Auto Blog-Pomóc drogowa Autopomoc Jaki Kurs Do Akcyzy Za Samochód?

Jaki Kurs Do Akcyzy Za Samochód?

0 Comments

Jaki Kurs Do Akcyzy Za Samochód
Art.104.1. Podstawą opodatkowania w przypadku samochodu osobowego jest: 1) kwota należna z tytułu sprzedaży samochodu osobowego na terytorium kraju pomniejszona o kwotę podatku od towarów i usług oraz o kwotę akcyzy należne od tego samochodu osobowego; 2) kwota, jaką podatnik jest obowiązany zapłacić za samochód osobowy – w przypadku jego nabycia wewnątrzwspólnotowego, z tym że w przypadku, o którym mowa w art.101 ust.2 pkt 3, podstawą opodatkowania jest średnia wartość rynkowa samochodu osobowego pomniejszona o kwotę podatku od towarów i usług oraz o kwotę akcyzy; 3) wartość celna samochodu osobowego powiększona o należne cło – w przypadku importu tego samochodu, z zastrzeżeniem ust.2-5.2.

W przypadku samochodu osobowego, wobec którego mają zastosowanie przepisy dotyczące procedury uszlachetniania biernego, podstawą opodatkowania jest różnica między wartością celną produktów przetworzonych lub zamiennych dopuszczonych do obrotu a wartością towarów wywiezionych czasowo, powiększona o należne cło.3.

Podstawą opodatkowania z tytułu importu samochodu osobowego objętego procedurą odprawy czasowej z częściowym zwolnieniem od należności celnych przywozowych jest wartość celna powiększona o cło, które byłoby należne, gdyby samochód ten był objęty procedurą dopuszczenia do obrotu.4.

 1. Podstawa opodatkowania w przypadku importu samochodu osobowego obejmuje również prowizję oraz koszty transportu i ubezpieczenia, jeżeli nie zostały do niej włączone, a zostały już poniesione do pierwszego miejsca przeznaczenia na terytorium kraju.
 2. Przez pierwsze miejsce przeznaczenia rozumie się miejsce wymienione w dokumencie przewozowym lub innym dokumencie, na podstawie którego samochód jest importowany.5.

Do podstawy opodatkowania z tytułu importu samochodu osobowego dolicza się określone w odrębnych przepisach opłaty oraz inne należności, jeżeli urzędy celno-skarbowe mają obowiązek pobierać te należności z tytułu importu samochodu.6. Podstawą opodatkowania z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego dopuszczonego wcześniej do obrotu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej zgodnie z przepisami celnymi, ale niezarejestrowanego na terytorium innego państwa członkowskiego jest wartość, o której mowa w ust.1 pkt 3, z uwzględnieniem prowizji, kosztów transportu i ubezpieczenia, jeżeli nie zostały uwzględnione w cenie, ale zostały już poniesione do miejsca, w którym nastąpiło objęcie towaru procedurą celną.6a.

 1. W przypadku samochodów osobowych typu ambulans do podstawy opodatkowania nie wlicza się kwot stanowiących wartość specjalistycznego wyposażenia medycznego.6b.
 2. Podstawą opodatkowania z tytułu dokonania czynności lub wystąpienia stanów faktycznych, o których mowa w art.100 ust.1a, jest średnia wartość rynkowa samochodu osobowego na rynku krajowym, pomniejszona o kwotę podatku od towarów i usług oraz o kwotę akcyzy.7.

Jeżeli nie można określić kwot, o których mowa w ust.1 pkt 1 i 2, w szczególności w przypadku darowizny samochodu osobowego, za podstawę opodatkowania przyjmuje się średnią wartość rynkową samochodu osobowego na rynku krajowym, pomniejszoną o kwotę podatku od towarów i usług oraz o kwotę akcyzy.8.

Jeżeli wysokość podstawy opodatkowania w przypadku czynności lub stanów faktycznych, o których mowa w art.100 ust.1 pkt 2 i 3, ust.1a oraz 2, bez uzasadnionej przyczyny znacznie odbiega od średniej wartości rynkowej tego samochodu osobowego, organ podatkowy wzywa podatnika do zmiany wysokości podstawy opodatkowania lub wskazania przyczyn uzasadniających podanie jej wysokości w kwocie znacznie odbiegającej od średniej wartości rynkowej samochodu osobowego.9.

W razie nieudzielenia odpowiedzi, niedokonania zmiany wysokości podstawy opodatkowania lub niewskazania przyczyn, które uzasadniają podanie jej wysokości znacznie odbiegającej od średniej wartości rynkowej samochodu osobowego, organ podatkowy określi wysokość podstawy opodatkowania.10.

 1. Jeżeli wysokość podstawy opodatkowania ustalona z uwzględnieniem opinii biegłego odbiega co najmniej o 33% od zadeklarowanej podstawy opodatkowania, koszty opinii biegłego lub biegłych ponosi podatnik.11.
 2. Średnią wartością rynkową samochodu osobowego jest wartość ustalana na podstawie notowanej na rynku krajowym w dniu powstania obowiązku podatkowego średniej ceny zarejestrowanego na terytorium kraju samochodu osobowego tej samej marki, tego samego modelu, rocznika oraz – jeżeli jest to możliwe do ustalenia – z tym samym wyposażeniem i o przybliżonym stanie technicznym, co samochód osobowy odpowiednio: 1) nabyty na terytorium kraju; 2) nabyty wewnątrzwspólnotowo; 3) nabyty lub posiadany w przypadkach, o których mowa w art.100 ust.1a pkt 2; 4) powstały w wyniku dokonania w pojeździe samochodowym, innym niż samochód osobowy, zarejestrowanym na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, zmian konstrukcyjnych zmieniających rodzaj tego pojazdu na samochód osobowy.12.

Do przeliczenia podstawy opodatkowania wyrażonej w walucie obcej stosuje się bieżący kurs średni waluty obcej wyliczony i ogłoszony przez Narodowy Bank Polski w dniu powstania obowiązku podatkowego.13. W przypadku gdy w dniu powstania obowiązku podatkowego nie został wyliczony i ogłoszony przez Narodowy Bank Polski bieżący kurs średni waluty obcej, do przeliczenia podstawy opodatkowania wyrażonej w walucie obcej stosuje się ostatni, przed dniem powstania obowiązku podatkowego, bieżący kurs średni wyliczony i ogłoszony przez Narodowy Bank Polski.

You might be interested:  Ile Wynosi Opłata Za Samochód Sprowadzony?

Contents

Od jakiej kwoty liczy się akcyzę za samochód?

Ile wynosi akcyza za samochód? – To, ile będzie trzeba zapłacić akcyzy za samochód, zależy od pojemności silnika. Dla aut osobowych o pojemności silnika powyżej 2000 cm3 jest to 18,6 proc. podstawy opodatkowania, a w przypadku pozostałych samochodów – 3,1 proc. Ową podstawą opodatkowania jest wartość pojazdu, Jeśli kupisz auto, które warte jest 10 tys. zł, to zapłacisz:

1860 zł – przy pojemności silnika powyżej 2000 cm 3, 310 zł – przy pojemności silnika do 2000 cm 3,

Od 1 stycznia 2020 roku obowiązuje o 50 proc. niższa akcyza za auta z napędem hybrydowym. Wynosi ona – 9,3 i 1,55 proc, w zależności od pojemności silnika.

Jak wyliczyc akcyza za samochód?

Obowiązujące aktualnie stawki podatku wynoszą 3,1% wartości samochodu (silniki o pojemności do 2000 cm3) i 18,6% wartości samochodu (silniki o pojemności powyżej 2000 cm3). Akcyza na samochody hybrydowe i elektryczne jest mniejsza – wynosi połowę normalnej stawki, czyli 1,55% lub 9,3% wartości auta.

Jak obliczyć akcyzę za samochód z Niemiec?

Akcyza od samochodów w 2022 roku – stawki i regulacje – W Polsce akcyza od samochodów osobowych obliczana jest w zależności od pojemności silnika. W 2016 roku powstał plan nowelizacji ustawy, która miała wejść w życie w 2017 roku (finalnie nie weszła, można o niej poczytać w dalszej części tej strony.

 • wartość samochodu
 • pojemność skokowa silnika pojazdu

Ważne! Pamiętaj o prawidłowym przeliczeniu wartości samochodu na polskie złote. Kupując pojazd w innej walucie, na złotówki najlepiej przeliczać posiłkując się bieżącym kursem złotówki względem obcej waluty. Kurs ten znajdziemy na stronie internetowej Narodowego Banku Polskiego.

 • w przypadku samochodów z silnikami o pojemności do 2000 cm³ – podatek akcyzowy wynosi 3,1% od wartości rynkowej samochodu z systemu Eurotax.
 • w przypadku samochodów z silnikami o pojemności powyżej 2000 cm³- podatek akcyzowy wynosi 18,6% od wartości rynkowej z systemu Eurotax.

Podstawy prawne

 • Ustawa z 23 stycznia 2004 o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 29, poz.257) obowiązująca od 1 maja 2004 do 28 lutego 2009
 • Ustawa z 6 grudnia 2008 o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2019 r. poz.1114) obowiązująca od 1 marca 2009

Jaki kurs do przeliczenia akcyzy?

Art.104.1. Podstawą opodatkowania w przypadku samochodu osobowego jest: 1) kwota należna z tytułu sprzedaży samochodu osobowego na terytorium kraju pomniejszona o kwotę podatku od towarów i usług oraz o kwotę akcyzy należne od tego samochodu osobowego; 2) kwota, jaką podatnik jest obowiązany zapłacić za samochód osobowy – w przypadku jego nabycia wewnątrzwspólnotowego, z tym że w przypadku, o którym mowa w art.101 ust.2 pkt 3, podstawą opodatkowania jest średnia wartość rynkowa samochodu osobowego pomniejszona o kwotę podatku od towarów i usług oraz o kwotę akcyzy; 3) wartość celna samochodu osobowego powiększona o należne cło – w przypadku importu tego samochodu, z zastrzeżeniem ust.2-5.2.

W przypadku samochodu osobowego, wobec którego mają zastosowanie przepisy dotyczące procedury uszlachetniania biernego, podstawą opodatkowania jest różnica między wartością celną produktów przetworzonych lub zamiennych dopuszczonych do obrotu a wartością towarów wywiezionych czasowo, powiększona o należne cło.3.

Podstawą opodatkowania z tytułu importu samochodu osobowego objętego procedurą odprawy czasowej z częściowym zwolnieniem od należności celnych przywozowych jest wartość celna powiększona o cło, które byłoby należne, gdyby samochód ten był objęty procedurą dopuszczenia do obrotu.4.

Podstawa opodatkowania w przypadku importu samochodu osobowego obejmuje również prowizję oraz koszty transportu i ubezpieczenia, jeżeli nie zostały do niej włączone, a zostały już poniesione do pierwszego miejsca przeznaczenia na terytorium kraju. Przez pierwsze miejsce przeznaczenia rozumie się miejsce wymienione w dokumencie przewozowym lub innym dokumencie, na podstawie którego samochód jest importowany.5.

Do podstawy opodatkowania z tytułu importu samochodu osobowego dolicza się określone w odrębnych przepisach opłaty oraz inne należności, jeżeli urzędy celno-skarbowe mają obowiązek pobierać te należności z tytułu importu samochodu.6. Podstawą opodatkowania z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego dopuszczonego wcześniej do obrotu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej zgodnie z przepisami celnymi, ale niezarejestrowanego na terytorium innego państwa członkowskiego jest wartość, o której mowa w ust.1 pkt 3, z uwzględnieniem prowizji, kosztów transportu i ubezpieczenia, jeżeli nie zostały uwzględnione w cenie, ale zostały już poniesione do miejsca, w którym nastąpiło objęcie towaru procedurą celną.6a.

You might be interested:  Jak Sprawdzić Swoj Samochód Po Numerze Vin Za Darmo?

W przypadku samochodów osobowych typu ambulans do podstawy opodatkowania nie wlicza się kwot stanowiących wartość specjalistycznego wyposażenia medycznego.6b. Podstawą opodatkowania z tytułu dokonania czynności lub wystąpienia stanów faktycznych, o których mowa w art.100 ust.1a, jest średnia wartość rynkowa samochodu osobowego na rynku krajowym, pomniejszona o kwotę podatku od towarów i usług oraz o kwotę akcyzy.7.

Jeżeli nie można określić kwot, o których mowa w ust.1 pkt 1 i 2, w szczególności w przypadku darowizny samochodu osobowego, za podstawę opodatkowania przyjmuje się średnią wartość rynkową samochodu osobowego na rynku krajowym, pomniejszoną o kwotę podatku od towarów i usług oraz o kwotę akcyzy.8.

Jeżeli wysokość podstawy opodatkowania w przypadku czynności lub stanów faktycznych, o których mowa w art.100 ust.1 pkt 2 i 3, ust.1a oraz 2, bez uzasadnionej przyczyny znacznie odbiega od średniej wartości rynkowej tego samochodu osobowego, organ podatkowy wzywa podatnika do zmiany wysokości podstawy opodatkowania lub wskazania przyczyn uzasadniających podanie jej wysokości w kwocie znacznie odbiegającej od średniej wartości rynkowej samochodu osobowego.9.

W razie nieudzielenia odpowiedzi, niedokonania zmiany wysokości podstawy opodatkowania lub niewskazania przyczyn, które uzasadniają podanie jej wysokości znacznie odbiegającej od średniej wartości rynkowej samochodu osobowego, organ podatkowy określi wysokość podstawy opodatkowania.10.

Jeżeli wysokość podstawy opodatkowania ustalona z uwzględnieniem opinii biegłego odbiega co najmniej o 33% od zadeklarowanej podstawy opodatkowania, koszty opinii biegłego lub biegłych ponosi podatnik.11. Średnią wartością rynkową samochodu osobowego jest wartość ustalana na podstawie notowanej na rynku krajowym w dniu powstania obowiązku podatkowego średniej ceny zarejestrowanego na terytorium kraju samochodu osobowego tej samej marki, tego samego modelu, rocznika oraz – jeżeli jest to możliwe do ustalenia – z tym samym wyposażeniem i o przybliżonym stanie technicznym, co samochód osobowy odpowiednio: 1) nabyty na terytorium kraju; 2) nabyty wewnątrzwspólnotowo; 3) nabyty lub posiadany w przypadkach, o których mowa w art.100 ust.1a pkt 2; 4) powstały w wyniku dokonania w pojeździe samochodowym, innym niż samochód osobowy, zarejestrowanym na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, zmian konstrukcyjnych zmieniających rodzaj tego pojazdu na samochód osobowy.12.

Do przeliczenia podstawy opodatkowania wyrażonej w walucie obcej stosuje się bieżący kurs średni waluty obcej wyliczony i ogłoszony przez Narodowy Bank Polski w dniu powstania obowiązku podatkowego.13. W przypadku gdy w dniu powstania obowiązku podatkowego nie został wyliczony i ogłoszony przez Narodowy Bank Polski bieżący kurs średni waluty obcej, do przeliczenia podstawy opodatkowania wyrażonej w walucie obcej stosuje się ostatni, przed dniem powstania obowiązku podatkowego, bieżący kurs średni wyliczony i ogłoszony przez Narodowy Bank Polski.

Jaki jest koszt sprowadzenia auta z Niemiec?

1200 zł zapłacisz za sprowadzenie auta z Niemiec. Po zakupie auta za granicą trzeba jeszcze dopełnić formalności w Polsce. Musisz opłacić akcyzę, kupić ubezpieczenie i ponieść koszty rejestracji samochodu. W przypadku pojazdów sprowadzanych spoza UE dodatkowo zapłacisz jeszcze opłatę celną i VAT.

Czy do zapłaty akcyzy potrzebny jest przegląd?

Zakup samochodu – 1. Jakie dokumenty powinienem dostać od sprzedawcy samochodu? Podczas zakupu auta za granicą zawsze należy sporządzić umowę kupna-sprzedaży w 2 egzemplarzach, po jednej dla stron. Sprzedający musi przekazać kupującemu dowód rejestracyjny auta tzw.

 1. Brief. Aby uniknąć niepotrzebnych komplikacji, przed kupnem auta zawsze upewnij się, jakie w danym kraju obowiązują dowody rejestracyjne.
 2. W niektórych krajach dowody rejestracyjne bywają jednoczęściowe, a w innych dwuczęściowe.
 3. Czasem są także dodatkowe dokumenty np.
 4. Certyfikat własności, karty tranzytowe.

Jeśli nie masz pewności, jakie dokumenty powinieneś otrzymać od sprzedającego skontaktuj się z nami: e-mail: [email protected] tel: + 48 690 99 36 36 Powiemy Ci, na co masz zwrócić uwagę, aby bezpiecznie dopełnić wszelkich formalności.2. Czy potrzebuję umowy kupna? Tak, umowa kupna jest konieczna, abyś mógł zarejestrować auto w Polsce.

Jest to dokument potwierdzający kupno auta za granicą, w danym czasie i za określoną kwotę. Wzór umowy możesz pobrać i wydrukować z naszej strony: http://akcyzasamochodowa.pl/umowy-kupnasprzedazy/ Pamiętaj, wydrukuj umowę w 2 egzemplarzach, ponieważ jedna umowa zostaje u sprzedawcy a druga u kupującego.

Jeśli kupujesz auto od firmy dowodem transakcji może być również faktura. W takiej sytuacji umowa nie jest konieczna.3. Co, jeśli kupiłem samochód od Polaka? Przykład 1. Jeśli auto (niezarejestrowane w Polsce) zostało kupione od Polaka, ale umowa kupna-sprzedaży została zawarta poza granicami Polski, to procedury związane z rejestracją są takie same, jakby to było auto kupione zagranicą, od obcokrajowca.

 • Upujący musi zgłosić i opłacić podatek w Urzędzie Celno-Skarbowym.
 • Przykład 2.
 • W przypadku, gdy auto (niezarejestrowane w Polsce) zostanie kupione od Polaka w Polsce oznacza to, że osoba, która sprowadziła auto do kraju, dokonała już wszelkich formalności związanych z podatkiem akcyzowym.
 • Przy zakupie auta, sprzedający musi przekazać Ci dowód rejestracyjny, umowę kupna-sprzedaży lub fakturę, dokument potwierdzający zapłatę podatku akcyzowego oraz, jeśli są już zrobione, tłumaczenia i przegląd techniczny Polski tzw.
You might be interested:  Ile Więcej Pali Samochód Z Klimatyzacją?

przegląd zerowy.4. Jaka będzie wysokość akcyzy? Urzędy Celno-Skarbowe posiadają katalogi z cenami rynkowymi aut z podziałem na: · Markę. · Model. · Pojemność. · Moc. · Rok produkcji. Wartość, podana na umowie/na fakturze zakupu, jest porównywana do wartości rynkowej, która przypisana jest do konkretnego auta w katalogu.

Podczas weryfikacji wartość rynkowa danego auta pomniejszana jest o 33% i jeśli obliczona wartość jest taka sama, bądź mniejsza niż wartość na umowie/fakturze, wtedy akcyza obliczana jest od kwoty zakupu. Jeśli wartość katalogowa po pomniejszeniu o 33% jest większa od kwoty zakupu, akcyza obliczana jest od wartości rynkowej/katalogowej.

Przykład 1. · Ford Focus, pojemność silnika 1596 cm3, rok 2008, kombi. · Wartość rynkowa auta: 14550zł. · Wartość na umowie po przeliczeniu na złotówki 12000zł. · 14550 / 1,33= 10940 zł. · Podstawa do naliczenia podatku 12000zł x 3,1%. · Podatek akcyzowy do zapłaty to 372 zł.

 • Przykład 2.
 • · Ford Focus, pojemność silnika 1596 cm3, rok 2008, kombi.
 • · Wartość rynkowa auta: 14550zł.
 • · Wartość na umowie po przeliczeniu na złotówki: 8800zł.
 • · 14550 / 1,33 = 10940 zł.
 • · Podstawa do naliczenia podatku (14550zł / 1,23 / 1,031) x 3,1%.
 • · Podatek akcyzowy do zapłaty to 356 zł.5.
 • Od czego zależy wysokość akcyzy? Wysokość akcyzy jest zależna od pojemności silnika oraz wartości rynkowej auta.

Podatek akcyzowy od aut o pojemności silnika do 2000 cm3 wynosi 3,1%, a powyżej 2000 cm3 wynosi 18,6% wartości rynkowej.6. Czy auto musi być ubezpieczone, choć nie jest zarejestrowane? Każde auto, niezależnie od jego stanu technicznego, musi posiadać ubezpieczenie OC.

 1. Dotyczy to także aut uszkodzonych czy rozbitych.7.
 2. Czy mogę wrócić zakupionym samochodem do domu? Każde auto przebywające na terytorium Polski musi posiadać aktualne ubezpieczenie OC.
 3. Jest to przepis obowiązujący niemal w każdym kraj UE.
 4. Aby poruszać się takim autem oprócz ubezpieczenia, dowodu zakupu i dowodu rejestracyjnego, wymagany jest ważny przegląd oraz dobry stan techniczny auta, umożliwiający przejazd.

Auto musi posiadać tablice rejestracyjne zgodne z dowodem rejestracyjnym lub ubezpieczeniem. Zalecany jest transport auta do Polski na lawecie.8. Kupiłem uszkodzony samochód. Jak go zgłosić do akcyzy? Przy uszkodzonym aucie można wykonać opinię rzeczoznawcy, gdzie rzeczoznawca określa wartość auta w aktualnym stanie.

Jeśli w Urzędzie Celno-Skarbowym okażemy opinię rzeczoznawcy, wtedy nie jest sprawdzana wartość rynkowa auta. Porównywana jest wartość z opinii z kwotą na dowodzie zakupu. Akcyza wyliczana jest od wyższej wartości. Zaleca się wykonanie opinii rzeczoznawcy przy uszkodzonych autach o pojemności silnika powyżej 2000 cm3, ponieważ takie auta mają większą wartość, a akcyza naliczana jest od stawki 18,6%.

W przypadku, gdy auto jest uszkodzone, ale nie została wykonana opinia rzeczoznawcy, urzędnik w Urzędzie Celno-Skarbowym obliczy akcyzę, jak od sprawnego auta.9. Ile mam czasu na zgłoszenie auta do urzędu celnego? Na zgłoszenie auta do Urzędu Celno-Skarbowego mamy 14 dni, licząc od dnia, kiedy auto zostało sprowadzone do kraju.

Datę sprowadzenia deklaruje się na dokumencie AKCu.10. Co, jeśli zgłoszę samochód po terminie? Zgłoszenie samochodu do Urzędu Celno-Skarbowego po upływie 14 dni od sprowadzenia auta do Polski skutkuje nałożeniem mandatu przez Urząd. Wysokość mandatu jest zależna od terminu zgłoszenia tzn. ile dni po terminie deklaracja została złożona.

Mogą być również naliczone odsetki ustawowe do kwoty akcyzy, jeśli podatek został zapłacony po upływie 30 dni od dnia powstania obowiązku (czyli od dnia sprowadzenia auta do Polski).11. Czy mogę ubezpieczyć samochód przed rejestracją? Ubezpieczenie może zostać zawarte na podstawie umowy zakupu na numery rejestracyjne z dowodu.

Jak obliczyć cenę samochodu?

Wartość auta jest brana pod uwagę przy ustalaniu wysokości składki polisy AC. Wielu właścicieli pojazdów zastanawia się, jaka jest cena rynkowa auta, które użytkują. Jak prawidłowo wycenić samochód, kupując autocasco? W celu obliczenia wartości auta używanego, należy wziąć pod uwagę jego przebieg, wyposażenie, stan techniczny, rok produkcji oraz wartość rynkową samochodu.

Related Post