Auto Blog-Pomóc drogowa Nowości samochodowe Jak Najkorzystniej Wycofać Samochód Z Firmy?

Jak Najkorzystniej Wycofać Samochód Z Firmy?

0 Comments

Jak Najkorzystniej Wycofać Samochód Z Firmy
Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą i rozliczam się na podstawie pkpir. W grudniu 2005 r. kupiliśmy z mężem samochód osobowy. Wprowadziłam go do firmy i amortyzowałam. Odliczyłam 60% VAT. Obecnie zastanawiam się nad wycofaniem tego samochodu z firmy.

Będzie go używał mój mąż, który nie prowadzi działalności gospodarczej. Jaki sposób wycofania będzie najkorzystniejszy? rada Najkorzystniejsze w tym przypadku będzie przekazanie samochodu na potrzeby własne podatnika. Gdyby podatniczka chciała sprzedać samochód, w podatku dochodowym nie spowoduje to skutków, jeśli samochód zostanie sprzedany po 6 latach od momentu jego wycofania.

W VAT należy dokonać korekty podatku naliczonego, odliczonego przy zakupie. uzasadnienie Biorąc pod uwagę fakt, że samochód w dalszym ciągu będzie użytkowany, tylko już nie w działalności gospodarczej, najwłaściwsze będzie wycofanie samochodu z działalności i przekazanie go na potrzeby własne podatnika.

 1. W podatku dochodowym zamiar przekazania samochodu na potrzeby własne wiąże się z wycofaniem go z działalności i odnotowaniem tego w ewidencji środków trwałych.
 2. Z tą chwilą samochód przestaje być środkiem trwałym.
 3. Ostatni odpis amortyzacyjny będzie dokonany w miesiącu, w którym nastąpiło wycofanie (art.22h ust.1 updof).

Przykładowo, jeśli wycofano samochód w lipcu, to ostatni odpis amortyzacyjny będzie w lipcu. Czynność wycofania samochodu z działalności gospodarczej nie rodzi obowiązku podatkowego w podatku dochodowym. Skutki podatkowe mogą powstać jednak przy sprzedaży tego samochodu.

 1. Gdy podatniczka sprzeda samochód przed upływem 6 lat od momentu wycofania go (licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym samochód został wycofany z działalności), ma obowiązek opodatkować dochód ze sprzedaży.
 2. Dochód ze sprzedaży (lub strata) będzie stanowił dochód z działalności gospodarczej.

Dochód należy ustalić, odejmując od przychodu ze zbycia niezamortyzowaną wartość samochodu. Sprzedaż samochodu po zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej również będzie stanowiła przychód z działalności gospodarczej (sprzedaż przed upływem wymienionych 6 lat).

 • PRZYKŁAD Podatnik 31 maja 2007 r.
 • Wycofał z działalności gospodarczej samochód, który nabył w czerwcu 2005 r.
 • Sprzedał go 15 lipca 2007 r.
 • I osiągnął przychód w wysokości 28 000 zł.
 • Wartość początkowa samochodu wynosiła 45 000 zł.
 • Dokonano odpisów amortyzacyjnych na kwotę 18 000 zł.
 • Przychód w wysokości 28 000 zł należy zaksięgować do kolumny 8 pkpir „pozostałe przychody”.

Koszt w postaci niezamortyzowanej wartości samochodu w wysokości 27 000 zł należy zaksięgować w kolumnie 13 pkpir „pozostałe wydatki” (jeśli podatnik prowadzi księgę według starego wzoru, to w kolumnie 14). Dochód do opodatkowania ze sprzedaży samochodu wynosi: 28 000 zł – (45 000 zł – 18 000 zł) = 1000 zł.

W VAT nieodpłatne przekazanie środka trwałego na potrzeby własne podatnika stanowi dostawę towarów i podlega opodatkowaniu, jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia całości lub części VAT (art.7 ust.2 ustawy o VAT). Wyjątek od tej zasady dotyczy przypadku dostawy samochodu osobowego, od którego odliczono 60% VAT, pod warunkiem że był on używany przez podatnika co najmniej pół roku (co w tym przypadku ma miejsce).

Wówczas taka dostawa (tutaj: przekazanie na własne cele) korzysta ze zwolnienia z podatku. Czynność przekazania powinna być udokumentowana fakturą wewnętrzną, w której jest zastosowane zwolnienie z VAT. Wartość z faktury wewnętrznej jako obrót należy wykazać w deklaracji VAT-7.

 • Należy się także „rozliczyć” z prawa do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie samochodu.
 • W przypadku środka trwałego o wartości początkowej większej niż 15 000 zł, nabytego po 1 czerwca 2005 r., od którego odliczono 60% VAT, zbytego przed upływem 5-letniego okresu korekty (dla nieruchomości jest to 10 lat), należy skorygować wartość odliczenia o 1/5 za każdy rok pozostały do końca okresu korekty (art.91 ust.2 ustawy o VAT).

Korekty odliczenia VAT należy dokonać jednorazowo w odniesieniu do całego pozostałego okresu korekty (art.91 ust.5 ustawy o VAT). Należy to zrobić w deklaracji za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiło przekazanie samochodu na potrzeby osobiste. PRZYKŁAD Podatnik (z wcześniejszego przykładu) w momencie zakupu samochodu – czerwiec 2005 r.

 • Odliczył VAT w wysokości 60%, tj.5940 zł.
 • W momencie przekazania na potrzeby własne dokonuje korekty odliczenia.
 • Należy ją ująć w deklaracji za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiło przekazanie samochodu na potrzeby osobiste.
 • W związku z tym, że samochód został wycofany z działalności w maju 2007 r., a podatek został odliczony w czerwcu 2005 r., to podatnik za dwa lata nie musi dokonywać korekty, natomiast 3/5 odliczenia podlega korekcie.5940 zł × 2/5 = 2376 zł 5940 zł × 3/5 = 3564 zł Podatnik powinien zmniejszyć odliczenie VAT naliczonego w deklaracji za maj 2007 r.

o kwotę 3564 zł i wykazać tę kwotę w deklaracji VAT-7, l art.10 ust.2 pkt 3, art.22h ust.1, art.23 ust.1 pkt 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz.176; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 99, poz.658 l art.7 ust.2, art.43 ust.1 pkt 2, art.91 ustawy z 11 marca 2004 r. Jak Najkorzystniej Wycofać Samochód Z Firmy PODATKI 2023 Praktyczny komplet wiedzy dla księgowych i biur rachunkowych dotyczący wszystkich zmian w podatkach w 2023 r. Na pakiet składa się jedenaście publikacji prezentujących kompleksową informację prawną na temat podatków w 2023 r. oraz rozliczenia PIT za 2022 r. Dodatkowym atutem wersji PREMIUM jest webinarium VAT 202. Z wersją PREMIUM oszczędzasz 100 zł!

Po jakim czasie można wycofać samochód z działalności?

Wycofanie samochodu osobowego na cele prywatne – podatek dochodowy – Sam fakt wycofania samochodu osobowego na cele prywatne na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych nie wywoła większych skutków. Konsekwencje są jedynie dwie:

 1. nieumorzona część wartości początkowej środka trwałego nie może stanowić kosztu uzyskania przychodu (dotychczasowe odpisy amortyzacyjne nie podlegają wyksięgowaniu z kosztów);
 2. sprzedaż samochodu przed upływem 6 lat (licząc od miesiąca następującego po wycofaniu) od wycofania go na cele prywatne stanowić będzie przychód z działalności, który przedsiębiorca powinien wykazać i opodatkować.
You might be interested:  Jaki Jest Najwolniejszy Samochód Na Świecie?

Dodatkowo, wycofując samochód osobowy na cele prywatne, przedsiębiorca powinien wykreślić go z ewidencji środków trwałych, Ostatni odpis amortyzacyjny może ująć w kosztach podatkowych w miesiącu wycofania pojazdu na cele osobiste. W sytuacji gdy podatnik dokona sprzedaży samochodu osobowego wycofanego na cele prywatne przed upływem 6 lat, wówczas w chwili sprzedaży jego niezamortyzowana wartość początkowej będzie mogła stanowić koszt podatkowy.

Jak wyprowadzić auto z firmy bez VAT?

Wycofanie samochodu osobowego z firmy bez odliczenia VAT – Inaczej będzie kiedy przedsiębiorca nie posiadał prawa do odliczenia podatku, np. poprzez zakup samochodu od osoby fizycznej na umowę, bądź fakturę marża. Wtedy przekazanie takiego pojazdu będzie zwolnione z obowiązku opodatkowania jeśli w okresie użytkowania pojazdu w firmie podatnik nie miał prawa do odliczenia w całości lub w części podatku VAT od zakupu pojazdu lub istotnych części składowych pojazdu.

 1. Co jednak w przypadku, gdy w czasie użytkowania pojazdu do samochodu zakupiono części składowe, od których odliczono VAT? To pytanie powinno budzić wątpliwości.
 2. Przedsiębiorca mógł bowiem po wprowadzeniu samochodu do dokonywać jego napraw.
 3. W tej sytuacji wycofanie samochodu osobowego może rodzić obowiązek naliczenia podatku VAT, przy spełnieniu określonych warunków.

Na początku należy ocenić czym w ogóle są części składowe. Tutaj trzeba się odnieść do zapisów art.47 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którymi częścią składową rzeczy określa się wszystko, co nie może być od niej odłączone bez uszkodzenia lub istotnej zmiany całości albo bez uszkodzenia lub istotnej zmiany przedmiotu odłączonego.

Do części składowych można zaliczyć np. silnik, akumulator czy opony. Następnie należy ocenić czy zamontowane części, w chwili przekazania pojazdu na cele osobiste, mają trwały wpływ na wzrost wartości tego samochodu. Zdaniem MF silnik może powodować wzrost wartości, natomiast elementy jak akumulator lub opony, tylko w przypadku gdy wartość samochodu jest niska.

W ostatnim kroku podatnik powinien określić czy faktycznie zakupił części czy też tylko usługę naprawy/ wymiany w warsztacie samochodowym, w ramach której zamontowano nowe części. W tym drugim przypadku bowiem nie będzie miał miejsca obowiązek naliczenia podatku VAT.

Co się dzieje z samochodem po zamknięciu firmy?

Samochód w leasingu a zamknięcie firmy – Przedsiębiorcy mający podpisaną umowę na leasing samochodu mogą wybrać jeden z kilku sposobów na uregulowanie należności względem leasingodawcy. Bardzo ważną kwestią jest przekazanie firmie leasingowej informacji o likwidacji działalności gospodarczej.

 • Niedopełnienie tego obowiązku jest niezgodne z prawem i wiąże się z dużym ryzykiem.
 • W takiej sytuacji leasingodawca może rozwiązać umowę leasingu z powodu poważnego naruszenia jej warunków.
 • Skutkuje to wezwaniem leasingobiorcy do natychmiastowego zwrotu samochodu, zapłaty wszystkich zaległych rat oraz kary umownej.

W przypadku zamknięcia działalności gospodarczej przedsiębiorca posiadający samochód w leasingu może zdecydować się na:

Wcześniejszy wykup leasingowanego auta

Leasingobiorca opłaca wszystkie nieuregulowane jeszcze raty leasingu. W efekcie nie musi zwracać przedmiotu umowy oraz nie ponosi opłaty za wystawienie pojazdu na licytację przez leasingodawcę. Po zamknięciu działalności gospodarczej leasingobiorca może sprzedać pojazd lub wykorzystywać go do celów prywatnych. Przy tej okazji warto poznać,

Wypowiedzenie umowy i zwrot pojazdu leasingodawcy

Jeśli przedsiębiorca nie dysponuje środkami na wykup pojazdu z leasingu, to może go zwrócić leasingodawcy. W takiej sytuacji leasingobiorca musi uregulować wszystkie, pozostałe do zapłacenia raty. Cesja leasingu to przeniesienie umowy na osobę trzecią.

Przekształcenie umowy na leasing konsumencki

Część firm leasingowych pozwala na zamianę formy leasingu z firmowego na konsumencki. W takiej sytuacji niezbędne jest podpisanie odpowiedniego aneksu do umowy. Wtedy przedsiębiorca może nadal spłacać raty leasingowe, ale już jako osoba prywatna. Jednocześnie po zamknięciu działalności gospodarczej straci on możliwości optymalizacji podatkowej przez uwzględnienie opłaconych rat w kosztach uzyskania przychodu oraz odliczenie naliczonego podatku VAT.

Ile firm się zamyka 2022?

Ile firm zamknęło się w 2022 r. w Polsce – liczba wniosków w CEIDG – Upadłość to tylko jedna z wielu dróg, które prowadzą do zaprzestania działalności gospodarczej. I korzysta z niej zdecydowana mniejszość przedsiębiorców. Kiedy opłacalność prowadzenia biznesu staje pod poważnym znakiem zapytania, znacznie częściej wybieranym rozwiązaniem jest zamknięcie lub zawieszenie działalności.

W pierwszej połowie 2022 roku w Polsce zamknęło się 104,3 tys. firm – w 63,1 tys. w pierwszym kwartale i 41,2 tys. w drugim, Daje to średnią ok.17,4 tys. upadających firm każdego miesiąca. Według przewidywań analityków jesienią i zimą te liczby będą jeszcze wyższe, a przynajmniej na poziomie zbliżonym do I kwartału tego roku.

W analogicznym okresie zeszłego roku dane były nieco bardziej optymistyczne. W pierwszej połowie 2021 r. zamknęło się 82,9 tys. firm – czyli wzrost rok do roku wyniósł 25,8%. Jeszcze bardziej, bo o 39,4%, wzrosła liczba zawieszeń działalności gospodarczej.

Po jakim czasie można sprzedać samochód aby nie płacić podatku?

Podatek dochodowy – Urząd skarbowy może jednak rozliczyć firmę również z podatku dochodowego. Uzyskane środków z tytułu sprzedaży stanowią bowiem dochód dla przedsiębiorstwa. Podatek od sprzedaży samochodu firmowego nie jest konieczny w przypadku zbycia pojazdu po upływie 6 lat, liczonych od pierwszego dnia miesiąca następującego od dnia wycofania samochodu z użytkowania działalności.

 • Podatek dochodowy dotyczy jednak także podmiotów nieprowadzających działalności gospodarczej.
 • Osoba prywatna powinna zapłacić podatek w przypadku sprzedaży samochodu zakupionego do 6 miesięcy wcześniej.
 • Jak zapłacić podatek dochodowy? Sprzedaż samochodu należy wykazać przed Urzędem skarbowym dopiero w kolejnym roku, przy okazji składania deklaracji podatkowej.

Uzyskanie dochodu w rozliczeniu rocznym należy określić jako inne źródła w formularzu PIT-36. Podatek zapłacisz jednak w zależności od zastosowanej skali podatkowej. Pamiętaj iż, zeznanie podatkowe powinno być sporządzone zgodnie z prawdą, w przeciwnym wypadku za niezapłacenie podatku możesz zostać objęty karą grzywny.

Czy środek trwały może być poniżej 10000?

Składnik majątku o wartości 10 000 zł a ujęcie w ewidencji środków trwałych – Limit wartości składnika majątku, który nie musi zostać wpisany do ewidencji środków trwałych, a tym samym nie musi być amortyzowany, wynosi 10 000 zł (netto w przypadku czynnych podatników VAT lub brutto w przypadku podatników zwolnionych z VAT).

You might be interested:  Jak Dostać Dofinansowanie Na Samochód Elektryczny?

Art.22d ustawy o PIT: Podatnicy mogą nie dokonywać odpisów amortyzacyjnych od składników majątku, o których mowa w art.22a i 22b, których wartość początkowa, określona zgodnie z art.22g, nie przekracza 10.000 zł; wydatki poniesione na ich nabycie stanowią wówczas koszty uzyskania przychodów w miesiącu oddania ich do używania.

Zobacz też: Przykład 1. Pan Adam jest czynnym podatnikiem VAT. Zakupił zestaw mebli biurowych, którego wartość netto to 5000 zł i będzie wykorzystywany jako wyposażenie biura przez okres dłuższy niż 1 rok. Czy pan Adam ma obowiązek wprowadzenia zestawu do ewidencji środków trwałych? W związku z tym, że zestaw mebli biurowych będzie wykorzystywany w działalności przez okres dłuższy niż 1 rok, a ich wartość nie przekracza kwoty 10 000 zł netto, pan Adam nie ma obowiązku wprowadzenia ich do ewidencji środków trwałych i może ich zakup ująć bezpośrednio w,

 1. Przykład 2.
 2. Pani Anna prowadzi zakład kosmetyczny i zakupiła specjalistyczną maszynę o wartości 10 100 zł netto, którą będzie wykorzystywała w działalności przez okres dłuższy niż 1 rok.
 3. Czy pani Anna ma obowiązek wprowadzenia maszyny do ewidencji środków trwałych? W związku z tym, że wartość maszyny przekracza kwotę 10 000 zł netto i będzie wykorzystywana w działalności przez okres powyżej 1 roku, traktowana jest jako środek trwały, który bezwzględnie podlega ujęciu w ewidencji środków trwałych.

Zwolnienie z obowiązku wprowadzania składnika majątku do obejmuje wyłącznie środki trwałe, których wartość nie przekracza 10 000 zł (netto w przypadku czynnych podatników VAT lub brutto w przypadku podatników korzystających ze zwolnienia z VAT). Oznacza to, że składnik majątku o wartości 10 000 zł kwalifikuje się do skorzystania z powyższego zwolnienia i wydatek poniesiony na jego zakup może zostać ujęty bezpośrednio w kosztach podatkowych.

 1. Potwierdzeniem powyższego postępowania jest interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 7 sierpnia 2018 r.
 2. O sygn.0111-KDIB1-2.4010.176.2018.2.PH, w której czytamy, że: “Ustawodawca dopuszcza również – w odniesieniu do składników majątku, których wartość początkowa w dniu przyjęcia do używania jest równa lub niższa niż 10 000 zł – możliwość dokonania jednorazowego odpisu (w miesiącu oddania do używania lub w miesiącu następnym).” Każdy składnik majątku o wartości 10 000 zł, który spełnia warunki uznania za środek trwały, może zostać ujęty bezpośrednio w kosztach podatkowych bez konieczności wprowadzania go do ewidencji środków trwałych.

Przykład 3. Pan Adam kupił w ramach prowadzonej działalności komputer, którego wartość wynosi 10 000 zł netto. Czy w związku z tym, że komputer będzie wykorzystywany w firmie przez okres dłuższy niż 1 rok, musi zostać wprowadzony do ewidencji środków trwałych? Co do zasady, w ewidencji środków trwałych muszą zostać ujęte środki trwałe o wartości przekraczającej 10 000 zł (netto w przypadku czynnych podatników VAT lub brutto w przypadku nievatowców).

 • Korzystaj z automatycznego księgowania wydatków
 • Prowadź KPiR lub Ewidencję Przychodów
 • Wystawiaj bezpieczne e-faktury
 • Wysyłaj deklaracje bezpośrednio z systemu

Zacznij bezpłatny 30 dniowy okres próbny bez żadnych zobowiązań!

Jaką kwotę można jednorazowo wrzucić w koszty?

Jednorazowa amortyzacja w ramach pomocy de minimis – Z pomocy de minimis mogą korzystać osoby fizyczne oraz osoby prawne, które w danym roku podatkowym założyły swoją działalność gospodarczą (w roku 2023 mogą z niej skorzystać podatnicy, którzy założyli w 2023 roku działalność gospodarczą) oraz mali podatnicy.

Zgodnie z art.5a ust.20 ustawy o PIT za małego podatnika uznaje się podatnika, u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2 000 000 EUR. Zatem małym podatnikiem w 2022 r. jest podatnik, u którego w 2021 r.

wartość przychodu ze sprzedaży, wraz z kwotą należnego VAT, nie przekroczyła 9 188 000 zł a w 2023 roku małym podatnikiem jest podatnik u którego w 2022 r. wartość przychodu ze sprzedaży, wraz z kwotą należnego VAT, nie przekroczyła 9 654 000 zł. Jednorazowe odpisy amortyzacyjne w ramach pomocy de minimis mogą być dokonywane do wysokości limitu, który wynosi 50 000 euro w danym roku podatkowym (w roku 2022 limit wynosi 230 tys.

 • Zł a w 2023 roku wynosi 241 tys. zł).
 • Do limitu nie wlicza się składników, których wartość nie przekracza 10 000 zł.
 • Jeśli zdarzy się, że wartość środka trwałego przekracza wyznaczony limit, nic nie stoi na przeszkodzie, aby podatnik zastosował amortyzację jednorazową do wysokości obowiązującego limitu.

W takiej sytuacji niezamortyzowaną część należy poddać amortyzacji od następnego roku na zasadach ogólnych, Przykład 1. Pan Jan kupił w październiku 2022 roku maszynę produkcyjną A, której wartość wynosi 65 000 zł. W związku z tym, że rozpoczął w 2022 roku działalność, chce skorzystać z jednorazowej pomocy w ramach pomocy de minimis i zamortyzować jednorazowo w miesiącu przyjęcia jej do ewidencji środków trwałych.

Czy postępowanie takie będzie prawidłowe? Tak, takie postępowanie będzie prawidłowe, ponieważ wartość maszyny nie przekracza limitu jednorazowej amortyzacji, W związku z tym odpis amortyzacyjny powinien zostać ujęty w KPiR w kolumnie 13 – Pozostałe wydatki w miesiącu przyjęcia składnika majątku do użytkowania.

Przykład 2. Pan Jan z przykładu 1. w grudniu 2022 roku zakupił dwie kolejne maszyny do produkcji – maszyna B o wartości 90 000 zł oraz maszyna C – 80 000 zł. Mając na uwadze limit jednorazowej amortyzacji w ramach pomocy de minimis, który w roku podatkowym 2022 nie może przekraczać 230.000 zł, pan Jan musi obliczyć, czy zakupy mieszczą się w limicie.65 000 zł – maszyna A 90 000 zł – maszyna B 80 000 zł – maszyna C

65 000 zł + 90 000 zł = 155 000 zł (suma wartości maszyny A i B) 230 000 zł – 155 000 zł = 75 000 zł 80 000 zł – 75 000 zł = 5 000 zł

W ramach jednorazowej amortyzacji de minimis pan Jan w 2022 roku może jednorazowo ująć w kosztach wartość środków trwałych do wysokości limitu 230.000 zł. W związku z tym maszyna C, którą zakupił, zostanie zamortyzowana jednorazowo do kwoty 75 000 zł.

Co ze środkami trwałymi przy likwidacji działalności?

Czy likwidując firmę, trzeba oddać VAT od środków trwałych ROZLICZENIE Z FISKUSEM – W razie zakończenia działalności trzeba zapłacić VAT od towarów, które pozostały na stanie firmy. Od lat są wątpliwości, czy dotyczy to również środków trwałych. – Czy w spisie z natury sporządzonym dla celów VAT na zakończenie działalności ujmuje się środki trwałe? Art.14 ustawy o VAT mówi, że „opodatkowaniu podatkiem podlegają towary własnej produkcji i towary, które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy towarów”.

 1. Przedstawiciele fiskusa niezmiennie stoją na stanowisku, że na podstawie tego przepisu środki trwałe również należy uwzględnić w spisie z natury sporządzanym na dzień zaprzestania działalności dla celów VAT i opodatkować.
 2. Bez względu na to, jak długo były wcześniej wykorzystywane na potrzeby firmy.
 3. Oczywiście o ile przy ich nabyciu/wytworzeniu przysługiwało prawo do odliczenia VAT naliczonego, bo taki warunek wynika z ustawy (w spisie ujmuje się te towary, „w stosunku do których przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego”).
You might be interested:  Ile Średnio Pali Samochód Na 100Km?

Środki trwałe to też towar Powołują się przy tym na ogólną definicję towarów zawartą w art.2 ust.6 ustawy o VAT, zgodnie z którą towarami są rzeczy ruchome, wszelkie postacie energii, budynki, budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.

 • W definicji tej mieszczą się też towary wykorzystywane jako środki trwałe czy wyposażenie.
 • Skoro ustawa o VAT nakazuje opodatkowanie wszystkich towarów, które po nabyciu nie zostały sprzedane (o ile podatnik miał prawo do odliczenia od nich VAT), to według organów podatkowych nie ulega wątpliwości, że dla środków trwałych nie uczynił żadnych wyjątków.

Co więcej twierdzą, że opodatkowanie środków trwałych na dzień likwidacji działalności realizuje zasadę neutralności VAT, bo jest to przecież opodatkowanie konsumpcji. Nie taki jest cel Z kolei podatnicy argumentują, że skoro środki trwałe kupują nie w celu odsprzedaży, a w celu wykorzystania w działalności gospodarczej (na ogół przez okres wielu lat), nie powinny być opodatkowane VAT w momencie likwidacji firmy.

 • To opodatkowanie de facto bowiem oznacza, że trzeba oddać w części VAT odliczony przy ich zakupie.
 • Zdaniem Tomasza Michalika, autora komentarza do ustawy o VAT (Wydawnictwo C.H.
 • Beck, Warszawa 2008, str.218), choć wykładnia gramatyczna art.14 ustawy o VAT może tu budzić pewne wątpliwości, to jednak, biorąc pod uwagę cel tej regulacji, zasadne jest przyjęcie, że przepis ten dotyczy wyłącznie środków obrotowych/zapasów.

Opodatkowanie środków trwałych nie ma żadnego uzasadnienia ze względu na jego funkcję. A jest nią opodatkowanie tych towarów, w stosunku do których przysługiwało odliczenie VAT, a które nie były przedmiotem dostawy i przez to nie powstał VAT należny od tej dostawy.

Tymczasem w wypadku środków trwałych uzasadnieniem do odliczenia VAT przy ich zakupie/wytworzeniu nie jest ich późniejsza dostawa, tylko wykorzystanie na cele działalności opodatkowanej. Niestety, organy podatkowe nie przyjmują tych argumentów. Tym bardziej że prawidłowość ich rozumowania została potwierdzona jeszcze na gruncie starej ustawy o VAT z 1993 r.

(która zawierała podobną regulację do obecnej) przez sąd administracyjny (wyrok NSA ośr. zam. w Łodzi z 25 lutego 1998r., I SA/Łd 1453/96). Pogląd o obowiązku ujęcia w spisie z natury także środków trwałych podzielił też WSA w Lublinie w wyroku z 9 kwietnia 2008 r.

ISA/Lu 27/08). A może korekta? Warto jednak zwrócić uwagę na zasady korekty przewidziane w art.91 ust.7 ustawy o VAT, który mówi o konieczności odpowiedniej korekty odliczonego VAT, w sytuacji gdy podatnik miał prawo do odliczenia VAT naliczonego od wykorzystywanego przez siebie towaru i skorzystał z tego odliczenia, a następnie zmieniło się to prawo.

A może rozsądnym kompromisem powinno być przyjęcie, że przekazanie środka trwałego w efekcie likwidacji działalności gospodarczej na cele osobiste byłego przedsiębiorcy jest taką właśnie zmianą prawa do odliczenia. Wykorzystanie towaru w działalności gospodarczej opodatkowanej VAT dawało mu prawo do odliczenia, wykorzystania do celów prywatnych już takiego prawa nie daje.

Zatem można by rozważyć, czy w takiej sytuacji nie należałoby – zamiast ustalać podatek należny na podstawie art.14 ustawy o VAT – sporządzić odpowiednią korektę odliczonego VAT zgodnie z zasadami określonymi w dziale IX rozdziale 2 ustawy o VAT „Odliczanie częściowe podatku oraz korekta podatku naliczonego”.

W wypadku środków trwałych, których wartość początkowa przekracza 15 tys. zł, taka korekta byłaby konieczna, jeśli licząc od roku, w którym zostały oddane do użytkowania, nie minęło pięć lub dziesięć lat (ten dłuższy termin dotyczy nieruchomości), a korekcie podlega odpowiednio 1/5 bądź 1/10 kwoty VAT naliczonego – za każdy rok, jaki pozostał do końca okresu korekty (na temat zasad takiej korekty pisaliśmy w DF z 12 października br., „Po zmianie przeznaczenia towaru trzeba skorygować odliczony podatek”).

 1. Podatek od wartości Odnosząc się do pytania czytelniczki o sposób wyceny – dla celów VAT – towarów objętych spisem, należy wyjaśnić, że podstawą opodatkowania wszystkich towarów ujętych w remanencie likwidacyjnym określa się zgodnie z art.29 ust.10 ustawy o VAT.
 2. Jest nią cena nabycia towarów (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, koszt wytworzenia określone w momencie dostawy tych towarów.

Z polskich przepisów podatkowych nie wynika, co należy przez to rozumieć. Takimi pojęciami posługuje się jednak dyrektywa 2006/112. Jak czytamy w komentarzu do ustawy o VAT autorstwa Tomasza Michalika (Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2008, str.400-401), chodzi o cenę nabycia/koszt wytworzenia skorygowane na moment dokonania dostawy m.in.

 • Stopień zużycia przekazywanego towaru, a zatem o rzeczywistą wartość towaru w momencie ujmowania go w spisie z natury.
 • Warto dodać, że jeszcze kilka lat temu podstawą opodatkowania towarów objętych spisem (a więc według organów podatkowych także środków trwałych) była historyczna cena ich nabycia/koszt wytworzenia (których nie korygowało się o stopień zużycia), co powodowało, że nawet np.

po dziesięcioletnim okresie używania samochodu czy maszyny w firmie w momencie jej likwidacji trzeba było oddać fiskusowi cały VAT naliczony przy jego zakupie. Niekiedy więc bardziej opłacało się sprzedać środek trwały za symboliczną złotówkę czy zezłomować, niż ujmować w remanencie likwidacyjnym,

Related Post