Auto Blog-Pomóc drogowa Nowości samochodowe Kto Jest Zwolniony Z Akcyzy Na Samochód?

Kto Jest Zwolniony Z Akcyzy Na Samochód?

0 Comments

Kto Jest Zwolniony Z Akcyzy Na Samochód
Kto może zostać zwolniony z akcyzy za samochód? – Z takiego prawa może skorzystać osoba, która zdecydowała się na powrót do Polski na pobyt stały (mieszka tutaj co najmniej 185 dni) i chce przywieźć ze sobą swój majątek, w tym oczywiście samochód (tzw. mienie przesiedleńcze). Przysługuje jej wtedy zwolnienie z akcyzy na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług.

Jak nie płacić akcyzy?

Art.110.1. Zwalnia się od akcyzy samochód osobowy przywożony przez osobę fizyczną przybywającą na terytorium kraju na pobyt stały lub powracającą z czasowego pobytu z terytorium państwa członkowskiego na terytorium kraju, jeżeli łącznie są spełnione następujące warunki: 1) samochód osobowy jest przeznaczony do użytku osobistego tej osoby; 2) samochód osobowy służył do użytku osobistego tej osoby w miejscu poprzedniego jej pobytu w państwie członkowskim Unii Europejskiej przez okres co najmniej 6 miesięcy przed zmianą miejsca pobytu; 3) osoba ta przedstawi właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego dowód potwierdzający spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 2; 4) samochód osobowy nie zostanie sprzedany, wynajęty lub w jakikolwiek inny sposób oddany do użytku osobie trzeciej przez okres 12 miesięcy, licząc od dnia jego przywozu na terytorium kraju; 5) samochód osobowy został nabyty lub wprowadzony do obrotu zgodnie z przepisami dotyczącymi opodatkowania obowiązującymi w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym osoba fizyczna miała miejsce zamieszkania, a przy wywozie nie zastosowano zwolnienia od akcyzy lub zwrotu podatku.2.

Zwalnia się od akcyzy samochód osobowy przywożony przez osobę fizyczną przybywającą z terytorium państwa członkowskiego na terytorium kraju na pobyt stały w związku z zawarciem związku małżeńskiego, jeżeli łącznie są spełnione warunki, o których mowa w ust.1, oraz przywóz następuje w okresie 2 miesięcy przed przewidywaną datą zawarcia związku małżeńskiego albo 4 miesięcy po dacie zawarcia tego związku małżeńskiego.3.

Osoba fizyczna, o której mowa w ust.2, jest obowiązana do przedłożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego dowodu zawarcia związku małżeńskiego w okresie 4 miesięcy od daty jego zawarcia.4. Zwalnia się od akcyzy samochód osobowy przywożony przez osobę fizyczną, która nabyła w drodze dziedziczenia prawo własności lub prawo użytkowania tego samochodu osobowego na terytorium państwa członkowskiego, pod warunkiem że osoba ta przedstawi właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego dokument stwierdzający prawo własności lub prawo użytkowania samochodu osobowego nabyte w drodze dziedziczenia potwierdzony przez notariusza lub inne właściwe władze, a także że samochód osobowy jest przywożony na terytorium kraju nie później niż w terminie 2 lat, licząc od daty wejścia w posiadanie tego samochodu.5.

You might be interested:  Jak Najkorzystniej Wycofać Samochód Z Firmy?

Warunków, o których mowa w ust.1 pkt 2 i 3, nie stosuje się do członków służby zagranicznej i żołnierzy zawodowych wyznaczonych do pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami kraju, jeżeli przedstawią dokumenty potwierdzające zatrudnienie w placówce zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej lub oddelegowanie do pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami kraju – w przypadku gdy nie istnieje możliwość zarejestrowania w kraju samochodów osobowych używanych przez te podmioty na terytoriach państw członkowskich Unii Europejskiej, z których powracają.6.

W przypadku, o którym mowa w ust.1, 2 i 4, właściwy naczelnik urzędu skarbowego wydaje zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy.7. W przypadku przywozu, o którym mowa w ust.1 i 2, z terytorium państwa członkowskiego, samochód osobowy jest zwolniony od akcyzy, jeżeli został przywieziony przed upływem 12 miesięcy od dnia osiedlenia się osoby fizycznej na terytorium kraju.8.

Za miejsce stałego pobytu uznaje się miejsce, w którym osoba fizyczna przebywa przez co najmniej 185 dni w roku kalendarzowym ze względu na swoje więzi osobiste i zawodowe. W przypadku osoby niezwiązanej z tym miejscem zawodowo na osobiste powiązania wskazuje istnienie ścisłych więzi pomiędzy tą osobą a miejscem, w którym mieszka.

Jednakże za miejsce stałego pobytu osoby związanej zawodowo z miejscem innym niż miejsce powiązań osobistych, i z tego względu przebywającej na zmianę w różnych miejscach na terytoriach dwóch lub więcej państw członkowskich Unii Europejskiej, uznaje się miejsce, z którym jest związana osobiście, pod warunkiem że regularnie tam powraca.

Gdzie złożyć wniosek o zwolnienie z akcyzy?

Wniosek wraz z deklaracją AKC-U/S należy złożyć w urzędzie skarbowym w terminie 14 dni, licząc od dnia powstania obowiązku podatkowego, nie później jednak niż w dniu rejestracji samochodu osobowego na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

Czy trzeba zapłacić akcyzę za samochód z Niemiec?

Jakie pojazdy z zagranicy są obciążone akcyzą? – Podatek akcyzowy trzeba zapłacić w przypadku sprowadzenia do Polski aut niezarejestrowanych wcześniej na terytorium naszego kraju. Akcyza dotyczy zarówno nowych, jak i używanych samochodów osobowych. Tak określa art.100 ustawy o podatku akcyzowym, zgodnie z którego treścią opodatkowaniu podlega:

 • import samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym;
 • nabycie wewnątrzwspólnotowe samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym;
 • pierwsza sprzedaż na terytorium kraju samochodu osobowego niezarejestrowanego na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym:
 1. wyprodukowanego na terytorium kraju,
 2. od którego nie została zapłacona akcyza z tytułu czynności, o których mowa w pkt 1 albo 2.
You might be interested:  Jak Długo Czeka Się Na Odszkodowanie Za Samochód?

Czy prosument musi płacić akcyzę?

GRAMwZIELONE.pl – Portal zielonej energii Mimo, że aktualny system rozliczeń energii oddawanej do sieci z mikroinstalacji prosumenckich obowiązuje już od ponad roku, nadal niejasnych dla użytkowników takich urządzeń pozostaje kilka kwestii. Doprecyzowania wymaga kwestia bilansowania międzyfazowego, którego nieprecyzyjna definicja w ustawie o OZE sprawia, że w praktyce zapis o bilansowaniu międzyfazowym nic nie znaczy, a zakłady energetyczne nie rozliczają go w korzystny dla prosumentów sposób.

 1. Jak wynika z pytań kierowanych do portalu Gramwzielone.pl, nadal dla wielu właścicieli mikroinstalacji niejasne pozostaje również to, jak rozliczana jest w ich przypadku akcyza.
 2. Zgodnie z aktualną wersją ustawy o OZE prosumenci mogą oddawać do sieci nadwyżki niewykorzystanej energii elektrycznej, w zamian otrzymując opust na rachunku za energię pobraną od zakładu energetycznego.

Opust pomniejsza części zmienne rachunku – energię i dystrybucję – w stosunku 1:0,8 w przypadku posiadania mikroinstalacji o mocy do 10 kW lub 1:0,7 w przypadku instalacji większych, których moc nie przekracza jednak 40 kW. Przedstawiciele Ministerstwa Energii, czyli autora tego systemu rozliczeń, wielokrotnie potwierdzali, że sieć elektroenergetyczna ma w tym mechanizmie pełnić funkcję „magazynu energii”, do którego prosument wprowadzi niewykorzystane nadwyżki energii i będzie mógł je „odebrać” w późniejszym terminie, zmniejszając swój rachunek za energię pobraną z sieci.

 • Taki nowatorski system rozliczeń producentów energii tworzy wątpliwości w obszarze podatkowym.
 • Jedną z nich jest sposób rozliczania akcyzy.
 • Przyjmując, że sieć jest „magazynem energii”, z której odbieramy wprowadzoną energię, taka praktyka nie powinna powodować obowiązków podatkowych.
 • Ta sprawa pozostaje jednak niejasna dla wielu obecnych i przyszłych użytkowników mikroinstalacji.

Interpretację zasad opodatkowania akcyzą energią wprowadzoną do sieci przez prosumenta i następnie odebraną w ramach systemu opustów wcześniej sformowała na łamach portalu Gramwzielone.pl kancelaria podatkowa Advicero Tax. – Wybór „sprzedaży energii elektrycznej” przed „zużyciem energii przed podmiot, który ją wyprodukował”, jako zdarzenia powodującego powstanie obowiązku podatkowego w akcyzie, wydaje się być sprzeczne z intencją ustawodawcy.

Jeśli bowiem rozliczenie pobrania przez prosumenta energii elektrycznej, wcześniej wprowadzonej przez niego do sieci, miałoby by być uznane dla celów akcyzy za sprzedaż energii przez dystrybutora, to zbędnym byłoby wprowadzanie do ustawy o OZE zapisu, iż „Pobrana energia podlegająca rozliczeniu, o którym mowa w ust.1, jest zużyciem energii wyprodukowanej przez danego prosumenta w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r.

You might be interested:  Jak Zarejestrować Samochód Sprowadzony Z Niemiec?

o podatku akcyzowym”. Przedmiotowe zużycie podlega co do zasady opodatkowaniu, ale w przypadku zużycia przez prosumenta jest z opodatkowania akcyzą zwolnione. W związku z tym, inne zdarzenie – takie jak sprzedaż energii – nie powinno już stanowić transakcji podlegającej opodatkowaniu akcyzą – czytamy w komentarzu Advicero Tax, którego pełna treść jest dostępna Dodatkowo Advicero Tax zauważa, że „ ponieważ co do energii pobieranej z sieci w ramach rozliczenia prosument nie płaci ceny, to de facto nie ma podstaw prawnych, żeby dystrybutor obciążył prosumenta akcyzą od tego pobrania”.

 1. Tą opinię potwierdziło Ministerstwo Energii, stojąc na stanowisku, że „prosument nie powinien płacić akcyzy od energii elektrycznej rozliczonej w systemie tzw. opustu”.
 2. W odpowiedzi wysłanej do portalu Gramwzielone.pl taką interpretację potwierdziła również spółka Tauron Sprzedaż, która zapewnia, że nie przerzuca na prosumentów kosztów akcyzy naliczonej od energii podlegającej opustowi.

Jak informuje Elżbieta Bukowiec z biura prasowego Tauron Sprzedaż, w przypadku gdy prosument pobierze z sieci np.10 kWh energii elektrycznej, a w tym samym okresie rozliczeniowym wprowadzi do sieci również 10 kWh, po zbilansowaniu współczynnikiem opustu np.0,7, musi zapłacić za 3 kWh.

Jakie samochody podlegają akcyzie?

Akcyza dotyczy zarówno pojazdów nowych, jak i używanych. Wysokość akcyzy określa Ustawa o podatku akcyzowym. Obowiązujące aktualnie stawki podatku wynoszą 3,1% wartości samochodu (silniki o pojemności do 2000 cm3) i 18,6% wartości samochodu (silniki o pojemności powyżej 2000 cm3).

Co jeśli handlarz nie zapłacił akcyzy?

Obowiązek rozliczenia akcyzy po stronie użytkownika – Z piśmiennictwa wynika, że nawet użycie samochodu osobowego na terytorium kraju, jeżeli wcześniej nie została od niego zapłacona akcyza, może rodzić obowiązek rozliczenia akcyzy po stronie użytkownika (tak: J.

 1. Matarewicz Ustawa o podatku akcyzowym.
 2. Omentarz, wyd.
 3. IV, Gdańsk 2020, art.100).
 4. Z powyższego wynika, że jeśli podmiot zobowiązany do zapłaty akcyzy nie uiścił jej, to organy mogą zwrócić się np.
 5. Do dalszego nabywcy towaru o zapłatę akcyzy.
 6. Istnieje zatem ryzyko, że jeśli sprzedawca auta nie uiści akcyzy, to Pan może być zobowiązany do jej uiszczenia.

Jeśli zatem uznaje Pan ryzyko braku zapłaty akcyzy przez sprzedawcę za wysokie, to do rozważenia jest uiszczenie akcyzy, poinformowanie o tym sprzedawcy i dochodzenie od niego zwrotu kwoty akcyzy (lub jej odpowiedniej części zgodnie z ustaleniami ze sprzedawcą).

Related Post