

wykreślić przedmiot wycofania z ewidencji środków trwałych przygotować protokół likwidacji lub dokument LT (likwidacja środka trwałego) z zaznaczeniem wycofania środkach na cele osobiste podatnika przygotować dokument stanowiący podstawę do wykazania podatku VAT w rejestrze sprzedaży VAT (przy obowiązku zapłaty VAT) sporządzić protokół przekazania.

Protokół przekazania środka trwałego powinien zawierać:

datę sporządzenia protokołu (dzień przekazania środka) dane przedsiębiorcy – nazwa, adres, NIP określenie składnika majątku, który jest przekazywany – nazwa, numer w dotychczasowej ewidencji środków trwałych, inne dane, np. miejsce dotychczasowego użytkowania podpis przedsiębiorcy dane dotyczące opodatkowania VAT (czy przekazanie środka trwałego podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i według jakiej stawki).

Pamiętaj! Protokół jest częścią dokumentacji księgowej twojej firmy.

Czy można wycofać samochód z firmy?

Wycofanie samochodu firmowego a podatek VAT – Podatnik który chce wycofać samochód firmowy z działalności gospodarczej może być zobowiązany do dokonania dwóch czynności rozliczeniowych względem podatku VAT:

 • opodatkowania VAT czynności wycofania samochodu firmowego,
 • korekty podatku VAT już odliczonego w momencie zakupu samochodu.

Po jakim okresie można wycofać samochód z działalności gospodarczej?

Gdy istniało prawo do częściowego lub pełnego odliczenia VAT – W sytuacji gdy przedsiębiorca przy nabyciu samochodu osobowego lub od jego części składowych miał prawo do częściowego lub pełnego odliczenia VAT, w chwili jego wycofania zobligowany jest do opodatkowania tego zdarzenia podatkiem VAT.

Obowiązek ten wynika z art.7 ust.2 ustawy o VAT, Art.7 ust.2 ustawy o VAT: “Przez dostawę towarów, o której mowa w art.5 ust.1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności: 1) przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, 2) wszelkie inne darowizny – jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.” Wówczas w celu naliczenia podatku VAT przedsiębiorca może sporządzić dokument wewnętrzny (wzór bezpłatnie można pobrać w artykule: Dokument wewnętrzny opodatkowania (faktura wewnętrzna) – wzór z omówieniem ), który będzie podstawą zapisów w rejestrze sprzedaży VAT.

Ponadto od 1 października 2020 roku korekta podatku VAT dokonana w związku z wycofaniem pojazdu na cele prywatne będzie musiała posiadać oznaczenie WEW w części ewidencyjnej nowego pliku JPK_V7. Dodatkowo w kwestii tej znajdzie zastosowanie art.90b ustawy o VAT regulujący kwestię korekty odliczonego podatku VAT naliczonego:

Wartość początkowa pojazdu Korekta VAT odliczonego
do 15.000 zł Korekta odliczonego podatku VAT jest obowiązkowa w sytuacji gdy wycofanie samochodu na cele osobiste ma miejsce w ciągu 12 miesięcy, licząc od miesiąca, w którym odpowiednio nabyto, dokonano importu lub oddano do używania ten pojazd samochodowy.
powyżej 15.000 zł Korekta odliczonego podatku VAT jest obowiązkowa w sytuacji, gdy wycofanie samochodu osobowego nastąpi w okresie 5 kolejnych lat po zakończeniu roku, w którym pojazd został przykazany do użytkowania.

Przykład 1. Pani Ludmiła w maju 2021 roku zakupiła samochód o wartości 50 000 zł. Samochód przeznaczyła wyłącznie na użytek firmowy, w związku z tym przysługiwało pani Ludmile prawo do pełnego odliczenia VAT, czego dokonała w pliku JPK_V7 za maj 2021 roku, składanym do 25 czerwca 2021 roku.

 • W listopadzie 2022 roku pani Ludmiła chce wycofać pojazd na cele prywatne.
 • Jak powinna być obliczona korekta VAT? Korektę VAT pani Ludmiła powinna obliczyć następująco: Faktura za samochód: netto 50.000 zł, VAT naliczony 11.500 zł, wartość brutto 61.500 zł Odliczenie VAT w maju 2021 roku: 11.500 zł Okres korekty w tym przypadku wynosi 60 miesięcy (maj 2021 r.

– kwiecień 2026 r.). Liczba miesięcy pozostałych do końca okresu korekty: 42 miesiące (listopad 2022 r. – kwiecień 2026 r.). Kwota nie obejmująca korekty: (11.500 zł/60) × 42 = 4.025,00 zł. Kwota VAT podlegająca korekcie to 5.750,00 zł (11.500 – 4.025 zł).

Czy firma musi zgłosić sprzedaż samochodu?

FAQ – najczęściej zadawane pytania o zawiadomienie o zbyciu pojazdu –

 1. Jaki jest czas na zgłoszenie zbycia pojazdu? Należy zgłosić zbycie pojazdu w ciągu 30 dni od dnia podpisania umowy kupna-sprzedaży, umowy darowizny lub wystawienia faktury VAT. Niezawiadomienie o zbyciu pojazdu w wyznaczonym terminie oznacza karę od 200 do 1000 zł.
 2. Dlaczego muszę zgłaszać zbycie lub nabycie pojazdu? W Polsce istnieje obowiązek rejestracji każdego dopuszczonego do ruchu pojazdu. Samochód musi być identyfikowalny, gdyż może służyć do popełnienia przestępstwa lub wykroczenia. Stanowi także majątek danej osoby, który podlega egzekucji komorniczej. Jeśli nie zgłosisz sprzedaży auta, a fotoradar złapie nabywcę, mandat przyjdzie pod Twój adres. Złożenie zawiadomienia uchroni Cię przed tymi konsekwencjami.
 3. Zapomniałem zgłosić sprzedaż auta. Jaka kara mi grozi? Kiepska pamięć to równie kiepskie usprawiedliwienie w urzędzie. Za spóźnienie w zgłoszeniu sprzedaż auta grozi kara w wysokości od 200 zł do 1000 zł, więc warto je złożyć w terminie.
 4. Czy w przypadku nabycia pojazdu też muszę to zgłosić? Tak. Zbycie pojazdu rodzi nieco innego obowiązki wobec Urzędu Skarbowego czy ubezpieczyciela, ale nadal trzeba to zgłosić. Przy każdym zbyciu lub nabyciu pojazdu trzeba to zgłosić do Wydziału Komunikacji urzędu właściwego dla miejsca zamieszkania zbywcy lub nabywcy pojazdu. Sprzedający zgłasza zbycie w swoim urzędzie, a nowy właściciel pojazdu – w swoim.
 5. Czy grozi mi kara za niezgłoszenie sprzedaży samochodu do ubezpieczyciela? Ustawa nie przewiduje sankcji za zaniedbanie tego obowiązku, jednak jeśli nie zgłosisz sprzedaży do Twojego zakładu ubezpieczeń, mogą Cię czekać nieprzyjemności. Ubezpieczyciel nie wie, czy nadal masz pojazd, czy nie. Gdy skończy się polisa, a nabywca też tego nie zgłosi, dostaniesz polisę automatyczną i będziesz musiał za nią zapłacić. Podobnie za raty, których nie zapłaci kupujący.
 6. Gdzie znajdę wzór umowy kupna-sprzedaży? Wzór umowy kupna-sprzedaży znajdziesz tutaj. Jeśli chcesz się dowiedzieć, jak ją wypełnić, jakie dane umieścić na umowie kupna-sprzedaży i na co uważać, przeczytaj ten artykuł Sprzedaż / kupno auta – obowiązki stron, co w umowie?
 7. Czy grozi mi kara za niezgłoszenie sprzedaży samochodu do ubezpieczyciela? Ustawa nie przewiduje sankcji za zaniedbanie tego obowiązku, jednak jeśli nie zgłosisz sprzedaży do Twojego zakładu ubezpieczeń, mogą Cię czekać nieprzyjemności. Ubezpieczyciel nie wie, czy nadal masz pojazd, czy nie. Gdy skończy się polisa, a nabywca też tego nie zgłosi, dostaniesz polisę automatyczną i będziesz musiał za nią zapłacić. Podobnie za raty, których nie zapłaci kupujący.
You might be interested:  Kto Dziedziczy Samochód Po Śmierci Właściciela?

Ile wynosi podatek od sprzedaży samochodu firmowego?

Podatnicy czynni będą co do zasady zobligowani do opodatkowania sprzedaży samochodu podatkiem VAT w wysokości 23%.

Jakie dokumenty przy sprzedaży samochodu firmowego?

Kiedy przy sprzedaży samochodu należy wystawić fakturę VAT 23%? – Sprzedaż samochodu firmowego należy udokumentować fakturą VAT 23% zawsze wtedy, gdy samochód używany jest w działalności opodatkowanej. Nie ma znaczenia, jaki procent VAT od kupna samochodu odliczył przedsiębiorca.

 1. Co więcej, sprzedaż samochodu jest opodatkowana podatkiem VAT także wtedy, gdy podczas kupna w ogóle nie można było go odliczyć (np.
 2. Z uwagi na zakup na podstawie faktury marża, czy przeniesienie samochodu z majątku prywatnego do firmowego).
 3. Szczególnie niekorzystny jest przypadek, w którym przedsiębiorca w ogóle nie odliczył VAT, a przy sprzedaży ma obowiązek go naliczyć.

Taka osoba może jednak w pierwszej kolejności przenieść pojazd do majątku prywatnego, a później go sprzedać. W ten sposób przedsiębiorca uniknie konieczności doliczenia VAT przy sprzedaży samochodu. Tego mechanizmu nie można natomiast zastosować, gdy przedsiębiorca odliczył VAT częściowo – wówczas przeniesienie do majątku prywatnego opodatkowuje się podatkiem VAT 23%.

Co powinno znaleźć się na fakturze sprzedaży samochodu?

Zakup samochodu na fakturę VAT – o co chodzi? – Jak Sprzedać Samochód Firmowy Osobie Prywatnej Faktura VAT to dowód zakupu, który nabywca otrzymuje po zakupie samochodu od przedsiębiorcy. Wygląda nieco inaczej niż umowa kupna-sprzedaży. Jest na niej zwykle mniej informacji na temat auta, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by do faktury dołączyć także „zwykłą” umowę, w której dokładnie opisze się stan licznika, usterki czy uszkodzenia.

Co musi zawierać faktura VAT? Muszą się na niej znaleźć dane zarówno strony kupującej, jak i sprzedającej. Kupujący musi podać albo swoje imię i nazwisko, albo nazwę firmy, którą prowadzi czy reprezentuje. Sprzedający musi tam umieścić NIP, datę wystawienia faktury, jej numer, stawkę podatku VAT i to, ile wynosi cała należność ogółem.

Oprócz tego, powinny się tam też znaleźć dane auta (marka, model, rocznik, numer rejestracyjny, numer VIN). Jakie zalety ma zakup samochodu na fakturę VAT 23%? Przede wszystkim, nabywca tak sprzedawanego pojazdu nie musi już płacić podatku PCC. W przypadku droższych samochodów – na przykład takich za 100 czy 200 tysięcy złotych – oznacza to pokaźną oszczędność, o równowartości kompletu opon, „pakietu startowego” w serwisie albo wakacji.

Related Post