Auto Blog-Pomóc drogowa Nowości samochodowe Jak Sprzedać Samochód Firmowy Nie Płacąc Podatku?

Jak Sprzedać Samochód Firmowy Nie Płacąc Podatku?

0 Comments

Jak Sprzedać Samochód Firmowy Nie Płacąc Podatku
Przekazanie samochodu na cele prywatne przedsiębiorcy – Co do zasady, nie ma więc możliwości uniknięcia zapłaty podatków przy sprzedaży samochodu firmowego. Jedyną opcją jest wyprowadzenie pojazdu z majątku firmowego i przekazanie go na cele prywatne (na podstawie odpowiedniego oświadczenia), jednak po wycofaniu pojazdu z działalności trzeba odczekać aż 6 lat, aby transakcja sprzedaży nie powodowała powstania przychodu z tytułu prowadzonej działalności.

 • No i oczywiście pozostaje,
 • Polecamy: PODATKI 2023 Praktyczny komplet wiedzy dla księgowych i biur rachunkowych dotyczący wszystkich zmian w podatkach w 2023 r.
 • Na pakiet składa się jedenaście publikacji prezentujących kompleksową informację prawną na temat podatków w 2023 r.
 • Oraz rozliczenia PIT za 2022 r.

Dodatkowym atutem wersji PREMIUM jest webinarium VAT 202. Z wersją PREMIUM oszczędzasz 100 zł! Źródło: Newseria.pl Czy ten artykuł był przydatny? Dziękujemy za powiadomienie Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.

Jak wycofać samochód z działalności gospodarczej?

Jak udokumentować wycofanie środka trwałego – Przy wycofaniu środka trwałego musisz:

wykreślić przedmiot wycofania z ewidencji środków trwałych przygotować protokół likwidacji lub dokument LT (likwidacja środka trwałego) z zaznaczeniem wycofania środkach na cele osobiste podatnika przygotować dokument stanowiący podstawę do wykazania podatku VAT w rejestrze sprzedaży VAT (przy obowiązku zapłaty VAT) sporządzić protokół przekazania.

Protokół przekazania środka trwałego powinien zawierać:

datę sporządzenia protokołu (dzień przekazania środka) dane przedsiębiorcy – nazwa, adres, NIP określenie składnika majątku, który jest przekazywany – nazwa, numer w dotychczasowej ewidencji środków trwałych, inne dane, np. miejsce dotychczasowego użytkowania podpis przedsiębiorcy dane dotyczące opodatkowania VAT (czy przekazanie środka trwałego podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i według jakiej stawki).

Pamiętaj! Protokół jest częścią dokumentacji księgowej twojej firmy.

Kiedy sprzedaż samochodu jest zwolniona z VAT?

Zwolnienie podmiotowe z VAT – kogo dotyczy? – Podatnik po spełnieniu warunków może skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania z VAT. Warunki konieczne do spełnienia zostały wskazane w art.113 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U.

z 2021 roku poz.685 z późn. zm. zwane dalej ustawą o VAT), Zwolnienie z opodatkowania z VAT możliwe jest wtedy kiedy wartość sprzedaży towarów i usług nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym 200 000 zł, Jeżeli limit zostanie przekroczony, to zwolnienie przestaje obowiązywać począwszy od sprzedaży, od której została przekroczona kwota 200 000 zł.

Limitem nie są objęte następujące wartości:

kwota podatku VAT wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość niepodlegająca opodatkowaniu podatkiem w Polsce sprzedaż na odległość towarów importowanych niepodlegająca opodatkowaniu podatkiem w Polsce odpłatna dostawa towarów zaliczonych przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług zwolnionych z VAT z wyłączeniem transakcji związanych między innymi z nieruchomościami, usługami związanymi ze zbyciem papierów wartościowych, instrumentami finansowymi, usługami ubezpieczeniowymi o ile czynności te nie mają charakteru transakcji pomocniczych.

Jak zgłosić sprzedaż samochodu firmowego?

Sprzedaż samochodu należy zgłosić w odpowiednim urzędzie, a także u ubezpieczyciela. Obowiązek ten spoczywa na byłym właścicielu czyli zbywcy pojazdu. To ważne – nie tylko ze względu na sankcje, które grożą, jeśli się nie dopełni tych formalności. Osoby, które zbyły pojazd, mogą jednak załatwić wszystko online! Wyjaśniamy, gdzie zgłosić sprzedaż samochodu, dlaczego to tak ważne oraz w jakim czasie po sprzedaży trzeba to zrobić! Jeśli sprzedajesz samochód, to spoczywa na Tobie obowiązek zgłoszenia tego faktu w odpowiednim urzędzie (o czym piszemy niżej) i towarzystwie ubezpieczeniowym.

 • Z tego obowiązku nie zwalnia Cię nawet to, że nowy właściciel pojazdu zarejestrował go tuż po nabyciu.
 • Warto pamiętać, że jeżeli pojazd jest współwłasnością, to dokumenty składane w celu zgłoszenia jego sprzedaży powinni podpisać wszyscy właściciele.
 • Zgłoszenie sprzedaży samochodu to obowiązek byłego właściciela.

Powinien on zgłosić sprzedaż samochodu w ciągu 30 dni u starosty (zwykle w wydziale komunikacji właściwym dla miejsca zamieszkania). Ten obowiązek wynika z art.78 ust.2 ustawy Prawo o ruchu drogowym. W wyniku nowelizacji ustawy od 1 stycznia 2020 roku obowiązuje przepis, że za brak zawiadomienia starosty w ciągu 30 dni o zbyciu (sprzedaży) lub nabyciu (kupnie) samochodu, grozi kara w wysokości od 200 do 1000 zł.

You might be interested:  Kiedy Po Cesarce Można Prowadzić Samochód?

Wynika to z art.140mb punkt 2) ustawy Prawo o ruchu drogowym, który brzmi: „będąc właścicielem pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wbrew przepisowi art.78 pojazdu ust.2 pkt 1 nie zawiadamia starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu – podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 do 1000 zł”.

Ta sankcja może być zastosowana również, gdy zbyt późno zgłosisz sprzedaż, czyli gdy przekroczysz obowiązujące terminy – nawet o 1 dzień. Pamiętaj też, że jeśli nie zgłosisz sprzedaży, a nowy nabywca nie zarejestruje samochodu, wciąż będziesz uznawany za jego właściciela.

 1. Jeżeli więc osoba, której sprzedałeś samochód, złamie przepisy drogowe, np.
 2. Przekroczy prędkość w miejscu kontrolowanym przez fotoradar, możesz zostać poproszony o wskazanie, kto prowadził samochód, a nawet o stawienie się na komendę policji w celu złożenia wyjaśnień.
 3. Zawiadomienie o sprzedaży samochodu pozwala Ci więc uniknąć, jako byłemu właścicielowi wielu konsekwencji – nie tylko kary pieniężnej.

Dlatego, nawet jeśli znasz nowego nabywcę i wiesz, że szybko zarejestruje samochód, nie zwalnia Cię to z obowiązku zgłoszenia sprzedaży pojazdu. Gdy sprzedajesz swój pojazd, szukasz informacji, gdzie zgłosić sprzedaż samochodu. Okazuje się, że to zależy od wydziału komunikacji, w jakim jest on zarejestrowany.

starostwo powiatowe, urząd miasta, urząd dzielnicy.

Formalności zgłoszenia dopełnisz bez ponoszenia opłat. Wydział komunikacji nie jest jedynym miejscem, gdzie należy zgłosić sprzedaż samochodu osobowego, O zbyciu pojazdu trzeba poinformować także towarzystwo ubezpieczeniowe, w którym opłacasz składki za obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC ppm)(tj.

imię i nazwisko osoby sprzedającej, adres zamieszkania lub stałego pobytu tej osoby, data sprzedaży samochodu, marka i numer rejestracyjny samochodu, numer polisy OC ppm, imię, nazwisko, adres i numer PESEL nabywcy pojazdu, nazwa, adres siedziby i numer REGON, jeśli nabywcą jest osoba prawna.

Po wysłaniu wniosku o przepisanie umowy OC samochodu czyli OC ppm ubezpieczyciel skontaktuje się z nabywcą pojazdu. Wniosek ten należy złożyć w terminie14 dni od dnia przeniesienia prawa własności pojazdu. Jeżeli nie dopełnisz tego obowiązku, to będziesz ponosił solidarną odpowiedzialność z nowym właścicielem za zapłatę składki należnej ubezpieczycielowi.

osobiście, za pośrednictwem pełnomocnika, który powinien mieć przy sobie odpowiednie upoważnienie, pocztą – wystarczy dołączyć kopię dowodu osobistego, za pośrednictwem Internetu (on-line), jeśli ubezpieczyciel daje taką możliwość (również dotyczy to zgłoszenia do wydziału komunikacji, jeśli posiadasz profil zaufany lub certyfikat kwalifikacyjny).

Na zgłoszenie sprzedaży samochodu w wydziale komunikacji masz 30 dni. Czas liczy się od momentu zawarcia umowy sprzedaży pojazdu. Z kolei ubezpieczyciela, u którego posiadasz ubezpieczenie OC ppm, należy poinformować o sprzedaży samochodu w ciągu 14 dni od dnia zawarcia tej umowy.

Wynika to z art.32 ust.1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Zgłoszenie sprzedaży samochodu przez osobę, która użytkowała go prywatnie, nie jest skomplikowane. Na pytanie, gdzie zgłosić sprzedaż samochodu firmowego, odpowiedź jest równie prosta.

Jeśli jesteś przedsiębiorcą i sprzedajesz samochód firmowy, postępowanie jest niemal identyczne, jak w przypadku osoby prywatnej. Informujesz wydział komunikacji i ubezpieczyciela, który wystawił Ci polisę OC ppm. Różnica dotyczy wyłącznie płatników VAT.

Co z majątkiem firmy po likwidacji?

Uwaga na PIT przy sprzedaży środków trwałych po likwidacji firmy – Po likwidacji działalności majątek firmowy staje się majątkiem prywatnym. Mimo tego, jeśli nadarzy się okazja jego sprzedaży, powstanie opodatkowany dochód z działalności, PIT-u nie zapłacimy dopiero wtedy, gdy od momentu likwidacji upłynie 6 lat. Jak Sprzedać Samochód Firmowy Nie Płacąc Podatku Źródło: YAY foto Z likwidacją firmy wiąże się wiele formalności, m.in. sporządzenie remanentu likwidacyjnego, spisu z natury czy rozliczenie się z fiskusem na gruncie VAT-u, w tym dokonanie korekt VAT-u naliczonego. Mogłoby się wydawać, że po wypełnieniu wszystkich obowiązków związanych z zaprzestaniem prowadzenia działalności gospodarczej, podatnik raz na zawsze rozstaje się ze zlikwidowanym biznesem.

Czy po likwidacji działalności gospodarczej należy się zasiłek dla bezrobotnych?

Przedsiębiorcy, którzy na początku swojej działalności skorzystają ze zwolnienia z opłacania składek, w przypadku zamknięcia firmy w trakcie korzystania z ulgi, nie otrzymają prawa do zasiłku dla bezrobotnych.

Od jakiej kwoty jest środek trwały 2022?

Od jakiej kwoty uznajemy środek trwały? – Jaką wartość musi mieć środek trwały? Od jakiej kwoty w 2022 roku będzie on za taki środek uznawany? Zgodnie z przepisami uznaje się za niego przede wszystkim składnik, którego przewidywany okres użytkowania jest dłuższy niż rok, a przy tym jego wartość początkowa przekracza kwotę 10 000 zł netto.

Po jakim czasie można sprzedać środek trwały?

Wycofanie środka trwałego i późniejsza jego sprzedaż – Gdy przedsiębiorca zdecyduje się sprzedać uprzednio wycofany z firmy środek trwały, przed upływem 6 lat licząc od pierwszego dnia miesiąca następnego po miesiącu wycofania środka trwałego, to transakcja ta zostanie zakwalifikowana jako przychód z działalności gospodarczej i będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym, według tych samych zasad, co przychody z działalności gospodarczej (art.14 ust.2 pkt 1 lit.

You might be interested:  Kiedy Trzeba Ubezpieczyć Samochód Po Kupnie?

A) w związku z art.10 ust.2 pkt 3 ustawy o PIT). Opodatkowaniu będzie podlegał jednak tylko dochód uzyskany z tej transakcji, czyli różnica między przychodem z odpłatnego zbycia środka trwałego a jego wartością początkową wykazaną w ewidencji środków trwałych, powiększona o sumę odpisów amortyzacyjnych dokonanych od tego środka trwałego.

Dochód ten podatnik powinien doliczyć do pozostałego dochodu uzyskanego z działalności gospodarczej i opodatkować według skali podatkowej albo podatkiem liniowym. Sposób obliczenia dochodu z odpłatnego zbycia składnika majątku stanowiącego środek trwały został uregulowany w art.24 ust.2 zdanie 2 pkt 1 ustawy o PIT.

 • Podatnik wykorzystywał w działalności gospodarczej samochód osobowy o wartości początkowej 12.000 zł.
 • W dniu 30 lipca br.
 • Podatnik wycofał ten pojazd z działalności gospodarczej, a 15 sierpnia br.
 • Sprzedał go za 9.000 zł.
 • Wysokość dokonanych odpisów amortyzacyjnych wyniosła 5.600 zł.
 • Z tytułu tej sprzedaży podatnik poniesie stratę, zgodnie z wyliczeniem: 1) przychód ze sprzedaży: 9.000 zł; 2) niezamortyzowana wartość początkowa środka trwałego: 12.000 zł – 5.600 zł = 6.400 zł (stanowi koszt podatkowy w momencie sprzedaży samochodu); 3) strata: 6.400z ł – 9.000 zł = 2.600 zł.

Sprzedaż samochodu w księdze przychodów i rozchodów podatnik przedstawi następująco: Miesiąc sierpień : Kolumna 8 pozostałe przychody kwota 9.000 zł Kolumna 13 pozostałe wydatki kwota 6.400 zł. Przychód powstanie niezależnie od tego, czy podatnik nadal prowadzi firmę, czy też już dawno ją zlikwidował.

Potwierdzeniem takiego stanowiska jest np. postanowienie Dyrektora Urzędu Skarbowego Warszawa – Targówek w sprawie interpretacji prawa podatkowego Sygn.1437/ZDD/423/415/HL/2006/2007 z dnia 8.02.2007 r: (.)sprzedaż samochodu osobowego będącego środkiem trwałym wykorzystywanego w prowadzonej działalności gospodarczej, a zbytego po likwidacji tej działalności gospodarczej, stanowić będzie przychód z działalności gospodarczej(.) Również w postanowieniu wydanym przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Radomiu z dnia 19 czerwca 2006 r., sygn.1424/2150/4111/415/33/2/2006 czytamy, (.)jeśli między pierwszym dniem miesiąca następującym po miesiącu, w którym wycofano samochód z ewidencji środków trwałych w związku z likwidacją spółki i przekazano byłemu wspólnikowi na prywatny użytek, a datą sprzedaży przez Podatnika (byłego wspólnika) samochodu nie upłynie sześć lat, to przychód z jego sprzedaży będzie stanowił przychód ze źródła określonego w art.10 ust.1 pkt.3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj.

pozarolniczej działalności gospodarczej Podatnika (byłego wspólnika) jako właściciela samochodu, z którego winien się rozliczyć na zasadach ogólnych. Sprzedaż samochodu po upływie ww. sześcioletniego okresu nie będzie rodzić żadnych skutków podatkowych (.) Należy również wskazać, że jeżeli przedsiębiorca posiada samochód w leasingu i wykupi go po jego zakończeniu i będzie chciał go sprzedać, to wówczas zwolnienie z podatku dochodowego z tytułu sprzedaży auta będzie przysługiwało dopiero po upływie 6 lat od momentu wykupu.

Kiedy sprzedaż samochodu jest zwolniona z VAT?

Zwolnienie podmiotowe z VAT – kogo dotyczy? – Podatnik po spełnieniu warunków może skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania z VAT. Warunki konieczne do spełnienia zostały wskazane w art.113 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U.

 • Z 2021 roku poz.685 z późn. zm.
 • Zwane dalej ustawą o VAT),
 • Zwolnienie z opodatkowania z VAT możliwe jest wtedy kiedy wartość sprzedaży towarów i usług nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym 200 000 zł,
 • Jeżeli limit zostanie przekroczony, to zwolnienie przestaje obowiązywać począwszy od sprzedaży, od której została przekroczona kwota 200 000 zł.

Limitem nie są objęte następujące wartości:

kwota podatku VAT wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość niepodlegająca opodatkowaniu podatkiem w Polsce sprzedaż na odległość towarów importowanych niepodlegająca opodatkowaniu podatkiem w Polsce odpłatna dostawa towarów zaliczonych przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług zwolnionych z VAT z wyłączeniem transakcji związanych między innymi z nieruchomościami, usługami związanymi ze zbyciem papierów wartościowych, instrumentami finansowymi, usługami ubezpieczeniowymi o ile czynności te nie mają charakteru transakcji pomocniczych.

Kiedy nie można zastosować VAT marża?

Decyduje cel zakupu – Czy procedura VAT marża może być stosowana do dostawy środków trwałych? Jak wynika z art.120 ust.4 ustawy o VAT, procedura VAT marża może być stosowana do dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków nabytych uprzednio przez podatnika w ramach prowadzonej działalności, w celu odprzedaży.

Z tego względu w starszych interpretacjach organy podatkowe przyjmowały, że procedury VAT marża nie możemy zastosować dla dostawy środków trwałych (interpretacja Izby Skarbowej w Katowicach z 12 grudnia 2011 r., IBPP1/443-1452/11/AW; interpretacja Izby Skarbowej w Warszawie z 22 maja 2015 r., IPPP2/4512-206/15-4/RR), nawet jeżeli spełniają one definicję towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich, czy antyków.

Przykładowo, jak wyjaśniła Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z 12 grudnia 2011 r. (IBPP1/443-1452/11/AW): „(.) Fakt zarejestrowania samochodu na Wnioskodawcę nie będzie miał przy tym znaczenia, jeżeli faktycznie – jak podano w opisie zdarzenia przyszłego – samochód zostanie nabyty w celu dalszej odsprzedaży, a rejestracja służyć będzie wyłącznie ubezpieczeniu w celu wykonywania jazd testowych, tj.

 • Pod warunkiem, że zakupiony samochód nie stanie się majątkiem trwałym firmy.(.)”.
 • Również w orzecznictwie sadów administracyjnych można spotkać pogląd, że wybór opodatkowania w procedurze VAT marża jest uzależniony od tego, czy towary zostały zakupione w celach handlowych (wyrok NSA z 29 października 2010 r., I FSK 1810/09).
You might be interested:  Kupiłem Samochód Z Niemiec I Co Dalej?

Obecnie dominuje pogląd, że procedura VAT marża może być zastosowana także do sprzedaży towarów używanych zaliczonych do środków trwałych, jeżeli zostały one nabyte z zamiarem późniejszego odsprzedania (interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 19 maja 2017 r., 0112-KDIL2-3.4012.45.2017.1.WB; interpretacja Izby Skarbowej w Warszawie z 21 czerwca 2016 r., IPPP2/4512-419/16-2/IŻ; interpretacja Izby Skarbowej w Warszawie z 31 maja 2016 r., IPPP2/4512-289/16-2/IŻ; interpretacja Izby Skarbowej w Łodzi z 22 kwietnia 2016 r., 1061-IPTPP3.4512.100.2016.2.MK; interpretacja Izby Skarbowej w Poznaniu z 4 kwietnia 2016 r., ILPP2/4512-1-57/16-2/AK; interpretacja Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 8 stycznia 2016 r., ITPP2/4512-987/15/PB).

Organy podatkowe wskazują obecnie, że – jak wynika z art.120 ust.4 ustawy o VAT – warunkiem niezbędnym do zastosowania tej procedury jest to, aby towary zostały nabyte ostatecznie w celu odsprzedaży (interpretacja Izby Skarbowej w Warszawie z 21 czerwca 2016 r., IPPP2/4512-419/16-2/IŻ; interpretacja Izby Skarbowej w Poznaniu z 4 kwietnia 2016 r., ILPP2/4512-1-57/16-2/AK).

Dotyczy to także sytuacji, gdy towar (np. samochód) przed odsprzedażą był przez podatnika użytkowany dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej, ale został jednak nabyty w celu odsprzedaży (interpretacja Izby Skarbowej w Warszawie z 30 marca 2016 r., IPPP2/4512-90/16-2/KOM; interpretacja Izby Skarbowej w Poznaniu z 22 stycznia 2016 r., ILPP4/4512-1-367/15-6/IL).

Uwaga! W sytuacji, gdy podatnik nabywając środek trwały zamierzał wykorzystywać go do własnych potrzeb i nie zakładał jego zbycia w momencie otrzymania, to nabycie towaru nie nastąpiło w celu jego późniejszej odsprzedaży, a w konsekwencji nie jest możliwe zastosowanie szczególnej procedury VAT marża, przewidzianej w art.120 ust.4 ustawy o VAT (interpretacja Izby Skarbowej w Poznaniu z 24 listopada 2015 r., ILPP1/4512-1-692/15-4/AP; Interpretacja Izby Skarbowej w Katowicach z 29 czerwca 2015 r., IBPP2/4512-286/15/AZ).

Jak wyjaśniła Izba Skarbowa w Katowicach w interpretacji z 6 maja 2015 r. (IBPP2/4512-76/15/AB): „(.) skoro przedmiotowy samolot Wnioskodawca nabył od podmiotu wymienionego w art.120 ust.10 pkt 1 ustawy, tj. od osoby fizycznej, jednak jego nabycie nie wiązało się z zamiarem odprzedaży (możliwość odprzedaży przez Wnioskodawcę pojawiła się kiedy okazało się, że samolot nie spełnia oczekiwań), to przy sprzedaży tego samolotu Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do zastosowania szczególnej procedury VAT – marża (.)”.

Przedsiębiorca (podatnik VAT czynny) kupił w salonie komisowym używany samochód osobowy. Komisant na udokumentowanie dostawy samochodu wystawił fakturę VAT marża, gdyż sprzedaż tego samochodu została opodatkowana w procedurze VAT marża. Nabyty samochód został wprowadzony przez przedsiębiorcę do ewidencji środków trwałych i do chwili obecnej są dokonywane od niego odpisy amortyzacyjne.

Zakupiony samochód osobowy jest wykorzystywany na potrzeby działalności gospodarczej. Pojazd ten, pomimo używania w działalności jako środek trwały, był zakupiony z zamiarem dalszej odsprzedaży w późniejszym czasie, po pewnym okresie eksploatacji. Obecnie przedsiębiorca zamierza sprzedać ten samochód i rozważa zastosowanie przy jego zbyciu procedury marży dla towarów używanych.

 1. W świetle aktualnie dominującego stanowiska organów podatkowych sprzedaż tego pojazdu, pomimo, iż stanowi on środek trwały w firmie przedsiębiorcy, może być opodatkowana w procedurze VAT marża.
 2. Przedmiotowy samochód osobowy jest towarem używanym w rozumieniu art.120 ust.1 pkt 4 ustawy o VAT i został nabyty w procedurze VAT marża od podmiotu wymienionego w art.120 ust.10 pkt 3 ustawy o VAT.

Przedmiotowy pojazd pomimo użytkowania w działalności jako środek trwały, był zakupiony z zamiarem dalszej odsprzedaży w późniejszym czasie, po pewnym okresie eksploatacji (interpretacja Izby Skarbowej w Warszawie z 21 czerwca 2016 r., IPPP2/4512-419/16-2/IŻ).

Z uwagi na brak jednolitej ukształtowanej linii orzeczniczej nie można jednak wykluczyć odmiennego stanowiska organu podatkowego, który może stwierdzić, że do dostawy tego środka trwałego nie będzie możliwe zastosowanie procedury VAT marża. podstawa prawna: art.120 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.

DzU z 2017 r. poz.1221 ze zm.) : Kiedy można stosować procedurę opodatkowania VAT marży

Related Post