Auto Blog-Pomóc drogowa Autopomoc Jak Wprowadzić Samochód Prywatny Do Działalności Gospodarczej?

Jak Wprowadzić Samochód Prywatny Do Działalności Gospodarczej?

0 Comments

Jak Wprowadzić Samochód Prywatny Do Działalności Gospodarczej
Sposoby amortyzacji samochodu – Istnieje kilka sposobów amortyzacji auta: – jednorazowa – jeśli wartość początkowa samochodu nie przekracza kwoty 10.000 zł, – liniowa podstawowa – według stawki amortyzacji 20%, – liniowa dla aut używanych – według stawki amortyzacyjnej 40% (warunek: auto przez poprzedniego właściciela musiało być używane co najmniej przez 6 miesięcy).

Odpowiednim dla pojazdów osobowych numerem Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) jest 741. Warto pamiętać, że w przypadku aut o znacznej wartości, powyżej 150.000 zł, amortyzacja będzie mogła być kosztem tylko w części, proporcjonalnie do równowartości 150 tyś zł. Po wprowadzeniu samochodu do firmy należy pamiętać o wydrukowaniu dowodu OT- przyjęcia środka trwałego i podpięcia pod niego kopii dowodów świadczących o jego wartości początkowej oraz sporządzonego oświadczenia.

Wprowadzenie prywatnego samochodu do firmy nie jest zatem trudne – wystarczy dysponować dokumentem zakupu auta, na podstawie którego w najprostszy sposób określimy wartość początkową środka trwałego a także sporządzić oświadczenie o przekazaniu prywatnego majątku do firmy.

Czy samochód prywatny trzeba wprowadzić do ewidencji środków trwałych?

Przedsiębiorca, który zdecyduje się używać swój prywatny samochód w celach firmowych ma prawo do wprowadzenia tego pojazdu do ewidencji środków trwałych i tym samym od jego wartości początkowej dokonać odpisów amortyzacyjnych do kosztów.

Czy warto wprowadzić samochód do ewidencji środków trwałych?

Wprowadzenie samochodu prywatnego do firmy to przede wszystkim możliwość jego amortyzacji. Jest to korzystne, nawet gdy go potem sprzedamy – Przede wszystkim takie auto będziemy mogli amortyzować. Wiele osób może się jednak zastanawiać, czy warto zaprzątać sobie głowy dla auta, które jest warte obecnie np.6-8 tysięcy.

Po pierwsze, to i tak warto, bo przy podatku na zasadach ogólnych, nawet wprowadzenie takiego samochodu o wartości 6000 złotych, pozwoli, dzięki amortyzacji, w dwa i pół roku zaoszczędzić 1020 złotych na podatku. Po drugie, jeżeli auto zostało kupione nawet kilka lat przed założeniem działalności, to w momencie gdy wprowadzamy je do firmy, nie musimy przyjmować obecnej wartości, a jego wartość zakupu.

Przykładowo:

 • Samochód zakupiony na osobę prywatną w 2014 roku za kwotę 25 000 złotych,
 • Firma założona w 2021 roku,
 • Obecna wartość samochodu to około 10 000 złotych.
 • Wartość, jaka może zostać przyjęta przy wprowadzaniu samochodu do działalności – 25 000 złotych,

W takiej sytuacji amortyzację nalicza się więc od wartości, jaka jest na pierwotnej fakturze, a co za tym idzie, oszczędność podatkowa jest większa. Opłaca się to nawet jeżeli później przyjdzie nam sprzedać takie auto. Bowiem oczywiście od uzyskanej kwoty będziemy musieli zapłacić podatek, ale będzie on niższy niż korzyści osiągnięte z jego amortyzacji. Sprzedaż auta, które mamy w działalności:

 • Samochód wprowadzony do działalności w 2018 roku na podstawie umowy zakupu z 2015 roku, Wartość środka trwałego – 25 000 złotych,
 • Sprzedaż samochodu następuje w 2021 roku za kwotę rynkową w wysokości 15 000 złotych,

Jeżeli podatnik rozlicza się na zasadach ogólnych, to od sprzedaży za 15 000 złotych zapłaci 2550 złotych podatku, Jednak wcześniej obniży sobie podatek o amortyzację, która będzie naliczana od kwot y 25 000 złotych, Co pozwoli łącznie obniżyć zobowiązania o 4250 złotych, Oznacza to, że per saldo podatnik jest na plus 1700 złotych,

 • 15 000 złotych uzyskane ze sprzedaży x 17% podatku = 2550 złotych do zapłaty,
 • 25 000 złotych rozliczone w amortyzacji x 17% podatku = 4250 złotych do zapłaty,
 • 4250 złotych – 2550 złotych = 1700 złotych zysku.

Oczywiście, ktoś może zacząć się zastanowić, czy jeżeli nie zdążył zamortyzować całego samochodu, to czy ta wartość niezamortyzowana przepada. Otóż nie. W momencie, gdy samochód, z powodu sprzedaży, jest wycofywany z firmy, to ta wartość, która zamortyzowana nie została, może zostać ujęta w koszty, dzięki czemu cała wartość samochodu zostanie rozliczona.

Jak zaksięgować samochód prywatny?

Koszty eksploatacyjne w PIT – Jeżeli samochód nie zostanie wprowadzony do ewidencji środków trwałych, wydatki związane z używaniem samochodu dla potrzeb działalności, można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów tylko w części: 20% kwoty netto, powiększonej o nierozliczony VAT. Do wydatków, które można zaliczyć do kosztów podatkowych, zalicza się:

 • zakup paliwa,
 • opłaty parkingowe,
 • składki na ubezpieczenie samochodu (OC, AC),
 • naprawy i części zamienne,
 • przeglądy i usługi serwisowe.

Zgodnie z przepisami, w przypadku wydatków eksploatacyjnych do samochodu osobowego przysługuje prawo do odliczenia 50% podatku VAT naliczonego. Pozostałe 50% wraz z kwotą netto pomnożone przez 20% księgowane jest w książce przychodów i rozchodów. Jak Wprowadzić Samochód Prywatny Do Działalności Gospodarczej Samochód prywatny – rozliczenie 100% kosztów

Jak przyjąć samochód jako środek trwały?

Przekazanie pojazdu prywatnego do majątku firmy – W przypadku, gdy przedsiębiorca chce wprowadzić do majątku firmy prywatny samochód na stan środków trwałych powinien sporządzić oświadczenie o jego przekazaniu. Wzór takiego oświadczenia znajduje się w artykule: Oświadczenie o przekazaniu prywatnych przedmiotów na cele działalności – wzór z omówieniem, W wyświetlonym oknie należy uzupełnić dane pojazdu, określić kategorię środka trwałego i metodę amortyzacji. Dla samochodów osobowych odpowiednie będzie KŚT 741, natomiast dla samochodów ciężarowych – 742 KŚT. Po wyborze KŚT system automatycznie zastosuje metodę liniową amortyzacji i zastosuje stawkę podstawową wynikają z przepisów.

 1. Po zapisaniu wydatku należy dokonać wyboru sposobu przeznaczenia pojazdu w działalności, co wpłynie na sposób odliczenia VAT od wydatków związanych z pojazdem.
 2. W tym przypadku również należy pamiętać o wydrukowaniu dokumentu OT, który jest dowodem otrzymania środka trwałego.
 3. Po dodaniu środka trwałego w systemie wystawiany jest on automatycznie i trafia do zakładki EWIDENCJE » ŚRODKI TRWAŁE,
You might be interested:  Gdzie Zarejestrować Samochód W Miejscu Zamieszkania Czy Zameldowania?

W celu jego wydrukowania należy kliknąć w nazwę danego środka trwałego i w oknie podglądu wybrać opcję DRUKUJ » DRUKUJ OT lub przejść do podzakładki DOKUMENTY MAJĄTKOWE, gdzie należy go zaznaczyć na liście i z górnego menu wybrać opcję DRUKUJ, Po wydrukowaniu dokument OT należy podpiąć pod kopię dokumentu potwierdzającego zakup samochodu, oświadczenie o przekazaniu prywatnego majątku do firmy, a także kopię jego dowodu rejestracyjnego i przechowywać go wraz z dokumentami. Na koniec każdego miesiąca do kol.13 Księgi Przychodów i Rozchodów – Pozostałe wydatki, trafiały będą odpisy amortyzacyjne, których plan można zobaczyć w zakładce EWIDENCJE » ŚRODKI TRWAŁE,

Jak wprowadzić prywatny majątek do firmy?

Jak wprowadzić do firmy prywatny majątek? – Do majątku firmowego możemy przekazać każdy budynek, środek transportu czy inny przedmiot, który do nas należy i jest nam potrzebny w działalności. Nie ma znaczenia kiedy składnik majątku został nabyty oraz czy posiadamy potwierdzenie dokonania transakcji (fakturę, rachunek, umowę kupna-sprzedaży).

Aby przekazać majątek prywatny do firmy, należy sporządzić odpowiednie W przypadku, gdy w dalszym ciągu przechowujemy dowód zakupu, przekazanie prywatnego majątku na cele firmowe, będzie korzystniejsze finansowo niż w razie braku takiego potwierdzenia. Wartość początkową należy określić bowiem na podstawie faktury/paragonu/umowy kupna-sprzedaży, a w przypadku braku potwierdzenia dokonania transakcji, przedsiębiorca zobowiązany jest do ustalenia wartości rynkowej na ostatni dzień grudnia roku poprzedniego.

W praktyce oznacza to wyszukanie ofert sprzedaży podobnych przedmiotów, będących w porównywalnym stanie technicznym. Przykład 1 Pan Maciej kupił zestaw komputerowy w 2009 roku i zapłacił za niego 15 000 zł. W 2018 roku Pan Maciej założył działalność gospodarczą i chce wprowadzić komputer do majątku firmowego.

W dalszym ciągu przechowuje fakturę na zakup sprzętu (wystawioną na dane prywatne). Przekazując składnik majątku na cele firmowe, Pan Maciej może przyjąć jako jego wartość początkową 15 000 zł. Oznacza to, że poprzez odpisy amortyzacyjne Pan Maciej zaliczy do kosztów uzyskania przychodów pełną kwotę nabycia zestawu komputerowego, pomimo że jego aktualna wartość rynkowa jest znacznie niższa.

Przykład 2 Pan Maciej z przykładu 1 chce przekazać ten sam sprzęt do majątku firmowego, jednak zgubił dowód zakupu. W tej sytuacji, w celu ustalenia wartości początkowej środka trwałego, stanowiącej podstawę dokonywania odpisów amortyzacyjnych, Pan Maciej zobowiązany jest do ustalenia wartości rynkowej sprzętu.

Jak wrzucić w koszty paliwo?

Rozliczenie kosztów paliwa samochodu osobowego będącego środkiem trwałym firmy – W sytuacji gdy samochód osobowy:

stanowi własność lub współwłasność podatnika,jest kompletny i zdatny do użytku,będzie użytkowany na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddany do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy leasingu,o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż 1 rok,o wartości początkowej przekraczającej 10.000 zł,

– należy zakwalifikować go jako środek trwały firmy, wprowadzając go do kartoteki środków trwałych i amortyzując w czasie. Wówczas rozliczenie kosztów paliwa i innych wydatków eksploatacyjnych samochodu osobowego wykorzystywanego zarówno prywatnie jak i służbowo podlega ujęciu w kolumnie 13 KPiR w 75% ich wartości.

Jak rozliczyć samochód prywatny w działalności gospodarczej?

Ujęcie 20% kosztów eksploatacyjnych w KPiR – zasada ogólna – Wykorzystując prywatny samochód w działalności gospodarczej (który nie jest środkiem trwałym firmy), przedsiębiorcy nie muszą już prowadzić ewidencji przebiegu pojazdów dla celów podatku dochodowego.

 1. Wydatki związane z eksploatacją samochodu w firmie np.
 2. Zakup paliwa, koszt myjni czy naprawy mogą stanowić koszt podatkowy z ograniczeniem do 20% ich wartości.
 3. Ograniczenie to ma zastosowanie w sytuacji, gdy prywatny samochód osobowy podatnika wykorzystywany jest zarówno w celach służbowych, jak i prywatnie.

Art.23 ust.1 pkt 46 ustawy o PIT: Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów poniesionych wydatków z tytułu kosztów używania, stanowiącego własność podatnika prowadzącego działalność gospodarczą, samochodu osobowego niebędącego składnikiem majątku, o którym mowa w art.14 ust.2 pkt 1, oraz składek na ubezpieczenie takiego samochodu; te wydatki i składki w wysokości 20% stanowią jednak koszty uzyskania przychodów pod warunkiem, że samochód ten jest wykorzystywany również do celów związanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podatnika,

 • Przykład 1.
 • Pan Jan korzysta ze zwolnienia z VAT i wykorzystuje prywatny samochód w działalności gospodarczej.
 • W styczniu 2022 roku poniósł wydatki związane z kosztem paliwa w kwocie 200 zł brutto oraz naprawą pojazdu w kwocie 500 zł brutto.
 • Czy koszty te mogą stanowić koszt uzyskania przychodu, jeżeli pan Jan nie będzie prowadził kilometrówki PIT? Tak, od 1 stycznia 2019 roku podatnicy mogą ujmować w KPiR wydatki eksploatacyjne związane z użytkowaniem prywatnego samochodu w działalności bez konieczności prowadzenia dodatkowej ewidencji.

W związku z tym pan Jan może ująć 20% sumy wydatków związanych z pojazdem poniesionych w danym miesiącu, a więc kwotę 140 zł (700 zł x 20%). Przykład 2. Pan Adam jest czynnym podatnikiem VAT i wykorzystuje w firmie prywatny samochód osobowy. W styczniu 2022 roku poniósł wydatek związany z naprawą samochodu w wartości 2460 zł brutto (w tym 460 zł VAT).

 1. Pan Adam nie prowadzi dodatkowych ewidencji w związku z wykorzystywaniem prywatnego samochodu w firmie, więc przysługuje mu prawo do odliczenia 50% VAT od wydatków związanych z pojazdem.
 2. Jaką kwotę z faktury za naprawę może ująć w kosztach uzyskania przychodu? W związku z likwidacją kilometrówki dla samochodów prywatnych, pan Adam może ująć w kosztach podatkowych 20% wartości netto powiększonej o wartość podatku VAT, który nie podlega odliczeniu, czyli 446 zł.
You might be interested:  Jak Zapłacić Akcyzę Za Samochód Z Usa?

Obliczenia: wartość netto – 2000 zł podatek VAT – 460 zł podatek VAT niepodlegający odliczeniu – 230 zł ponieważ 50% x 460 zł = 230 koszt uzyskania przychodu – 446 zł ponieważ 20% x (2000 zł + 230 zł) = 446

Ile za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych?

Stawka za 1 km przebiegu pojazdu (kilometrówka) w 2022 roku – Koszty związane z użytkowaniem samochodów prywatnych przez pracowników do celów służbowych pokrywa pracodawca wg stawek ustalonych za 1 kilometr przebiegu pojazdu, które nie mogą przekraczać niżej wymienionych wartości:

dla samochodu osobowego:

o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 – 0,5214 zł o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 – 0,8358 zł

dla motocykla – 0,2302 zł dla motoroweru – 0,1382 zł,

Ile samochodów może mieć jedna osoba prywatna?

Dwa samochody w jednoosobowej firmie? Fiskus się zgadza Przepisy nie zabraniają wykorzystywania w działalności gospodarczej dwóch samochodów. Nawet jeśli prowadzimy ją samemu. Tak wynika z interpretacji dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Wystąpiła o nią mająca własny biznes lekarka.

Jej działalność wymaga codziennego przemieszczania się. Dlatego niezbędny jest jej samochód. Lekarka ma już jeden, który wykorzystuje na podstawie umowy leasingu operacyjnego. Związane z nim wydatki rozlicza w kosztach PIT. Czytaj także: Lekarka planuje wziąć w leasing jeszcze jeden samochód, który będzie także wykorzystywać w firmie.

Między innymi do wyjazdów do chorych czy na konferencje. Czy drugie auto również może rozliczać w kosztach PIT? Twierdzi, że tak, ponieważ specyfika jej działalności wymaga posiadania dwóch samochodów. W razie awarii lub serwisowania jednego pojazdu potrzebny jest drugi.

Lekarka podkreśla, że przepisy nie ingerują w to, jakie rzeczy są niezbędne w firmie. Decyduje o tym sam przedsiębiorca, bo on najlepiej wie, co jest mu potrzebne. Dotyczy to też samochodów. To, że działalność prowadzona jest jednoosobowo, nie oznacza, iż można wykorzystywać w niej tylko jeden pojazd. Co na to fiskus? Przyznał, że ustawa o PIT nie ogranicza możliwości wykorzystywania na potrzeby działalności gospodarczej różnych środków transportu.

Nie wprowadza też ograniczeń co do ich ilości. Jeśli wszystkie pojazdy są wykorzystywane do firmowych celów, można je rozliczyć w podatkowych kosztach. Skarbówka podkreśliła jednak, że obowiązek wykazania związku samochodu z działalnością gospodarczą spoczywa na przedsiębiorcy.

To on bowiem osiąga korzyść polegającą na obniżeniu podstawy opodatkowania (poprzez odliczanie od przychodu kosztów jego uzyskania). Fiskus zaznaczył też, że wykorzystywanie przez przedsiębiorcę kilku pojazdów powinno być uzasadnione rodzajem prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Zwłaszcza jej rozmiarami czy też sposobem wykonywania usług.

\n Skarbówka przypomniała także o ogólnych ograniczeniach związanych z leasingiem drogich samochodów. Chodzi o auta osobowe powyżej 150 tys. zł. Jeśli przedsiębiorca weźmie taki pojazd w leasing, zaliczy do podatkowych kosztów tylko część rat. W takiej proporcji, w jakiej kwota 150 tys.

 1. Zł pozostaje do wartości samochodu.
 2. Przykładowo, jeśli leasinguje auto za 250 tys.
 3. Zł, odliczy 60 proc. raty.
 4. Trzeba też pamiętać o zasadach księgowania wydatków na eksploatację samochodu (paliwo, serwis, mycie).
 5. Jeśli przedsiębiorca jeździ autem też prywatnie, do podatkowych kosztów zaliczy tylko 75 proc.

wydatków. Całość rozliczą jedynie ci, którzy wykorzystują samochód tylko służbowo i potwierdza to szczegółowa ewidencja przejazdów. Numer interpretacji: 0115-KDIT3.4011.49.2020.3.AWO : Dwa samochody w jednoosobowej firmie? Fiskus się zgadza

Kiedy 75% kosztów samochodu?

Wydatek eksploatacyjny pojazdu będącego prywatnym majątkiem przedsiębiorcy – Podatnicy mogą wykorzystywać w działalności również swój prywatny samochód osobowy, który nie zostanie wprowadzony jako środek trwały firmy. Do końca 2018 roku wydatek eksploatacyjny pojazdu zaliczanego do prywatnego majątku przedsiębiorcy mógł być ujmowany w kosztach podatkowych wyłącznie do wysokości limitu wynikającego z ewidencji przebiegu pojazdów, tzw.

 1. Analogicznie jak w przypadku samochodów osobowych stanowiących środek trwały firmy czy w sytuacji wykorzystywania pojazdu na podstawie umowy najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, wartość kosztów podlegająca ograniczeniu zawiera kwotę podatku VAT, która nie podlega odliczeniu.
 2. Przykład 4.

Pani Żaneta jest czynnym podatnikiem VAT i korzysta z prywatnego samochodu osobowego w działalności. Do końca 2018 roku wszystkie wydatki eksploatacyjne pojazdu ujmowała w kosztach uzyskania przychodu do wysokości limitu kilometrówki PIT. W styczniu 2022 roku poniosła wydatki w łącznej kwocie 615 zł (w tym 115 zł VAT) na zakup paliwa do pojazdu.

Jaką wartość pani Żaneta może ująć w kosztach podatkowych? W związku z tym, że pani Żaneta wykorzystuje samochód osobowy w celach prywatnych i służbowych, przysługuje jej prawo do odliczenia 50% VAT od wydatków związanych z pojazdem. Dodatkowo samochód stanowi prywatny majątek pani Żanety. Uwzględniając zmiany przepisów w zakresie rozliczania samochodów osobowych, może wydatek eksploatacyjny pojazdu ująć ona w kosztach podatkowych w kwocie 111,50 zł, czyli 20% * (500 zł + 57,50 zł), gdzie 500 zł to wartość netto wydatków, a 57,50 zł to kwota podatku VAT która nie podlega odliczeniu.

Przykład 5. Pani Agata jest podatnikiem zwolnionym z podatku VAT i wykorzystuje w firmie swój prywatny samochód osobowy. W grudniu 2021 roku poniosła wydatek eksploatacyjny pojazdu w postaci zakupu opon zimowych w kwocie 2460 zł (w tym 460 zł VAT). W jakiej wartości może ona ująć wydatek w kosztach podatkowych? W związku z tym, że pojazd stanowi prywatny majątek pani Agaty, może ona ująć w kosztach podatkowych wyłącznie 20% wydatku na zakup opon zimowych, a więc wartość 492 zł, czyli 20% * 2460 zł.

You might be interested:  Jak Sprawdzić Swoj Samochód Po Numerze Vin Za Darmo?

Kiedy odliczamy 50% VAT?

Odliczenie VAT przy zakupie samochodu osobowego – Biuro rachunkowe Opole, księgowość i usługi księgowe – LIDER Opole Łukasz Lachowski Obecnie od wydatków związanych z używaniem samochodów osobowych można zasadniczo odliczać 50% kwoty VAT wykazanej w fakturze.

Jak rozliczyć samochód prywatny w działalności gospodarczej?

Ujęcie 20% kosztów eksploatacyjnych w KPiR – zasada ogólna – Wykorzystując prywatny samochód w działalności gospodarczej (który nie jest środkiem trwałym firmy), przedsiębiorcy nie muszą już prowadzić ewidencji przebiegu pojazdów dla celów podatku dochodowego.

 1. Wydatki związane z eksploatacją samochodu w firmie np.
 2. Zakup paliwa, koszt myjni czy naprawy mogą stanowić koszt podatkowy z ograniczeniem do 20% ich wartości.
 3. Ograniczenie to ma zastosowanie w sytuacji, gdy prywatny samochód osobowy podatnika wykorzystywany jest zarówno w celach służbowych, jak i prywatnie.

Art.23 ust.1 pkt 46 ustawy o PIT: Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów poniesionych wydatków z tytułu kosztów używania, stanowiącego własność podatnika prowadzącego działalność gospodarczą, samochodu osobowego niebędącego składnikiem majątku, o którym mowa w art.14 ust.2 pkt 1, oraz składek na ubezpieczenie takiego samochodu; te wydatki i składki w wysokości 20% stanowią jednak koszty uzyskania przychodów pod warunkiem, że samochód ten jest wykorzystywany również do celów związanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podatnika,

Przykład 1. Pan Jan korzysta ze zwolnienia z VAT i wykorzystuje prywatny samochód w działalności gospodarczej. W styczniu 2022 roku poniósł wydatki związane z kosztem paliwa w kwocie 200 zł brutto oraz naprawą pojazdu w kwocie 500 zł brutto. Czy koszty te mogą stanowić koszt uzyskania przychodu, jeżeli pan Jan nie będzie prowadził kilometrówki PIT? Tak, od 1 stycznia 2019 roku podatnicy mogą ujmować w KPiR wydatki eksploatacyjne związane z użytkowaniem prywatnego samochodu w działalności bez konieczności prowadzenia dodatkowej ewidencji.

W związku z tym pan Jan może ująć 20% sumy wydatków związanych z pojazdem poniesionych w danym miesiącu, a więc kwotę 140 zł (700 zł x 20%). Przykład 2. Pan Adam jest czynnym podatnikiem VAT i wykorzystuje w firmie prywatny samochód osobowy. W styczniu 2022 roku poniósł wydatek związany z naprawą samochodu w wartości 2460 zł brutto (w tym 460 zł VAT).

Pan Adam nie prowadzi dodatkowych ewidencji w związku z wykorzystywaniem prywatnego samochodu w firmie, więc przysługuje mu prawo do odliczenia 50% VAT od wydatków związanych z pojazdem. Jaką kwotę z faktury za naprawę może ująć w kosztach uzyskania przychodu? W związku z likwidacją kilometrówki dla samochodów prywatnych, pan Adam może ująć w kosztach podatkowych 20% wartości netto powiększonej o wartość podatku VAT, który nie podlega odliczeniu, czyli 446 zł.

Obliczenia: wartość netto – 2000 zł podatek VAT – 460 zł podatek VAT niepodlegający odliczeniu – 230 zł ponieważ 50% x 460 zł = 230 koszt uzyskania przychodu – 446 zł ponieważ 20% x (2000 zł + 230 zł) = 446

Jak wprowadzić prywatny majątek do firmy?

Jak wprowadzić do firmy prywatny majątek? – Do majątku firmowego możemy przekazać każdy budynek, środek transportu czy inny przedmiot, który do nas należy i jest nam potrzebny w działalności. Nie ma znaczenia kiedy składnik majątku został nabyty oraz czy posiadamy potwierdzenie dokonania transakcji (fakturę, rachunek, umowę kupna-sprzedaży).

 1. Aby przekazać majątek prywatny do firmy, należy sporządzić odpowiednie W przypadku, gdy w dalszym ciągu przechowujemy dowód zakupu, przekazanie prywatnego majątku na cele firmowe, będzie korzystniejsze finansowo niż w razie braku takiego potwierdzenia.
 2. Wartość początkową należy określić bowiem na podstawie faktury/paragonu/umowy kupna-sprzedaży, a w przypadku braku potwierdzenia dokonania transakcji, przedsiębiorca zobowiązany jest do ustalenia wartości rynkowej na ostatni dzień grudnia roku poprzedniego.

W praktyce oznacza to wyszukanie ofert sprzedaży podobnych przedmiotów, będących w porównywalnym stanie technicznym. Przykład 1 Pan Maciej kupił zestaw komputerowy w 2009 roku i zapłacił za niego 15 000 zł. W 2018 roku Pan Maciej założył działalność gospodarczą i chce wprowadzić komputer do majątku firmowego.

W dalszym ciągu przechowuje fakturę na zakup sprzętu (wystawioną na dane prywatne). Przekazując składnik majątku na cele firmowe, Pan Maciej może przyjąć jako jego wartość początkową 15 000 zł. Oznacza to, że poprzez odpisy amortyzacyjne Pan Maciej zaliczy do kosztów uzyskania przychodów pełną kwotę nabycia zestawu komputerowego, pomimo że jego aktualna wartość rynkowa jest znacznie niższa.

Przykład 2 Pan Maciej z przykładu 1 chce przekazać ten sam sprzęt do majątku firmowego, jednak zgubił dowód zakupu. W tej sytuacji, w celu ustalenia wartości początkowej środka trwałego, stanowiącej podstawę dokonywania odpisów amortyzacyjnych, Pan Maciej zobowiązany jest do ustalenia wartości rynkowej sprzętu.

Jak amortyzować samochód używany?

Amortyzacja liniowa samochodu – Podstawową metodą amortyzacji dla środków transportu, w tym samochodów osobowych, jest amortyzacja liniowa 20%. Okres amortyzacji trwa wówczas 5 lat. Podatnik ma obowiązek stosowania jej w przypadku środków trwałych, których wartość początkowa przekracza 10.000 zł.

Jak obliczyć wartość początkowa samochodu?

22g ust.3 ustawy o pdof). W razie nabycia w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób – za wartość początkową uznaje się wartość rynkową z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny albo umowa o nieodpłatnym przekazaniu określa tę wartość w niższej wysokości.

Related Post