Auto Blog-Pomóc drogowa Nowości samochodowe Gdzie Zapłacić Opłatę Recyklingową Za Samochód?

Gdzie Zapłacić Opłatę Recyklingową Za Samochód?

0 Comments

Gdzie Zapłacić Opłatę Recyklingową Za Samochód
Opłaty w wysokości 500 zł od każdego pojazdu wnosi się na odrębny rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który został utworzony w Banku Gospodarstwa Krajowego (III Oddział w Warszawie). Numer dla opłat za wprowadzenie pojazdów do Polski: 65 1130 1062 0000 0109 9520 0014.

Czy trzeba płacić recykling za samochód?

Zwrot wpłat dokonanych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – Narodowy Fundusz nie posiada kompetencji do badania obowiązku wniesienia opłaty recyklingowej i nie prowadzi w tym zakresie żadnych postępowań. W związku z tym, że jedyną sankcją niedopełnienia obowiązku wniesienia opłaty recyklingowej jest odmowa rejestracji pojazdu, weryfikacja istnienia i wykonania tego obowiązku bądź jego nieistnienia jest dokonywana podczas postępowania rejestracyjnego, prowadzonego przez właściwego Starostę (lub Prezydenta miasta na prawach powiatu).

 1. Na wniosek podmiotu, który dokonał nienależnie lub w nadmiernej wysokości wpłaty tytułem opłaty recyklingowej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dokonuje zwrotu nadpłaconej kwoty na rachunek bankowy wskazany we wniosku lub w gotówce.
 2. Zwrot dotyczy sytuacji, kiedy wpłata została dokonana ponad określoną w ustawie “miarę” (np.

druga wpłata dokonana za ten sam pojazd lub wpłata w kwocie wyżej niż 500 zł) lub gdy wpłata nie jest związana z wykonaniem ustawowego obowiązku (np. wpłata uiszczona przez właściciela pojazdu, który nabył pojazd od przedsiębiorcy wprowadzającego pojazd na teren kraju albo wpłata za wprowadzenie na teren kraju pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t, motoru, quada lub pojazdu zabytkowego).

 1. Zgodnie z obowiązującym od 2016 r.
 2. Art.11 ustawy z dnia 27 maja 2015 r.
 3. O zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r.
 4. Poz.933) na wniosek podmiotu, który dokonał nienależnie lub w nadmiernej wysokości wpłaty tytułem opłaty recyklingowej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dokonuje zwrotu nadpłaconej kwoty w terminie 30 dni od dnia: 1) złożenia wniosku (liczy się data wpływu wniosku do Narodowego Funduszu) – w przypadku: a) gdy kwota wpłaty albo łączna kwota wpłat (od jednego, tego samego podmiotu lub osoby) przekracza 500 zł, b) wpłaty dokonanej od pojazdu historycznego w rozumieniu art.3 pkt 5 ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U.

z 2015 r. poz.140, z późn. zm.), c) wpłaty dokonanej od pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony; 2) doręczenia Funduszowi odpisu prawomocnego orzeczenia sądu nakazującego zwrot nadpłaconej kwoty; 3) zawarcia między podmiotem, który złożył wniosek, a Funduszem porozumienia w sprawie zwrotu nadpłaconej kwoty.

Uwaga! Prawo do żądania zwrotu nadpłaconej kwoty wygasa z dniem 31 grudnia 2018 r. Wniosek o zwrot wpłaty wraz z załącznikami należy przesłać do Narodowego Funduszu drogą listową albo drogą elektroniczną, za pośrednictwem platformy ePUAP, z podpisem kwalifikowanym lub zaufanym. Aby Narodowy Fundusz mógł dokonać zwrotu wpłaty, która nie jest opłatą recyklingową (stwierdza to właściwy Starosta lub Prezydent miasta na prawach powiatu), osoba (podmiot) ubiegająca się o zwrot powinna złożyć, oprócz pisemnego wniosku, czytelną kopię dowodu (dowodów) wpłaty, czytelne kopie innych niżej wymienione dokumentów lub zaświadczenie wydane przez Wydział Komunikacji, że dana osoba nie była zobowiązana do uiszczenia opłaty recyklingowej.

W przypadku niemożności przedłożenia zaświadczenia, w miejsce zaświadczenia, należy przedłożyć:

 1. czytelną kserokopię umowy sprzedaży pojazdu lub faktury zakupu pojazdu na terenie RP,
 2. czytelną kserokopię umowy lub faktury dotyczącej nabycia pojazdu poza granicami RP,
 3. czytelną kserokopię dowodu rejestracyjnego pojazdu,
 4. czytelną kserokopię dokumentu potwierdzającego nr VIN pojazdu,
 5. czytelne kserokopie innych dokumentów

– w zależności od przyczyny ubiegania się o zwrot wpłaty. W przypadku gdy dany pojazd był wcześniej zarejestrowany na terenie kraju wymagane jest stosowne zaświadczenie z Wydziału Komunikacji. W przypadku, gdy wniesiona opłata dotyczy pojazdu skradzionego wymagane są kserokopie dokumentów z Policji, Prokuratury lub właściwego sądu oraz z Wydziału Komunikacji, z których treści wynikać będzie, że pojazd został nabyty jako pojazd skradziony i został przekazany do ubezpieczyciela.

Uwaga! W przypadku ubiegania się o zwrot wpłaty w wysokości równej 500 zł w sytuacji, gdy osoba (podmiot) ubiegająca się o zwrot dokonała tylko jednej wpłaty w wysokości 500 zł i jednocześnie wpłata ta nie dotyczy pojazdu historycznego lub pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony – zwrot kwoty odbywa się na podstawie porozumienia z Narodowym Funduszem.

W takim przypadku otrzymanie przez wnioskodawcę zwrotu wpłaty tytułem opłaty recyklingowej dokonanej nienależnie lub w nadmiernej wysokości jest równoznaczne z informacją o podpisaniu przez NFOŚiGW porozumienia. W przypadku, gdy wnioskodawca oczekuje odrębnej informacji o zawarciu porozumienia przez NFOŚiGW, winien zwrócić się drogą elektroniczną (e-mail) z takim wnioskiem na adres: [email protected]

 • Wzór wniosku o zawarcie porozumienia (plik Word) W pozostałych przypadkach, tj.
 • Gdy wpłata (wpłaty) od tej samej osoby (podmiotu) jest wyższa niż 500 zł lub gdy wpłata dotyczy pojazdu historycznego lub pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony oraz w przypadku wydania orzeczenia przez sąd – zwrot odbywa się na podstawie samej ustawy.
You might be interested:  Kiedy Trzeba Ubezpieczyć Samochód Sprowadzony Z Zagranicy?

Wzór wniosku o zwrot wpłaty (plik Word) W sytuacjach budzących wątpliwości, Narodowy Fundusz może występować o przedłożenie dodatkowych dokumentów.

Kiedy opłata recyklingową za samochód?

Samochód z zagranicy bez opłaty recyklingowej od 1 stycznia 2016 r. Ten tekst przeczytasz w 1 minutę Opłata recyklingowa w wysokości 500 zł została wprowadzona z dniem 1 stycznia 2006 r. Prezydent Bronisław Komorowski podpisują w 2015 roku nowelizację ustawy, umożliwił zniesienie tej opłaty dla aut z zagranicy od 2016 roku.

Dotychczasowe regulacje prawne dotyczące opłaty recyklingowej – do 31 grudnia 2015 roku. Opłata recyklingowa w wysokości 500 zł została wprowadzona z dniem 1 stycznia 2006 r. na mocy art.12 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu wycofanych z eksploatacji (Dz.U. z 2015 r. poz.140, ze zm.). Obowiązek uiszczenia opłaty recyklingowej wynika wprost z mocy i dotyczy każdego pojazdu o masie do 3,5 t wprowadzonego na terytorium Polski przez:1) tzw.

wprowadzającego pojazd, tj. przedsiębiorcę dokonującego wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu pojazdu, który jednocześnie nie ma obowiązku zapewnienia sieci zbierania pojazdów, tj. nie wydaje karty pojazdu,lub2) podmiot niebędący przedsiębiorcą, który dokonuje wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu pojazdu.

Opłatę uiszcza wyłącznie:1) wprowadzający pojazd, tj., który nie wydaje karty pojazdu i nie zapewnia siecioraz2) podmiot niebędący przedsiębiorcą, który dokonuje wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu pojazdu. Obowiązek dotyczy samochodowych zaliczonych do kategorii M1 lub N1, określonych w przepisach o ruchu drogowym, oraz trójkołowych pojazdów silnikowych,z wyłączeniem motocykli trójkołowych.

Opłata recyklingowa jest wpłacana w związku z faktem wprowadzenia na teren kraju. W przypadku, gdy wprowadzający pojazd, który nie zapewnia sieci zbierania pojazdów, dokonał zbycia pojazdu, przed rejestracją pojazdu, zobowiązany jest przekazać niezwłocznie nabywcy pojazdu dowód wpłaty opłaty recyklingowej (art.12 ust.3 ustawy).

Zmiany od 1 stycznia 2016 Sejm uchwalił 27 maja 2015 r. nowelizację ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Zasadniczym powodem podjęcia prac nad nowelizacją była konieczność pełnej transpozycji przepisów prawa UE. Jedną z najbardziej istotnych zmian jest zniesienie obowiązku wpłacania tzw.

opłaty recyklingowej od pojazdu wprowadzonego na terytorium kraju (500 zł od każdego wprowadzonego pojazdu). Obecnie opłata ta jest wpłacana zarówno przez osoby fizyczne dokonujące wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu pojazdu, jak i przez przedsiębiorców wprowadzających pojazdy, którzy nie mają obowiązku zapewnienia sieci zbierania pojazdów.

 • Zniesienie opłaty recyklingowej w stosunku do osób fizycznych wejdzie w życie 1 stycznia 2016 r.
 • W przypadku rejestracji pojazdu sprowadzonego do Polski przed 1 stycznia 2016 r.
 • Konieczne będzie wpłacenie opłaty recyklingowej.
 • Nowe przepisy nakładają na podmioty prowadzące profesjonalną działalność w zakresie wprowadzania na rynek pojazdów obowiązek zapewnienia i finansowania sieci zbierania wycofanych z użytkowania pojazdów.

Jednocześnie zrezygnowano z dofinansowania zakładów demontażu pojazdów środkami pochodzącymi z pobieranych opłat recyklingowych. Źródło: NFOSiGW, MOS : Samochód z zagranicy bez opłaty recyklingowej od 1 stycznia 2016 r.

Ile kosztuje recykling samochodu?

Opłata recyklingowa – Jeśli rejestrujesz pojazd, który nie był wcześniej rejestrowany w Polsce, ale został sprowadzony do Polski przed 1 stycznia 2016 r. – przed wizytą w urzędzie zapłać „opłatę recyklingową” na konto Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: 65 1130 1062 0000 0109 9520 0014.

Opłata wynosi 500 zł. Wszystkie opłaty zrób przed złożeniem dokumentów. Zachowaj potwierdzenie opłat i złóż je wraz z innymi dokumentami do urzędu. Jeśli rejestrujesz pojazd, który nie był wcześniej rejestrowany w Polsce i został sprowadzony do Polski po 1 stycznia 2016 r. – nie płacisz „opłaty recyklingowej”.

„Opłata recyklingowa” jest pobierana przy pierwszej rejestracji sprowadzonych do Polski pojazdów. Dotyczy:

samochodów osobowych, które mogą przewozić do 8 osób oprócz kierowcy, samochodów ciężarowych do przewozu ładunków do 3,5 tony, motorowerów trójkołowych zaliczanych do kategorii L2e.

Opłata nie dotyczy pojazdów zabytkowych oraz pojazdów sprowadzonych do Polski po 1 stycznia 2016 r. Płaci ją osoba, która odpowiada za wprowadzenie pojazdu na teren Polski, czyli:

firma, która sprowadziła pojazd z zagranicy, która nie zapewnia sieci zbierania pojazdów, osoba fizyczna (nie firma), która kupiła pojazd za granicą.

Przelew należy zrobić na konto Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Jak legalnie handlować samochodami?

Handel samochodami a rejestracja działalności gospodarczej – Aby móc legalnie sprzedawać samochody używane, należy zarejestrować działalność. W ten sposób można rozliczać podatek VAT, podatek od czynności cywilnoprawnych, a także podatek dochodowy od marży i pokrywać inne opłaty związane ze sprzedażą.

Otwierając komis, sprzedaż samochodów odbywa się, dzięki ustaleniu własnej prowizji. Jednak na taki rodzaj działalności decyduje się coraz mniej osób. „Sprzedaż za gotówkę” wydaje się bardziej atrakcyjna, dochodowa i pewna. Handel samochodami to biznes jak wiele innych. Należy jednak posiadać odpowiednią wiedzę, podejście do klientów i wyczucie, aby móc osiągnąć sukces,

Jeśli dopiero zaczynasz przygodę w tym biznesie, koniecznie zapoznaj się z artykułem na ten temat na http://www.money24.com.pl/handel-autami-jak-zaczac-zarabiac-w-tym-biznesie, Handlować można zarówno tańszymi jak i droższymi samochodami. Wszystko zależy od koncepcji i możliwości.

You might be interested:  Jaki Samochód Do 30 Tys 2018?

https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/obowiazki-przedsiebiorcy/chce-poznac-inne-obowiazki-przedsiebiorcy/guide_172-KOMIS_SAMOCHODOWY http://www.radarfinansowy.pl

Artykuł partnera https://www.mistrzu.com/importer-z-chin-jak-zaczac/ https://www.mistrzu.com/3-powody-zeby-sprzedac-auto-na-skupie-samochodow/ https://www.mistrzu.com/odzyskiwanie-odszkodowan-komunikacyjnych-po-ilu-latach-mozna-starac-sie-o-wyplate/ https://www.mistrzu.com/dressing-do-opon-po-co-go-stosujemy/ https://www.mistrzu.com/car-detailing-szczecin-czyli-gdzie-odswiezyc-auto/

Na jakie konto opłata recyklingowa?

UWAGA!!!! ARTYKUŁ ARCHIWALNY!!!! Szanowni Przedsiębiorcy! Przypominamy, że przedsiębiorcy prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której oferowane są lekkie torby na zakupy wykonane z tworzywa sztucznego, przeznaczone do pakowania produktów oferowanych w tej jednostce, od 1 stycznia 2018 r.

 • Zobowiązani są do pobierania opłaty recyklingowej od klientów nabywających lekką torbę na zakupy wykonaną z tworzywa sztucznego.
 • Przez lekką torbę rozumiemy torbę na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości 15- 50 mikrometrów.
 • Stawka opłaty recyklingowej za 2018 r.
 • Wynosi 20 gr.
 • Za sztukę.
 • Opłatę recyklingową za 2018 r.

należy wnieść do 15 marca 2019 r. na rachunek urzędu marszałkowskiego województwa, właściwego ze względu na miejsce pobrania opłaty recyklingowej. Dodać należy, że przedsiębiorcy nie składają w tym zakresie sprawozdań. Poniżej podajemy numery kont bankowych poszczególnych urzędów marszałkowskich, na które należy wnosić opłaty recyklingowe: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego SANTANDER Bank Polska S.A.; nr konta 93 1090 2398 0000 0001 4176 6318 Przykładowy opis wpłaty wskazany przez Urząd: Firma X, NIP,lub regon, opłata recyklingowa za lekkie torby za 2018r.

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-pomorskiego PKO BP S.A. Oddział 2 w Toruniu; nr 76 1020 1462 0000 7102 0345 5334 Urząd prosi, aby w tytule wpłaty podać NIP firmy, rok, za który uiszczana jest opłata, a także ilość wprowadzanych toreb X stawka 0,20 zł/za sztukę. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego PKO BP S.A.; nr konta: 85 1020 3147 0000 8502 0136 3456 Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Getin Noble Bank S.A.

Centrala; nr konta: 97 1560 0013 2067 4180 8000 0307 Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego Bank Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Łodzi nr konta: 78 1540 1245 2056 4800 4789 0014 W tytule przelewu należy wpisać: „REGON, OPŁATA RECYKLINGOWA za rok ” Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.

 1. Nr konta Nr 73 1020 2892 0000 5502 0691 8876 Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Bank PEKAO S.A.
 2. I/O Warszawa, nr konta: 63 1240 6292 1111 0010 8779 9854 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Bank Millennium S.A.; nr konta: 08 1160 2202 0000 0003 5705 4265.
 3. Urząd prosi, aby w tytule podać: REGON, z dopiskiem „opłata recyklingowa” Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego PKO Bank Polski S.A.

nr konta: 25 1020 4391 0000 6102 0187 3785 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego BOŚ S.A. I Oddział Białystok; nr konta 07 1540 1216 2054 4405 2403 0011 Urząd prosi aby tytule przelewu podać: nr NIP-u, nr REGON, opłata recyklingowa za 2018 r.” Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego PKO BP, nr konta: 68 1020 1811 0000 0402 0340 6956 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego nr konta 88 1240 6292 1111 0010 8744 4190 Urząd prosi o następujący opis przelewu: numer regon, lekkie torby, rok pobrania opłaty od nabywającego W przypadku wpłaty po terminie płatności należy podać oddzielnie: kwotę należności głównej + kwotę odsetek Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego PKO Bank Polski S.A.; nr konta: 551020 2629 0000 9702 0389 2692 Urząd prosi o dopisek: „Opłata recyklingowa(foliówki)” Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr konta 23 1030 1218 0000 0000 9250 1024 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego PKO BP S.A.

O/POZNAŃ nr konta: 90 1020 4027 0000 1702 1517 4602 Urząd prosi, aby w opisie przelewu wskazać REGON i okres, którego opłaty dotycz. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego BANK PKO S.A. ODDZIAŁ SZCZECIN nr konta: 38 1020 4795 0000 9802 0299 6916 Urząd prosi, aby w tytule przelewu podać: nr NIP oraz rok, którego dotyczy opłata.

Warto zapoznać się z poniższymi uwagami: – W przypadku, gdy przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego nie wniesie, pobranej od nabywających lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego, opłaty recyklingowej albo wniesie opłatę niższą od należnej, marszałek województwa ustala, w drodze decyzji, wysokość zaległości z tytułu opłaty recyklingowej, stosując stawkę opłaty obowiązującą w roku kalendarzowym, w którym ten przedsiębiorca był obowiązany pobrać opłatę recyklingową.

– W przypadku niewykonania w/w decyzji, marszałek województwa ustala, w drodze decyzji, dodatkową opłatę recyklingową w wysokości odpowiadającej 50% kwoty niewniesionej opłaty recyklingowej. – Administracyjnej karze pieniężnej podlega ten, kto nie pobiera opłaty recyklingowej od nabywającego lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego.

Kara ta wynosi od 500 zł do 20 000 zł. Zapraszamy do kontaktu z nami i współpracy. Nasi eksperci chętnie pomogą w spełnieniu ww. obowiązków. Zespół 360eco

You might be interested:  Gdzie Zapłacić Akcyzę Za Samochód W Białymstoku?

Gdzie zapłacić opłatę recyklingowa za reklamówki?

Sposób rozliczania opłaty recyklingowej – Zgodnie z § 1 art.2 rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie stawki opłaty recyklingowej przedsiębiorca zobowiązany jest do pobierania od lekkiej torby na zakupy, jaką przekaże klientowi, 20 groszy opłaty recyklingowej.

 1. Co więcej, maksymalna stawka opłaty recyklingowej wynosi 1 zł za sztukę torby na zakupy z tworzywa sztucznego.
 2. Opłata ta musi zostać przekazana do budżetu państwa w terminie do 15.
 3. Dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym została pobrana.
 4. Wpłaty należy dokonać na odrębny rachunek bankowy prowadzony przez marszałka województwa.

W komunikacie Ministerstwa Środowiska w sprawie pobierania opłaty recyklingowej na pytanie o to, czy prowadząc jednostkę handlową, przedsiębiorca może uiścić opłatę recyklingową we własnym zakresie, a klientowi wydać torbę za darmo, ustawodawca prezentuje jednoznaczne stanowisko: „ Nie.

Prowadzący jednostkę handlową ma obowiązek pobrania opłaty recyklingowej od klienta nabywającego torbę. Jeżeli przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlową oferuje lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego bez pobierania od klientów opłaty recyklingowej, podlega administracyjnej karze pieniężnej wynoszącej od 500 zł do 20 000 zł “.

Co więcej, zgodnie z art.40ca ust.1 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi jeżeli przedsiębiorca nie wpłaci należnej opłaty recyklingowej w obowiązującym terminie, marszałek województwa ustala w drodze decyzji wysokość zaległości z tytułu opłaty recyklingowej, stosując stawkę opłaty obowiązującą w roku kalendarzowym, w którym przedsiębiorca ten był obowiązany pobrać opłatę recyklingową.

 1. Jeżeli przedsiębiorca jest zobowiązany do wniesienia opłaty recyklingowej, ma dodatkowo obowiązek prowadzenia – w formie papierowej lub elektronicznej – osobnej ewidencji liczby nabytych i wydanych lekkich i pozostałych toreb na zakupy z tworzywa sztucznego w danym roku.
 2. Na podstawie prowadzonej ewidencji przedsiębiorca zobowiązany jest do złożenia rocznego sprawozdania o liczbie nabytych i wydanych toreb za pomocą portalu BDO, czyli bazy danych o odpadach.

Polecamy! Rozliczaj wygodnie swoją firmę online!

 • Księgowość – Fakturowanie – CRM
 • Wysyłka elektroniczna deklaracji VAT i JPK
 • Kadry i płace zintegrowane z e-ZUS

Zacznij bezpłatny 30 dniowy okres próbny bez żadnych zobowiązań!

Ile za złomowanie auta 2022?

Ile dostane za auto na złomie? – To często pojawiające się pytanie. Cena złomowa samochodu zależy od jego typu. Najniższa stawka za kg złomu dotyczy pojazdów osobowych. Cennik skupu często osiąga 0,30 – 0,40 zł za kg masy. W przypadku autokarów i samochodów ciężarowych możemy już liczyć na stawkę 0,40 do 0,60 zł za kg.

Najatrakcyjniejszy okazuje się koszt złomowania samochodu dostawczego. Cennik skupu auta dostawczego może wynosić nawet 0,70 zł za kg masy pojazdu. Dzięki temu kasacja samochodów dostawczych okazuje się najbardziej opłacalna. Cena złomu samochodowego będzie też silnie uzależniona od lokalizacji skupu. Lokalne cenniki zazwyczaj różnią się o kilka procent.

Jeszcze większe różnice odnotujemy pomiędzy poszczególnymi województwami. Dlatego poniżej przybliżymy poglądowy cennik skupu złomu samochodowego w różnych rejonach naszego kraju.

Czy torby papierowe podlegają BDO?

TORBY PAPIEROWE NIE PODLEGAJĄ OPŁACIE BDO! – Wpisu do rejestru BDO można dokonać na trzy sposoby: osobiście w urzędzie marszałkowskim, pocztą lub przez Profil Zaufany.

Ile wynosi opłata produktowa?

Ile w praktyce wynosi opłata produktowa za opakowania? – Wysokość opłaty produktowej jest uzależniona przede wszystkim od masy opakowań oraz od ich rodzaju. Przykład Pan Ilona prowadzi mały zakład produkcyjny. W 2019 r. wprowadziła na rynek 300 opakowań z tworzyw sztucznych (folia stretch i folia bąbelkowa).

 1. Ponadto, jej firma wprowadziła na rynek 500 kg papieru i tektury. W 2020 r.
 2. Pani Ilona nie prowadziła odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych,
 3. Ponieważ Pani Ilona nie prowadziła recyklingu i odzysku odpadów opakowaniowych w 2020 r.
 4. Ma obowiązek uiść do 15 marca 2021 r.
 5. Opłatę produktową.
 6. Wysokość tej opłaty wyniesie 1 761 zł.

Zwróć uwagę, że podstawą do naliczenia wysokości opłat produktowych za 2020 r. jest masa opakowań wprowadzonych z produktami w 2019 r.! Chcesz więcej informacji na temat opakowań i BDO? Zobacz mój kurs: Opakowania w BDO – ewidencja opakowań i sprawozdawczość! Gdzie Zapłacić Opłatę Recyklingową Za Samochód

Related Post