Auto Blog-Pomóc drogowa Nowości samochodowe Jak Przystosować Samochód Dla Osoby Niepełnosprawnej?

Jak Przystosować Samochód Dla Osoby Niepełnosprawnej?

0 Comments

Jak Przystosować Samochód Dla Osoby Niepełnosprawnej

 1. Przyjazny próg. Montaż siedzenia ułatwiającego przesiadanie się z wózka inwalidzkiego do auta.
 2. Fotele obrotowe. Montaż ułatwiających wsiadanie foteli obrotowych dla kierowcy lub pasażera.
 3. Gałka wielofunkcyjna.
 4. Przystosowanie samochodu do przewozu ON.

Czy PFRON dofinansuje zakup samochodu?

250 mln zł przeznaczy Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na program zwiększający mobilność osób z dysfunkcjami narządu ruchu. Pozwoli to na wsparcie zakupu około tysiąca samochodów.

Jak uzyskać dofinansowanie do zakupu samochodu dla osoby niepełnosprawnej?

Czym jest program “Mobilność osób z niepełnosprawnością”? – Zanim podpowiemy, jak wysokie jest dofinansowanie zakupu samochodu dla osoby niepełnosprawnej, w pierwszej kolejności musimy opisać program wsparcia “Mobilność osób z niepełnosprawnością”. Program jest dla:

osób niepełnosprawnych na zakup samochodu dedykowanego kierowcy z niepełnosprawnością; pasażerów z niepełnosprawnością, którzy nie są w stanie samodzielnie się poruszać i przesiadać z wózków, ponieważ zmagają się z dysfunkcją narządów ruchu.

Obie grupy mogą ubiegać się o wsparcie. Wnioski o dofinansowanie zakupu samochodu dla osoby niepełnosprawnej będą przyjmowane od 1 marca 2023 roku. Będzie je można składać w formie elektronicznej lub papierowej. Łącznie w ramach dofinansowań PFRON chce przekazać niepełnosprawnym aż 250 milionów złotych.

Czy osoba niepełnosprawna może prowadzić samochód?

Bycie niezależnym to dla osób z ograniczeniami ruchowymi bardzo ważny aspekt codziennej egzystencji. Autonomii sprzyja mobilność, która umożliwia samodzielne przemieszczanie się oraz swobodne uczestnictwo w życiu społecznym i zawodowym. Jakie wymagania stawia się przed osobą niepełnosprawną za kierownicą, jakie ma prawa oraz z jakich udogodnień może korzystać? O tym w poniższym artykule.

 1. Przemieszczanie się stanowi jedną z najważniejszych potrzeb warunkujących niezależność oraz możliwości decydowania o miejscu swojego przebywania.
 2. Prowadzenie pojazdu sprawia, że zarówno codzienne funkcjonowanie, jak i realizacja własnych celów i aspiracji staje się bardziej komfortowa.
 3. Warto jednak zaznaczyć, że o tym, czy każda osoba niepełnosprawna może być kierowcą, zawsze decyduje lekarz.

Jako, że pojęcie osoby niepełnosprawnej obejmuje wiele czynników w niniejszym artykule opisane zostaną jedynie te dotyczące dysfunkcji ruchu (na przykład osoba po amputacji kończyny dolnej). Warto zaznaczyć, że w tym przypadku będziemy mówić o niepełnosprawności niewpływającej na zdolności poznawcze/umysłowe, a jedynie o takiej, w której ograniczona jest wyłącznie sprawność kończyn górnych, dolnych lub kręgosłupa.

osiągnięcia odpowiedniego wieku, uzyskania orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem, odbycia odpowiedniego szkolenia adekwatnego do danej kategorii oraz osiągnięcia pozytywnego wyniku na egzaminie państwowym (w przypadku „ posiadania orzeczenia lekarskiego z adnotacją o możliwości prowadzenia pojazdu silnikowego po przystosowaniu go do rodzaju schorzenia – konieczne jest zapewnienie na egzamin takiego pojazdu, który będzie przystosowany do rodzaju schorzenia osoby egzaminowanej “. (Dz.U. Nr 217 poz.1834, §19 pkt.3).

W sytuacji, kiedy prawo jazdy zostało zdobyte jeszcze przed wystąpieniem niepełnosprawności, konieczne jest niezwłoczne zawiadomienie o tym starosty. Zobowiązuje do tego artykuł 98 Kodeksu Drogowego – Prawo o Ruchu Drogowym, który nakazuje „niezwłoczne zawiadomienie starosty nie tylko w sytuacji utraty bądź zniszczenia dokumentu, ale i nastąpienia zmiany stanu faktycznego wymagająca zmiany danych zawartych w prawie jazdy”.

 1. Wiąże się to z czasowym zawieszeniem uprawnień do kierowania pojazdem na czas przejścia niezbędnych badań lekarskich.
 2. Obejmują one między innymi ocenę siły mięśniowej i chwytności rąk, czy ograniczeń ruchomości stawów – palców i nadgarstków, łokciowych, barkowych.
 3. Warto podkreślić, że istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na pokrycie kosztów prawa jazdy kat.

B ze środków PFRON. Dotyczy ono nie tylko samego kursu, ale i kosztów egzaminu państwowego oraz ewentualnych dojazdów. Wyposażenie samochodu osób z niepełnosprawnością Przystosowanie techniczne pojazdu do potrzeb osób niepełnosprawnych w polskim prawie uregulowane jest bardzo ogólnie.

Zaznacza się, że: pojazd uczestniczący w ruchu drogowym musi być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego: nie zagrażało bezpieczeństwu osób nim jadących lub innych uczestników ruchu, nie naruszało porządku ruchu na drodze i nie narażało kogokolwiek na szkodę, nie zakłócało spokoju publicznego przez powodowanie hałasu przekraczającego poziom określony w przepisach szczegółowych, nie powodowało wydzielania szkodliwych substancji w stopniu przekraczającym wielkości określone w przepisach szczegółowych, nie powodowało niszczenia drogi, zapewniało dostateczne pole widzenia kierowcy oraz łatwe, wygodne i pewne posługiwanie się urządzeniami do kierowania, hamowania, sygnalizacji i oświetlenia drogi przy równoczesnym jej obserwowaniu, nie powodowało zakłóceń radioelektrycznych w stopniu przekraczającym wielkości określone w przepisach szczegółowych.

Urządzenia adaptacyjne dostosowuje się do danego ograniczenia osoby niepełnosprawnej. Powinny być one spójne z cechami konstrukcyjnymi pojazdu. Warto zaznaczyć, że przepisy szczegółowo regulują, jakie kody ograniczeń można zastosować w pojeździe. Nie ma tam jednak informacji dot.

 1. Dopuszczalnych zmian technicznych.
 2. Zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 sierpnia 2012 r.
 3. W sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami, w polach dokumentu Prawa Jazdy, w kolumnie oznaczonej liczbą 12 umieszcza się liczbowe oznaczenia kodów i subkodów, które określają następujące ograniczenia w korzystaniu z uprawnień lub informacje dodatkowe.

Przykładowo: kod oznaczony jako „03″ mówi, że wymagana jest proteza lub szyna ortopedyczne kończyn, kod „10″ – wymagane modyfikacje w układzie zmiany biegów, kod „20″ – niezbędne zmiany w układzie hamulcowym. Najczęściej stosuje się tzw. ręczny gaz i hamulec.

Polega to na przeniesieniu funkcji, jaka jest przypisana nogom kierowcy, na poziom rąk. Innym rozwiązaniem jest zakup auta z automatyczną skrzynią biegów. Dobór odpowiednich urządzeń jest kluczowy, aby prowadzenie pojazdu przez osoby z niepełnosprawnością ruchową było bezpieczne. Dokonując dostosowania samochodu trzeba więc pamiętać o przestrzeganiu wytycznych otrzymanych w trakcie badania, ujętych w kodach w rubryce 12 prawa jazdy.

Przywileje niepełnosprawnych za kierownicą Do niepełnosprawnych kierowców posiadających aktualną kartę parkingową adresowane są regulacje prawne, których celem jest zapewnienie osobom o obniżonej sprawności ruchowej dostępności do określonych obiektów oraz do miejsc parkingowych.

zakaz ruchu w obu kierunkach, zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych, zakaz wjazdu autobusów, zakaz wjazdu motocykli, zakaz wjazdu motorowerów”, zakaz postoju” – dopuszczalny czas postoju dłuższy niż 1 minuta jest wskazany na znaku albo na umieszczonej pod nim tabliczce, zakaz postoju w dni nieparzyste, strefa ograniczonego postoju.

Chyba, że pod tymi znakami umieszczona jest tabliczka z napisem „Dotyczy także”i symbolem osoby niepełnosprawnej. Z przedstawionych powyżej zwolnień mają możliwość skorzystania zarówno kierowcy o obniżonej sprawności ruchowej, jak i osoby je przewożące. Warunkiem jest posiadanie i umieszczenie karty parkingowej za przednią szybą samochodu w taki sposób, aby w pełni była ona czytelna. Warto zaznaczyć, że w większości większych polskich miast parkowanie na „kopertach” jest bezpłatne, a w niektórych po wydaniu odpowiedniego identyfikatora, także w całej strefie płatnego parkowania (nie tylko na „kopertach”). Więcej informacji można uzyskać bezpośrednio w miejskich zarządach dróg, telefonicznie czy na stronach internetowych typu: www.zdium.wroc.pl,

Karta parkingowa Karta parkingowa to dokument wydawany przez starostę danego miasta, zgodnie z miejscem zamieszkania wnioskodawcy, a jej aktualny wzór obowiązuje we wszystkich państwach należących do Unii Europejskiej (należy jednak pamiętać, że w poszczególnych krajach uprawnia do innego rodzaju ulg i przebywając za granicą, konieczne jest zapoznanie się z przepisami obowiązującymi w danym państwie).

Aby wnioskować o kartę, wymagane jest posiadanie orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności. W przypadku osób z umiarkowanym stopniem, spełnienie tych przesłanek może zostać stwierdzone tylko wtedy, gdy jej przyczyna oznaczona jest symbolami 05-R, oznaczający upośledzenie narządu ruchu lub 10 – chorobę neurologiczną.

orzeczenie o stopniu niepełnosprawności – kserokopia za okazaniem oryginału, dowód osobisty – kserokopia za okazaniem oryginału, fotografia o wym.3,5 x 4,5, wniosek o wydanie karty, który wypełnia się na specjalnym formularzu, potwierdzenie uiszczenia opłaty w wysokości 25zł.

Podsumowując, obniżona sprawność ruchowa nie jest barierą do prowadzenia samochodu i bycia pełnoprawnym uczestnikiem ruchu drogowego. Warunkiem jest jedynie opanowanie sztuki jazdy, przystosowanie pojazdu oraz otrzymanie od lekarza orzeczenia o braku przeciwwskazań do kierowania nim. Przydatne linki:

http://www.spinka.org.pl/ – Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym Kierowcom http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WMP19970500475 – Karta Praw Osób Niepełnosprawnych http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/186243 – informacje dot. Karty parkingowej http://orka.sejm.gov.pl/proc8.nsf/ustawy/2462_u.htm – Prawo o ruchu drogowym http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20021701393 – Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych. http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20120000973/O/D20120973.pdf – Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 sierpnia 2012r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami.

Na co można dostać dofinansowanie z PFRON 2022?

Na stronie znajdziesz najświeższe aktualności dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Od stycznia 2022 roku możliwe jest składanie w całej Polsce wniosków on-line o dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych oraz zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych.

Wnioski należy składać w Systemie Obsługi Wsparcia – platformie internetowej przygotowanej przez PFRON dostępnej pod adresem sow.pfron.org.pl. SOW to nowoczesna platforma, za pomocą której osoby niepełnosprawne mogą elektronicznie składać wnioski o wsparcie finansowane przez PFRON, dystrybuowane przez jednostki samorządu terytorialnego.

Wdrożone rozwiązania pozwalają, aby cały proces związany z dofinansowaniami był realizowany elektronicznie. Dzięki systemowi SOW składanie wniosków o środki PFRON możliwe jest bez wychodzenia z domu, 24 godziny na dobę, dając istotną przewagę nad tradycyjną formą papierową, która wymaga osobistego stawiennictwa w urzędzie.

Z systemu SOW korzystają wszystkie powiaty w Polsce, a dotychczas w systemie złożono ponad ćwierć miliona wniosków. W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do korzystania z portalu edukacyjno-informacyjnego, platformy e-learningowej oraz kontaktu z Infolinią SOW pod numerem: 800 889 777 czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00.

Data publikacji: 2022-02-11

Co się należy osobie niepełnosprawnej z PFRON?

Na co można dostać dofinansowanie z PFRON 2020/2021? PFRON, czyli Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, oferuje dofinansowania przy zakupie urządzeń oraz usług, które ułatwiają życie osób niepełnosprawnych. Na co można dostać dofinansowanie z PFRON w latach 2020 / 2021? Lista form wsparcia obejmuje między innymi pomoc w likwidacji barier technicznych oraz architektonicznych.

Oznacza to, że ze środków PFRON`u jakimi dysponują urzędy MOPS, MOPR i PCPR można sfinansować zakup windy schodowej w swoim miejscu zamieszkania, krzesła schodowego, platformy czy schodołazu, Zakres wsparcia, jakie oferuje PFRON, jest szeroki i zróżnicowany. Osoby niepełnosprawne w latach 2020/2021 mogą uzyskać dofinansowanie do windy schodowej, do laptopa, prawa jazdy, protez, edukacji, rehabilitacji i wielu innych towarów oraz usług.

Formy wsparcia zostały przyporządkowane odpowiednio do rodzaju orzeczenia o niepełnosprawności – stopień lekki, dawniej grupa III, stopień umiarkowany, dawniej grupa II, stopień znaczny, dawniej grupa I oraz orzeczenie o niepełnosprawności dla osób do 16 roku życia.

Czy osoba niepełnosprawną może odliczyć zakup samochodu?

Odliczenie samochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej Odliczeniu w PIT podlegają wydatki z tytułu używania samochodu osobowego stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16.

You might be interested:  Jaki Jest Najtańszy Samochód Z Salonu?

Jak dostać dofinansowanie na samochód?

Dofinansowanie do zakupu auta. Od dziś można składać wnioski Program “Mój elektryk” to nawet 27.000 zł dotacji dla osób fizycznych na zakup auta. Co trzeba wiezieć o rządowym programie? Jak podkreśla Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych, końcowy sukces programu będzie zależał jednak od tego, jak szybko uruchomione zostaną nabory dla przedsiębiorców i samorządów oraz od terminu uruchomienia wsparcia dla infrastruktury ładowania. Fot. PSPA Pierwszy nabór wniosków w ramach programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Mój elektryk” zostanie uruchomiony 12 lipca br. Początkowo o dofinansowanie będą mogli się ubiegać tylko klienci indywidualni nieprowadzący działalności gospodarczej.

Według zapowiedzi Funduszu, za kilka tygodni wsparcie obejmie również przedsiębiorców, samorządy oraz inne podmioty instytucjonalne. Następnie, w trzecim etapie – banki, które za pośrednictwem firm leasingowych będą dystrybuowały dopłaty do leasingu, w tym najmu długookresowego. – W odróżnieniu od programów pilotażowych z ubiegłego roku, „Mój elektryk” ma być programem dla wszystkich.

To dobra informacja, ale kluczowe jest tempo uruchamiania poszczególnych rodzajów instrumentów wsparcia. Uwzględnienie w gronie beneficjentów przedsiębiorców jest kluczowe dla rozwoju rynku i powinno być wdrożone jak najszybciej.85% pojazdów elektrycznych w Polsce nabywają firmy, tymczasem na chwilę obecną, nie mogą oni uzyskać dopłaty, na którą czekają od lat – mówi Maciej Mazur, Dyrektor Zarządzający PSPA.

Mój elektryk” w przypadku osób fizycznych został adresowany do nabywców całkowicie elektrycznych (BEV) samochodów osobowych (kategorii M1). Podstawowa, maksymalna kwota dotacji dla osób fizycznych wyniesie 18,75 tys. zł. Z wyższego dofinansowania – w maksymalnej wysokości 27 tys. zł – będą mogli skorzystać posiadacze tzw.

Karty Dużej Rodziny. Nowy program przynosi istotną zmianę względem ubiegłorocznego instrumentu dopłat „Zielony Samochód”. Maksymalna cena pojazdu, który może zostać objęty wsparciem, została podwyższona ze 125 tys. zł do 225 tys. zł. W przypadku osób posiadających kartę dużej rodziny limit został zniesiony całkowicie. Fot. PSPA Pozostali adresaci programu, w tym przedsiębiorcy, dla których ma obowiązywać taka sama cena maksymalna samochodu, po uruchomieniu dopłat będą mogli liczyć na dofinansowanie, którego poziom zostanie uzależniony od kategorii pojazdu oraz średniorocznego przebiegu.

Ponadto, ma im przysługiwać możliwość ubiegania się o dofinansowanie więcej niż jednego pojazdu. Wnioskodawcy nie będący osobami fizycznymi, na pojazdy kategorii M1 będą mogli uzyskać do 27 tys. zł w przypadku deklarowanego średniorocznego przebiegu powyżej 15 tys. km (mniejszy przebieg umożliwia otrzymanie dofinansowania w wysokości 18,75 tys.

zł), a na pojazdy kategorii L1e-L7e wsparcie w wysokości 4 tys. zł (do 30% kosztów kwalifikowanych). Natomiast dofinansowanie zakupu pojazdów kategorii N1 (dostawcze), M2 oraz M3 wyniesie maksymalnie 70 tys. zł (do 30% kosztów kwalifikowanych). Warunkiem będzie zadeklarowanie średniorocznego przebiegu powyżej 20 tys.

Km. Mniejszy uprawnia do otrzymania dotacji na poziomie do 50 tys. zł (20% kosztów kwalifikowanych). Dofinansowanie obejmie zarówno zakup, jak i leasing pojazdów. Według PSPA, zapowiedź dopuszczenia leasingu jako możliwej formy finansowania przez przedsiębiorców dotowanego pojazdu zeroemisyjnego przyspieszy elektryfikację transportu w Polsce.

O dotacje do leasingu, w imieniu leasingobiorców, występować mają firmy leasingowe, które będą współpracowały z bankami. To im NFOŚiGW udostępni środki na dopłaty. Po stronie przedsiębiorcy ma być podpisanie umowy leasingu z dotacją. W tym zakresie, jak wskazuje polska branża elektromobilności, również najważniejsze jest jak najszybsze uruchomienie wsparcia.

Jest to kolejny warunek rozwoju zeroemisyjnego transportu, a zatem możliwość leasingu EV polscy przedsiębiorcy powinni uzyskać jak najszybciej. Niemal 50% nowych pojazdów osobowych na polskim rynku jest nabywana w tej formie finansowania. Program może zmotywować też samorządy do wypełniania obowiązków wynikających z Ustawy o elektromobilności w zakresie wymiany floty – uważa Maciej Mazur.

PSPA od początku postulowało także o podniesienie maksymalnej ceny dotowanego pojazdu, co z pewnością zwiększy zainteresowanie programem wśród beneficjentów i jego efektywność. – W momencie rozpoczęcia naboru do programu „Zielony Samochód” dofinansowaniem mogło zostać objętych zaledwie 8 modeli samochodów elektrycznych, przede wszystkim były to auta miejskie.

Dzięki podwyższeniu limitu ceny maksymalnej dotacje w ramach programu „Mój Elektryk” dla osób fizycznych obejmują już 40 modeli, w tym pojazdy kompaktowe, rodzinne oraz SUVy. Z kartą dużej rodziny można otrzymać dopłatę przy nabyciu aż 60 różnych modeli zeroemisyjnych – mówi Jan Wiśniewski, Kierownik Centrum Badań i Analiz PSPA.

PSPA wskazuje, że w porównaniu do ubiegłorocznych programów pilotażowych, „Mój elektryk” ułatwi otrzymanie dofinansowania, m.in. dzięki uproszczonej procedurze, która ma się obywać w całości online. Dofinansowanie dla osób fizycznych będzie przyznawane na zasadzie refundacji części poniesionych kosztów zakupu samochodu.

 1. Aby ją uzyskać, należy wypełnić wniosek elektroniczny przekazując dowód zakupu, rejestracji i ubezpieczenia auta.
 2. Następnie należy podpisać wniosek, który stanie się umową wraz z wnioskiem o wypłatę dotacji.
 3. Bez względu na formę finansowania pojazdu (zakup, leasing, najem), warunki wsparcia mają być takie same.

Budżet na dofinansowanie, względem ubiegłorocznego programu dla osób fizycznych, podwyższono z 37,5 do 100 mln zł (nabór ma być prowadzony do 30 września 2025 r. lub wcześniejszego wyczerpania środków), a dla rozszerzonego grona beneficjentów, w tym przedsiębiorców i samorządów, ma wynieść w kolejne 400 mln zł.

Co ważne, o dotacje będą mogli ubiegać się również obecni posiadacze samochodów elektrycznych, o ile nabyli swoje pojazdy w okresie od 01 maja 2020 r. Ubiegłoroczny program „Zielony Samochód” cieszył się niską popularnością. Pierwotne plany NFOŚiGW zakładały objęcie wsparciem 2 000 samochodów elektrycznych, jednak ostatecznie z dofinansowania skorzystało zaledwie 241 beneficjentów.

PSPA od momentu ogłoszenia programów pilotażowych zwracało uwagę na ich niewystarczające dostosowanie do realiów rynkowych. Wśród najważniejszych postulatów wymieniano m.in. zbyt niską kwotę dopłat oraz niską cenę maksymalną dotowanych pojazdów, skomplikowaną procedurę ubiegania się o dofinansowanie, jak również zbyt rygorystyczne wymogi, które musieli spełniać beneficjenci wsparcia.

 1. Dzięki uwzględnieniu części postulatów branży, „Mój elektryk” stanowi większą zachętę do nabywania pojazdów elektrycznych niż „Zielony Samochód” i dysponuje wyższym potencjałem w zakresie dynamizacji polskiego rynku elektromobilności.
 2. Luczowe znacznie ma jednak terminowe uruchomienie zoptymalizowanego systemu dopłat dla wszystkich uczestników rynku, w tym przedsiębiorców, ponieważ polska gospodarka czeka na ten moment za długo.

Konieczne jest również zapewnienie wydatkowania środków w możliwie efektywny sposób – mówi Maciej Mazur. Według PSPA, proponowany przez NFOŚiGW system wsparcia rynku pojazdów elektrycznych powinien objąć cały obszar elektromobilności i zapewnić dotacje także do infrastruktury ładowania, jako kluczowego czynnika przyczyniającego się do przyspieszania dekarbonizacji sektora transportu w Polsce.

Czy osoba niepełnosprawną płaci podatek od kupna samochodu?

Kupno samochodu (lub innego pojazdu) przez osobę niepełnosprawną korzysta ze zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC). Jednak są wyjątki od tego zwolnienia.

Ile kosztuje transport osoby niepełnosprawnej?

CENA ZA PIERWSZY KILOMETR 20 ZŁ. CENA ZA 1 KM W TRASACH OD 500 KM 2,50 ZŁ. WYNAJĘCIE BUSA IVECO | TRANSFER DZIENNY | DO 200 KM 800 ZŁ.

Jak załatwić transport sanitarny?

Transport sanitarny daleki w POZ – Transport sanitarny „daleki” w POZ – świadczenie realizowane na zasadach określonych zarządzeniem Prezesa Funduszu, przysługujące świadczeniobiorcom znajdującym się na listach lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, gdy występuje konieczność realizacji przewozu pacjenta na odległość przekraczającą „tam i z powrotem” 120 km łącznie.Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej konsultuje merytorycznie i ustala zasadność realizacji wniosków pacjentów, którzy są na jego aktywnej liście.

 1. Lekarz POZ wskazuje realizatora transportu.
 2. Z transportu dalekiego w POZ można korzystać w następujących sytuacjach.A.
 3. Powrót pacjenta z nieplanowanego leczenia poza granicami kraju 1) Gdy z przyczyn losowych pacjent korzystał ze świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalu poza granicami kraju, jego stan zdrowia w momencie uzyskania wypisu ze szpitala jest stabilny, ale nie pozwala na samodzielny powrót do miejsca zamieszkania.

Transport przysługuje od granicy Polski do miejsca zamieszkania pacjenta.2) Gdy z przyczyn losowych pacjent korzystał ze świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalu poza granicami kraju, jego stan zdrowia pozwala na uzyskanie wypisu, nie ma medycznych przeciwwskazań do transportu sanitarnego realizowanego przez POZ, a pacjent wymaga kontynuacji leczenia w kraju.

Transport jest realizowany od granicy Polski do najbliższego, ze względu na miejsce zamieszkania pacjenta zakładu opieki zdrowotnej, udzielającego świadczeń we właściwym zakresie. W sytuacji 1) i 2) do wniosku należy dołączyć zaświadczenie z uzasadnieniem, sporządzone w języku polskim, przygotowane przez zagraniczny szpital, w którym udzielono świadczeń zdrowotnych.B.

Korzystanie ze świadczeń opieki zdrowotnej w kraju 3) Gdy z przyczyn uzasadnionych wskazaniami medycznymi, pacjent musi pozostawać pod stałą opieką danego specjalisty (poradni specjalistycznej), a jego ogólny stan zdrowia nie pozwala na samodzielny dojazd do najbliższej poradni położonej w odległości od miejsca zamieszkania przekraczającej łącznie tam i z powrotem 120 km.

Transport jest realizowany od miejsca zamieszkania pacjenta do najbliższego świadczeniodawcy, który udziela świadczeń w danym zakresie, i z powrotem; w celu zapewnienia ciągłości sprawowanej opieki specjalistycznej.4) Gdy z przyczyn uzasadnionych wskazaniami medycznymi pacjent korzysta z wysokospecjalistycznych świadczeń ambulatoryjnych, realizowanych jedynie przez niektóre poradnie, odległość do poradni z miejsca zamieszkania pacjenta w sumie przekracza tam i z powrotem 120 km, a ogólny stan zdrowia pacjenta nie pozwala na samodzielny dojazd do poradni.

Dotyczy odpowiednio procedur kwalifikacji wstępnej pacjentów do świadczeń wysokospecjalistycznych, realizowanych na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych.

 1. W sytuacji 3) i 4) do wniosku należy dołączyć zaświadczenia z uzasadnieniem, z poradni specjalistycznej, która ma wykonać świadczenie.
 2. C. Wnioskowanie o transport sanitarny daleki
 1. O transport sanitarny daleki może wystąpić pacjent, członek jego rodziny lub opiekun prawny.
 2. Wniosek potwierdza lekarz POZ, do którego zadeklarowany jest pacjent, wskazując na wniosku, kto ma transport zrealizować.
 3. Wniosek należy złożyć w oddziale właściwym ze względu na miejsce zamieszkania pacjenta.
 4. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie z uzasadnieniem:
  • od świadczeniodawcy udzielającego świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, do którego pacjent jest kierowany
  • w przypadku pacjenta przebywającego poza granicami kraju: od świadczeniodawcy udzielającego świadczeń szpitalnych poza granicami kraju
 5. Wniosek wraz z zaświadczeniem należy złożyć w Oddziale najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym datę transportu.
 6. Wniosek można wysłać faksem pod numer 091 425 10 98, wskazując numer faksu zwrotnego. W przypadku przesłania dokumentów faksem, konieczne jest dostarczenie do Oddziału NFZ także oryginałów dokumentów.
 7. Wnioski są rozpatrywane niezwłocznie, o ile spełniają warunki i zostały poprawnie wypełnione.
 8. Dyrektor Oddziału NFZ, po rozpatrzeniu wniosku, wydaje pisemną zgodę na transport w ramach usługi transportu dalekiego w POZ lub odmawia zgody na transport daleki w POZ.

D. Transport sanitarny daleki w POZ jako usługa dodatkowa Wprowadzenie usługi transportu sanitarnego dalekiego nie zmienia dotychczasowych, ustawowych uprawnień pacjentów do transportu sanitarnego, jak również nie zmienia zasad zlecenia i finansowania transportu sanitarnego w innych rodzajach świadczeń opieki zdrowotnej.

 • przewóz pacjenta np. na badania diagnostyczne czy konsultacje do zakładu opieki zdrowotnej, na leczenie szpitalne itp. – jest to transport realizowany na dotychczasowych zasadach i finansowany w ramach stawki kapitacyjnej w POZ
 • przewóz pacjenta w trakcie hospitalizacji do innego zakładu opieki zdrowotnej celem kontynuacji leczenia lub wykonania specjalistycznych badań w innym zakładzie – zlecenie wystawia lekarz prowadzący leczenie w trakcie hospitalizacji
 • przewóz pacjenta do poradni specjalistycznej, jeśli po zakończeniu hospitalizacji pacjent otrzyma ze szpitala zlecenie dalszego leczenia w tej poradni – skierowanie na transport sanitarny wystawia lekarz prowadzący leczenie w trakcie hospitalizacji
You might be interested:  Jakie Siły Działają Na Samochód Podczas Jazdy?

Podstawa prawna : Transport sanitarny

Kto może przewozić osoby niepełnosprawne?

Oferta jest skierowana do dorosłych mieszkańców Warszawy z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym, którzy nie są w stanie samodzielnie korzystać z transportu publicznego. Celem przewozów stałych jest dojazd do pracy lub placówki wsparcia dziennego – do 30 km w obrębie Warszawy.

Przewóz odbywa się pojazdami specjalistycznymi dostosowanymi do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, od poniedziałku do piątku w godz.6.00-22.00, bez dni świątecznych. Osoba zainteresowana usługą składa deklarację korzystania z niej co najmniej 4 dni w tygodniu przez 4 tygodnie w miesiącu, minimalny okres to 3 miesiące w roku.

Opłata abonamentowa wynosi 180 zł miesięcznie – równowartość biletu miesięcznego na 1. i 2. strefę. W przeliczeniu to około 4,50 zł za jeden kurs. Data rozpoczęcia przewozów stałych Od 4 maja 2021 roku. Szczegóły dotyczące przejazdów stałych Przewozy stałe wykonywane są pojazdami specjalistycznymi do 30 km w granicach administracyjnych m.st.

Warszawy. Przewóz stały rozumiany jest jako przejazdy codziennie do pracy lub placówek wsparcia dziennego. Dni i godziny w jakich realizowane są przewozy stałe Przewozy stałe realizowane są w od poniedziałku do piątku w godz.6.00-22.00 (godz.22.00 zakończenie kursu), minimum 4 dni w tygodniu przez 4 tygodnie w miesiącu (z wyłączeniem dni świątecznych).

Opłaty za przejazdy stałe Korzystający ponosi odpłatność zryczałtowaną za miesiąc w wysokości 180 zł brutto; odpłatność odpowiada cenie biletu normalnego na 1 i 2 strefę, 30-dniowego imiennego, według obowiązującej Uchwały Rady m.st. Warszawy nr XLVII/1139/2017 z dnia 6 kwietnia 2017 r.

 • Z późn. zm.) w sprawie opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st.
 • Warszawie.
 • Termin opłaty za przejazdy stałe Odpłatność uiszczana jest przez korzystającego z góry do 25 dnia każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc korzystania z przewozu.
 • Numer rachunku bankowego zostanie przekazany korzystającemu przez Przewoźnika po zakwalifikowaniu do korzystania z usługi.

W przypadku rezygnacji (zwolnień, nieobecności itp.), Przewoźnik nie zwraca korzystającemu opłaty miesięcznej. Warunki jakie należy spełnić korzystający z przewozów stałych Przewóz dotyczy osób nie wymagających przewozu w pozycji leżącej. Dodatkowo korzystający z przewozów stałych spełnia łącznie następujące warunki:

nie jest w stanie samodzielnie korzystać z transportu publicznego ze względu na niepełnosprawność ruchową; pierwszeństwo mają osoby, które poruszają się na wózku, przesłała /złożyła wypełniony i podpisany kompletny formularz stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu i zakwalifikowała się do korzystania z przewozów stałych.

Minimalny okres korzystania z przewozów stałych Korzystający deklaruje minimalny okres korzystania z kursów stałych przez minimum 3 miesiące w roku. Sposób złożenia formularza na przejazdy stałe Formularz składa się osobiście lub pocztą tradycyjną na adres ul.

od 15 do 31 marca 2021 r. (realizacja planowanych przejazdów pomiędzy 4 maja, a 31 grudnia 2021 r.). Z uwagi na wolne miejsca, nadal przyjmowane są wnioski na przewozy stałe w 2021 roku. od 1 do 29 października 2021 r. (realizacja planowanych przejazdów pomiędzy 2 stycznia, a 30 grudnia 2022 r.), dodatkowo w trakcie każdego roku istnieje możliwość złożenia formularza na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem przewozów, przy czym CUS zastrzega, że możliwość dołączenia do przewozów stałych jest uzależniona od zasobów logistycznych i limitów przewozów stałych zleconych Przewoźnikowi.

Lista rezerwowa na przejazdy stałe W przypadku, gdy w zgłoszonym przez korzystającego terminie nie ma możliwości realizacji przewozu stałego, korzystający zostaje wpisany na listę rezerwową. Weryfikacja formularzy i uprawnień na przejazdy stałe CUS weryfikuje złożone formularze, sprawdzając ich kompletność i uprawnienia do przewozów stałych.

Istnieje możliwość uzupełnienia formularza. Niekompletne formularze nie są rozpatrywane do czasu ich uzupełnienia przez wnioskodawcę. Uzupełniony formularz wymaga ponownego zarejestrowania w CUS. Pierwszeństwo korzystania z przewozów stałych Pierwszeństwo korzystania z przewozów stałych mają osoby, które nie są w stanie samodzielnie korzystać z transportu publicznego ze względu na posiadaną niepełnosprawność ruchową – poruszające się na wózku, w kolejności wpływu kompletnego formularza do CUS.

Grafik przejazdów stałych Przewoźnik kontaktuje się telefonicznie i/lub mailowo z korzystającymi, w celu ustalenia szczegółowego grafiku przejazdów. Przewoźnik przy ustalaniu grafików ma prawo zaplanować przejazd w taki sposób, że korzystający będzie miał zapewniony przejazd w zakresie 45 min inaczej niż wskazał w formularzu.

Przewoźnik ustala grafik przewozów na minimum trzy miesiące. Przewoźnik ma prawo do wprowadzania zmian w grafiku przewozów. O każdej zmianie Przewoźnik poinformuje korzystającego na co najmniej trzy dni przed planowaną zmianą. Korzystający ma prawo do zgłaszania zmian w grafiku przewozów. Zmiana zostanie uwzględniona w grafiku przewozów, jeżeli została zgłoszona do Przewoźnika na co najmniej siedem dni przed planowaną zmianą.

Zmiany wnioskowane w terminie krótszym niż siedem dni przed planowaną zmianą, są traktowane jako zapytania o możliwość zmiany. Zapytania o możliwość zmiany są realizowane, o ile jest to możliwe w ramach istniejących grafików przejazdów. Zmiany związane z grafikiem przejazdu ustalane są indywidulanie pomiędzy korzystającym a Przewoźnikiem w dni powszednie w godzinach od 8.00 do 16.00 pod numerami telefonów (22) 298 59 00 lub 720 915 300od godz.16.00-18.00 pod numerem telefonu 661 180 878 oraz na adres e-mailowy: [email protected].

 1. Po godz.18.00 oraz w soboty, niedziele i dni świąteczne, zlecenia rejestrowane są automatycznie.
 2. Przewoźnik przy przyjmowaniu zmian dotyczących realizacji stałego zlecenia, w pierwszej kolejności weryfikuje drogą telefoniczną, czy dana osoba uprawniona jest do korzystania z przewozu.
 3. Zgłoszenia przewozów stałych na kolejny rok Korzystający każdego roku, w którym planuje korzystać z przewozów stałych przesyła/składa wypełniony i podpisany formularz dołączony do Regulaminu.

Złożenie formularza nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się do korzystania z przewozów stałych.

Jakie choroby wykluczają prawo jazdy?

Prawo jazdy. Jakie są przeciwwskazania zdrowotne? Część odnośników w artykule to linki afiliacyjne. Po kliknięciu w nie możesz zapoznać się z ofertą na konkretny produkt – nie ponosisz żadnych kosztów, a jednocześnie wspierasz pracę naszej redakcji i jej niezależność. Potrzebujesz porady? 459 lekarzy teraz online To, jakie kryteria zdrowotne trzeba spełniać, by otrzymać prawo jazdy, określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z 29 sierpnia 2019 roku w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców, Aby otrzymać takie uprawienia, najpierw trzeba skontrolować funkcjonowanie wzroku, słuchu, układu ruchowego, układu sercowo-naczyniowego i układu nerwowego.

Osoba ubiegająca się o prawo jazdy musi wypełnić i podpisać szczegółową ankietę na temat swojego stanu zdrowia, a także złożyć oświadczenie, że w przypadku wystąpienia napadu, padaczki bądź ponownie zgłosi się na badania lekarskie. Jeśli lekarz przeprowadzający badania stwierdzi, że potrzeba jest dodatkowa diagnostyka lub ocena stopnia zaawansowania objawów chorobowych, może skierować pacjenta na konsultację do lekarza specjalisty lub psychologa. Przeczytaj także:

Przeciwwskazania do uzyskania prawa jazdy różnią się w zależności od grupy kierowców. W grupie 1 kierowcy pojazdów kategorii A, A1, A2, AM, B, B1 i BE, a do grupy 2 należą kierowcy pojazdów kategorii C, CE, C1, C1E, D, D1, DE i D1E. Kierowcy z grupy 1 muszą mieć obuoczną ostrość widzenia nie mniejszą niż 0,5 (w razie potrzeby z korekcją) i pole widzenia co najmniej 120 st.

W grupie 2 wymagana jest ostrość widzenia 0,8 dla oka lepiej widzącego i przynajmniej 0,1 dla oka słabszego (w razie konieczności z korekcją, która nie może przekraczać ±8 dioptrii). Dodatkowymi wymogami dla grupy 2 są prawidłowe widzenie stereoskopowe i zmierzchowe, brak, wrażliwość na olśnienie i kontrast, prawidłowe rozpoznawanie barw.

Pole widzenia obuoczne powinno wynosić co najmniej 160 st. Ubytek słuchu nie jest przeciwwskazaniem do kierowania pojazdami grupy 1, ale może uniemożliwić uzyskanie prawa jazdy kierowcom z grupy 2. W grupie 2 konieczne jest stwierdzenie słyszalności szeptu w uchu lepiej słyszącym przynajmniej z odległości 1 m (jeśli zachodzi konieczność, to z bądź implantem ślimakowym).

 1. W przypadku dysfunkcji układu ruchowego, lekarza ocenia, czy nieprawidłowości mogą stanowić zagrożenia dla kierowcy i innych uczestników ruchu drogowego.
 2. Jeśli stwarzają niebezpieczeństwo, są przeciwwskazaniem do otrzymania prawa jazdy.
 3. Do otrzymania prawa jazdy mogą dyskwalifikować wszystkie choroby, które stwarzają ryzyko nagłej niewydolności układu sercowo-naczyniowego lub oddechowego i osłabienia funkcji mózgowych,

Osoby, które mają,,, wszczepiony stymulator serca czy obturacyjny bezdech podczas snu, by móc prowadzić, muszą poddawać się regularnym kontrolom. Cukrzycy mogą uzyskać lub przedłużyć prawo jazdy pod warunkiem, że regularnie kontrolują swoją chorobą i są w stanie to udowodnić pozytywną opinią lekarza.

 • Prawa jazdy nie wydaje się osobom cierpiącym na,
 • W przypadku niewydolności przewlekłej konieczna jest opinia specjalisty, która uwzględnia m.in.
 • Stopień zaawansowania choroby.
 • Jeśli chodzi o choroby neurologiczne, każdy przypadek rozpatrywany jest indywidualnie.
 • Osoby chorujące na mogą otrzymać prawo jazdy w grupie 1, jeżeli udokumentują, że od co najmniej dwóch lat nie miały napadu.

Osoby z zaburzeniami psychicznymi mogą starać się o prawo jazdy, ale warunkiem jest przedstawienie pozytywnej opinii lekarza prowadzącego. Do przeciwwskazań należą m.in. niedorozwój umysłowy oraz poważne zaburzenia zachowania i osobowości. Uzależnienie od alkoholu uniemożliwia otrzymanie prawa jazdy.

 • Można się o nie starać po co najmniej rocznym okresie abstynencji.
 • Warunkiem jest pozostawanie pod stałą kontrolą terapeuty.
 • Niezależnie od kategorii prawa jazdy, przeciwwskazanie do jego otrzymania stanowi również uzależnienie od,
 • Redakcja poleca: Przez długi czas nie mogłeś znaleźć przyczyny swoich dolegliwości? Chcesz nam opowiedzieć swoją historię? Napisz na adres [email protected].

#RazemMożemyWięcej Treści z serwisu medonet.pl mają na celu polepszenie, a nie zastąpienie, kontaktu pomiędzy Użytkownikiem Serwisu a jego lekarzem. Serwis ma z założenia charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny. Przed zastosowaniem się do porad z zakresu wiedzy specjalistycznej, w szczególności medycznych, zawartych w naszym Serwisie należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców R. Turbańska, G. Wośkowiak, “Kryteria zdrowotne w kwalifikacji osób kierujących pojazdami”, “Hygeia Public Health” 2016, 51(1): 18-22

: Prawo jazdy. Jakie są przeciwwskazania zdrowotne?

Co daje znaczny stopień niepełnosprawności 2022?

Zasiłek pielęgnacyjny – Zasiłek pielęgnacyjny ma za cel częściowo pomóc niepełnoprawnemu z powodu niezdolności do podjęcia pracy. Są to dodatkowe pieniądze wpłacane, aby choć częściowo pokryć wydatki zapewniające opiekę nad niepełnosprawnym. Wynosi ono 215,84 zł miesięcznie i przysługuje:

niepełnosprawnemu dziecku, osobie o znacznym stopniu niepełnosprawności powyżej 16 roku życia osobie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności powyżej 16 roku życia, jeżeli niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 21 roku osobie powyżej 75 roku życia osobie niepełnosprawnej.

Na jakie korzyści może liczyć pracodawca zatrudniając osobę niepełnosprawną?

Zasiłku pielęgnacyjnego nie należy mylić ze świadczeniem pielęgnacyjnym. Zasiłek jest przeznaczony dla osoby niepełnosprawnej i ma częściowo pokryć wydatki związane z opieką, a świadczenie pielęgnacyjne zastępuje wypłatę opiekującego się taką osobą, który był zmuszony do rezygnacji z pracy zarobkowej. Zasiłek wynosi obecnie 215,84 zł na miesiąc i kwota ta od 2019 r. nie uległa zmianie.

Czy osoba niepełnosprawna może parkować na zakazie?

Czy słusznie – zastanawia się czytelnik. Niesłusznie. Niepełnosprawny, który tak jak pan Jarek ma ewidentnie obniżoną sprawność ruchową, bo może przemieszczać się tylko na wózku, ma prawo nie stosować się do niektórych znaków, w tym zakazu postoju.

Czy osoba niepełnosprawną może odliczyć zakup samochodu?

Odliczenie samochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej Odliczeniu w PIT podlegają wydatki z tytułu używania samochodu osobowego stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16.

Jak dostać dofinansowanie na samochód?

Dofinansowanie do zakupu auta. Od dziś można składać wnioski Program “Mój elektryk” to nawet 27.000 zł dotacji dla osób fizycznych na zakup auta. Co trzeba wiezieć o rządowym programie? Jak podkreśla Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych, końcowy sukces programu będzie zależał jednak od tego, jak szybko uruchomione zostaną nabory dla przedsiębiorców i samorządów oraz od terminu uruchomienia wsparcia dla infrastruktury ładowania. Fot. PSPA Pierwszy nabór wniosków w ramach programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Mój elektryk” zostanie uruchomiony 12 lipca br. Początkowo o dofinansowanie będą mogli się ubiegać tylko klienci indywidualni nieprowadzący działalności gospodarczej.

Według zapowiedzi Funduszu, za kilka tygodni wsparcie obejmie również przedsiębiorców, samorządy oraz inne podmioty instytucjonalne. Następnie, w trzecim etapie – banki, które za pośrednictwem firm leasingowych będą dystrybuowały dopłaty do leasingu, w tym najmu długookresowego. – W odróżnieniu od programów pilotażowych z ubiegłego roku, „Mój elektryk” ma być programem dla wszystkich.

To dobra informacja, ale kluczowe jest tempo uruchamiania poszczególnych rodzajów instrumentów wsparcia. Uwzględnienie w gronie beneficjentów przedsiębiorców jest kluczowe dla rozwoju rynku i powinno być wdrożone jak najszybciej.85% pojazdów elektrycznych w Polsce nabywają firmy, tymczasem na chwilę obecną, nie mogą oni uzyskać dopłaty, na którą czekają od lat – mówi Maciej Mazur, Dyrektor Zarządzający PSPA.

„Mój elektryk” w przypadku osób fizycznych został adresowany do nabywców całkowicie elektrycznych (BEV) samochodów osobowych (kategorii M1). Podstawowa, maksymalna kwota dotacji dla osób fizycznych wyniesie 18,75 tys. zł. Z wyższego dofinansowania – w maksymalnej wysokości 27 tys. zł – będą mogli skorzystać posiadacze tzw.

Karty Dużej Rodziny. Nowy program przynosi istotną zmianę względem ubiegłorocznego instrumentu dopłat „Zielony Samochód”. Maksymalna cena pojazdu, który może zostać objęty wsparciem, została podwyższona ze 125 tys. zł do 225 tys. zł. W przypadku osób posiadających kartę dużej rodziny limit został zniesiony całkowicie. Fot. PSPA Pozostali adresaci programu, w tym przedsiębiorcy, dla których ma obowiązywać taka sama cena maksymalna samochodu, po uruchomieniu dopłat będą mogli liczyć na dofinansowanie, którego poziom zostanie uzależniony od kategorii pojazdu oraz średniorocznego przebiegu.

Ponadto, ma im przysługiwać możliwość ubiegania się o dofinansowanie więcej niż jednego pojazdu. Wnioskodawcy nie będący osobami fizycznymi, na pojazdy kategorii M1 będą mogli uzyskać do 27 tys. zł w przypadku deklarowanego średniorocznego przebiegu powyżej 15 tys. km (mniejszy przebieg umożliwia otrzymanie dofinansowania w wysokości 18,75 tys.

zł), a na pojazdy kategorii L1e-L7e wsparcie w wysokości 4 tys. zł (do 30% kosztów kwalifikowanych). Natomiast dofinansowanie zakupu pojazdów kategorii N1 (dostawcze), M2 oraz M3 wyniesie maksymalnie 70 tys. zł (do 30% kosztów kwalifikowanych). Warunkiem będzie zadeklarowanie średniorocznego przebiegu powyżej 20 tys.

km. Mniejszy uprawnia do otrzymania dotacji na poziomie do 50 tys. zł (20% kosztów kwalifikowanych). Dofinansowanie obejmie zarówno zakup, jak i leasing pojazdów. Według PSPA, zapowiedź dopuszczenia leasingu jako możliwej formy finansowania przez przedsiębiorców dotowanego pojazdu zeroemisyjnego przyspieszy elektryfikację transportu w Polsce.

O dotacje do leasingu, w imieniu leasingobiorców, występować mają firmy leasingowe, które będą współpracowały z bankami. To im NFOŚiGW udostępni środki na dopłaty. Po stronie przedsiębiorcy ma być podpisanie umowy leasingu z dotacją. W tym zakresie, jak wskazuje polska branża elektromobilności, również najważniejsze jest jak najszybsze uruchomienie wsparcia.

– Jest to kolejny warunek rozwoju zeroemisyjnego transportu, a zatem możliwość leasingu EV polscy przedsiębiorcy powinni uzyskać jak najszybciej. Niemal 50% nowych pojazdów osobowych na polskim rynku jest nabywana w tej formie finansowania. Program może zmotywować też samorządy do wypełniania obowiązków wynikających z Ustawy o elektromobilności w zakresie wymiany floty – uważa Maciej Mazur.

PSPA od początku postulowało także o podniesienie maksymalnej ceny dotowanego pojazdu, co z pewnością zwiększy zainteresowanie programem wśród beneficjentów i jego efektywność. – W momencie rozpoczęcia naboru do programu „Zielony Samochód” dofinansowaniem mogło zostać objętych zaledwie 8 modeli samochodów elektrycznych, przede wszystkim były to auta miejskie.

Dzięki podwyższeniu limitu ceny maksymalnej dotacje w ramach programu „Mój Elektryk” dla osób fizycznych obejmują już 40 modeli, w tym pojazdy kompaktowe, rodzinne oraz SUVy. Z kartą dużej rodziny można otrzymać dopłatę przy nabyciu aż 60 różnych modeli zeroemisyjnych – mówi Jan Wiśniewski, Kierownik Centrum Badań i Analiz PSPA.

PSPA wskazuje, że w porównaniu do ubiegłorocznych programów pilotażowych, „Mój elektryk” ułatwi otrzymanie dofinansowania, m.in. dzięki uproszczonej procedurze, która ma się obywać w całości online. Dofinansowanie dla osób fizycznych będzie przyznawane na zasadzie refundacji części poniesionych kosztów zakupu samochodu.

Aby ją uzyskać, należy wypełnić wniosek elektroniczny przekazując dowód zakupu, rejestracji i ubezpieczenia auta. Następnie należy podpisać wniosek, który stanie się umową wraz z wnioskiem o wypłatę dotacji. Bez względu na formę finansowania pojazdu (zakup, leasing, najem), warunki wsparcia mają być takie same.

Budżet na dofinansowanie, względem ubiegłorocznego programu dla osób fizycznych, podwyższono z 37,5 do 100 mln zł (nabór ma być prowadzony do 30 września 2025 r. lub wcześniejszego wyczerpania środków), a dla rozszerzonego grona beneficjentów, w tym przedsiębiorców i samorządów, ma wynieść w kolejne 400 mln zł.

You might be interested:  Dlaczego Policjanci W Usa Dotykają Samochód Podczas Zatrzymania?

Co ważne, o dotacje będą mogli ubiegać się również obecni posiadacze samochodów elektrycznych, o ile nabyli swoje pojazdy w okresie od 01 maja 2020 r. Ubiegłoroczny program „Zielony Samochód” cieszył się niską popularnością. Pierwotne plany NFOŚiGW zakładały objęcie wsparciem 2 000 samochodów elektrycznych, jednak ostatecznie z dofinansowania skorzystało zaledwie 241 beneficjentów.

PSPA od momentu ogłoszenia programów pilotażowych zwracało uwagę na ich niewystarczające dostosowanie do realiów rynkowych. Wśród najważniejszych postulatów wymieniano m.in. zbyt niską kwotę dopłat oraz niską cenę maksymalną dotowanych pojazdów, skomplikowaną procedurę ubiegania się o dofinansowanie, jak również zbyt rygorystyczne wymogi, które musieli spełniać beneficjenci wsparcia.

Dzięki uwzględnieniu części postulatów branży, „Mój elektryk” stanowi większą zachętę do nabywania pojazdów elektrycznych niż „Zielony Samochód” i dysponuje wyższym potencjałem w zakresie dynamizacji polskiego rynku elektromobilności. Kluczowe znacznie ma jednak terminowe uruchomienie zoptymalizowanego systemu dopłat dla wszystkich uczestników rynku, w tym przedsiębiorców, ponieważ polska gospodarka czeka na ten moment za długo.

Konieczne jest również zapewnienie wydatkowania środków w możliwie efektywny sposób – mówi Maciej Mazur. Według PSPA, proponowany przez NFOŚiGW system wsparcia rynku pojazdów elektrycznych powinien objąć cały obszar elektromobilności i zapewnić dotacje także do infrastruktury ładowania, jako kluczowego czynnika przyczyniającego się do przyspieszania dekarbonizacji sektora transportu w Polsce.

Jakie jest dofinansowanie z PFRON?

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA.1950 zł – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności; 1200 zł – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności; 450 zł – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.

Jakie auto dla osoby niepełnosprawnej?

Samochód dla niepełnosprawnego kierowcy Poruszanie się samochodem dla kierowcy zawsze oznacza niezależność. Jednak rola auta rośnie, gdy za kółko wsiada osoba niepełnosprawna, dla której samochód staje się kluczem do osiągniecia samodzielności. Wybór i modyfikacja takiego auta to trudne zadanie.

Podpowiadamy, na co należy zwrócić uwagę, dostosowując pojazd do potrzeb osoby niepełnosprawnej. Aby kierowca o ograniczonej zdolności poruszania mógł się cieszyć z jazdy, jego samochód musi mieć specjalne udogodnienia, które umożliwią komfortowe i bezpieczne korzystanie z niego. Wśród tych usprawnień ważne miejsce zajmują: systemy pomagające przy wsiadaniu, systemy do mocowania i przewozu wózków inwalidzkich, jak również mechanizmy sterujące pojazdem, pozwalające kierowcy – bez względu na jego uwarunkowania zdrowotne – na kontrolę nad samochodem.

W standardowych autach mechanizmy sterujące są często poza zasięgiem osoby z dysfunkcjami, stąd konieczność ich zaadaptowania, czyli np. zamontowania ręcznego gazu czy hamulca, połączonych z automatyczną lub manualną skrzynią biegów. Osobie niepełnosprawnej, szczególnie z najwyższą grupą inwalidzką, na pewno wygodniej będzie się prowadziło pojazd z automatyczną skrzynią biegów.

Jest łatwiejsza w użytkowaniu, gdyż eliminuje problem używania sprzęgła. Taki samochód, jak przekonują użytkownicy, jest też tańszy w adaptacji. Ułatwieniem dla niepełnosprawnego kierowcy będzie także elektryfikacja wszelkich dostępnych w aucie funkcji, takich jak regulacja fotela, ustawienia lusterek, sterowanie szybami bezpośrednio z fotela kierowcy czy elektryczne ogrzewanie przedniej szyby.

O tym, jak przydatne jest to ostatnie udogodnienie, łatwo przekonać się zimą, gdy przymrozek skutecznie oszroni szybę. Dla osoby z niepełnosprawnością ruchową usunięcie warstwy lodu może okazać się barierą nie do przejścia. Podgrzewana szyba jest w tym przypadku doskonałym rozwiązaniem.

Gdy osoba niepełnosprawna samodzielnie umieszcza wózek w samochodzie, istotna jest także funkcja zapamiętywania ustawień fotela. Dlaczego? Podczas załadunku sprzętu do auta, fotel kierowcy jest odsunięty do tyłu, a oparcie odchylone. Gdy czynność ta zostaje zakończona, kierujący pojazdem może jednym przyciskiem – bez skomplikowanych manewrów – ustawić swój fotel w pozycji dogodnej do jazdy.

Osoby niepełnosprawne, wybierając samochód, powinny koniecznie zwrócić uwagę na jego pojemność. Często bowiem poruszają się przy pomocy wózków inwalidzkich, kul czy też balkoników. Te sprzęty muszą się zmieścić w samochodzie i to bez potrzeby ich składania.

 • Zdarza się bowiem, że do auta pomaga je włożyć niepełnosprawnemu obca osoba, która nie ma doświadczenia w składaniu wózka inwalidzkiego.
 • W samochodzie użytkowanym przez kierowcę z urazem rdzenia kręgowego ważną rolę mogą odegrać także wyprofilowane oraz kubełkowe siedzenia.
 • Zaletą tych ostatnich jest ich anatomiczny kształt.

Są one zarówno węższe, jak i głębsze od tradycyjnych, dzięki czemu stabilniej utrzymują ciało kierowcy. Ponadto zwiększają jego bezpieczeństwo, gdyż są wykonane z trwalszych materiałów, a więc lepiej go chronią w przypadku ewentualnego wypadku. Wybierając auto, warto także zwrócić uwagę na sposób otwierania bagażnika i pokrywy silnika.

Dobrze jest postawić na taki model, który do unoszenia klapy bagażnika wykorzystuje sprężyny gazowe. Mają one postać niewielkiej tuby z wystającym końcem, który jest wypychany lub wciągany pod wpływem sprężanego we wnętrzu gazu. Gdy kierowca zaczyna otwierać bagażnik gaz ulega rozprężeniu, dzięki czemu po chwili nie musi już przytrzymywać klapy ręką, gdyż otwiera się ona samodzielnie.

Pozostaje też stabilnie w tej pozycji, aż do czasu uruchomienia opcji zamykania. To rozwiązanie jest przyjazne szczególne dla osób z niepełnosprawnością kończyn górnych, dysponujących mniejszą siłą w rękach. Pojazd osoby niepełnosprawnej należy także odpowiednio oznakować.

Ułatwi to korzystanie z miejsc parkingowych przeznaczonych dla kierowców uprzywilejowanych. Aby móc parkować na tak zwanych kopertach, należy wyrobić sobie kartę parkingową (składając wniosek o jej wydanie w powiatowym lub miejskim zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności). Po otrzymaniu karty wystarczy ją umieścić za przednią szybą samochodu w taki sposób, aby można było ją odczytać.

Większość modeli samochodów można przystosować do potrzeb osoby niepełnosprawnej, ale nie wszystkie nadają się do tego w równym stopniu. Gdyż czasami użyte w oryginale rozwiązania konstrukcyjne uniemożliwiają dostosowanie samochodu dla osób niepełnosprawnych.

 1. Należy o tym pamiętać, planując zakup auta, a najlepiej wcześniej przedyskutować swój wybór z firmą, której powierzy się potem jego adaptację.
 2. W ten sposób uniknie się rozczarowań.
 3. Inną opcją jest wybór auta przeznaczonego specjalnie dla niepełnosprawnego kierowcy, które oferuje kilku producentów np.
 4. Fiat czy Opel.

Są pewne narzędzia, dzięki którym życie kierowców jest prostsze. Jednym z nich jest prostownik. Ale, co ważne, taki, który posiada kilka istotnych funkcji i zalet, dzięki którym możemy określić go mianem “inteligentnego”. Gdy na autostradzie lub drodze szybkiego ruchu zdarzy się wypadek, w wielu europejskich krajach kierowcy mają obowiązek utworzyć tzw.

Related Post