Auto Blog-Pomóc drogowa Nowości samochodowe Ile Metrów Od Okien Można Parkować Samochód?

Ile Metrów Od Okien Można Parkować Samochód?

0 Comments

Ile Metrów Od Okien Można Parkować Samochód
Chodzi o § 19 rozporządzenia. Zgodnie z nim na parkingu do 10 stanowisk wolno parkować samochodem osobowym minimum 7 m od okien; od 11 do 60 stanowisk postojowych włącznie – 10 m, a powyżej 60 stanowisk – 20 m.

Ile metrów od okna może być parking?

Odległość miejsc postojowych od okien – samochody inne niż osobowe – W przypadku samochodów innych niż osobowe odległość miejsc postojowych od okien budynków i w/w miejsc nie może być mniejsza niż:

10 m – w przypadku parkingu do 4 stanowisk postojowych włącznie;20 m – w przypadku parkingu powyżej 4 stanowisk postojowych.

Czy można parkować samochód pod oknem?

W uchwale nie wszystko wolno – W budynkach, w których funkcjonują wspólnoty mieszkaniowe, popularne jest podejmowanie uchwał. – Właściciele decydują się zezwolić na parkowanie tuż pod oknami, mimo że zabraniają tego przepisy – mówi Rafał Dębowski, adwokat specjalizujący się w prawie nieruchomości.

Czytaj też: Wspólnota mieszkaniowa nie usunie blokad z parkingu Sąd: wspólnota mieszkaniowa musi zlikwidować parking, bo zalewa wodą sąsiadów Samochody na parkingu siedem metrów od okien mieszkań Efekt jest taki, że tego rodzaju uchwał nie akceptują osoby, które są zmuszone w swoich lokalach wdychać spaliny z samochodów sąsiadów.

Dlatego skarżą się do sądów. Losy tych uchwał są różne. Wbrew pozorom orzeczenia nie zawsze są dla nich korzystne. Mieszkanka Białegostoku zaskarżyła do Sądu Okręgowego w Białymstoku uchwałę wspólnoty. Kobieta twierdzi, że mieszka na bardzo niskim parterze i auta prawie całkowicie zasłaniają okna jej sypialni.

 1. Dzień w dzień wdycha spaliny.
 2. Jej zdaniem uchwała narusza § 18 i 19 rozporządzenia ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r.
 3. W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
 4. Przepisy te zezwalają na parkowanie samochodów co najmniej 10 m od okien mieszkania (w wypadku parkingu od 11 do 60 miejsc).

Sąd okręgowy uchylił uchwałę w tej części, w której dotyczyła ona parkowania pod oknami mieszkanki Białegostoku. Doszedł do wniosku, że spaliny, ograniczanie widoku okna mogą być nadmierną uciążliwością. Innego zdania był sąd apelacyjny, do którego trafiło odwołanie wspólnoty.

Według niego w odniesieniu do uchwał wspólnoty nie wolno się w pozwie powoływać na § 18 i 19 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych. Powód jest prosty. Są to przepisy techniczne, które wykorzystuje się do postępowań prowadzonych na podstawie prawa budowlanego. Uchwała wspólnoty została podjęta na gruncie prawa cywilnego.

– Dziwi mnie podejście sądu. Powinien badać, czy interes ogółu, tj. wspólnoty, nie szkodzi nadmiernie poszczególnym właścicielom. A w tym wypadku tak jest – uważa Rafał Dębowski.

Czy można parkować przy płocie sąsiada?

Odległość miejsc postojowych nie może być mniejsza niż: –

7 m od placu zabaw dla dzieci, boiska dla dzieci i młodzieży, okien pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi w budynku opieki zdrowotnej, w budynku oświaty i wychowania, w budynku mieszkalnym (nie tylko położonym na tej samej działce, ale także na sąsiedniej), w budynku zamieszkania zbiorowego, z wyjątkiem: hotelu, motelu, pensjonatu, domu wypoczynkowego, domu wycieczkowego, schroniska młodzieżowego i schroniska (§ 19 ust.1 pkt 1 lit. a); 3 m od granicy działki budowlanej, na której się znajdują. Jedynie gdy sąsiednia działka jest działką drogową, nie obowiązują żadne minimalne odległości od niej (§ 19 ust.2 pkt 1 lit.a i ust.7).

Podane odległości dotyczą miejsc postojowych do 10 stanowisk włącznie (a więc także pojedynczego miejsca postojowego), przy większej ich liczbie są wyższe. Dla zabudowy jednorodzinnej przewidziano jednak dwa wyjątki od powyższych reguł:

można usytuować przy domu niezadaszony parking składający się z jednego lub dwóch stanowisk postojowych dla samochodów osobowych przypadających na jeden lokal mieszkalny znajdujący się w tym budynku (§ 19 ust.5 warunków technicznych). Nie trzeba ich więc odsuwać na 7 m od własnych okien, a gdy w budynku znajdują się dwa mieszkania – mogą się przy nim znaleźć dwa dwustanowiskowe parkingi; niezadaszony jedno- lub dwustanowiskowy parking dla samochodów osobowych można usytuować przy granicy działki, pod warunkiem że będzie się on stykał z również niezadaszonym parkingiem dla samochodów osobowych na sąsiedniej działce (§ 19 ust.6 warunków technicznych). Wyjątek ten dotyczy również zabudowy zagrodowej.

Co ważne, powyższe wyjątki dotyczą wyłącznie miejsc postojowych bez żadnego zadaszenia.

Czy sąsiad może parkować przed moim domem?

Czy sąsiad może parkować na chodniku pod moją posesją? Ile Metrów Od Okien Można Parkować Samochód Poruszymy dzisiaj temat, który może być powodem sąsiedzkich sprzeczek. Jest nim mianowicie parkowanie samochodu przez sąsiada na chodniku pod naszym domem. Na osiedlach domków jednorodzinnych istnieje niepisana zasada, że chodnik pod posesją należy do właściciela i każdy paruje samochody na swoim terenie.

 1. Nie wszyscy jednak się do tego stosują, przyczyn może być wiele.
 2. Wynajmowanie domku, przez co aut jest zbyt wiele aby zmieściły się na chodniku pod domem.
 3. Prowadzenie działalności gospodarczej czy nawet niemożliwość parkowania u siebie z powodu przepisów.
 4. Czy w takiej sytuacji możemy coś zrobić? W wielu rzadkich przypadkach jest tak, że chodnik pod naszą posesją jest naszą własnością.

W zdecydowanej większości przypadków nie jest to nasza własność. Z reguły jest on własnością gminy, ale na nas spoczywa obowiązek utrzymania go w czystości. Musimy go odświeżać zimą czy latem usuwać z niego inne zanieczyszczenia. Nie oznacza to jednak, że mamy do niego pełne prawo.

Dlatego możliwość zatrzymania i postoju pojazdów na chodniku przed naszym domem regulują przepisy ustawy o prawie i ruchu drogowym. Pełną ustawę możecie zobaczyć, Nas interesuje oddział 2, zatrzymanie i postój. Artykuł 47. mówi, że można zaparkować samochód kołami na chodniku, jeśli jego masa nie przekracza 2,5t i dodatkowo nie obowiązuje na danym odcinku zakaz zatrzymywania lub postoju, a szerokość chodnika pozwala na pozostawienie 1,5m dla ruchu pieszego.

Dodatkowo druga część pojazdu pozostawiona na jezdni nie tamuje ruchu pojazdów. Słaby zasięg wi-fi w domu? Te gadżety Ci pomogą. Oprócz tego ta sama ustawa mówi, że zabrania się pozostawiania w miejscu utrudniającym wjazd lub wyjazd, w szczególności do i z bramy, garażu, parkingu lub wnęki postojowej.

 1. Co to oznacza dla nas? W skrócie mówiąc, każdy może zaparkować auto przed naszym domem jeśli zachowa odpowiedni duży odstęp zapewniając 1,5m na chodniku dla pieszych i nie zasłoni bramy wjazdowej na naszą posesję.
 2. Ażdy przypadek tak naprawdę trzeba rozpatrywać indywidualnie w odniesieniu do ustawy.
 3. Jeśli jednak jest tam możliwość zaparkowania zgodnie z przepisami samochodu to nie możemy tego zabronić.

Możemy jednak postarać się z sąsiadem porozmawiać. Czasami brakuje po prostu rozmowy. Nie zawsze ktoś wie czego oczekujemy. Czasami też przydaje się trochę grubej skóry w relacjach z sąsiadami. Dlatego polecam najpierw spróbować porozmawiać. Naświetlić sytuację i powiedzieć w jaki sposób nam to przeszkadza.

 1. Poprosić o zaprzestanie parkowania w tym miejscu.
 2. Może uda się wypracować jakiś kompromis i sąsiad jeśli faktycznie nie ma gdzie parkować, będzie stawiał auto na skraju działek Twojej i innego sąsiada, tak by i Tobie zostawić dostatecznie dużo miejsca.
 3. Dopiero w ostateczności warto skorzystać z opinii prawnej, a potem podjąć kroki.

: Czy sąsiad może parkować na chodniku pod moją posesją?

Jak mierzyć odległość śmietnika od okien?

Opinia nr 01 – Odległości miejsc postojowych od okien. Zaktualizowana. | Małopolska Okręgowa Izba Architektów Zespół Rzeczoznawców przedstawia swoją opinię Czytaj więcej: Niniejszy dokument nie stanowi oficjalnej wykładni przepisów prawa i nie może być stosowany jako podstawa prawna do rozstrzygnięć w indywidualnych sprawach.

 • OPINIA nr ZR 01
 • Zespołu Rzeczoznawców przy Radzie Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP
 • Dotyczy:
 • W związku z powstałymi wątpliwościami dotyczącymi interpretacji odległości miejsc postojowych od okien pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi,

Zespół Rzeczoznawców przy Radzie MPOIA przedstawia swoją opinię: Stan prawny: – Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2018 r. poz.1202, 1276, 1496, 1669) stanowi: Art.3. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 9) urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczania lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, płace postojowe i płace pod śmietniki; – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.

W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U.2015.1422 z późniejszymi zmianami) zgodnie z którym: §.9,3. Określone w rozporządzeniu odległości budynków od innych budynków, urządzeń budowlanych lub granicy działki budowlanej mierzy się w poziomie w miejscu ich najmniejszego oddalenia.§.19.1.

Odległość stanowisk postojowych, w tym również zadaszonych oraz otwartych garaży wielopoziomowych od: placu zabaw dla dzieci, boiska dla dzieci i młodzieży, okien pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi w budynku opieki zdrowotnej, w budynku oświaty i wychowania, w budynku mieszkalnym, w budynku zamieszkania zbiorowego, z wyjątkiem: hotelu, motelu, pensjonatu, domu wypoczynkowego, domu wycieczkowego, schroniska młodzieżowego i schroniska, nie może być mniejsza niż: :

 1. 1) dla samochodów osobowych:a) 7 m – w przypadku parkingu do 10 stanowisk postojowych włącznie;b) 10 m – w przypadku parkingu od 11 do 60 stanowisk postojowych włącznie;
 2. c) 20 m – w przypadku parkingu powyżej 60 stanowisk postojowych;
 3. 2) dla samochodów innych niż samochody osobowe:a) 10 m – w przypadku parkingu do 4 stanowisk postojowych włącznie,
 4. b) 20 m – w przypadku parkingu powyżej 4 stanowisk postojowych
 5. Odpowiedź:
 6. Z powyższych zapisów wynika, że odległość miejsc postojowych od okien pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi winna być mierzona w poziomie, bez uwzględniania trzeciego wymiaru, w miejscu ich najmniejszego oddalenia od okien (ale nie od ściany z oknami).
 7. (WD, KS)
You might be interested:  Czy Jak Sprzedałem Samochód Muszę Go Wyrejestrować?

arch. Wojciech Dobrzański,Koordynator Zespołu Rzeczoznawców przy Radzie Małopolskiej Okręgowej IARP : Opinia nr 01 – Odległości miejsc postojowych od okien. Zaktualizowana. | Małopolska Okręgowa Izba Architektów

Kto może parkować na terenie wspólnoty mieszkaniowej?

Chaos parkingowy na terenie Wspólnot Mieszkaniowych – czy jest do opanowania? Jakie sposoby wspólnoty mieszkaniowe mogą zastosować? Czy Wspólnota może skutecznie nakładać określone sankcje na osoby zajmujące miejsca parkingowe bez upoważnienia i czy poszczególni członkowie Wspólnoty mogą przekazać swoje uprawnienie do parkowania na rzecz osoby trzeciej, czy też Wspólnota może wymusić na swoich członkach, aby to uprawnienie było nieprzenaszalne? Ustanowienie strefy zamieszkania W odróżnieniu od dróg wewnętrznych strefy zamieszkania objęte są postanowieniami przepisów o ruchu drogowym, a co za tym idzie kwestie parkowania są na ich terenie uregulowane.

 • Oznacza to, że jeśli ktoś zaparkuje poza wyznaczonym miejscem, będzie można wezwać policję lub straż miejską.
 • Ten sposób nie wyeliminuje problemu parkowania przez osoby trzecie.
 • W przypadku zaparkowania samochodu na miejscu wskazanym do parkowania przez osobę spoza wspólnoty, policjant nie będzie sprawdzał jego uprawnienia do miejsca, tylko prawidłowość sposobu parkowania.

Nie jest bowiem naruszeniem zasad ruchu drogowego zaparkowanie na czyimś miejscu, a jest nim tylko parkowanie poza miejscem wyznaczonym do parkowania. Rozwiązaniem problemu w przypadku oznaczonych miejsc do parkowania jest posłużenie się mechanicznymi zabezpieczeniami tych miejsc np.

 • Wymogi, które trzeba spełnić w celu utworzenia strefy zamieszkania:
 • – podjąć stosowną uchwałę wyrażającą zgodę na ustanowienie na terenie wspólnoty takiej strefy oraz na pokrycie kosztów jej ustanowienia
 • – oznaczyć strefę znakami D-40 oraz D-41
 • – należy oznaczyć (jeżeli nie są oznaczone), wszystkie miejsca parkingowe

Istotnym jest także, że zakaz parkowania obowiązuje w całej strefie poza miejscami postojowymi. Tymczasem miejsca wyznaczone muszą spełniać wymogi wskazane w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki mieszkalne i ich usytuowanie z dnia 12.04.2002 r.

I tak na przykład odległość wydzielonych miejsc postojowych od okien pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi w budynku mieszkalnym, a także od placu zabaw i boiska dla dzieci i młodzieży, nie może być mniejsza niż: 7 m – w przypadku do 4 stanowisk włącznie, 10 m – w przypadku od 5 do 60 stanowisk włącznie oraz 20 m – w przypadku większej liczby stanowisk.

Odległość wydzielonych miejsc postojowych od granicy działki budowlanej nie może być mniejsza niż: 3 m – w przypadku do 4 stanowisk włącznie, 6 m – w przypadku 5-60 stanowisk włącznie, 16 m – w przypadku większej liczby stanowisk. A więc ustanowienie strefy zamieszkania może łączyć się z koniecznością likwidacji części miejsc postojowych zlokalizowanych zbyt blisko budynków mieszkalnych, placu zabaw czy boiska.

Należy więc dokładnie przeanalizować sprawę ustanowienia strefy zamieszkania. Można bowiem doprowadzić do sytuacji, w której wspólnota mieszkaniowa ustanowi strefę zamieszkania ponosząc określone koszty, a następnie okaże się, że część miejsc parkingowych nie spełnia wyżej wymienionych wymogów, więc istnieje konieczność ich likwidacji, a wspólnota mieszkaniowa zostanie z jeszcze mniejszą liczbą miejsc parkingowych i mandatami za parkowanie poza nimi.

Regulaminy parkowania Wspólnota Mieszkaniowa, w drodze uchwały podjętej przez jej członków może przyjąć regulamin parkowania. Wspólnota ma pewną dowolność w zakresie postanowień takiego regulaminu. Wspólnota może np. podjąć uchwałę o przypisaniu konkretnych miejsc parkingowych do poszczególnych lokali i zamontować zamykane na klucz blokady parkingowe, bez których zdjęcia nie będzie możliwe zaparkowanie na danym miejscu parkingowym.

 1. Jest to jednak rozwiązanie dla Wspólnot, gdzie ilość miejsc parkingowych nie jest mniejsza niż uprawnionych.
 2. Dla Wspólnot Mieszkaniowych, gdzie ilość miejsc jest mniejsza niż uprawnionych można wprowadzić system w którym każdy z właścicieli otrzyma określony znak legitymizacyjny uprawniający go do parkowania na terenie Wspólnoty.

Każdy członek Wspólnoty będzie więc mógł parkować pojazd na dowolnym wolnym miejscu parkingowym znajdującym się na nieruchomości wspólnej. Ci członkowie Wspólnoty, dla których nie wystarczyło miejsc postojowych pomimo posiadania przez nich znaku legitymizacyjnego, zmuszeni będą parkować na innych ogólnodostępnych miejscach parkingowych.

Jeśli nie jest to Wspólnota ogrodzona ze szlabanem, istnieje duże ryzyko, że miejsca parkingowe na terenie Wspólnoty zajmowane będą przez osoby nieupoważnione (nieposiadające znaku legitymizacyjnego) Czy Wspólnota może nakładać na takie osoby z tego tytułu określone sankcje? Niestety nie, co potwierdził Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 27.05.2009 r.

(sygn. akt VI ACa 1124/08). W tej sprawie wspólnota mieszkaniowa uchwaliła, że na osoby parkujące w miejscach oznaczonych zakazem parkowania nakładane będą opłaty karne. W celu jej wyegzekwowania upoważniono zarząd do zakładania blokad na koła. Przed nałożeniem blokady na koła nieprawidłowo zaparkowanego samochodu umieszczano na nim informację o naliczaniu opłaty.

Jeżeli dany samochód kolejny raz zaparkował na osiedlu, a posiadano zdjęcie dokumentujące ten fakt, blokowano koła. Jednak Sąd Apelacyjny uznał, że wspólnota mieszkaniowa nie ma prawa stosować takich sankcji. Według sądu nie znajduje to poparcia ani w ustawie o własności lokali, ani w kodeksie drogowym, który do zakładania blokad uprawnia tylko policję i straż miejską.

Tak więc w świetle obowiązujących przepisów nie ma możliwości stosowania przez wspólnoty mieszkaniowe środków przymusu w postaci blokad. Pozostaje więc pytanie, czy dopuszczalne jest nakładanie na parkujących bez upoważnienia samych sankcji pieniężnych.

 1. Według prawników, co do zasady byłoby to możliwe.
 2. Problem byłby tylko z egzekwowaniem tych kar.
 3. Wspólnota bowiem nie ma dostępu do bazy danych kierowców i nie może ich zidentyfikować po numerze rejestracyjnym samochodu.
 4. Tak więc nałożona kara w praktyce byłaby nieegzekwowalna, co każe z kolei wykluczyć możliwość jej nakładania.

Nie ma bowiem sensu nakładać kar, które z założenia nie będą podlegać egzekucji. Przenoszenie uprawnienia do parkowania na osoby trzecie Ograniczenie członkom wspólnoty dostępu do miejsc postojowych w taki sposób, że miejsca parkingowe udostępniano by nieodpłatnie niektórym tylko członkom wspólnoty, to bez względu na zastosowane kryteria byłoby to rażące naruszenie zasad współżycia społecznego.

 1. Nie można odmówić wydania znaku legitymizacyjnego członkowi wspólnoty, który np.
 2. Nie ma samochodu, gdyż byłoby to pogwałcenie art.12 Ustawy o własności lokali.
 3. Ponadto założenie, że dany współwłaściciel nie ma samochodu dzisiaj, nie oznacza, że nie będzie miał go jutro, albo że nie może korzystać z samochodu pożyczonego.

Każdemu członkowi przysługuje prawo do parkowania na nieruchomości wspólnej i nie ma znaczenia, czy ktoś będzie czynił użytek z tego prawa. A użytek z tego prawa można czynić również i w taki sposób, że miejsce postojowe zajmie osoba trzecia, która z tych czy innych względów wozi danego członka wspólnoty (np.

z uwagi na stan zdrowia, albo właśnie brak samochodu). Za odmową możliwości zakazania członkom wspólnoty przekazywania znaków legitymizacyjnych osobom trzecim przemawia również brak możliwości egzekwowania tego zakazu. Nie ma bowiem możliwości sprawdzenia, czy w konkretnym przypadku samochód zaparkowany został przez członka wspólnoty czy też przez osobę trzecią.

Podsumowując, przed podejmowaniem jakichkolwiek działań zmierzających do utworzenia strefy zamieszkania, należy dokładnie przeanalizować plusy i minusy tego rozwiązania, bowiem koszty i konieczność likwidacji części miejsc może tylko pogorszyć obecny stan na parkingu.

 1. Zasady korzystania z ogólnodostępnych miejsc parkingowych można określić w regulaminie parkowania.
 2. Rozwiązaniem, choć związanym z kosztami, będzie także montaż szlabanów co pozwoli wyeliminować problem parkujących spoza wspólnoty.
 3. Przy konstruowaniu regulaminu parkowania dla członków wspólnoty trzeba pamiętać o równym traktowaniu wszystkich członków Wspólnoty i nie można w związku z tym odmówić niektórym z nich prawa do parkowania, nawet jeśli nie posiadają samochodu czy nawet prawa jazdy.

Przyznanie prawa do parkowania tylko niektórym członkom Wspólnoty byłoby możliwe tylko wtedy, gdyby za parkowanie na terenie Wspólnoty pobierana byłaby przez Wspólnotę określona opłata. Brak jest sankcji na osoby parkujące bez upoważnienia, przede wszystkim z uwagi na brak możliwości ich identyfikacji.

Czy można parkować pod blokiem?

Spółdzielca nie może dostać mandatu za złe parkowanie pod blokiem Policja nie może karać spółdzielców za niezgodne z przepisami parkowanie pod własnym blokiem. Wyjątkiem są tylko sytuacje, w których została ustanowiona tam strefa zamieszkania. Zarówno Policja, jak i Straż Miejska nie może dzisiaj nakładać mandatów za nieprawidłowe parkowanie na drogach osiedlowych i terenach prywatnych.

Praktyka niektórych funkcjonariuszy pokazuje jednak, że bardziej niż literę szanują oni zdanie rozżalonych seniorek, którym nie podoba się, że sąsiad zaparkował jednym kołem samochód na trawniku. – Zaparkowałem na chodniku przed moim blokiem. Za niecałą godzinę przyjechała wezwana przez sąsiadkę Straż Miejska i wystawiła mi mandat za niezachowanie 1,5 metrowego przejścia dla pieszych.

To absurd, że można dostać taki mandat – pisze Mariusz mieszkający w warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. gen.J. Sowińskiego. Jak wyjaśnia komisarz Jacek Deptuś z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, wszelkie drogi wewnętrzne, które są drogami na osiedlach mieszkaniowych nie są traktowane jako drogi publiczne.

Nie mamy możliwości karania na drogach nie zaliczonych do tej kategorii. Takich możliwości nie ma również Straż Miejska – przyznaje. Oznacza to więc, że każdy kto nieprawidłowo zaparkuje pod blokiem – na pasie zieleni, chodniku, a nawet na miejscu dla inwalidów nie może zostać ukarany mandatem. – Moglibyśmy nałożyć karę, gdyby taka droga została oznaczona jako droga pożarowa albo strefa zamieszkania.

You might be interested:  Kupiłem Samochód Co Z Polisą Oc?

W innych sytuacjach mamy związane ręce i możemy działać tam, gdzie jest zagrożone cudze życie lub – mówi Jacek Deptuś. Jeżeli w sprawie konkretnego wykroczenia istnieją wątpliwości co do tego, czy jesteśmy winni tego wykroczenia lub nie wiadomo, czy za popełniony przez nas czyn grozi w ogóle mandat, to funkcjonariusze nie powinni, a wręcz nie mogą stosować tego typu kary.

 • Podpisanie mandatu karnego przez kierowcę jest równoznaczne z jego przyjęciem i co do zasady brakiem możliwości zaskarżenia zasadności jego nałożenia przed sądem.
 • Zasada ta nie obejmuje przypadków nałożenia mandatu za parkowanie w miejscach, gdzie nie obowiązują ruchu drogowego.
 • Jeśli kierowca nawet przyjmie mandat nie będąc świadomym, że nie popełnił wykroczenia to przysługuje mu nadzwyczajny środek zaskarżania w postaci uchylenia prawomocnego mandatu.

Zgodnie z art.101 par.1 kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia mandat karny (prawomocny) podlega uchyleniu, jeżeli grzywnę nałożono za czyn niebędący czynem zabronionym jako wykroczenie. Uchylenie następuje z urzędu albo też na wniosek ukaranego złożony w zawitym terminie 7 dni od daty uprawomocnienia się mandatu.

Podstawa prawnaUstawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2005 r. Nr 108 poz.908 z późn. zm.) Jakie mandaty można dostać za złe parkowanie?• Na przejściu dla pieszych – od 100 do 300 zł• W miejscu utrudniającym wjazd lub wyjazd – 100 zł• W odległości mniejszej od 10 m od skrzyżowania – 300 zł • Naruszenie zakazu postoju w strefie zamieszkania – 100 zł.

: Spółdzielca nie może dostać mandatu za złe parkowanie pod blokiem

Ile miejsca przed garażem?

Garaż na poziomie terenu – To najłatwiejszy i najwygodniejszy sposób wjazdu do garażu. Tak ukształtowany podjazd łatwo się odśnieża. Jeśli pozwala na to miejsce na działce, warto tę przestrzeń tak zaplanować, aby można było wygodnie zaparkować przed garażem samochód oraz po wyjechaniu z niego swobodnie zawrócić i wyjechać przodem na ulicę.

Czy można parkować na wjeździe do garażu?

Utrudnianie wyjazdu innym to wykroczenie Prowadzę działalność gastronomiczną w centrum miasta. Niedawno otrzymałem pismo z sądu o sprawie karnej z powodu zaparkowania samochodu dostawczego w sposób utrudniający wyjazd z sąsiedniej posesji. Czy mogę być za to ukarany? W art.49 ust.2 pkt 1 ustawy – Prawo o ruchu drogowym (dalej: p.r.d.) ustawodawca postanowił jednoznacznie, że zabrania się postoju w miejscu utrudniającym wjazd lub wyjazd (w szczególności do i z bramy, garażu, parkingu lub wnęki postojowej).

Przez postój pojazdu według definicji zawartej w art.2 pkt 30 p.r.d. rozumieć należy „unieruchomienie pojazdu nie wynikające z warunków lub ruchu drogowego, trwające dłużej niż 1 minutę”. W wyroku Sądu Okręgowego w Sieradzu z 21 czerwca 2017 r. (sygn. akt II Ka 105/17) zaakcentowano m.in., że: „Niewątpliwie przepis zabraniający postoju w miejscu utrudniającym wjazd lub wyjazd, (.) – art.49 ust.2 pkt 1 p.r.d.

– ma także na celu zapewnienie bezpieczeństwa. (). Ponadto zastawienie wjazdu na posesję może utrudnić przykładowo dojazd karetki pogotowia, co też niewątpliwie miałoby wpływ na bezpieczeństwo osób”. Wspomniany czyn penalizowany jest w art.97 kodeksu wykroczeń (dalej: k.w.).

Zgodnie z nim uczestnik ruchu lub inna osoba znajdująca się na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, a także właściciel lub posiadacz, który wykracza przeciwko innym przepisom p.r.d. lub przepisom wydanym na jego podstawie, podlega karze grzywny do 3000 zł albo karze nagany. W zbliżonym do opisywanego przez czytelnika stanie faktycznym orzekał Sąd Rejonowy w Płocku w wyroku z 20 lutego 2018 r.

(sygn. akt II W 1253/17) i finalnie wymierzył kierowcy grzywnę 200 zł. W kontekście wymiaru kary znaczenie będzie miał art.33 k.w. Ustawodawca postanowił tam, że organ orzekający wymierza karę według swojego uznania, w granicach przewidzianych przez ustawę za dane wykroczenie, oceniając stopień społecznej szkodliwości czynu i biorąc pod uwagę cele kary w zakresie społecznego oddziaływania oraz cele zapobiegawcze i wychowawcze, które ma ona osiągnąć w stosunku do ukaranego.

 • Zatem mimo że może zostać uznany winnym, to kwestią otwartą pozostaje wymiar kary.
 • Sąd może nałożyć grzywnę, ale i karę nagany.
 • Podstawa prawna Art.2 pkt 30, art.49 ust.1 pkt 1 ustawy z 20 czerwca 1997 r.
 • Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2018 r.
 • Poz.1990 ze zm.).
 • Art.33 i 97 ustawy z 20 maja 1971 r.
 • Odeks wykroczeń (t.j.

Dz.U. z 2018 r. poz.618 ze zm.). : Utrudnianie wyjazdu innym to wykroczenie

Czy można parkowac przed swoją brama?

Witam.Jak interpretujecie kodeks drogowy- Art.49.2. Zabrania się postoju: 1. w miejscu utrudniającym wjazd lub wyjazd, w szczególności do i z bramy, garażu, parkingu lub wnęki postojowej. Chodzi mi dokladnie o to,czy jesli sam sobie zastawie brame wjazdowa na posesje,to czy moge dostac za to mandat jesli ktos zglosi to na policje lub straz miejska.Wiem,ze brzmi to dziwnie ale ciekaw jestem,jak Wy to zinterpretujecie.

Ile trzeba zostawić miejsca na chodniku?

Parkowanie na chodniku – co mówią przepisy? – Blog Moje Auto Ile Metrów Od Okien Można Parkować Samochód (zdj. Pixabay) Parkingi, szczególnie w dużych miastach, są coraz bardziej zatłoczone, co wynika z rosnącej liczby aut. Bardzo często jeden kierowca jest właścicielem aż dwóch lub większej ilości pojazdów. To powoduje, że miejsc parkingowych brakuje, natomiast my szukamy miejsca, aby zostawić nasze auto, kiedy chcemy iść na lunch czy też spotkać się ze znajomym w oddalonym od naszego domu parku.

Jakie zasady dotyczące parkowania na chodniku zostały zawarte w Kodeksie Drogowym W jakich miejscach należy zachować szczególną ostrożność podczas parkowania Kiedy jest dozwolone parkowanie przed przejściem dla pieszych Co oznaczają znaki zakaz postoju i zatrzymania się

Każdy kierowca powinien zaznajomić się dokładnie z przepisami, które zostały zawarte w Kodeksie Drogowym. Poświęcony temu tematowi został Rozdział 2 Zatrzymanie i postój i Rozdział 5 Porządek i bezpieczeństwo ruchu na drogach. Na co przede wszystkim należy zwrócić w nich uwagę? Postój i zatrzymanie samochodu jest dozwolone tylko tam, gdzie będzie on widoczny dla innych uczestników ruchu i nie będzie stwarzał niebezpieczeństwa na drodze.

 • Trzeba jednocześnie dostosować się do nakazów i zakazów, o których informują nas znaki drogowe.
 • Na chodniku można się zatrzymać kołami jednego boku lub przednią osią pojazdu, którego masa nie przekracza 2,5 t, jeżeli nie obowiązuje w tym miejscu zakaz zatrzymania się i postoju oraz ustawienie pojazdu jest możliwe w taki sposób, aby pozostawić dla pieszych minimum 1,5 szerokości chodnika.

Istnieje jednak zakaz zatrzymywania się na pasie ruchu i drodze rowerowej.

Czy samochód może stać na chodniku?

FAQ – najczęściej zadawane pytania o zmianę definicji chodnika –

 1. Jaka kara grozi za parkowanie na chodniku? Kierowca, który złamie przepisy parkowania (np. jego samochód będzie za ciężki lub obszar, który pozostanie dla pieszych, będzie węższy niż 1,5 m) otrzyma 100 zł mandatu i 1 pkt karny.
 2. Czy zakaz zatrzymywania (B-36) dotyczy także chodnika? Tak, ten znak mówi, że parkowanie na chodniku jest niedozwolone. Ewentualnie pod znakiem może być umieszczona tabliczka “nie dotyczy chodnika”, co oznacza, że można zatrzymywać się na chodniku.
 3. Którą drogę po 21 września 2022 r. powinna wybrać osoba, która jedzie hulajnogą elektryczną? Pierwszy wybór dla kierującego hulajnogą to: droga dla rowerów, droga dla pieszych i rowerów lub pas ruchu dla rowerów. Jeśli żadnego z nich nie ma, powinien skorzystać z jezdni, o ile maksymalna dozwolona prędkość na niej wynosi 30 km/h. Dopiero gdy dopuszczalna prędkość jest większa, kierowca na hulajnodze może wyjątkowo jechać po drodze dla pieszych.

Ile wynosi mandat za parkowanie na trawniku?

Ile kosztuje mandat za parkowanie na trawniku? – Maksymalny mandat za parkowanie na trawniku to 1000 zł, ale w postępowaniu sądowym. Policja bądź straż miejska najczęściej na miejscu nakładają do 500 zł w skrajnych przypadkach. Częściej jest to kwota 50-100 zł.

Jakie wymiary powinno mieć miejsce parkingowe?

Jakie wymiary powinno mieć miejsce parkingowe? Znalezienie dogodnego miejsca do zaparkowania auta to problem wielu kierowców. Często zdarza się bowiem, że mimo wysokich umiejętności manewrowania pojazdem, posiadania systemów wspomagających oraz znajomości zasad ruchu drogowego zwyczajnie nie ma takiej możliwości.

 • Przyczyną jest najczęściej zbyt wąskie miejsce parkingowe, które uniemożliwia swobodne wyjście z samochodu, a także stwarza ryzyko jego uszkodzenia.
 • Właściwe wymiary miejsca parkingowego tonie tylko kwestia wygody kierowców, ale także ich bezpieczeństwa.
 • O zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc postojowych, a także ich przepisową szerokość i długość muszą troszczyć się nie tylko właściciele osobnych parkingów, ale także inwestorzy planujący budowę osiedli mieszkalnych, centrów handlowych oraz innych obiektów związanych z obecnością dużych skupisk ludzkich.

W poniższym artykule przedstawimy najważniejsze informacje dotyczące przepisów oraz warunków technicznych, jakie muszą spełniać określone miejsca parkingowe. Wymiary miejsca parkingowego reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunków technicznych, którym muszą odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

 1. Westie te określone są przepisami prawa.
 2. Narzuca je Ustawa: prawo budowlane oraz Ustawa: prawo o ruchu drogowych.
 3. W obu przypadkach obowiązują nowelizacje z 2020 roku).
 4. Istotny jest też kodeks drogowy — to on określa m.in.
 5. Zasady korzystania z miejsc postojowych, takie jak np.
 6. Wymagana szerokość miejsca parkingowego,

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, miejsce postojowe dla samochodów osobowych powinno posiadać długość 5 m i szerokość co najmniej 2,3 m. W przypadku garażu podziemnego lub nadziemnego odległość miejsca postojowego od ścian lub słupów musi wynosić minimum 0,5 m.

Jeśli chodzi natomiast o wymiar miejsca postojowego zlokalizowanego wzdłuż jezdni, to powinno mieć ono co najmniej 6 m długości oraz 3,6 m szerokości z możliwością jej ograniczenia do 2,3 m, jeśli zajdzie potrzeba zapewnienia dojścia lub ciągu pieszo-jezdnego/ pieszo-rowerowego. Minimalna szerokość miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 3,6 m szerokości oraz minimum 5 m długości.

Niezwykle istotne w tym wypadku jest zapewnienie obszaru do swobodnego poruszania się wózkiem inwalidzkim. Długość miejsca parkingowego w przypadku samochodów ciężarowych wyniesie 8 m, a szerokość 3,5 m. (wzdłuż jezdni 15 m/ 3 m). Dla autobusów będzie to: 10 m długości i 4 m szerokości (wzdłuż jezdni: 19 m/ 3 m).

Wymiary miejsca postojowego lub parkingowego to nie jedyne zasady, jakimi muszą kierować się inwestorzy, planując budowę obiektów. Zobowiązani są również zadbać o zapewnienie wymaganej liczby miejsc oraz ich właściwe usytuowanie. Wymiary miejsca parkingowego w garażu podziemnym lub na zewnątrz budynku muszą być zawsze uwzględnione na planie zagospodarowania przestrzennego — wymagają tego przepisy.

Niezwykle istotne jest także przygotowanie odpowiednich warunków parkowania dla osób niepełnosprawnych — tutaj kluczowe znaczenie ma zwiększona długość i szerokość miejsc parkingowych, Niezwykle istotnym kryterium w planowaniu parkingu jest uwzględnienie specyfiki danej lokalizacji.

Powierzchnia miejsca postojowego w garażu podziemnym powinna wynosić 11,5 m kwadratowego dla jednego stanowiska — do tego należy pamiętać o dojeździe i windach awaryjnych. Zgodnie z przepisami miejsce postojowe przy ścianie musi dzielić z nią odległość minimum 0,5 m. W przeciwnym razie mogłoby dojść do uszkodzenia drzwi przy wysiadaniu z samochodu.

Warto o tym pamiętać, ponieważ ma to istotny wpływ na szerokość wszystkich miejsc parkingowych w garażu. Ważnym kryterium technicznym w przypadku organizacji miejsc dla samochodów jest nie tylko wymagana powierzchnia miejsca parkingowego, ale też jego nawierzchnia,

 1. Zgodnie z przepisami regulującymi tę kwestię wszelkie stanowiska postojowe i dojazdy manewrowe dla aut muszą mieć nawierzchnię utwardzoną lub przynajmniej gruntową stabilizowaną posiadającą spadek umożliwiający spływ wody.
 2. To kryterium muszą spełnić też wszelkie stanowiska dedykowane myciu i przeglądom aut na parkingach.
You might be interested:  Gdzie Najlepiej Ubezpieczyć Samochód Młody Kierowca?

Posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności czy legitymacji OZN nie jest wystarczającym warunkiem do korzystania z miejsc parkingowych dedykowanych dla osób niepełnosprawnych. Potrzebna jest do tego specjalna karta parkingowa. Te miejsca postojowe spełniają bowiem określone warunki techniczne, które poniekąd ułatwiają parkowanie — właśnie dlatego tak często zostają bezprawnie przywłaszczane przez osoby ku temu nieupoważnione.

Posiadanie odpowiedniego dokumentu rozwiązuje problem. Ilość miejsc postojowych dla niepełnosprawnych także regulują przepisy. Muszą one spełniać też pewne warunki techniczne, takie jak odpowiednie wymiary i oznakowanie. Na każdym parkingu musi znaleźć się też odpowiednia liczba „niebieskich kopert”. Dzięki temu każda osoba z niepełnosprawnością, a także ta, która ją transportuje, może zaparkować auto na specjalnie przystosowanym do swoich potrzeb stanowisku.

Miejsce parkingowe dla OZN musi mieć wymiary: 3,6 m szerokości i min.5 m długości (wzdłuż jezdni co najmniej 6 m) oraz znajdować się w odległości nie mniejszej niż 5 metrów od okien budynku. Podstawą prawną, która odpowiada za regulacje dotyczące parkingów dla niepełnosprawnych, jest treść Rozporządzenia Ministra Infrastruktury.

1 miejsce — gdy liczba wszystkich miejsc parkingowych wynosi od 6 do 15; 2 miejsca — gdy liczba stanowisk wynosi od 16 do 40; 3 miejsca — gdy liczba stanowisk wynosi od 41 do 100; 4% łącznej liczby stanowisk — gdy ogólna liczba miejsc parkingowych wynosi więcej niż 100.

Miejsca parkingowe w garażu podziemnym także podlegają regulacjom prawnym. Przede wszystkim oczywiste jest, że tego typu lokalizacja wymaga większej precyzji ze strony projektantów — nie sposób bowiem powiększyć przestrzeni już zbudowanego obiektu tak, jak ma to miejsce w przypadku parkingów na otwartej przestrzeni.

Należy wziąć także pod uwagę odrębne standardy, takie jak pomiar odległości stanowiska względem ściany lub słupa. Przepisy odnoszące się do garażu podziemnego mówią o tym, że w świetle konstrukcji musi mieć on wysokość co najmniej 2,2 m. Do spodu przewodów i urządzeń instalacyjnych – 2 m. W przypadku wykonania pod stanowiskiem postojowym instalacji na wysokość 190 cm przestrzeń w obrębie tego obniżenia nie może być zaliczona do powierzchni garażu.

Takie stanowisko nie spełnia wymogów warunków technicznych zarówno przez niedopuszczalną wysokość instalacji nad posadzką, jak i niewłaściwą długość stanowiska postojowego (wyłączony jest wówczas fragment powierzchni). Powinno mieć ono bowiem 5 m długości oraz 2,5 m szerokości (auta osobowe).

Wymiary miejsca parkingowego w przypadku obszarów przydomowych to ważna kwestia nie tylko dla samych mieszkańców osiedla. Z normami technicznymi muszą zapoznać się zwłaszcza inwestorzy planujący nowe nieruchomości na danym terenie. Istotne jest to, ile miejsc postojowych powinno się tam znaleźć, jaka ma być ich długość i szerokość oraz gdzie dokładnie mają zostać zlokalizowane.

Każda działka budowlana musi mieć zapewnione miejsca postojowe dla samochodów osobowych. Wymiary stanowisk to nie jedyna kwestia, o którą musi zatroszczyć się w tym wypadku architekt. Ilość miejsc postojowych dla działki określana jest przez jeden z dwóch dokumentów prawa miejscowego — Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.

 • Jeżeli działka nie jest objęta Decyzją o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu, wtedy inwestor musi złożyć do UM lub UG wniosek o wydanie dokumentu zawierającego możliwe parametry projektowe.
 • Biorąc pod uwagę powyższe regulacje, na jeden dom/lokal przypada zazwyczaj jedno lub dwa miejsca postojowe.

W związku z tym, że samochodów osobowych na jedno gospodarstwo domowe statystycznie wciąż przybywa, często już na etapie projektowania domu uwzględnia się więcej miejsc garażowych lub postojowych — zwykle minimum dwa lub trzy. Miejsca postojowe dla aut na działce powinny być usytuowane w odległości nie mniejszej niż 3 metry od granicy tejże działki, jeśli ilość stanowisk wynosi do 10 włącznie.

Dlaczego trzeba parkowanie przodem do budynku?

Nie chcemy spalin w mieszkaniu – Nie bez znaczenia są jednak racje mieszkańców pobliskich budynków. Po pierwsze chodzi o nasze bezpieczeństwo — przekonują. Kierowcy parkujący przodem do budynku widzą pieszych poruszających się po chodniku. Parkujący tyłem, chcąc dobrze zaparkować auto, nie zwracają na nich uwagi, przez co dochodzi do wielu groźnych sytuacji.

Podobnego zdania jest Łukasz Zboralski, ekspert do spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego. — To ma znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi. Chodzi po prostu o zdrowie ludzi. Samochody są tak skonstruowane, że rury wydechowe kończą się z tyłu. Parkując albo potem ruszając z miejsca, gdzie auto stoi tyłem do budynku, spaliny emitowane są prosto w do mieszkań.

Ich wdychanie jest szkodliwe — dodaje Łukasz Zboralski. — Lepiej więc parkować przodem do budynku, by nie zatruwać sąsiadów — zapewnia. Mieszkańcy twierdzą nie bez kozery, że nie da się wytrzymać w pomieszczeniu pełnym spalin. A przez parkowanie tyłem do budynku spaliny bardzo szybko pojawiają się w ich mieszkaniach czy domach, a bardzo trudno je później usunąć z pomieszczeń.

 1. Za każdym razem trzeba robić przeciągi w mieszkaniach, co z kolei nie jest dobre dla zdrowia.
 2. Ale i tu właściciele samochodów dodają swoje trzy grosze powołując się na kwestie ekologiczne.
 3. Ich zdaniem samochody mają końcówki wydechów skierowana ku dołowi lub wydech kończy się przed tylnym zderzakiem.
 4. O kompromis bardzo trudno, ale i tu jest szansa na częściowe złagodzenie sporu.

Parkowanie przodem lub tyłem do budynku to kwestia kultury większości kierowców, a nie osiedlowych zakazów czy nakazów. CZYTAJ TEŻ Jakie prawa ma pacjent, który jest nieprzytomny? Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie! Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych – poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Czy na działce budowlanej można zrobić parking?

Zgodnie z art.29 i 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie wymaga zgłoszenia do właściwego wydziału architektury bądź urbanistyki. W przypadku zamiaru budowy więcej niż dziesięciu miejsc postojowych, należy uzyskać pozwolenie na budowę.

 1. W celu uzyskania pozwolenia należy złożyć wniosek o wydanie pozwolenia.
 2. Do wniosku inwestor obowiązany jest dołączyć: • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane np.
 3. Akt własności (formularz dostępny jest w starostwie powiatowym), • decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – jeżeli dla danego obszaru brak jest aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, • projekt zagospodarowania działki (obejmuje on określenie granic działki, określenie istniejących i planowanych obiektów, przyłączy itp.) • projekt architektoniczno-budowlany sporządzony przez projektanta, • zaświadczenie o przynależności projektanta do izby samorządu zawodowego.

Budowa ogrodzenia w myśl art.30 ust.1 pkt 3) Prawa budowlanego wymaga zgłoszenia (a nie uzyskania pozwolenia na budowę), jeżeli ogrodzenie to jest budowane od strony dróg, ulic, placów, torów kolejowych i innych miejsc publicznych oraz jego wysokość będzie wynosić powyżej 2,20 m.

 • Parametry oraz warunki, jakim powinny odpowiadać ogrodzenia oraz bramy wjazdowe i furtki określa rozdział 9 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
 • W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
 • Zgodnie z nim ogrodzenie nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi i zwierząt, zaś bramy i furtki nie mogą otwierać się na zewnątrz działki.

Szerokość bramy powinna wynosić w świetle co najmniej 2,4 m, a w przypadku zastosowania furtki jej szerokość powinna być nie mniejsza niż 0,9. Zgodnie z projektem nowej ustawy Prawo budowlane z czerwca 2007 r. uzyskania zgody budowlanej nie będzie wymagać budowa ogrodzeń.

Related Post