Auto Blog-Pomóc drogowa Nowości samochodowe Jak Wnieść Samochód Do Spółki Z O.O?

Jak Wnieść Samochód Do Spółki Z O.O?

0 Comments

Jak Wnieść Samochód Do Spółki Z O.O
Sposób 1: wprowadzenie do spółki własnego samochodu – Jednym ze sposobów wprowadzenia przez wspólnika pojazdu do spółki z o.o. jest aport. Jednak aby było to możliwe, w umowie spółki musi się pojawić odpowiedni zapis, umożliwiający taką procedurę. Ten sposób wymaga opłacenia PCC, czyli podatku od czynności cywilnoprawnych.

 1. W związku z tym należy dokonać wyceny aktualnej wartości pojazdu.
 2. Pamiętaj, że nie może ona być ani zawyżona, ani zaniżona – ta wartość podlega kontroli ze strony Urzędu Skarbowego.
 3. Po wprowadzeniu pojazdu do majątku spółki, można go amortyzować i odpisywać wszystkie wydatki eksploatacyjne w koszty, w dodatku bez ewidencji przejazdów (tzw.

kilometrówki). Pamiętaj, że w tej sytuacji możesz odliczyć 50% wartości podatku VAT od kosztów związane z eksploatacją auta.

Jak wprowadzic samochód do spółki?

W jaki sposób dodać prywatny samochód do środków trwałych? – Aby dodać pojazd prywatny do środków trwałych należy w pierwszej kolejności sporządzić stosowane oświadczenie o przekazaniu prywatnego majątku do majątku firmowego. Wzór znajduje się w artykule: Oświadczenie o przekazaniu prywatnych przedmiotów na cele działalności – wzór z omówieniem, W wygenerowanym oknie należy uzupełnić wszystkie wymagane pola:

nazwa, data wprowadzenia – to moment wprowadzenia samochodu do firmy, numer rejestracyjny – pole pojawi się dopiero po wybraniu odpowiedniej kategorii, dokument nabycia – numer faktury, rachunku, umowy kupna bądź wskazanie formy – oświadczenie, data nabycia – data wynikająca z dowodu zakupu lub sporządzenia oświadczenia, wartość początkowa – należy wpisać kwotę, która wynika z:

z bieżącej wartości rynkowej lub dowodu zakupu – jeśli wartość w dokumencie zakupu jest niższa od aktualnej wartości rynkowej,

selekt środek trwały/ WNIP – należy ustawić na środek trwały,

kategoria – należy kliknąć na lupę oraz wybrać odpowiednią kategorię środka trwałego – 741 dla samochodu osobowego lub 742 dla ciężarowego,

metoda amortyzacji – podstawową metodą jest liniowa, której stawka wynosi 20%. Więcej o amortyzacji samochodów osobowych w artykule: Amortyzacja samochodu osobowego – metody,

stawka amortyzacji – pozycja ta zostanie uzupełniona automatycznie na podstawie wybranego numeru KŚT lub metody amortyzacji.

Po uzupełnieniu danych dotyczących pojazdu i kliknięciu opcji ZAPISZ pojawi się okno, w którym należy dokonać wyboru sposobu przeznaczenia pojazdu w działalności, co wpłynie na sposób odliczenia VAT oraz kosztów od wydatków związanych z pojazdem. Więcej na temat odliczeń podatku VAT od pojazdów w artykule: Samochód w firmie rozliczenie w świetle ustawy o VAT,

prywatnie i w działalności – odliczenie 50% VAT oraz 75% wydatków eksploatacyjnych w kosztach podatkowych, tylko w działalności – odliczenie 100% VAT oraz 100% wydatków eksploatacyjnych w kosztach podatkowych (wymaga prowadzenia kilometrówki, zgłoszenia pojazdu na druku VAT-26 oraz stworzenia regulaminu używania pojazdu w firmie ).

W przypadku pojazdów ciężarowych dla celów podatkowych należy zdefiniować czy pojazd jest o masie całkowitej:

powyżej 3,5 tony, bądź poniżej 3,5 tony, ale posiada VAT-1/VAT-2 – przysługuje odliczenie VAT 100% i 100% kosztów eksploatacyjnych, bez obowiązku prowadzenia kilometrówki dla celów VAT,

poniżej 3,5 tony bez VAT-1/VAT-2 – w tym przypadku należy dodatkowo wskazać sposób użytkowania pojazdu:

prywatnie i w działalności – odliczenie 50% VAT oraz 75% wydatków eksploatacyjnych w kosztach podatkowych, tylko w działalności – odliczenie 100% VAT oraz 100% wydatków eksploatacyjnych w kosztach podatkowych (wymaga prowadzenia kilometrówki, zgłoszenia pojazdu na druku VAT-26 oraz stworzenia regulaminu użytkowania pojazdu w firmie).

W przypadku użytkowania pojazdu TYLKO W DZIAŁALNOŚCI wyświetli się dodatkowe okno, w którym należy uzupełnić aktualny stan licznika oraz datę pomiaru: Po zapisaniu środka trwałego do Księgi Przychodów i Rozchodów w kolumnie 13 – Pozostałe wydatki będą trafiały odpisy amortyzacyjne zgodnie z planem amortyzacji, który można zobaczyć w zakładce EWIDENCJE » ŚRODKI TRWAŁE, po kliknięciu na nazwę środka trwałego,

Czy samochód może być aportem?

Wniesienie samochodu do spółki z o.o. jako aportu Nie ma przeszkód, aby wspólników celu pokrycia obejmowanego wkładu na rzecz spółki wniósł wkład niepieniężny (aport). Aportem może być zarówno rzecz ruchoma jak i nieruchomość, a więc także samochód. Umowa spółki w tym wypadku powinna szczegółowo określać przedmiot tego wkładu oraz osobę wspólnika wnoszącego aport, jak również liczbę i wartość nominalną objętych w zamian udziałów.

 1. Po wniesieniu rzeczy ruchomej (samochodu) jako aportu do spółki staje się ona przedmiotem własności spółki (aport wchodzi do majątku spółki).
 2. W związku ze zmianą właściciela samochodu ciąży na spółce obowiązek zarejestrowania tego samochodu we właściwym urzędzie miasta – wydziale komunikacyjnym ze względu na siedzibę spółki jako na nabywcy samochodu.

Natomiast na Pani, jako na zbywcy ciąży obowiązek zgłoszenia zbycia pojazdu we właściwym urzędzie miasta – wydziale komunikacji ze względu na dotychczasowe zarejestrowanie pojazdu. : Wniesienie samochodu do spółki z o.o. jako aportu

Jak wniesc majatek do spolki zoo?

Jednym z obligatoryjnych warunków, jaki należy spełnić w momencie zakładania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest wniesienie przez wspólnika, bądź wspólników wkładu na poczet kapitału zakładowego. Kapitał zakładowy może zostać pokryty przez wspólników w formie gotówkowej lub poprzez wniesienie na poczet kapitału zakładowego wkładu niepieniężnego (aportu) jakim może być nieruchomość.

 • SPOSÓB WNIESIENIA NIERUCHOMOŚCI DO SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wniesienie aportów do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wiąże się ze wspólnym celem wspólników, realizowanym w drodze wniesienia wkładów.
 • Wspólnicy celem pokrycia udziałów w kapitale zakładowym mogą wnieść do spółki aportem nieruchomość.

Dokonanie takiej czynność przez wspólników nie wymaga zawierania odrębnej umowy przenoszącej własność nieruchomości na spółkę. Wniesienie nieruchomości aportem do spółki następuje w drodze umowy spółki lub w drodze podwyższenia kapitału zakładowego poprzez uchwałę zmieniającą umowę spółki, która zostaje zawarta w formie aktu notarialnego.

Umowa, której przedmiotem jest wniesienie nieruchomości aportem do spółki powinna zawierać szczegółowe określenie nieruchomości, a także powinien w niej zostać szczegółowo określony wspólnik, który wnosi nieruchomość jako aport, a także liczbę i wartość nominalną objętych w zamian udziałów ( vide: postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 19 września 1990 roku, III CRN 268/90 ).

Wskazać w tym momencie należy, iż pomimo, że w chwili zawarcia umowy spółki, nie posiada ona jeszcze osobowości prawnej, ponieważ nie nastąpił jej wpis do rejestru, nic nie stoi na przeszkodzie, aby do jej majątku została wniesiona nieruchomość. Spółka od momentu zawarcia umowy spółki do chwili jej wpisu do właściwego rejestru jest spółką w organizacji.

Przepisy ustawy Kodeks spółek handlowych jednoznacznie wskazują, iż spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości. MOMENT WNIESIENIA NIERUCHOMOŚCI DO SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nieruchomość, która stanowi wkład niepieniężny (aport) może zostać wniesiona do spółki celem pokrycia udziału w całości albo w części na etapie tworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Nieruchomość może zostać wniesiona aportem najwcześniej w chwili zawarcia umowy spółki lub umowy zmieniającej umowę spółki. Aport w postaci nieruchomości powinien zostać wniesiony do majątku spółki do momentu jej powstania, a zatem wpisu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

 1. NIEMOŻNOŚĆ WNIESIENIA NIERUCHOMOŚCI APORTEM DO SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Jak już wyżej wskazano nieruchomość może być wniesiona jako aport do spółki jedynie w przypadku zawarcia umowy spółki w formie aktu notarialnego,
 2. W przypadku, gdy do zawarcia umowy dochodzi przy wykorzystaniu wzorca umowy, wówczas kapitał zakładowy może zostać pokryty wyłącznie wkładem pieniężnym.
You might be interested:  Kto Może Wystawić Fakturę Vat Na Samochód?

Wskazać jednak należy, iż zawiązanie umowy z wykorzystaniem wzorca umowy nie wyklucza wniesienia nieruchomości aportem do spółki z ograniczona odpowiedzialnością na późniejszym etapie. Wniesienie nieruchomości może zostać zrealizowane w wyniku zmiany kapitału zakładowego, które zostanie dokonane w formie aktu notarialnego.

 • W przypadku jednak, gdy podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze umowy dokonanej przy wykorzystaniu wzorca uchwały zmieniającej umowę spółki, wówczas pokrycie kapitału zakładowego może nastąpić wyłącznie za pomocą środków pieniężnych.
 • Jednocześnie, ograniczenie co do wkładu pieniężnego następuje również w przypadku, kiedy zmiany umowy spółki dokonano przy wykorzystaniu wzorca uchwały zmieniającej umowę spółki.

DYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ WNIESIONĄ APORTEM DO SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W chwili wniesienia nieruchomości do majątku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka uzyskuje do niej tytuł prawny, a co za tym idzie, zostaje uprawniona do dokonywania w stosunku do nieruchomości wszystkich uprawnień właścicielskich.

Jakie są sposoby na Wniesienie samochodu do spółki kapitałowej?

Sposób 1: wprowadzenie do spółki własnego samochodu – Jednym ze sposobów wprowadzenia przez wspólnika pojazdu do spółki z o.o. jest aport. Jednak aby było to możliwe, w umowie spółki musi się pojawić odpowiedni zapis, umożliwiający taką procedurę. Ten sposób wymaga opłacenia PCC, czyli podatku od czynności cywilnoprawnych.

W związku z tym należy dokonać wyceny aktualnej wartości pojazdu. Pamiętaj, że nie może ona być ani zawyżona, ani zaniżona – ta wartość podlega kontroli ze strony Urzędu Skarbowego. Po wprowadzeniu pojazdu do majątku spółki, można go amortyzować i odpisywać wszystkie wydatki eksploatacyjne w koszty, w dodatku bez ewidencji przejazdów (tzw.

kilometrówki). Pamiętaj, że w tej sytuacji możesz odliczyć 50% wartości podatku VAT od kosztów związane z eksploatacją auta.

Kto płaci podatek VAT aport?

Fiskus nadal uważa, że VAT od aportów to przychód Ten tekst przeczytasz w 2 minuty ShutterStock Jeżeli podmiot wnoszący wkład niepieniężny do spółki dostaje od niej pieniądze na pokrycie podatku należnego, to nie płaci od tej kwoty PIT ani CIT – orzekają od lat sądy. Fiskus wciąż jednak ma w tej sprawie inne zdanie. Wskazuje na to najnowsza interpretacja indywidualna – z 22 lipca 2020 r.

(sygn.0111 -KDIB1-1.4010.191.2020.1.BK). Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził w niej, że otrzymana przez wnoszącego aport wartość VAT należnego jest dla niego przychodem podlegającym opodatkowaniu. W odpowiedzi na przytoczone przez wnioskodawcę orzecznictwo administracyjnych dyrektor KIS stwierdził, że „są one rozstrzygnięciami wydanymi w konkretnych sprawach, osadzonych w określonym stanie faktycznym i tylko do nich się odnoszącymi, w związku z tym nie mają waloru wykładni powszechnie obowiązującej”.

Dodał przy tym, że nie zgadza się z treścią wydanych przez rozstrzygnięć. Aport, czyli wkład niepieniężny do spółki, podlega VAT. Podatek musi zapłacić wnoszący aport. W praktyce zdarza się, że kwota tego podatku jest mu zwracana przez spółkę, która otrzymuje aport.

 1. Podatnicy od lat uważają, że kwota ta nie jest dla wnoszącego aport przychodem.
 2. Tłumaczą, że to tak jak sprzedaż – równowartość VAT płacona przez kupującego nie zwiększa przychodu sprzedawcy.
 3. Stanowisko to potwierdzają administracyjne, o czym pisaliśmy m.in.
 4. W artykułach „VAT nie może być opodatkowany PIT-em” (DGP nr 172/2017), „VAT od aportu nie jest przychodem” (DGP nr 43/2016).

Jednak mimo bogatego orzecznictwa w tej sprawie zdania nie zmienił.

Jak zaksięgować aport u wnoszącego?

Gazeta Podatkowa nr 48 (985) z dnia 17.06.2013 Właściciele mogą wnosić do spółek wkłady pieniężne, jak i wkłady rzeczowe – aporty. Najczęściej przedmiotem aportu są składniki majątku trwałego, mogące przynieść korzyści ekonomiczne w dłuższym okresie, tj.

Środki trwałe. Jak rozliczyć w księgach rachunkowych przekazanie aportem środka trwałego i jego otrzymanie? Środek trwały przekazywany w formie aportu musi być wyksięgowany z ewidencji wnoszącego aport i ujęty w ewidencji otrzymującego go. Aby właściwie rozliczyć i ująć w księgach to zdarzenie, trzeba jednak przeanalizować różne przepisy mające zastosowanie w tej sytuacji.

Ewidencja u przekazującego aport Wniesienie aportu (wkładu niepieniężnego) nie podlega VAT, gdy jego przedmiotem jest przedsiębiorstwo lub zorganizowana część przedsiębiorstwa. Wynika to z art.6 pkt 1 ustawy o VAT. Te zagadnienia nie są jednak przedmiotem niniejszego artykułu.

 1. Natomiast aport pojedynczych składników majątku (np.
 2. Środków trwałych) traktowany jest dla celów VAT jako dostawa towaru, czyli czynność podlegająca, co do zasady, opodatkowaniu VAT.
 3. Wniesienie aportu może niekiedy korzystać ze zwolnienia z VAT, jednakże odbywa się to na takich samych zasadach, jak w przypadku zwykłej sprzedaży.

Oznacza to, że jeżeli sprzedaż składników majątku w świetle przepisów ustawy o VAT korzysta ze zwolnienia z opodatkowania, to również wniesienie ich aportem będzie wolne od podatku. Może to dotyczyć np. aportu środka trwałego w postaci samochodu osobowego, jeżeli jest on towarem używanym w rozumieniu art.43 ust.2 ustawy o VAT, lub w postaci gruntu innego niż budowlany lub przeznaczony pod zabudowę, o którym mowa w art.43 ust.1 pkt 9 ustawy o VAT.

W przypadku wystąpienia obowiązku opodatkowania aportu, podmiot wnoszący aport (będący czynnym podatnikiem VAT) jest zobowiązany transakcję tę udokumentować fakturą wystawioną z zastosowaniem stawki właściwej dla składnika majątku będącego przedmiotem aportu. To, czy wysokość udziałów obejmowanych w zamian za aport będzie odpowiadała wartości netto aportu, czy brutto, najlepiej ustalić w umowie między stronami, np.

umowie spółki stanowiącej podstawę wniesienia aportu. W praktyce zazwyczaj strony ustalają, iż udziały zostaną objęte w wysokości odpowiadającej wartości netto aportu, a VAT należny od tej transakcji, który wnoszący aport zobowiązany jest zapłacić do urzędu skarbowego, zostanie zwrócony mu przez otrzymującego aport.

 • Ponieważ otrzymujący aport odliczy VAT z faktury dokumentującej tę transakcję, to ostatecznie rozwiązanie to jest neutralne w rozliczeniu VAT dla obu stron.
 • Podstawą opodatkowania w przypadku aportu jest cena rynkowa.
 • Wynika to z art.29 ust.9 ustawy o VAT, który stanowi, że w przypadku wykonania czynności, dla których nie została określona cena, podstawą opodatkowania jest wartość rynkowa towarów (usług) pomniejszona o kwotę podatku należnego.

W sytuacji gdyby strony uzgodniły, że wnoszący aport otrzyma udziały w wartości odpowiadającej np. wartości netto środka trwałego wnoszonego aportem, uznaje się, iż ustalono cenę, jaką wnoszący otrzyma za aport. Wówczas wartość nominalna udziałów, odpowiadająca wartości netto wnoszonego aportem składnika majątku, będzie podstawą opodatkowania VAT.

W księgach rachunkowych w związku z przekazaniem środka trwałego aportem do spółki wystąpić mogą następujące zapisy: 1. Wyksięgowanie z ewidencji bilansowej środków trwałych wniesionych aportem: a) dotychczasowe umorzenie – Wn konto 07-1 “Odpisy umorzeniowe środków trwałych”, – Ma konto 01 “Środki trwałe”, b) nieumorzona część wartości początkowej środków trwałych – Wn konto 76-1 “Pozostałe koszty operacyjne”, – Ma konto 01 “Środki trwałe”.2.

Faktura – kwota podatku VAT należnego: a) gdy VAT wykazany w fakturze jest zwracany przez spółkę, do której wnoszony jest aport – Wn konto 24 “Pozostałe rozrachunki”, – Ma konto 22-1 “Rozrachunki z tytułu VAT należnego”, b) gdy VAT nie jest zwracany przez spółkę, do której wnoszony jest aport – Wn konto 76-1 “Pozostałe koszty operacyjne” (w analityce: NKUP), – Ma konto 22-1 “Rozrachunki z tytułu VAT należnego”.3.

Wartość nominalna objętych udziałów: – Wn konto 03 “Długoterminowe aktywa finansowe”, – Ma konto 76-0 “Pozostałe przychody operacyjne”. Gdyby wartość rynkowa składników majątku wniesionych aportem określona w umowie spółki (równa wartości nominalnej obejmowanych udziałów) była wyższa od wartości księgowej wkładu niepieniężnego, różnicę odnosi się na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny.

Jak bowiem stanowi art.28 ust.1 pkt 3 ustawy o rachunkowości, udziały w innych jednostkach mogą być wyceniane m.in. w cenie nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, przy czym wartość w cenie nabycia można przeszacować do wartości w cenie rynkowej, a różnicę z przeszacowania rozliczyć zgodnie z art.35 ust.4 tej ustawy, tj.

odnieść ją na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny. Towarzyszy temu następujący zapis w księgach rachunkowych wspólnika wnoszącego aport: – Wn konto 76-1 “Pozostałe koszty operacyjne” (w analityce: NKUP), – Ma konto 81-3 “Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny”. Równolegle do tego zapisu doprowadza się wartość rynkową przedmiotu aportu do jego wartości księgowej (jako ceny nabycia), ujmując powstałą różnicę zapisem: – Wn konto 03-5 “Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe”, – Ma konto 03 “Długoterminowe aktywa finansowe”.

Można też różnicę pomiędzy wartością rynkową a niższą wartością księgową wkładów niepieniężnych ująć w księgach rachunkowych wnoszącego z pominięciem księgowania na koncie 81-3. Wówczas zapis w księgach rachunkowych będzie następujący: – Wn konto 76-1 “Pozostałe koszty operacyjne” (w analityce: NKUP), – Ma konto 03-5 “Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe”.

 1. Wniesienie środka trwałego aportem do spółki kapitałowej powoduje u wnoszącego powstanie przychodu – dla wspólników będących osobami fizycznymi wynika to z art.17 ust.1 pkt 9 ustawy o pdof, a dla osób prawnych – z art.12 ust.1 pkt 7 ustawy o pdop.
 2. Oszty uzyskania przychodów ustalane z tego tytułu określają art.22 ust.1e ustawy o pdof lub art.15 ust.1j ustawy o pdop.
You might be interested:  Jaki Samochód Terenowy Do 20 Tys?

Generalnie kosztem takim jest w omawianym przypadku niezamortyzowana wartość początkowa wnoszonego składnika majątku. Z kolei wniesienie aportem środka trwałego do spółki niemającej osobowości prawnej powoduje u wspólnika będącego osobą fizyczną powstanie przychodu zwolnionego z opodatkowania na podstawie art.21 ust.1 pkt 50b ustawy o pdof, a u wspólnika będącego osobą prawną – brak przychodu podatkowego na podstawie art.12 ust.4 pkt 3c ustawy o pdop.

Wówczas niezamortyzowana wartość początkowa nie będzie kosztem podatkowym w momencie przekazania środków trwałych w formie aportu. Ewidencja u otrzymującego aport Otrzymujący aport w postaci środka trwałego musi poprawnie ustalić jego wartość początkową. Zasady ustalania wartości początkowej środków trwałych nabytych w drodze aportu przez spółkę niebędącą osobą prawną reguluje art.22g ust.1 pkt 4 ustawy o pdof i art.16g ust.1 pkt 4a ustawy o pdop.

Na podstawie tych przepisów, wartość początkową środków trwałych ustala się w: 1) wartości początkowej, od której dokonywane były odpisy amortyzacyjne – jeżeli przedmiot wkładu był amortyzowany, lub 2) wysokości wydatków poniesionych na nabycie lub wytworzenie przedmiotu wkładu, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów w jakiejkolwiek formie – jeżeli przedmiot wkładu nie był amortyzowany, lub 3) wartości określonej zgodnie z art.19 ustawy o pdof i odpowiednio art.14 ustawy o pdop, jeżeli ustalenie wydatków na nabycie lub wytworzenie przedmiotu wkładu przez wspólnika wnoszącego wkład, będącego osobą fizyczną, jest niemożliwe i przedmiot wkładu nie był wykorzystywany przez wnoszącego wkład w prowadzonej działalności gospodarczej.

Zakładając więc, że środki trwałe, nabyte przez spółkę niebędącą osobą prawną w drodze aportu, podlegały amortyzacji w podmiocie wnoszącym aport, powinna ona ująć otrzymane środki trwałe w wartości początkowej wynikającej z ewidencji środków trwałych podmiotu wnoszącego aport oraz kontynuować jego amortyzację na dotychczasowych zasadach.

Oznacza to dokonywanie odpisów amortyzacyjnych z uwzględnieniem wysokości dotychczasowych odpisów, przy zastosowaniu metody amortyzacji przyjętej wcześniej przez podmiot wnoszący aport (art.22h ust.3d ustawy o pdof i art.16h ust.3d ustawy o pdop). Z kolei środki trwałe nabyte w drodze aportu przez spółki kapitałowe wycenia się zgodnie z art.16g ust.1 pkt 4 ustawy o pdop.

Przepis ten stanowi, że za wartość początkową środków trwałych w razie nabycia w postaci wkładu niepieniężnego (aportu) wniesionego do spółki kapitałowej, uważa się ustaloną przez podatnika na dzień wniesienia wkładu lub udziału wartość poszczególnych środków trwałych, nie wyższą jednak od ich wartości rynkowej.

Dla celów bilansowych wartość początkową środków trwałych nabytych w drodze aportu ustala się w wartości ustalonej w umowie (statucie) spółki, nie wyższej od ich wartości rynkowej (ceny sprzedaży). Odpisy amortyzacyjne dokonywane są na zasadach ogólnych, z uwzględnieniem okresu ekonomicznej użyteczności środka trwałego (art.32 ustawy o rachunkowości).

Zapisy księgowe związane z otrzymaniem środka trwałego w formie aportu mogą wyglądać następująco: 1. Faktura dokumentująca aport: a) wartość netto – Wn konto 30 “Rozliczenie zakupu”, b) VAT naliczony, jeśli podlega odliczeniu – Wn konto 22-2 “VAT naliczony i jego rozliczenie”, c) wartość brutto – Ma konto 24 “Pozostałe rozrachunki” (w analityce: Rozrachunki ze wspólnikiem).2.

OT – przyjęcie środka trwałego do używania: – Wn konto 01 “Środki trwałe”, – Ma konto 30 “Rozliczenie zakupu”.3. PK – podwyższenie kapitału zakładowego: – Wn konto 24 “Pozostałe rozrachunki” (w analityce: Rozrachunki ze wspólnikiem), – Ma konto 80 “Kapitał (fundusz) podstawowy”.4.

WB – ewentualny zwrot VAT wnoszącemu aport: – Wn konto 24 “Pozostałe rozrachunki” (w analityce: Rozrachunki ze wspólnikiem), – Ma konto 13-0 “Rachunek bieżący”. W spółkach kapitałowych w sytuacji gdy wartość aportu byłaby wyższa od wartości nominalnej obejmowanych za ten aport udziałów, powstałą różnicę (tzw.

agio) zalicza się do kapitału zapasowego, zapisem: – Wn konto 24 “Pozostałe rozrachunki” (w analityce: Rozrachunki ze wspólnikiem), – Ma konto 81-1 “Kapitał (fundusz) zapasowy”. Odpisy amortyzacyjne od środka trwałego otrzymanego w formie aportu księguje się na zasadach ogólnych, zapisami: – Wn konto 40 “Koszty według rodzajów” (w analityce: Amortyzacja) lub odpowiednie konto zespołu 5, – Ma konto 07-1 “Odpisy umorzeniowe środków trwałych”.

Należy jednak podkreślić, iż zgodnie z art.16 ust.1 pkt 63 lit. d) ustawy o pdop, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych nabytych w formie wkładu niepieniężnego, od tej części ich wartości, która nie została przekazana na utworzenie lub podwyższenie kapitału zakładowego spółki kapitałowej.

Oznacza to, że jeśli wartość początkowa środka trwałego wniesionego aportem do spółki kapitałowej jest wyższa niż wartość nominalna wydanych w zamian udziałów, to spółka otrzymująca aport może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wyłącznie odpisy amortyzacyjne dokonane od wartości nieprzekraczającej wartości nominalnej wydanych w zamian za aport udziałów.

PCC od aportu Zmiana umowy spółki związana z wniesieniem aportu w postaci środków trwałych podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, niezależnie od wystąpienia obowiązku w VAT od tej czynności. Zgodnie bowiem z art.2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2010 r.

nr 101, poz.649 ze zm.), nie podlegają PCC czynności cywilnoprawne inne niż umowa spółki i jej zmiany, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest np. opodatkowana podatkiem VAT. PCC księguje się w koszty działalności operacyjnej, zapisem: – Wn konto 40 Koszty według rodzajów” (w analityce: Podatki i opłaty) lub odpowiednie konto zespołu 5, – Ma konto 10 “Kasa” lub konto 13-0 “Rachunek bieżący”.

 • Warto wskazać, że koszty PCC związane z utworzeniem lub podwyższeniem kapitału zakładowego nie mogą być uznane za koszty podatkowe.
 • Podstawa prawna Ustawa z dnia 29.09.1994 r.
 • O rachunkowości (Dz.U. z 2013 r.
 • Poz.330) Ustawa z dnia 11.03.2004 r.
 • O VAT (Dz.U. z 2011 r.
 • Nr 177, poz.1054 ze zm.) Ustawa z dnia 26.07.1991 r.

o pdof (Dz.U. z 2012 r. poz.361 ze zm.) Ustawa z dnia 15.02.1992 r. o pdop (Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz.397 ze zm.)

Jaki podatek zapłacisz przy wniesieniu aportu?

Stawka podatkowa – Stawka podatkowa właściwa dla przychodu z tytułu wniesienia aportu zarówno w przypadku podatku PIT jak i podatku CIT wynosi 19% podstawy opodatkowania, tj. przychodu pomniejszonego o koszty uzyskania przychodu (art.30b ust.1 ustawy o PIT, art.19 ust.1 pkt 1 ustawy o CIT).

 • Przykład Podatnik w dniu 29 marca 2017 roku obejmuje udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością o wartości 100.000,- złotych w zamian za wkład w postaci nieruchomości o wartości 200.000,- złotych.
 • Wartość księgowa netto tej nieruchomości u podatnika wynosi 70.000,- złotych.
 • W takiej sytuacji przychodem podatnika będzie kwota 200.000,- złotych, którą może pomniejszyć o koszty uzyskania przychodu w wysokości 70.000,- złotych.
You might be interested:  Jak Powinno Się Myć Samochód Na Myjni?

Do opodatkowania pozostanie zatem kwota 130.000,- złotych. Od tej kwoty należy zapłacić podatek wynoszący 19%.

Co można wniesc do spółki zoo?

Co może być wkładem do spółki zoo – Istnieją dwa rodzaje wkładów, które mogą być wniesione do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na pokrycie kapitału zakładowego:

wkłady pieniężne oraz niepieniężne (zwane aportami).

Co to znaczy wnieść aportem?

Czy wniesienie aportu do spółki z o.o. przez osobę fizyczną będzie podlegało PIT? – U wspólnika opodatkowaniu w takim przypadku podlega przychód z kapitałów pieniężnych, a więc wartość udziałów objętych w zamian za wniesiony aport. Wniesienie rzeczy aportem do spółki kapitałowej jest formą zbycia nieruchomości, ale odrębną od sprzedaży nieruchomości, albowiem w wyniku wniesienia wkładu niepieniężnego wspólnik otrzymuje udziały w spółce kapitałowej.

Jak zarejestrować auto na spółkę?

Czy można zarejestrować samochód na jednoosobową działalność gospodarczą? Nie można zarejestrować samochodu na jednoosobową działalność gospodarczą. W tej sytuacji jest możliwe jedynie zarejestrowanie pojazdu na konkretną osobę. Rejestracja auta przebiega więc tak samo, jak ta dokonywana na osobę prywatną.

Jak zarejestrować samochód na spółkę?

Zakup samochodu firmowego – dokumentowanie – Przedsiębiorca ma prawo zarejestrowany na siebie samochód wprowadzić jako środek trwały do firmy. W takiej sytuacji dokumentem zakupu samochodu może być:

 • faktura VAT – zakup od firmy zarejestrowanej jako czynny podatnik VAT,
 • faktura VAT marża – zakup od firmy zarejestrowanej jako czynny podatnik VAT sprzedającej samochody używane,
 • faktura bez VAT – zakup od firmy korzystającej ze zwolnienia z VAT,
 • umowa kupna – sprzedaży od prywatnej osoby fizycznej.

Wówczas właściciel firmy może wprowadzić samochód do ewidencji środków trwałych. Uwzględniając jego wartość początkową oraz wybraną metodę amortyzacji, przedsiębiorca ustala plan amortyzacji, na podstawie którego wyliczone comiesięczne odpisy amortyzacyjne będą zaliczane do kosztów uzyskania przychodu.

W przypadku nabycia samochodu przez spółkę cywilną dokument zakupu powinien być wystawiony na spółkę, natomiast rejestracja samochodu będzie dokonana na wspólników spółki. W przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych dokument zakupu może być wystawiony na właściciela działalności. Podanie nazwy firmy nie jest konieczne, w przypadku jednoosobowych działalności firmą jest bowiem tak naprawdę osoba fizyczna (ten sam NIP).

W przypadku samochodów osobowych użytkowanych wyłącznie do celów związanych z prowadzoną działalnością przedsiębiorcy mają prawo do pełnego odliczenia VAT od wydatków eksploatacyjnych oraz ich nabycia. Jednakże podstawowym warunkiem, który należy spełnić, by móc odliczyć 100% VAT od pojazdów, jest: – zgłoszenie pojazdu do urzędu skarbowego na druku VAT-26, – prowadzenie kilometrówki dla celów VAT, – wprowadzenie zasad użytkowania pojazdu w firmie w firmie regulaminu.

Czy firma może sprzedać samochód osobie fizycznej za gotówkę?

Sprzedaż samochodu firmowego a o podatkowanie podatkiem VAT –

 • Zobacz też:
 • Zwolnienie z opodatkowania podatkiem od towarów i usług transakcji sprzedaży pojazdu firmowego przysługuje jedynie wówczas, gdy równocześnie spełnione są dwa warunki:

Aktualne regulacje prawne obligują każdego czynnego podatnika VAT sprzedającego pojazd stanowiący w działalności, do opodatkowania transakcji podatkiem VAT. Przy sprzedaży samochodu stosujemy podstawową, wynoszącą 23% stawkę VAT, bez względu na to, czy przy nabyciu przysługiwało całościowe, czy częściowe odliczenie VAT.

 • przy nabyciu pojazdu przedsiębiorca nie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego;
 • samochód używany był w działalności wyłącznie do czynności zwolnionych z podatku od towarów i usług.

Jak widzimy, nawet jeżeli osobie prowadzącej działalność gospodarczą, będącej czynnym podatnikiem VAT nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku przy nabyciu pojazdu (np. zakup od osoby prywatnej na podstawie umowy kupna-sprzedaży), to z uwagi na to, że samochód służył do wykonywania czynności opodatkowanych, a od wydatków na paliwo i części eksploatacyjne przedsiębiorca odliczał podatek VAT, to przy jego sprzedaży co do zasady powinien opodatkować go podatkiem od towarów i usług.

 • W takiej sytuacji uniknięcie naliczenia podatku od towarów i usług jest jednak możliwe.
 • Wystarczy przed zawarciem transakcji sprzedaży przenieść pojazd do majątku prywatnego i sprzedać go jako osoba prywatna.
 • Dopuszczalna jest wówczas sprzedaż samochodu firmowego bez VAT, oczywiście pod warunkiem że przedsiębiorca nie miał prawa do odliczenia tego podatku przy nabyciu samochodu.

W przeciwnym wypadku przeniesienie samochodu z majątku firmowego do prywatnego, nie spowoduje braku obowiązku naliczenia podatku od towarów i usług przy sprzedaży samochodu.

Jak rozliczyć VAT od samochodu wycofanego z działalności?

Gdy istniało prawo do częściowego lub pełnego odliczenia VAT – W sytuacji gdy przedsiębiorca przy nabyciu samochodu osobowego lub od jego części składowych miał prawo do częściowego lub pełnego odliczenia VAT, w chwili jego wycofania zobligowany jest do opodatkowania tego zdarzenia podatkiem VAT.

Obowiązek ten wynika z art.7 ust.2 ustawy o VAT, Art.7 ust.2 ustawy o VAT: “Przez dostawę towarów, o której mowa w art.5 ust.1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności: 1) przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, 2) wszelkie inne darowizny – jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.” Wówczas w celu naliczenia podatku VAT przedsiębiorca może sporządzić dokument wewnętrzny (wzór bezpłatnie można pobrać w artykule: Dokument wewnętrzny opodatkowania (faktura wewnętrzna) – wzór z omówieniem ), który będzie podstawą zapisów w rejestrze sprzedaży VAT.

Ponadto od 1 października 2020 roku korekta podatku VAT dokonana w związku z wycofaniem pojazdu na cele prywatne będzie musiała posiadać oznaczenie WEW w części ewidencyjnej nowego pliku JPK_V7. Dodatkowo w kwestii tej znajdzie zastosowanie art.90b ustawy o VAT regulujący kwestię korekty odliczonego podatku VAT naliczonego:

Wartość początkowa pojazdu Korekta VAT odliczonego
do 15.000 zł Korekta odliczonego podatku VAT jest obowiązkowa w sytuacji gdy wycofanie samochodu na cele osobiste ma miejsce w ciągu 12 miesięcy, licząc od miesiąca, w którym odpowiednio nabyto, dokonano importu lub oddano do używania ten pojazd samochodowy.
powyżej 15.000 zł Korekta odliczonego podatku VAT jest obowiązkowa w sytuacji, gdy wycofanie samochodu osobowego nastąpi w okresie 5 kolejnych lat po zakończeniu roku, w którym pojazd został przykazany do użytkowania.

Przykład 1. Pani Ludmiła w maju 2021 roku zakupiła samochód o wartości 50 000 zł. Samochód przeznaczyła wyłącznie na użytek firmowy, w związku z tym przysługiwało pani Ludmile prawo do pełnego odliczenia VAT, czego dokonała w pliku JPK_V7 za maj 2021 roku, składanym do 25 czerwca 2021 roku.

 • W listopadzie 2022 roku pani Ludmiła chce wycofać pojazd na cele prywatne.
 • Jak powinna być obliczona korekta VAT? Korektę VAT pani Ludmiła powinna obliczyć następująco: Faktura za samochód: netto 50.000 zł, VAT naliczony 11.500 zł, wartość brutto 61.500 zł Odliczenie VAT w maju 2021 roku: 11.500 zł Okres korekty w tym przypadku wynosi 60 miesięcy (maj 2021 r.

– kwiecień 2026 r.). Liczba miesięcy pozostałych do końca okresu korekty: 42 miesiące (listopad 2022 r. – kwiecień 2026 r.). Kwota nie obejmująca korekty: (11.500 zł/60) × 42 = 4.025,00 zł. Kwota VAT podlegająca korekcie to 5.750,00 zł (11.500 – 4.025 zł).

Related Post