Auto Blog-Pomóc drogowa Autopomoc Kiedy Policja Ma Prawo Odholować Samochód?

Kiedy Policja Ma Prawo Odholować Samochód?

0 Comments

Kiedy Policja Ma Prawo Odholować Samochód
Jeszcze niedawno policja i straż miejska mogły zlecić odholowanie zaparkowanego auta tylko w sytuacji, gdy stało w miejscu zabronionym i utrudniało ruch lub w inny sposób zagrażało bezpieczeństwu. Obecnie, zostanie sholowane także gdy pod znakiem zakazu parkowania widnieje tabliczka wskazująca, że samochód zostanie usunięty na koszt właściciela.

Wczoraj około godziny 20.00 do policjantów ruchu drogowego podeszła kobieta z dzieckiem w wózku, która wskazała im pojazd utrudniajacy osobom pieszym poruszanie się po chodniku. Samochód marki BMW nie dość że zaparkowany był zbyt blisko skrzyżowania i w miejscu gdzie obowiązywał zakaz zatrzymywania się i postoju, to również stojąc na chodniku zajmował jego większą część ( dla osób pieszych pozostało mniej niż 1,5m).

W związku z zaistniałą sytuacją policjanci wezwali na miejsce lawetę, która miała odholować pojazd na parking strzeżony. Wtedy to pojawił się właściciel bwm, który mimo, że przestawił samochód to i tak został zobowiązany do pokrycia kosztów wezwania holownika.

Dodatkowo mężczyzna został ukarany mandatem karnym, a na jego koncie pojawiły się punkty karne. Policjanci przypaminają jak kosztowne może być zaparkowanie samochodu w miejscu niedozwolonym. Kierowca musi liczyc się z mandatem karnym oraz pokryciem kosztów lawety i parkingu. Jest to koszt sięgający nawet kilkuset złotych.

Kiedy policjanci mają prawo odholować auto? 1. Gdy auto jest zaparkowane w miejscu oznaczonym tabliczką informującą o możliwości odholowania – nawet, jeśli samochód zaparkowany w tym miejscu nie powoduje zagrożenia.2. Gdy auto jest zaparkowane w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub zagraża bezpieczeństwu – nawet gdy nie ma tabliczki.3.

 1. Gdy auto stoi na miejscu dla inwalidów bez kartyparkingowej.4.
 2. Gdy stan auta zagraża bezpieczeństwu, powoduje uszkodzenie drogi lub zagraża środowisku.5.
 3. Gdy właściciel nie ma potwierdzenia opłacenia składki OC, a samochód jest zarejestrowany w kraju niebędącym państwem UE, EFTA lub Konfederacją Szwajcarską.6.

W przypadku przekroczenia dopuszczalnych wymiarów, masy lub nacisku osi.7. Gdy autem kierowała osoba nietrzeźwa i nie da się zabezpieczyć go w inny sposób.8. Gdy autem kieruje osoba nieposiadająca uprawnień do kierowania pojazdami albo której zatrzymano prawo jazdy i nie ma możliwości zabezpieczenia pojazdu poprzez przekazanie go innej osobie.

Kiedy mogą zabrac auto?

Przepadek pojazdu ma być stosowany w przypadkach, gdy kierowca ma co najmniej 1,5 promila; Jeśli spowoduje wypadek przy zawartości co najmniej 0,5 promila alkoholu we krwi; W sytuacji recydywy.

Jak usunąć pojazd z terenu prywatnego?

Zdezelowane pojazdy zalegają na parkingach, na osiedlach, chodnikach, jezdniach i drogach. Ale też na prywatnych, niezabudowanych działkach bez zgody i wiedzy właścicieli. Blokują parkingi położone przy galeriach lub centrach handlowych. – I stwarzają ogromne niebezpieczeństwo.

Nie wiemy czy w zbiornikach jest paliwo. Czy ktoś, przypadkiem nie spowoduje jakieś tragedii, bo w tych wrakach często przesiaduje młodzież. Wyciekające płyny zanieczyszczają chodniki – wylicza Zbigniew Teterycz, prezes Hrubieszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Hrubieszowie. Tylko gorzowska straż miejska od początku 2021 roku usunęła z terenu całego miasta aż 31 porzuconych pojazdów, które były bez tablic rejestracyjnych lub ich stan wskazywał, że są nieużywane.

Straż Miejska w Białymstoku w 2020 roku przeprowadziła ponad 100 takich interwencji. W Wejherowie w ub.r. interweniowano wobec 38 porzuconych samochodów, z tego 18 odholowano, a 19 właścicieli usunięto z dróg. W Trójmieście, tylko w tym półroczu strażnicy zajmowali się 300 porzuconymi wrakami samochodów.

 • W Straży Miejskiej w Gdańsku powstała nawet komórka, która zajmuje się tylko tymi sprawami.
 • Polsko-ukraiński samochód to kłopot dla gminy Inny problem mają miasta i miasteczka przy granicy z Ukrainą.
 • Swego czasu obywatele Ukrainy masowo rejestrowali samochody na zasadzie współwłasności z Polakami.
 • Chodziło o to, aby objeść restrykcyjne przepisy na Ukrainie.
You might be interested:  Jak Myć Samochód Na Myjni Ręcznej?

Teraz te samochody są porzucane. Polscy współwłaściciele, po otrzymaniu wezwania, natychmiast sporządzają umowę darowizny (antydatowaną) na rzecz obywatela Ukrainy, współwłaściciela pojazdu, i tym samym zdejmują z siebie jakąkolwiek odpowiedzialność. Gminy niewiele mogą zrobić.

O ile w przypadku wraków znajdujących się przy drogach publicznych są przepisy i procedury pozwalające rozwiązać problem, to schody zaczynają się na gruntach prywatnych, za które przepisy prawa uznają też nieruchomości spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym w przypadku pozostawienia wraku pojazdu na terenie prywatnej nieruchomości, np.

należącej do spółdzielni mieszkaniowej ani policja, ani straż miejska nie są uprawnieni do wydania dyspozycji usunięcia pojazdu. – To jest droga przez mękę dla tych właścicieli – przyznaje Tomasz Wdowiak, komendant Straży Miejskiej w Hrubieszowie. Poseł i samorządowcy proponują zmianę przepisów – Porzucone wraki to także bardzo często bomby ekologiczne, bariery w ruchu pieszych czy w końcu zablokowane trwale miejsca parkingowe, na których niedostatek cierpią wszystkie miasta i gminy – zauważa problem poseł Marek Rząsa.

konieczność dookreślenia art.50a ustawy Prawo o ruchu drogowym, – Samorządowcy zwracają uwagę, że dziś problemem jest ustalenie właścicieli porzuconych pojazdów oraz stwierdzenie faktu nieużywania pojazdu, we wspomnianym artykule brak jest bowiem szczegółowych wytycznych w tym zakresie. Uważają też, że oprócz wymienionej w ustawie drogi zapis należy rozszerzyć o parkingi i inne działki będące własnością gminy, gdzie najczęściej porzucane są samochody – uzasadnia poseł Marek Rząsa. Skrócenie 6-miesięcznego okresu przetrzymywania pojazdu na parkingu, który został „porzucony” przez właściciela, do np.3 miesięcy, co przewiduje prawo odnośnie do samochodów usuwanych na podstawie art.130a ustawy Prawo o ruchu drogowym. Uzasadniają, że im dłuższy czas przetrzymywania pojazdu na wyznaczonym parkingu, tym większe koszty ponoszone przez samorządy. Rozszerzenie zapisy art.130a w ust.2 o pkt 2 o treści : jego stan techniczny zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, powoduje uszkodzenie drogi albo narusza wymagania ochrony środowiska,

Zdaniem parlamentarzysty zasadnym byłoby stworzenie przepisu, które traktowałyby porzucane samochody jako odpady zagrażające środowisku naturalnemu. Spółdzielnia mieszkaniowa nie może blokować auta >> MSWiA: Nie ma powodów by zmieniać prawo Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji stoi na stanowisku, że nie ma żadnych formalno-prawnych przeszkód do usunięcia pojazdu na koszt właściciela z drogi publicznej, strefy zamieszkania i strefy ruchu w sytuacji, gdy w tych miejscach został pozostawiony pojazd bez tablic rejestracyjnych a jego stan wskazuje, że nie jest używany. Resort powołuje się na rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 22 czerwca 2011 r. w sprawie usuwania pojazdów pozostawionych bez tablic rejestracyjnych lub których stan wskazuje na to, że nie są używane. Zdaniem ministerstwa problem nie jest też ustalenie danych właściciela pojazdu na podstawie numeru VIN. – Zgodnie z art.80cd ust.1 ustawy Prawo o ruchu drogowym, minister właściwy do spraw informatyzacji może udostępnić dane zgromadzone w Centralnej Ewidencji Pojazdów również osobom fizycznym, osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, jeżeli wykażą swój interes prawny – wskazuje w odpowiedzi na interpelację poselską Maciej Wąsik wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. Tyle, że jest to droga kosztowna dla spółdzielców i współwłaścicieli wspólnot mieszkaniowych. – Po pierwsze trzeba opłacić wniosek, po drugie trzeba zamówić i opłacić w geodezji mapy poświadczające, że pojazd stoi na naszym gruncie, dołączyć wyciągi z księgi wieczystej. I nie ma pewności czy urzędnik w CEPIK pozytywnie rozpozna wniosek i uzna, że mamy interes prawny. Z tym jest różnie – mówi Zbigniew Teterycz, prezes Hrubieszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Spółdzielnia znalazła sposób. Zawarła umowę z prywatną firmą, która wywozi takie pojazdy i jednocześnie bierze na siebie odpowiedzialność za ewentualnie roszczenia innych.

You might be interested:  Jak Sprawdzić Czy Samochód Jest Zajęty Przez Komornika?

Czy policja zabiera auto?

Kiedy można stracić auto? 24 paź 11 10:57 Liczba przypadków, w których policja może zatrzymać samochód, jest bardzo ograniczona. Zwykle niezbędne będzie do tego postanowienie sądu lub prokuratora. Pamiętajmy jednak o tym, że jeśli jest w nim mowa o użyciu auta w celu popełnienia przestępstwa, pojazd może zostać skonfiskowany! Foto: Auto Świat Kiedy można stracić auto? Wielu kierowców myśli, że policja ma niemal nieograniczone możliwości i prawie zawsze może zatrzymać auto. W rzeczywistości uprawnienia funkcjonariuszy są ściśle określone i w większości przypadków do zatrzymania lub przeszukania auta potrzebny jest nakaz sądu lub prokuratora.

W efekcie do zatrzymania pojazdu dochodzi niezwykle rzadko, w ściśle uzasadnionych sytuacjach.1.Samochód zatrzymany jako dowód w sprawie O zatrzymaniu samochodu decyduje zwykle sąd lub prokurator. Policja może podjąć samodzielne działania jedynie w sprawach niecierpiących zwłoki. Funkcjonariusze muszą wtedy poinformować użytkownika auta, że ma prawo zażądać sporządzenia i doręczenia postanowienia sądu lub prokuratury uzasadniającego zatrzymanie.

Jeśli taki dokument nie zostanie wydany, a od chwili zatrzymania minie 7 dni, samochód musi być zwrócony.Policja zatrzymuje pojazd najczęściej w dwóch przypadkach: jeśli w trakcie kontroli drogowej wyjdzie na jaw, że został skradziony, oraz wtedy, gdy nietrzeźwy kierowca uszkodził czyjeś mienie.

W pierwszej sytuacji pojazd zostaje zabezpieczony na parkingu policyjnym, gdzie czeka na wyjaśnienie sprawy i zwrot właścicielowi. W drugim stanowi zabezpieczenie na wypadek, gdyby sprawca nie znalazł środków na zapłacenie odszkodowania. Wtedy zatrzymany samochód trafia na licytację, a pieniądze uzyskane ze sprzedaży przeznacza się na zadośćuczynienie poszkodowanym.2.

Konfiskata przedmiotów użytych do popełnienia przestępstwa Oprócz zatrzymania auta prawo przewiduje także znacznie surowszą konsekwencję – konfiskatę. Sądy obligatoryjnie konfiskują rzeczy pochodzące bezpośrednio z przestępstwa, ale mogą także orzec przepadek przedmiotów, które służyły do jego popełnienia! Przykład: przepadek dotyczy m.in.

samochodów, w których zostały przygotowane specjalne schowki, np. na fałszywe pieniądze lub narkotyki. Nie można natomiast skonfiskować auta, jeśli pełniło rolę środka transportu. Przykład: podczas kontroli policja znajduje w bagażniku skradzione przedmioty – funkcjonariusze zabezpieczają wtedy jedynie te rzeczy.

Gdyby jednak okazało się, że przedmioty pochodzące z kradzieży ukryto w komorze silnika (lub np. w zbiorniku paliwa), wtedy sąd może zadecydować o konfiskacie samochodu. Warto przy okazji przypomnieć o tym, że odzyskane rzeczy w pierwszej kolejności zwracane są ich właścicielom (lub innym uprawnionym osobom).

Jeśli nie da się ustalić właściciela, wtedy sądy orzekają przepadek przedmiotów na rzecz skarbu państwa.3. Samochód celowo użyty w charakterze broni Samochód – nawet bez przygotowanych schowków – można wykorzystać do celowego wyrządzenia komuś krzywdy. Przykład: umyślne potrącenie pieszego lub zepchnięcie innego pojazdu z drogi.

W tej sytuacji o zatrzymaniu i konfiskacie auta decyduje to, czy w wyniku celowego działania ktoś zginął lub został ranny bądź doszło do strat w mieniu. Jeśli tak, sąd może orzec przepadek samochodu jako narzędzia przestępstwa. Warto o tym pamiętać. Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że tak właśnie może skończyć się brutalna próba „nauczenia” innego kierowcy właściwego zachowania na drodze.

Czy policja zabiera samochód?

Konfiskata samochodu przez policję. Warunki ustawowe? – Aby otrzymała możliwość skonfiskowania pojazdu prowadzącemu, musi on mieć co najmniej 1,5 promila alkoholu we krwi. I znaczenia dla odebrania auta nie ma fakt czy spowodował w tym stanie drogowy, czy nie.

 • W praktyce policja zajmie pojazd tymczasowo na 7 dni, później prokurator zabezpieczy mienie, a przepadek samochodu orzeknie podczas rozprawy.
 • Co ważne, istnieje możliwość że przepadek auta nie zadziała.
 • Stanie się tak w przypadku wystąpienia uzasadnionych i szczególnych okoliczności.
 • Recydywiści natomiast będą tracić pojazdy już od 0,5 promila.
You might be interested:  Jak Odpalić Samochód Z Uszkodzonym Immobilizerem?

To oczywiście nie koniec konsekwencji. Kierowca straci jazdy na okres minimum 3 lat, dostanie grzywną zależną od dochodów (od 10 do 540 stawek dziennych), wpłaci 5 tys. zł na Funduszu Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej, a do tego dostanie karę do 2 lat pozbawienia wolności.

No i tu pojawia się pewien problem. Tak, nabiera kształtów. Kilka dni temu nawet rząd przyjął zmian w Kodeksie karnym, który zawiera stosowne zapisy. Niestety nawet i z tego punktu przed wejściem w życie regulacji jeszcze długa droga. Bo projekt musi trafić do komisji, pod obrady sejmu, zyskać aprobatę niższej izby, a później senatu i prezydenta.

Na kończy czeka go jeszcze vacatio legis. W sumie to może trwać miesiącami.

Za co zabierają samochód?

Konfiskata samochodu za jazdę po alkoholu – Pomysł zabierania samochodu pijanym kierowcom nie jest czymś zupełnie nowym. Funkcjonuje on już w wybranych krajach, a przymiarki do jego wdrożenia pojawiały się już kilka razy w przypadku Polski. Trochę jednak musieliśmy czekać na konkretne kroki w tym kierunku.

Jak wynika z, konfiskata samochodu za jazdę po alkoholu jest już coraz bliżej. W czwartek, 7 lipca, Sejm przyjął reformę prawa karnego, która wprowadza zauważalne zaostrzenie kar w przypadku pijanych kierowców. Nowelizacja zakłada, że konfiskata samochodu będzie możliwa, gdy kierowca będzie miał co najmniej 1,5 promila lub spowodowuje wypadek przy zawartości co najmniej 0,5 promila alkoholu we krwi.

Kara może zostać zastosowana również w przypadku recydywy (tutaj kierowca musiałby mieć 0,5 promila lub więcej). Należy mieć na uwadze, że według nowych przepisów postępowanie – w razie powyższych wykroczeń – rozpoczyna się od zajęcia pojazdu przez policję na okres 7 dni.

 1. Następnie sprawa kierowana jest do sądu, który decyduje czy ma zostać zastosowana konfiskata samochodu.
 2. Warto wiedzieć, że sąd może podjąć inną decyzję wyłącznie w ściśle określonych przypadkach – znaczna większość sytuacji będzie kończyła się zabraniem pojazdu.
 3. Jeśli samochód nie będzie należał do pijanego kierowcy, to wtedy ma być orzekany przepadek równowartości pojazdu.

Pod uwagę będzie brana wartość określona w polisie ubezpieczeniowej, a w razie braku polisy sprawdzana będzie średnia wartość rynkowa odpowiadającą wartości pojazdów podobnych. Na dniach opisywana ustawa trafi do Senatu. Jeśli po drodze nie pojawią się żadne problemy, to konfiskata samochodu w przypadku prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości wkrótce stanie się faktem.

Co w przypadku nie odebrania pojazdu z parkingu policyjnego?

Nieodebrane auto z parkingu policyjnego – tracisz je – Zdarza się, że z różnych powodów właściciele aut, które zostały odholowane na policyjny parking, nie zgłaszają się po nie. Najczęściej chodzi tutaj o samochody na tyle mało warte, że kilkaset złotych opłaty związanej z odbiorem jest porównywalne z kosztem auta.

Co wtedy się stanie? Pojazd, który został odholowany na policyjny parking i nie został odebrany w ciągu trzech miesięcy, przechodzi na własność gminy. Wprawdzie nie od razu auto przechodzi na gminę. Wcześniej starosta jest zobowiązany do powiadomienia właściciela samochody, że skutkiem nieodebrania pojazdu jest jego utrata.

Odpowiednie pismo wysyła po upłynięciu 3 miesięcy do pojawienia się auta na policyjnym parkingu. Właściciel ma 30 dni na reakcje. I albo ureguluje opłaty i samochód do niego wraca, albo w żaden sposób nie reaguje na zawiadomienie ze strony starosty. W tej sytuacji kolejnym krokiem ze strony starosty jest złożenie wniosku do sądu, które zawiera orzeczenie o przepadku mienia na rzecz danej gminy czy powiatu. Uwaga: jeśli nieodebrane z parkingu auto przejdzie na własność gminy, nie zniknie problem opłaty za holowanie i parking. Nadal będzie ona obowiązywała poprzedniego właściciela pojazdu.

Related Post