Auto Blog-Pomóc drogowa Nowości samochodowe Kiedy Można Sprzedać Samochód Kupiony Na Firmę?

Kiedy Można Sprzedać Samochód Kupiony Na Firmę?

0 Comments

Kiedy Można Sprzedać Samochód Kupiony Na Firmę
Sprzedaż samochodu firmowego a podatek dochodowy – Pojazd wprowadzony do ewidencji środków trwałych i użytkowany w działalności z jednej strony pozwala przedsiębiorcy obniżyć podatek dochodowy do zapłaty poprzez:

 • dokonywane odpisy amortyzacyjne, czyli stopniowe ujęcie ceny nabycia, czy wytworzenia, ustalonej w inny sposób wartości początkowej w kosztach firmowych;
 • zaliczenie wydatków na paliwo i eksploatację pojazdu do kosztów uzyskania przychodów.
 • Z drugiej jednak strony sprzedaż samochodu firmowego implikuje konieczność wykazania przychodu z tego tytułu, podlegającego opodatkowaniu stawką podatku odpowiednią dla stosowanej przez przedsiębiorcę formy rozliczenia działalności.
 • Wartość netto transakcji sprzedaży samochodu firmowego stanowi przychód z działalności gospodarczej, który należy wykazać w kolumnie 8 PKPiR jako pozostałe przychody.
 • Niezamortyzowana wartość sprzedawanego pojazdu, staje się kosztem podatkowym w momencie sprzedaży samochodu.

Co do zasady nie ma możliwości uniknięcia wykazania przychodu z działalności przy sprzedaży samochodu firmowego. Jedyną opcją jest wyprowadzenie pojazdu z majątku firmowego i przekazanie do na cele prywatne (można to zrobić na podstawie odpowiedniego oświadczenia), jednak po wycofaniu pojazdu z działalności trzeba odczekać aż 6 lat, aby transakcja sprzedaży nie powodowała powstania przychodu z tytułu prowadzonej działalności.

 1. Okres 6 lat należy liczyć począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym samochód został wycofany z działalności do momentu sprzedaży.
 2. Jak widzimy uniknięcie zapłaty podatku dochodowego z tytułu sprzedaży samochodu firmowego, jest możliwe wyłącznie w przypadku długoterminowego planowania transakcji zbycia pojazdu, na co nie zawsze możemy sobie pozwolić.

Po jakim czasie od zakupu auta można je sprzedać?

Podsumowanie: –

 • Przy transakcji sprzedaży samochodu powinieneś sprawdzić, czy masz obowiązek rozliczyć podatek. W zależności od sytuacji prawnej istnieją trzy rodzaje podatków: VAT, dochodowy oraz PCC.
 • Istnieją wyjątki, gdzie podstawa opodatkowania nie ma zastosowania. W przypadku osoby fizycznej pojazd sprzedany po upływie 6 miesięcy od zakupu nie podlega opodatkowaniu. Firma uniknie podatku dochodowego, jeśli minęło 6 lat od wyłączenia pojazdu z użytku działalności.
 • Przepisy nie określają ile maksymalnie pojazdów rocznie, może sprzedać osoba nieprowadząca działalności gospodarczej. Natomiast jeśli sprzedaż pojazdów stanowi jeden z głównych źródeł przychodu rocznego, może być to podstawą do nałożenia kary przez Urząd skarbowy.
 • Stawka za podatek VAT wynosi 23%. Możesz zapłacić 7% lub 32% od dochodu w zależności od progu podatkowego przy podatku dochodowym. Podatek PCC to z kolei 2% od wartości pojazdu.
You might be interested:  Jak Odzyskać Opłatę Recyklingową Za Samochód?

Jak wyprowadzić samochód z firmy bez podatku?

W ycofanie samochodu firmowego z działalności na gruncie PIT – Wycofując na cele prywatne samochód, który stanowi środek trwały, nie dokonuje się korekty dotychczas ujętych w kosztach odpisów amortyzacyjnych. Przy czym należy pamiętać, że ostatni odpis amortyzacyjny powinien zostać naliczony w miesiącu wycofania pojazdu z działalności.

W przypadku gdy na dzień wycofania pojazd nie jest w pełni zamortyzowany, nieumorzona część może stanowić koszt w momencie sprzedaży danego środka trwałego. Rozliczenie wycofania samochodu ze środków trwałych nie zawsze oznacza koniec rozliczeń tego składnika majątku na gruncie podatkowym. Należy tu zaznaczyć, że sprzedaż samochodu w ciągu 6 lat, licząc od pierwszego dnia miesiąca następnego po miesiącu wycofania środka trwałego, należy zakwalifikować jako przychód z działalności gospodarczej (art.10 ust.2 pkt 3 ustawy o PIT ).

W związku z tym, jeśli sprzedaż nastąpi w tym okresie, podlegać będzie ona opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Uzyskany przychód należy wykazać jako pozostały przychód z działalności gospodarczej w kolumnie 8 KPiR. W momencie sprzedaży po wycofaniu środka trwałego podatnik ma również możliwość rozliczenia w kosztach pozostałej niezamortyzowanej wartości początkowej pojazdu, który był ujęty w środkach trwałych.

Przykład 1. Nievatowiec w maju 2018 r. zakupił samochód o wartości 60 000 zł. W marcu 2021 r. zdecydował się na jego wycofanie, wówczas niezamortyzowana wartość wynosiła 48 000 zł. Po upływie 4 miesięcy, tj. w lipcu dokonał jego sprzedaży, która opiewała na kwotę 53 000 zł. Jak podatnik powinien rozliczyć wycofanie, a jak sprzedaż pojazdu? W momencie wycofania samochodu podatnik wykreśla pojazd z ewidencji środków trwałych, sporządza protokół wycofania pojazdu na cele prywatne i LT.

Następnie wstrzymuje naliczanie kolejnych odpisów amortyzacyjnych (brak odpisów od kwietnia 2021 roku). Natomiast w lipcu 2021 roku podatnik wykaże przychód w 8. kolumnie KPiR – Pozostałe przychody w wartości 53 000 zł i jednocześnie koszt w 13. kolumnie – Pozostałe wydatki na kwotę 48 000 zł (niezamortyzowana wartość).

Jak sprzedać samochód po zamknięciu działalności?

Sprzedaż samochodu wycofanego z działalności a jej likwidacja – W ciągu 6 lat po likwidacji działalności sprzedaż pojazdu powoduje obowiązek ujęcia sprzedaży w, Wówczas podatnik ma obowiązek obliczyć zaliczkę na podatek dochodowy i wpłacić ją w terminie do 20.

dnia miesiąca następującego po zbyciu pojazdu lub otrzymania należności. Transakcję należy opodatkować według stawki podatku, która obowiązywała w działalności gospodarczej. Licząc zaliczkę na podatek dochodowy, trzeba wziąć pod uwagę nie tylko przychód uzyskany ze sprzedaży, ale również poniesione w związku z tym koszty podatkowe.

Wartości uwzględnione w zaliczce na podatek dochodowy (przychód, koszty uzyskania przychodu, zaliczka na podatek dochodowy) należy również wykazać w zeznaniu rocznym:

 • PIT-36L – w przypadku opodatkowania działalności podatkiem liniowym;
 • PIT-28 – w przypadku opodatkowania działalności ryczałtem;
 • PIT-36 – w przypadku opodatkowania działalności na zasadach ogólnych
You might be interested:  Prawo Jazdy Na Samochód Ile Kosztuje?

– w wierszu zatytułowanym „Pozarolnicza działalność gospodarcza”. Stanowisko takie potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 13 marca 2014 roku, ITPB1/415–1288/13/AK: „ przychód z planowanej sprzedaży środka trwałego (budynku warsztatu) po zakończeniu prowadzonej działalności gospodarczej będzie przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Dochód z tego tytułu podlega opodatkowaniu zgodnie z wybraną dla prowadzonej działalności gospodarczej formą opodatkowania, w tym przypadku tzw. podatkiem liniowym – 19%. Dochodem ze sprzedaży będzie różnica pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia składnika majątku a wartością początkową wykazaną w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych powiększona o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art.22 h ust.1 pkt 1 dokonanych od tego środka trwałego “.

Przykład 6. Pan Radosław we wrześniu 2019 roku zlikwidował swoją działalność gospodarczą, od której opłacał podatek liniowy. Na dzień zakończenia działalności pozostał mu samochód osobowy. Wartość początkowa tego samochodu wynosiła 80 000 zł, a suma odpisów amortyzacyjnych ujętych do kosztów uzyskania przychodów opiewała na 50 300 zł.

Jak przekazać samochód firmowy na cele prywatne?

Przekazanie samochodu na cele prywatne – z czym się wiąże? – Wycofanie środka trwałego z firmy łączy się ze sporządzeniem odpowiedniej dokumentacji. Przy przekazywaniu samochodu firmowego na cele prywatne należy sporządzić:

 1. dokument likwidacji (LT) lub protokół likwidacji,
 2. protokół przekazania środka trwałego na potrzeby własne.

Dokumenty te sporządza się w dniu przekazania pojazdu na cele osobiste, Prawidłowo sporządzony protokół przekazania środka trwałego na cele prywatne powinien zawierać:

 • datę sporządzenia,
 • dane firmy,
 • datę przekazania środka trwałego,
 • dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację składnika majątku (w tym między innymi nazwa oraz numer w ewidencji środków trwałych),
 • podpis właściciela firmy.

Kiedy można sprzedać samochód firmowy bez VAT?

Sprzedaż samochodu firmowego a o podatkowanie podatkiem VAT –

 • Zobacz też:
 • Zwolnienie z opodatkowania podatkiem od towarów i usług transakcji sprzedaży pojazdu firmowego przysługuje jedynie wówczas, gdy równocześnie spełnione są dwa warunki:
You might be interested:  Jak Odliczyć Samochód Osobowy W Firmie?

Aktualne regulacje prawne obligują każdego czynnego podatnika VAT sprzedającego pojazd stanowiący w działalności, do opodatkowania transakcji podatkiem VAT. Przy sprzedaży samochodu stosujemy podstawową, wynoszącą 23% stawkę VAT, bez względu na to, czy przy nabyciu przysługiwało całościowe, czy częściowe odliczenie VAT.

 • przy nabyciu pojazdu przedsiębiorca nie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego;
 • samochód używany był w działalności wyłącznie do czynności zwolnionych z podatku od towarów i usług.

Jak widzimy, nawet jeżeli osobie prowadzącej działalność gospodarczą, będącej czynnym podatnikiem VAT nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku przy nabyciu pojazdu (np. zakup od osoby prywatnej na podstawie umowy kupna-sprzedaży), to z uwagi na to, że samochód służył do wykonywania czynności opodatkowanych, a od wydatków na paliwo i części eksploatacyjne przedsiębiorca odliczał podatek VAT, to przy jego sprzedaży co do zasady powinien opodatkować go podatkiem od towarów i usług.

W takiej sytuacji uniknięcie naliczenia podatku od towarów i usług jest jednak możliwe. Wystarczy przed zawarciem transakcji sprzedaży przenieść pojazd do majątku prywatnego i sprzedać go jako osoba prywatna. Dopuszczalna jest wówczas sprzedaż samochodu firmowego bez VAT, oczywiście pod warunkiem że przedsiębiorca nie miał prawa do odliczenia tego podatku przy nabyciu samochodu.

W przeciwnym wypadku przeniesienie samochodu z majątku firmowego do prywatnego, nie spowoduje braku obowiązku naliczenia podatku od towarów i usług przy sprzedaży samochodu.

Czy można sprzedać samochód firmowy żonie?

Jeżeli jednak pojazd ten zostanie sprzedany w ramach działalności gospodarczej (tu: prowadzonej przez żonę ), to dla celów VAT (i sposobu udokumentowania transakcji) należy przyjąć, że sprzedaż dokonywana jest przez firmę żony. Taka sprzedaż powinna być opodatkowana na zasadach ogólnych (z możliwością np.

Czy samochód firmowy można sprzedać bez VAT?

Sprzedaż samochodu firmowego bez VAT – na jakich warunkach? Sprzedaż samochodu firmowego wiąże się z koniecznością odprowadzenia podatków. Nieodliczenie VAT przy zakupie pojazdu lub w razie, gdy samochód został przeniesiony z majątku prywatnego do majątku firmowego, nie zwalnia przedsiębiorcy z obowiązku naliczenia i odprowadzenia tego podatku z tytułu sprzedaży samochodu.

Related Post