Auto Blog-Pomóc drogowa Nowości samochodowe Kto Płaci Recykling Za Sprowadzony Samochód?

Kto Płaci Recykling Za Sprowadzony Samochód?

0 Comments

Kto Płaci Recykling Za Sprowadzony Samochód
Opłatę recyklingową od samochodów uiszcza ten, kto sprowadza auto, a nie ten, kto je rejestruje. Ustawa z dnia 20 stycznia 2005r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U.

Czy placi się recykling za sprowadzone auto?

Zwrot wpłat dokonanych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – Narodowy Fundusz nie posiada kompetencji do badania obowiązku wniesienia opłaty recyklingowej i nie prowadzi w tym zakresie żadnych postępowań. W związku z tym, że jedyną sankcją niedopełnienia obowiązku wniesienia opłaty recyklingowej jest odmowa rejestracji pojazdu, weryfikacja istnienia i wykonania tego obowiązku bądź jego nieistnienia jest dokonywana podczas postępowania rejestracyjnego, prowadzonego przez właściwego Starostę (lub Prezydenta miasta na prawach powiatu).

 1. Na wniosek podmiotu, który dokonał nienależnie lub w nadmiernej wysokości wpłaty tytułem opłaty recyklingowej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dokonuje zwrotu nadpłaconej kwoty na rachunek bankowy wskazany we wniosku lub w gotówce.
 2. Zwrot dotyczy sytuacji, kiedy wpłata została dokonana ponad określoną w ustawie “miarę” (np.

druga wpłata dokonana za ten sam pojazd lub wpłata w kwocie wyżej niż 500 zł) lub gdy wpłata nie jest związana z wykonaniem ustawowego obowiązku (np. wpłata uiszczona przez właściciela pojazdu, który nabył pojazd od przedsiębiorcy wprowadzającego pojazd na teren kraju albo wpłata za wprowadzenie na teren kraju pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t, motoru, quada lub pojazdu zabytkowego).

Zgodnie z obowiązującym od 2016 r. art.11 ustawy z dnia 27 maja 2015 r. o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz.933) na wniosek podmiotu, który dokonał nienależnie lub w nadmiernej wysokości wpłaty tytułem opłaty recyklingowej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dokonuje zwrotu nadpłaconej kwoty w terminie 30 dni od dnia: 1) złożenia wniosku (liczy się data wpływu wniosku do Narodowego Funduszu) – w przypadku: a) gdy kwota wpłaty albo łączna kwota wpłat (od jednego, tego samego podmiotu lub osoby) przekracza 500 zł, b) wpłaty dokonanej od pojazdu historycznego w rozumieniu art.3 pkt 5 ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U.

z 2015 r. poz.140, z późn. zm.), c) wpłaty dokonanej od pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony; 2) doręczenia Funduszowi odpisu prawomocnego orzeczenia sądu nakazującego zwrot nadpłaconej kwoty; 3) zawarcia między podmiotem, który złożył wniosek, a Funduszem porozumienia w sprawie zwrotu nadpłaconej kwoty.

 • Uwaga! Prawo do żądania zwrotu nadpłaconej kwoty wygasa z dniem 31 grudnia 2018 r.
 • Wniosek o zwrot wpłaty wraz z załącznikami należy przesłać do Narodowego Funduszu drogą listową albo drogą elektroniczną, za pośrednictwem platformy ePUAP, z podpisem kwalifikowanym lub zaufanym.
 • Aby Narodowy Fundusz mógł dokonać zwrotu wpłaty, która nie jest opłatą recyklingową (stwierdza to właściwy Starosta lub Prezydent miasta na prawach powiatu), osoba (podmiot) ubiegająca się o zwrot powinna złożyć, oprócz pisemnego wniosku, czytelną kopię dowodu (dowodów) wpłaty, czytelne kopie innych niżej wymienione dokumentów lub zaświadczenie wydane przez Wydział Komunikacji, że dana osoba nie była zobowiązana do uiszczenia opłaty recyklingowej.

W przypadku niemożności przedłożenia zaświadczenia, w miejsce zaświadczenia, należy przedłożyć:

 1. czytelną kserokopię umowy sprzedaży pojazdu lub faktury zakupu pojazdu na terenie RP,
 2. czytelną kserokopię umowy lub faktury dotyczącej nabycia pojazdu poza granicami RP,
 3. czytelną kserokopię dowodu rejestracyjnego pojazdu,
 4. czytelną kserokopię dokumentu potwierdzającego nr VIN pojazdu,
 5. czytelne kserokopie innych dokumentów

– w zależności od przyczyny ubiegania się o zwrot wpłaty. W przypadku gdy dany pojazd był wcześniej zarejestrowany na terenie kraju wymagane jest stosowne zaświadczenie z Wydziału Komunikacji. W przypadku, gdy wniesiona opłata dotyczy pojazdu skradzionego wymagane są kserokopie dokumentów z Policji, Prokuratury lub właściwego sądu oraz z Wydziału Komunikacji, z których treści wynikać będzie, że pojazd został nabyty jako pojazd skradziony i został przekazany do ubezpieczyciela.

Uwaga! W przypadku ubiegania się o zwrot wpłaty w wysokości równej 500 zł w sytuacji, gdy osoba (podmiot) ubiegająca się o zwrot dokonała tylko jednej wpłaty w wysokości 500 zł i jednocześnie wpłata ta nie dotyczy pojazdu historycznego lub pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony – zwrot kwoty odbywa się na podstawie porozumienia z Narodowym Funduszem.

W takim przypadku otrzymanie przez wnioskodawcę zwrotu wpłaty tytułem opłaty recyklingowej dokonanej nienależnie lub w nadmiernej wysokości jest równoznaczne z informacją o podpisaniu przez NFOŚiGW porozumienia. W przypadku, gdy wnioskodawca oczekuje odrębnej informacji o zawarciu porozumienia przez NFOŚiGW, winien zwrócić się drogą elektroniczną (e-mail) z takim wnioskiem na adres: [email protected].

 1. Wzór wniosku o zawarcie porozumienia (plik Word) W pozostałych przypadkach, tj.
 2. Gdy wpłata (wpłaty) od tej samej osoby (podmiotu) jest wyższa niż 500 zł lub gdy wpłata dotyczy pojazdu historycznego lub pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony oraz w przypadku wydania orzeczenia przez sąd – zwrot odbywa się na podstawie samej ustawy.

Wzór wniosku o zwrot wpłaty (plik Word) W sytuacjach budzących wątpliwości, Narodowy Fundusz może występować o przedłożenie dodatkowych dokumentów.

Ile wynosi opłata recyklingową za sprowadzone auto?

Opłata recyklingowa – Jeśli rejestrujesz pojazd, który nie był wcześniej rejestrowany w Polsce, ale został sprowadzony do Polski przed 1 stycznia 2016 r. – przed wizytą w urzędzie zapłać „opłatę recyklingową” na konto Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: 65 1130 1062 0000 0109 9520 0014.

 • Opłata wynosi 500 zł.
 • Wszystkie opłaty zrób przed złożeniem dokumentów.
 • Zachowaj potwierdzenie opłat i złóż je wraz z innymi dokumentami do urzędu.
 • Jeśli rejestrujesz pojazd, który nie był wcześniej rejestrowany w Polsce i został sprowadzony do Polski po 1 stycznia 2016 r.
 • Nie płacisz „opłaty recyklingowej”.

„Opłata recyklingowa” jest pobierana przy pierwszej rejestracji sprowadzonych do Polski pojazdów. Dotyczy:

samochodów osobowych, które mogą przewozić do 8 osób oprócz kierowcy, samochodów ciężarowych do przewozu ładunków do 3,5 tony, motorowerów trójkołowych zaliczanych do kategorii L2e.

Opłata nie dotyczy pojazdów zabytkowych oraz pojazdów sprowadzonych do Polski po 1 stycznia 2016 r. Płaci ją osoba, która odpowiada za wprowadzenie pojazdu na teren Polski, czyli:

firma, która sprowadziła pojazd z zagranicy, która nie zapewnia sieci zbierania pojazdów, osoba fizyczna (nie firma), która kupiła pojazd za granicą.

Przelew należy zrobić na konto Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Czy można odzyskać opłatę recyklingową?

Opłata recyklingowa nie do zwrotu.

Kiedy trzeba zapłacić opłatę recyklingową?

Pytania i odpowiedzi –

Czy prowadząc jednostkę handlową mogę uiścić opłatę recyklingową we własnym zakresie, a klientowi wydać torbę za darmo?

Nie. Masz obowiązek pobrania opłaty recyklingowej od klienta kupującego torbę. Jeżeli prowadzisz jednostkę handlową i oferujesz torby na zakupy z tworzywa sztucznego bez pobierania od klientów opłaty recyklingowej, podlegasz administracyjnej karze pieniężnej wynoszącej od 500 zł do 20000 zł.

You might be interested:  Ile Wynosi Cło Z Usa Na Samochód?

Czy torba na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości poniżej 15 mikrometrów może być w każdym przypadku bezpłatnie oferowana klientowi?

Nie. Bardzo lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego (o grubości poniżej 15 mikrometrów) możesz bezpłatnie oferować klientom wyłącznie w przypadku, gdy jest przeznaczona do pakowania żywności sprzedawanej luzem, jako ich podstawowe opakowanie, co jest związane ze względami higienicznymi.

Czy żywność posiadająca już własne opakowanie może zostać zapakowana w bardzo lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego (o grubości poniżej 15 mikrometrów) i wydana klientowi bez pobrania opłaty recyklingowej?

Nie, ponieważ nie stanowi wtedy podstawowego opakowania tej żywności.

Czy bardzo lekka torba na zakupy z tworzywa sztucznego, która nie podlega opłacie recyklingowej, może mieć grubość 15 mikrometrów?

Nie. Bardzo lekka torba na zakupy z tworzywa sztucznego jest torbą o grubości materiału poniżej 15 mikrometrów, a więc do 14 mikrometrów włącznie.

Czy prowadząc sklep z narzędziami, pakując klientowi różne drobne elementy (np. śrubki) w torebki o grubości poniżej 15 mikrometrów jest obowiązek pobrania od niego opłaty recyklingowej?

Tak. Zwolnione z opłaty są torby poniżej 15 mikrometrów tylko w przypadku pakowania żywności.

Czy pakując w sklepie produkty w woreczki z tworzywa sztucznego, tzw. woreczki strunowe (czyli bez uszu), o grubości poniżej 50 mikrometrów istnieje obowiązek pobrania opłaty recyklingowej?

Tak. Takie woreczki podlegają opłacie recyklingowej. Definicja lekkiej torby na zakupy z tworzywa sztucznego stanowi, że są to torby na zakupy, z uchwytami lub bez uchwytów, wykonane z tworzywa sztucznego, które są oferowane w jednostkach handlu detalicznego lub hurtowego.

Czy sprzedając lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego w paczkach zawierających np.1000 sztuk mam obowiązek pobrać od każdej torby opłatę recyklingową? Torby te nie będą służyć do pakowania nabywanych w moim sklepie produktów.

Nie. Torby te będą podlegać opłacie recyklingowej w chwili, gdy podmiot, który je nabył, będzie je oferował w sklepie klientom do pakowania nabywanych tam produktów.

Czy produkty żywnościowe dla zwierząt sprzedawane luzem również są brane pod uwagę jako żywność, którą można pakować w folie o gr. poniżej 15 mikrometrów za darmo?

Nie. Torby, w które pakowana jest karma i przysmaki dla zwierząt, nie spełniają definicji bardzo lekkiej torby na zakupy z tworzywa sztucznego, a zatem podlegają opłacie recyklingowej.

Czy oferując torbę mieszkańcom w ramach zbierania używanej odzieży z gospodarstw domowych mam obowiązek pobierania od nich opłaty recyklingowej?

Nie. Opłata recyklingowa jest pobierana jedynie w przypadku oferowania jej klientom do pakowania produktów nabywanych w jednostce handlu detalicznego lub hurtowego.

Czy istnieje obowiązek prowadzenia dodatkowej ewidencji sprzedanych toreb oraz sporządzania sprawozdań dla właściwych organów?

Tak. Musisz sporządzać sprawozdanie zawierające informację o liczbie nabytych i wydanych lekkich i pozostałych toreb na zakupy z tworzywa sztucznego. Sprawozdanie takie musisz w terminie do 15 marca każdego roku złożyć marszałkowi województwa właściwemu ze względu na adres prowadzenia działalności w postaci elektronicznej poprzez twoje kontro w rejestrze będącym częścią bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

 1. Pamiętaj też, że masz obowiązek prowadzić ewidencję obejmującą liczbę nabytych i wydanych lekkich i pozostałych toreb na zakupy z tworzywa sztucznego w danym roku kalendarzowym.
 2. Może być ona prowadzona w postaci papierowej albo elektronicznej i musisz przechowywać ją przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, którego informacje dotyczą.

Jeśli prowadzisz więcej niż jedną jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, ewidencje musisz prowadzić dla każdego punktu osobno

Czy opłata pobierana od klienta za lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego musi być równa opłacie recyklingowej?

Nie. Możesz ustalić dowolną cenę za torbę na zakupy z tworzywa sztucznego pod warunkiem, że w cenie tej zostanie uwzględniona opłata recyklingowa w wysokości 20 gr. Przykład: opłata przy kasie za lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego jest równa 50 gr, w tym 20 gr stanowi opłata recyklingowa (dochód budżetu państwa).

Czy prowadząc jednostkę handlową mogę uiścić opłatę recyklingową we własnym zakresie, a klientowi wydać torbę za darmo?

Nie. Prowadzący jednostkę handlową ma obowiązek pobrania opłaty recyklingowej od klienta nabywającego torbę. Jeżeli przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlową oferuje lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego bez pobierania od klientów opłaty recyklingowej, podlega administracyjnej karze pieniężnej wynoszącej od 500 zł do 20000 zł.

Co należy zrobić z pobraną opłatą recyklingową?

Opłata recyklingowa stanowi dochód budżetu państwa i zgodnie z przepisami będzie musiała zostać przekazana przez prowadzącego jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, który ją pobiera, na specjalne konto bankowe otwarte w tym celu przez marszałka województwa właściwego dla miejsca prowadzenia działalności.

 • Jaki urząd może prowadzić kontrole w zakresie opłaty recyklingowej? Kontrolę przestrzegania przepisów w zakresie obowiązku pobierania od klientów opłaty recyklingowej prowadzi inspekcja handlowa. W sprawach dotyczących opłaty recyklingowej stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.
 • Jaka jest definicja torby na zakupy z tworzywa sztucznego?

Przez torby na zakupy z tworzywa sztucznego rozumie się torby na zakupy, z uchwytami lub bez uchwytów, wykonane z tworzywa sztucznego, które są oferowane w jednostkach handlu detalicznego lub hurtowego, do których zalicza się:

 1. lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości materiału poniżej 50 mikrometrów
 2. bardzo lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości materiału poniżej 15 mikrometrów, które są wymagane ze względów higienicznych lub oferowane jako podstawowe opakowanie żywności luzem, gdy pomaga to w zapobieganiu marnowaniu żywności
 3. pozostałe torby na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości materiału równej 50 mikrometrów i większej.

Jaka jest definicja tworzywa sztucznego?

Przez tworzywo sztuczne rozumie się polimer w rozumieniu art.3 pkt.5 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 18 grudnia 2006 r., do którego mogły zostać dodane dodatki lub inne substancje i który może funkcjonować jako główny strukturalny składnik toreb na zakupy.

Jak sprowadzić auto z Niemiec bez akcyzy?

Nowy sposób na ominięcie akcyzy? W internecie nie brakuje ogłoszeń oferujących pomoc w przystosowaniu sprowadzonego samochodu do wymogów auta specjalnego. Takie pojazdy zwolnione są w Polsce z podatku akcyzowego. Czy rzeczywiście da się w ten sposób uniknąć podatku? Foto: Onet Samochody “Oferuję pomoc w uniknięciu absurdalnej opłaty akcyzowej. Zainteresowany musi dostarczyć auto do Zgorzelca Procedura trwa około 6 godzin. Jest w pełni legalna potwierdzona badaniem TUV&Dekra. Żadnych ograniczeń jeżeli chodzi o typ nadwozia (sedan, hatchback, kombi, suv, van).

 • Oszt 2,5 tys. zł.
 • Cena zawiera przystosowanie auta do wymogów, które musi spełniać pojazd specjalny niepodlegający akcyzie, przegląd niemiecki potwierdzający przystosowanie auta”.
 • Ogłoszenie o takiej treści znaleźliśmy ostatnio na jednym z serwisów aukcyjnych.
 • Pomoc ta polega na przystosowaniu sprowadzonego pojazdu do wymogów auta specjalnego.

Takie samochody zwolnione są w Polsce z podatku akcyzowego. Oferty o podobnej treści wzbudzają szczególne zainteresowanie wśród osób planujących sprowadzić do kraju drogą limuzynę z silnikiem powyżej 2 litrów. Czy aby jednak na pewno da się w ten sposób uniknąć akcyzy? Postanowiliśmy zapytać o szczegóły samego ogłoszeniodawcę.

 1. Niestety nie usłyszeliśmy od niego żadnych konkretów, oprócz zapewnień, że wszystko będzie załatwione jak należy.
 2. To że auto będzie posiadać status pojazdu specjalnego na podstawie niemieckich przepisów jeszcze o niczym nie świadczy.
 3. Aby zarejestrować taki samochód w Polsce trzeba spełnić wymogi określone w polskim prawie.

Nasze wątpliwości związane z tą kwestią ogłoszeniodawca rozwiał jednym zdaniem. – Jak pan przyjedzie z samochodem wszystko załatwimy na miejscu wraz z rejestracją pojazdu w kraju. Ważne tylko by auto posiadało hak – zapewnia nasz rozmówca. Znając nasze realia, można sobie wyobrazić, że jakiś znajomy diagnosta wypisuje w papierach, że sprowadzony pojazd spełnia wymogi auta specjalnego.

Niewykluczone, że z takim sfabrykowanym dokumentem uda się jakoś zarejestrować samochód. Urzędnicy wydziałów komunikacji nie sprawdzają naocznie pojazdów i nie weryfikują zapisów w papierach ze stanem faktycznym. Samochód specjalny, który w myśl polskich przepisów zwolniony jest z podatku akcyzowego nie przechodzi też odprawy celnej.

Przywożąc takie auto do kraju nie mamy żadnych zobowiązań wobec urzędu celnego. W przypadku tych pojazdów nie wydaje on nawet zaświadczenia o zwolnieniu z akcyzy. Nie zmienia to jednak faktu, że takie działanie jest dość ryzykowne i bezprawne. Bo jak wytłumaczymy podczas kontroli drogowej, że nasz luksusowy Mercedes zarejestrowany jest jako pojazd specjalny do przewozu np.

 • Farmaceutyków i krwi, podczas gdy w rzeczywistości nie ma z tym nic wspólnego.
 • Wróćmy jednak na chwilę do naszego ogłoszeniodawcy.
 • Drążąc temat zapytaliśmy go na jaki konkretnie pojazd specjalny zostanie przerobiony nasz samochód.
 • Tu ku naszemu zaskoczeniu nie bardzo był on w stanie określić jego rodzaj, a to tylko podważa wiarygodność tej internetowej oferty.
You might be interested:  Ile Samochód Traci Na Wartości Po Wyjeździe Z Salonu?

Polskie przepisy dość jasno mówią jakie samochody spełniają wymogi auta specjalnego. Określają też warunki techniczne jakie trzeba spełniać by zarejestrować taki samochód. Na pewno nie ograniczają się one do zamontowania haka. Pojazdem specjalnym jest np.

Jaki podatek od auta z Niemiec?

Ile wynosi akcyza za samochód? – To, ile będzie trzeba zapłacić akcyzy za samochód, zależy od pojemności silnika. Dla aut osobowych o pojemności silnika powyżej 2000 cm3 jest to 18,6 proc. podstawy opodatkowania, a w przypadku pozostałych samochodów – 3,1 proc. Ową podstawą opodatkowania jest wartość pojazdu, Jeśli kupisz auto, które warte jest 10 tys. zł, to zapłacisz:

1860 zł – przy pojemności silnika powyżej 2000 cm 3, 310 zł – przy pojemności silnika do 2000 cm 3,

Od 1 stycznia 2020 roku obowiązuje o 50 proc. niższa akcyza za auta z napędem hybrydowym. Wynosi ona – 9,3 i 1,55 proc, w zależności od pojemności silnika.

Kto płaci akcyzę za auto z Niemiec?

Opłata celna za samochód Sprowadzając samochód z zagranicy, musimy dopełnić kilku formalności, które pozwolą nam użytkować pojazd na terenie kraju. Jedną z opłat, którą musimy ponieść, jest akcyza. Jej wysokość uzależniona jest od ceny samochodu i pojemności silnika.

Jakie jeszcze opłaty czekają na nas po zakupie samochodu poza UE? Samochody sprowadzane z zagranicy wciąż są warte swojej ceny. Zanim jednak zdecydujemy się na wizytę u sąsiadów, aby kupić auto, warto zgromadzić na ten cel odpowiedni kapitał. Kto płaci akcyzę za sprowadzony samochód? Choć samochody używane nie są drogie, często bierzemy na nie pożyczki.

Te oparte o minimum formalności dostępne są np.w, Osoby decydujące się na sprowadzenie samochodu muszą pamiętać, że to w ich obowiązku leży zapłata akcyzy za pojazd. Opłata celna naliczana jest podczas pierwszej rejestracji samochodu na terenie Polski.

– gdy importujemy samochód;– nabywamy go wewnątrzwspólnotowo (auto transportowane jest z terytorium innego państwa członkowskiego UE na teren Polski);– sprzedajemy pojazd, który nie został dotąd zarejestrowany w Polsce.

Akcyza na samochody nie obejmuje wyłącznie osób fizycznych kupujących dla siebie auto za granicą. Podatek muszą zapłacić również komisy, salony sprzedaży bezpośredniej czy handlarze sprowadzający pojazd w celu sprzedania go w kraju. Przepisy te reguluje art.100 ust.1 ustawy z 6 grudnia 2008 roku o podatku akcyzowym (Dz.U.

 • Z 2009 r. Nr 3, poz.11, z późn. zm.).
 • Ile wynosi i od czego zależy opłata celna za auto? To, ile wyniesie nas akcyza za samochód, zależy od dwóch istotnych czynników: ceny samochodu i pojemności silnika.
 • Obowiązują dwie stawki: dla samochodów z pojemnością silnika do 2 000 cm3 – akcyza wynosi 3,1 proc.
 • Wartości pojazdu, a dla samochodów z pojemnością silnika powyżej 2 000 cm3 – opłata akcyzowa wynosi 18,6 proc.

wartości auta. Sprowadzając pojazd z zagranicy z dużym silnikiem ściągamy na siebie jednocześnie obowiązek dokonania wysokiej zapłaty. Często opłata celna stanowi jeden z większych kosztów, które musimy ponieść, kupując auto. Stąd sprzedawcy celowo zaniżają wartość pojazdu w umowie, aby zagwarantować kupcowi niższe opłaty.

Nie jest to jednak dobra praktyka, gdyż celnicy mogą zweryfikować wartość pojazdu nawet do pięciu lat od zapłaty akcyzy. Nieetyczne zachowanie spotka się z nieprzyjemnymi konsekwencjami, np. wysoką karą grzywny. Opłata celna za samochód z Niemiec – gdzie zapłacić akcyzę? Opłata celna za samochód z Niemiec czy innego kraju członkowskiego UE musi zostać opłacona w odpowiednim urzędzie.

W przypadku akcyzy na samochody był to do niedawna Urząd Celny. W 2017 roku Ministerstwo Finansów zaproponowało specjalny wzór, który miał pomóc wyliczyć wartość akcyzy, uwzględniając kilka grup pojemności samochodów. Kluczowe we wzorze było podanie grupy wiekowej samochodu.

 1. Wzór nie został jednak zaakceptowany.
 2. Wraz z 2017 rokiem weszła jednak w życie inna zmiana.
 3. Opłatę celną za samochód uiszcza się obecnie w Urzędzie Skarbowym, a nie Celnym.
 4. Akcyzę zapłacimy: osobiście w urzędzie na podstawie deklaracji podatkowej AKC-U/S (musimy pamiętać, że mamy na to tylko 30 dni i nie możemy przekroczyć terminu rejestracji pojazdu) lub elektronicznie za pomocą płatności internetowych lub Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych.

Jakie są opłaty za sprowadzone auto? Kupno samochodu wiąże się z dodatkowymi opłatami. Trzeba je uiścić na każdym z etapów formalnego przygotowania auta do jazdy. Pierwszą rzeczą, o której musimy pamiętać, jest zapłata akcyzy. Wartość podatku liczona jest od wartości pojazdu wpisanej w umowie lub fakturze zakupu.

 • Co ważne, nie trzeba przekazywać samochodu urzędnikom, aby dokonać jego wyceny.
 • Dokument, który potwierdzi zapłatę podatku odbierzemy po okazaniu potwierdzenia płatności lub na podstawie pełnomocnictwa.
 • To nie koniec opłat.
 • Urząd Skarbowy będzie wymagał od nas wniesienia opłaty skarbowej.
 • Jeśli samochód pochodzi z UE, musimy jedynie uzyskać zaświadczenie VAT 25 o zwolnieniu z zapłaty podatku VAT.

Opłata skarbowa wynosi 160 zł. Pojazd sprowadzony z zagranicy musi przejść przegląd techniczny. Pamiętajmy o tym, że diagnosta najpierw sprawdzi nasze dokumenty i pobierze opłatę, dopiero później sprawdzi stan samochodu. W razie usterki pieniądze nie zostaną zwrócone.

 • Oszt przeglądu auta osobowego do 3,5 tony wynosi 98 zł.
 • Za analizę formy pojazdu z instalacją gazową zapłacimy 162 zł.
 • Jeśli samochód zostanie dopuszczony do ruchu, pozostanie nam tylko zarejestrować pojazd.
 • Zrobimy to w odpowiedniej jednostce urzędu miasta lub starostwa powiatowego.
 • Opłaty, które będziemy musieli ponieść w związku z dokończeniem formalności, to: dokonanie opłaty recyklingowej – 500 zł i rejestracja pojazdu – 256 zł.

Za tłumaczenie dokumentów pojazdu zapłacimy ok.200 zł. Znaczki skarbowe i pełnomocnictwa będą nas kosztowały ok.30 zł. Zanim zdecydujemy się więc na sprowadzenie pojazdu z zagranicy, uzupełnijmy nasz domowy budżet o dodatkowe środki finansowe. : Opłata celna za samochód

Ile kosztuje cło z Niemiec?

105 ustawy o podatku akcyzowym. Są uzależnione od pojemności silnika auta i wynoszą: 3,1% wartości pojazdu w przypadku samochodów z silnikiem o pojemności do 2000 cm3, 18,6% wartości pojazdu w przypadku pojazdów z silnikiem powyżej 2000 cm3.

Ile kosztuje akcyza za auto z Niemiec?

Opłaty za auto z Niemiec – jaką kwotę trzeba uregulować w urzędzie? – Po przyjeździe do Polski trzeba zmierzyć się z kolejnymi formalnościami. Najpierw należy uregulować akcyzę w Urzędzie Celnym. Wynosi ona 3,1% dla aut z silnikiem o pojemności do 2000 ccm lub 18,6% dla większych.

You might be interested:  Na Jakie Konto Akcyza Za Samochód?

Jak widać, koszt rejestracji samochodu osobowego z Niemiec z mocnym silnikiem będzie stosunkowo duży. To samo dotyczy aut dostawczych i ciężarowych. Od razu warto też przetłumaczyć dokumenty (koszt to ok.200 zł) i wykonać przegląd techniczny (ok.100 zł). Przyspieszy to rejestrację, na którą ma się tylko 30 dni.

Spóźnialscy muszą zapłacić karę w wysokości od 200 do nawet 1000 zł! Wyrobienie tablic i dowodu rejestracyjnego w przypadku auta z Niemiec kosztuje 256 zł. Kupując auto, warto od razu zapoznać się z zasadami, jak wygląda przepisanie ubezpieczenia OC,

Kto jest zwolniony z opłaty produktowej?

Zwolnienie z opłat – Istnieje możliwość zwolnienia z opłaty produktowej i opłaty na publiczne kampanie edukacyjne. Kluczowe regulacje znajdziemy w art.6 oraz 7 ustawy o gospodarce opakowaniami. W świetle tych przepisów, przedsiębiorcy, którzy wprowadzili w danym roku kalendarzowym produkty w opakowaniach o łącznej masie nieprzekraczającej 1 tony mogą nie wnosić ww.

opłat. Limit 1 tony dotyczy wszystkich rodzajów opakowań łącznie. A zatem, w sytuacji gdy korzystasz z kartonów, foli stretch, folii bąbelkowej oraz taśm, to sumujesz wszystkie pozycje i określasz czy przekroczyłeś próg pomocy. Skorzystanie z pomocy nie jest jednak bezwarunkowe. Należy spełnić określone w ustawie warunki.

Zgodnie z art.7 zwolnienie ma zastosowanie jeśli:

 1. przedsiębiorca złoży marszałkowi województwa w terminie do dnia 15 marca każdego roku :
  • zaświadczenia lub oświadczenie o pomocy de minimis w zakresie, o którym mowa w art.37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (ustawa o pomocy publicznej),
  • informacje, których zakres został określony w przepisach wydanych na podstawie art.37 ust.2a ustawy o pomocy publicznej;
 2. spełnione są dla przedsiębiorcy warunki dopuszczalności pomocy de minimis określone w obowiązujących przepisach prawa Unii Europejskiej w zakresie pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie.

Jak widzimy trzeba spełnić kilka podstawowych warunków, żeby móc ubiegać się o pomoc de minimi s. Pierwszym z nim jest złożenie kompletnej dokumentacji przed upływem ustawowego terminu, czyli nie później niż 15 marca danego roku. Jeśli przegapimy to okienko, to o następnej pomocy będziemy mogli pomyśleć dopiero za rok. Kto Płaci Recykling Za Sprowadzony Samochód Umiejętność poruszania się po przepisach ustawy o gospodarce opakowaniami można porównać do slalomu narciarskiego

Kto powinien płacić opłatę produktową?

Kto i kiedy płaci opłatę recyklingową i produktową

Zobacz też:

Przedsiębiorcy, którzy wprowadzają do obrotu produkty w opakowaniach lub opakowania w Polsce podlegają pod obowiązki wprowadzającego. Jednym z tych obowiązków jest zapewnienie ustawowych poziomów recyklingu i odzysku opakowań – jeśli przedsiębiorca nie zrealizuje tego obowiązku, ponosi opłatę produktową.

Kto płaci opłatę recyklingową za reklamówki?

Co to jest opłata recyklingowa? – Opłata recyklingowa to opłata, którą rozlicza każdy przedsiębiorca, który prowadzi jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której oferuje swoim klientom torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do pakowania produktów.

 1. Opłaty recyklingowej nie pobiera się od nabywającego bardzo lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego pod warunkiem, że służy ona do bezpośredniego pakowania żywnośc i.
 2. Opłata recyklingowa to w dużym uproszczeniu należność, którą Ty jako przedsiębiorca ponosisz z tytułu oferowania klientom reklamówek i woreczków foliowych na zakupy.

Opłatę recyklingową doliczasz do każdej reklamówki, którą klient nabywa w Twoim sklepie.

Kto płaci opłatę recyklingową za reklamówki?

Co to jest opłata recyklingowa? – Opłata recyklingowa to opłata, którą rozlicza każdy przedsiębiorca, który prowadzi jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której oferuje swoim klientom torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do pakowania produktów.

 1. Opłaty recyklingowej nie pobiera się od nabywającego bardzo lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego pod warunkiem, że służy ona do bezpośredniego pakowania żywnośc i.
 2. Opłata recyklingowa to w dużym uproszczeniu należność, którą Ty jako przedsiębiorca ponosisz z tytułu oferowania klientom reklamówek i woreczków foliowych na zakupy.

Opłatę recyklingową doliczasz do każdej reklamówki, którą klient nabywa w Twoim sklepie.

Czy torby papierowe podlegają opłacie recyklingowej?

Torby papierowe a opłata recyklingowa – Torby papierowe nie podlegają opłacie recyklingowej, ponieważ są wykonane z materiału naturalnego biodegradowalnego. Bardzo często produkowane są też z makulatury – mamy zatem do czynienia ze stu procentowym recyklingiem.

Natomiast opłacie recyklingowej podlegają tylko i wyłącznie torby wykonane z tworzyw sztucznych czyli polimerów. Oczywiście każdy sztuczny dodatek w składzie torby papierowej sprawi, że będzie ona podlegała wyżej wymienionej opłacie, natomiast nie wszystkie torby papierowe – które często mają specjalne nadruki (np.

logo danej firmy) i służą jako reklama, muszą od razu podlegać płatności recyklingowej, ponieważ mogła ona zostać wykonana tylko z ekologicznych środków.

Jaka opłata za reklamówki?

Opłata recyklingowa a podatek VAT – Co do zasady przepisy nie nakładają na podatników obowiązku wykazywania na wystawianych fakturach osobnej pozycji w postaci opłaty recyklingowej. Analogicznie, w przypadku, przedsiębiorcy nie muszą umieszczać na paragonie fiskalnym informacji o opłacie recyklingowej.

Jeżeli natomiast opłatę recyklingową musi opłacać czynny podatnik VAT, na fakturze lub paragonie fiskalnym powinna znaleźć się pozycja dotycząca liczby przekazanych klientowi toreb z tworzywa sztucznego innych niż bardzo lekkie torby. Zgodnie z art.29a ust.1 ustawy o VAT podstawą opodatkowania jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą przedsiębiorca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od klienta, włącznie z dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze, które mają bezpośredni wpływ na cenę dostarczanych towarów lub świadczonych usług przez podatnika.

Oznacza to, że podatnik, który pobierze od klienta opłatę 20 groszy za przekazanie reklamówki, musi ją dodatkowo opodatkować podatkiem VAT (23%), przychód ten stanowi bowiem podstawę opodatkowania. W efekcie klient za 1 sztukę reklamówki foliowej zapłaci 25 groszy brutto (20 groszy netto + 5 groszy podatku VAT).

 1. W myśl art.29a ust.6 pkt 1 ustawy o VAT do podstawy opodatkowania wlicza się kwotę podatków, cła, opłat i innych należności o podobnym charakterze z wyjątkiem podatku VAT.
 2. Oznacza to, że opłata recyklingowa powiększa podstawę opodatkowania, od której podatnik ma obowiązek naliczenia podatku VAT.
 3. Podatek VAT od opłaty recyklingowej musi być naliczany „na bieżąco”, ponieważ pomimo obowiązku uiszczenia opłaty recyklingowej po zakończonym roku kalendarzowym jest on płacony za okresy miesięczne lub kwartalne (w zależności od składanej deklaracji VAT).

Przykład 4. Pan Jan będący czynnym podatnikiem VAT zakupił 1000 sztuk reklamówek foliowych po 10 groszy netto za sztukę. Od 1 stycznia 2021 roku pobiera opłatę 50 groszy netto za każdą reklamówkę (w tym 20 groszy opłaty recyklingowej). W styczniu 2021 roku pan Jan sprzedał wszystkie reklamówki.

 • W jaki sposób powinien rozliczyć podatek VAT i opłatę recyklingową od sprzedanych reklamówek? Kupując 1000 sztuk reklamówek po 10 groszy netto za sztukę, pan Jan zapłacił kwotę 123 zł brutto (100 zł netto, 23 zł VAT).
 • Sprzedając 1000 sztuk reklamówek po 50 groszy netto za sztukę, otrzymał kwotę 615 zł brutto (500 zł netto, 115 zł VAT).

W związku z tym, że opłata recyklingowa powiększa podstawę opodatkowania, pan Jan musi wykazać w pliku JPK_V7 za styczeń 2021 roku podatek VAT należny w kwocie 115 zł i naliczony w kwocie 23 zł. Opłata recyklingowa, która musi zostać uiszczona w terminie do 15 kwietnia 2021 roku, wynosi 200 zł (1000 sztuk x 20 groszy).

Related Post