Auto Blog-Pomóc drogowa Nowości samochodowe Sprzedałem Samochód Co Z Ubezpieczeniem Oc?

Sprzedałem Samochód Co Z Ubezpieczeniem Oc?

0 Comments

Sprzedałem Samochód Co Z Ubezpieczeniem Oc
Zgodnie z prawem jako sprzedawca samochodu musisz przekazać nowemu posiadaczowi pojazdu polisę OC. Można powiedzieć, że nabywca kupuje pojazd wraz z ubezpieczeniem OC. Masz obowiązek w terminie 14 dni od dnia przeniesienia prawa własności pojazdu poinformować o tym fakcie swojego ubezpieczyciela.

Co się dzieje z ubezpieczeniem po sprzedaży auta?

Kupiłem samochód – co z OC? – Jednym z obowiązków sprzedającego samochód jest przekazanie nowemu właścicielowi dokumentów potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia OC. Jednak to nie koniec formalności. O zbyciu pojazdu należy także poinformować towarzystwo, w którym mieliśmy zakupioną polisę OC.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, na nabywcę auta przechodzą prawa i obowiązki wynikające z umowy ubezpieczenia OC, jaką zawarł poprzedni właściciel. Polisa ulegnie rozwiązaniu wraz z upływem okresu, na który została zawarta, chyba że nowy posiadacz pojazdu wypowie umowę wcześniej. To kupujący sam decyduje, czy będzie kontynuował polisę OC w tym samym towarzystwie, czy skorzysta z innej oferty.

Sprzedający natomiast ma obowiązek poinformować ubezpieczyciela o sprzedaży auta objętego polisą OC, Częstą przyczyną przerwy w OC jest wygaśnięcie ochrony ubezpieczeniowej przekazanej nowemu właścicielowi przez sprzedającego. Pamiętaj, że ubezpieczenie samochodu po zakupie, tj.

po przeniesieniu prawa własności, będzie dalej obowiązywać, ale wyłącznie do dnia zakończenia umowy. Jeśli chcesz kontynuować współpracę z tym samym towarzystwem ubezpieczeniowym, to złóż wniosek i zawrzyj nową umowę ubezpieczenia. Pamiętaj również o tym, że po przeniesieniu prawa własności do pojazdu zakład ubezpieczeń może dokonać rekalkulacji składki.

Dlaczego? Możliwe, że sprzedający pojazd był doświadczonym kierowcą, od lat jeździł bezszkodowo, a nabywcą jest młoda osoba, która kupiła swój pierwszy pojazd. W takim przypadku koszt ochrony ubezpieczeniowej dla nowego posiadacza może być zdecydowanie wyższy.

Iedy zakład ubezpieczeń dokona rekalkulacji? Może tego w ogóle nie zrobić, a może o tym zdecydować nawet po kilku miesiącach od otrzymania informacji o przeniesieniu prawa własności do pojazdu. Jeśli zatem korzystasz z polisy OC przekazanej przy sprzedaży samochodu, to zwróć się sam do towarzystwa ubezpieczeniowego o rekalkulację.

Jeżeli okaże się, że propozycja nie będzie dla Ciebie satysfakcjonująca, to wówczas wypowiesz umowę, a pokryjesz jedynie koszt ewentualnej niedopłaty za wykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej.

Jak wypowiedzieć ubezpieczenie OC po sprzedaży?

Sprzedaż pojazdu za granicę – Jeśli kupującym jest obcokrajowiec warto jest zadbać o wyrejestrowanie pojazdu. W tym celu należy udać się do wydziału komunikacji wraz z nabywcą auta, umową potwierdzającą sprzedaż samochodu, tablicami rejestracyjnymi i kartą pojazdu (o ile takowa była wydana).

You might be interested:  Jak Zarejestrować Samochód Sprowadzony Z Niemiec?

Sprzedając samochód masz obowiązek przekazania nabywcy polisy OC. Nie możesz wypowiedzieć umowy OC sprzedawanego pojazdu. W ciągu 14 dni od daty sprzedaży masz obowiązek poinformowania swojego ubezpieczyciela o fakcie zmiany właściciela. Za szkody powstałe po dniu przeniesienia prawa własności odpowiada nabywca pojazdu.

← Wypowiedzenie OC przez e-mail – czy to możliwe? Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia a zwrot składki →

Czy OC przechodzi na nowego właściciela 2022?

Przepisy stanowią, że w momencie sprzedaży samochodu polisa OC przechodzi automatycznie na nowego właściciela. Obowiązkiem sprzedawcy jest jednak poinformowanie towarzystwa ubezpieczeniowego o zbyciu auta. Jest to bardzo ważne, ponieważ zbywca auta od momentu jego sprzedaży nie powinien już opłacać rocznej składki OC.

Jak odzyskać pieniądze z polisy OC po sprzedaży auta?

Jak w praktyce wygląda zwrot ubezpieczenia OC po sprzedaży pojazdu? –

 • Zbywca samochodu ma obowiązek zgłoszenia sprzedaży do ubezpieczyciela w ciągu 14 dni od transakcji (tutaj dowiesz się więcej na temat obowiązków stron podczas kupna/sprzedaży auta ).
 • Jeśli nabywca auta wypowie polisę OC, ubezpieczyciel zwróci poprzedniemu właścicielowi niewykorzystaną składkę w ciągu 14 dni od rozwiązania umowy.
 • Towarzystwo nie może żądać od zbywcy auta żadnych dodatkowych oświadczeń czy składania wniosku.
 • Jeśli ubezpieczyciel chce poprosić o wskazanie najbardziej dogodnej dla klienta formy zwrotu pieniędzy (np. przelewu na konto) lub potrzebuje potwierdzić jego adres, powinien skontaktować się z nim, poinformować o wypowiedzeniu umowy przez nabywcę pojazdu i wskazać kwotę należną do zwrotu.

Uwaga! Jeśli zbywca auta kupił OC na raty i nie opłacił całej polisy, przysługuje mu tylko zwrot uregulowanej składki. Przykład : Umowa OC obowiązywała od 1 stycznia do 31 grudnia. Klient towarzystwa ubezpieczeniowego skorzystał ze sprzedaży ratalnej i dokonał tylko jednej wpłaty za okres od 1 stycznia do 30 czerwca.1 marca sprzedał samochód.

 1. Nabywca pojazdu wypowiedział umowę OC z dniem 30 czerwca.
 2. Zbywca pojazdu nie otrzyma więc zwrotu z ubezpieczenia OC, ponieważ nowy właściciel wykorzystał cały okres ochrony, opłacony przez zbywcę.
 3. Z praktycznie taką samą formą rozliczenia składki z ubezpieczenia OC spotkają się posiadacze pojazdów, którzy zawarli umowę OC, a następnie przekazali samochód prawnemu właścicielowi (np.

leasingodawcy, spadkobiercy). Będą oni mogli odzyskać część zapłaconych za OC pieniędzy tylko wtedy, gdy właściciel auta wypowie polisę. Kupiłeś używany samochód i zamierzasz wypowiedzieć polisę OC zbywcy pojazdu? Skorzystaj z naszego kalkulatora OC AC i porównaj ceny polis w kilkunastu towarzystwach ubezpieczeniowych.

Czy muszę wypowiedzieć umowę OC poprzedniego właściciela?

Co warto wiedzieć? –

 1. Jeśli zamierzamy zakupić ubezpieczenie OC w innym towarzystwie, musimy pamiętać o konieczności złożenia wypowiedzenia umowy u dotychczasowego ubezpieczyciela co najmniej na jeden dzień przed jej wygaśnięciem.
 2. Pamiętajmy, że datą złożenia wypowiedzenia OC jest dzień nadania listu poleconego, wysłania dokumentu do ubezpieczyciela drogą elektroniczną (np. na wskazany adres e-mail lub za pomocą formularza internetowego), bądź złożenia pisma u agenta współpracującego z towarzystwem.
 3. Jeśli nie chcemy kontynuować polisy przejętej od zbywcy pojazdu, należy złożyć pisemne wypowiedzenie ubezpieczenia OC. Możemy to zrobić do końca trwania umowy z ubezpieczycielem poprzedniego właściciela auta.
 4. Ubezpieczyciel może domagać się od nas opłacenia części składki za okres ochrony pojazdu w przypadku automatycznie wznowionego OC, a także braku złożenia pisemnego wypowiedzenia polisy otrzymanej od zbywcy samochodu.
You might be interested:  Co To Znaczy Samochód Po Lifcie?

Ile czasu na przepisanie OC po kupnie samochodu?

Czas na przepisanie OC po zakupie auta – Przepisanie ubezpieczenia samochodu na nowego nabywcę leży w interesie sprzedającego i zalicza się do jego obowiązków. Zbywca auta musi pisemnie poinformować swoje towarzystwo ubezpieczeniowe o fakcie sprzedaży samochodu.

Ma na to 14 dni od zawarcia umowy sprzedaży. Niedopełnienie tej formalności może przynieść zbywcy wiele przykrych konsekwencji finansowych. Ubezpieczyciel może bowiem obciążyć go koniecznością opłacenia składki na OC za okres od sprzedaży samochodu do momentu poinformowania towarzystwa o fakcie zbycia pojazdu.

Należy mieć świadomość, że w tym czasie sprzedający wraz z nabywcą samochodu ponoszą solidarną odpowiedzialność za nieuregulowane należności.

Jak poinformować ubezpieczyciela o zmianie właściciela pojazdu?

Jak już wspomnieliśmy, OC danego samochodu przechodzi na jego nabywcę już w momencie kupienia auta. Obowiązek przepisania polisy OC na nowego właściciela leży po stronie sprzedającego i ma on 14 dni na dopełnienie wszelkich formalności.

Czy ubezpieczenie przechodzi na nowego właściciela?

Kiedy ubezpieczenie samochodu przechodzi na nabywcę? – Po sprzedaży pojazdu ubezpieczenie OC przechodzi na nowego właściciela w sposób automatyczny, bez konieczności umieszczania w umowie kupna-sprzedaży dodatkowych zapisów. W gestii zbywcy jest przekazanie kupującemu polisy, bez względu na to, jak długo jeszcze obowiązuje dana ochrona.

 1. To do nowego właściciela pojazdu należy decyzja o tym, czy skorzysta z dotychczasowej polisy.
 2. Może z niej zrezygnować w każdym momencie jej trwania.
 3. Iedyś przepisy dawały na to zaledwie 30 dni od przekazania prawa własności, ale obecnie nie ma ograniczeń czasowych w tym zakresie.
 4. Jeśli nabywca wypowie umowę ubezpieczeniową, jaką zawarł zbywca, ten ostatni otrzyma zwrot składki za niewykorzystany okres ochrony.

Co istotne,, jaką otrzymuje kupujący samochód po podpisaniu umowy nigdy nie przedłuża się automatycznie na kolejny rok. Trzeba o tym pamiętać, by nie powstała przerwa w ochronie ubezpieczeniowej, co mogłoby drogo kosztować właściciela. Kara finansowa za brak OC nakładana jest przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, a jej wysokość uzależniona jest od długości trwania przerwy i typu ubezpieczanego pojazdu.

Podstawą do określenia wysokości kary za przerwę w ubezpieczeniu OC pojazdu jest wysokość minimalnego wynagrodzenie za pracę w danym roku, długość przerwy w ochronie oraz rodzaj pojazdu. W przypadku samochodów osobowych konsekwencja finansowa odpowiada dwukrotności najniższego wynagrodzenia za pracę.

You might be interested:  Na Co Uważać Kupując Używany Samochód?

Właściciele samochodów ciężarowych, ciągników samochodowych i autobusów płacą równowartość trzykrotności minimalnej pensji, a pozostałych pojazdów – równowartość 1/3.

Kto płaci drugą ratę OC po sprzedaży samochodu?

1, że masz 14 dni na poinformowanie ubezpieczyciela o sprzedaży samochodu. Jeśli w tym terminie dopełnisz wszystkich formalności (zwykle wystarczy pisemne zawiadomienie do ubezpieczyciela o sprzedaży pojazdu), to obowiązek uiszczenia kolejnej raty za OC przejdzie na nabywcę samochodu.

Czy kupujący samochód musi wypowiedzieć umowę ubezpieczenia?

Ubezpieczenie OC – czy przechodzi na kupującego samochód? – Zgodnie z zapisami ustawy, kupujący samochód może, ale nie musi kontynuować umowy OC zawartej przez poprzedniego właściciela. Ma prawo wypowiedzieć umowę w dowolnym momencie, przed końcem obowiązującej ochrony lub wykorzystać ją do ostatniego dnia obowiązywania polisy.

Czy po sprzedaży samochodu trzeba powiadomić ubezpieczyciela o?

Zgodnie z prawem jako sprzedawca samochodu musisz przekazać nowemu posiadaczowi pojazdu polisę OC. Można powiedzieć, że nabywca kupuje pojazd wraz z ubezpieczeniem OC. Masz obowiązek w terminie 14 dni od dnia przeniesienia prawa własności pojazdu poinformować o tym fakcie swojego ubezpieczyciela.

Czy ubezpieczenie przechodzi na nowego właściciela?

Kiedy ubezpieczenie samochodu przechodzi na nabywcę? – Po sprzedaży pojazdu ubezpieczenie OC przechodzi na nowego właściciela w sposób automatyczny, bez konieczności umieszczania w umowie kupna-sprzedaży dodatkowych zapisów. W gestii zbywcy jest przekazanie kupującemu polisy, bez względu na to, jak długo jeszcze obowiązuje dana ochrona.

 • To do nowego właściciela pojazdu należy decyzja o tym, czy skorzysta z dotychczasowej polisy.
 • Może z niej zrezygnować w każdym momencie jej trwania.
 • Iedyś przepisy dawały na to zaledwie 30 dni od przekazania prawa własności, ale obecnie nie ma ograniczeń czasowych w tym zakresie.
 • Jeśli nabywca wypowie umowę ubezpieczeniową, jaką zawarł zbywca, ten ostatni otrzyma zwrot składki za niewykorzystany okres ochrony.

Co istotne,, jaką otrzymuje kupujący samochód po podpisaniu umowy nigdy nie przedłuża się automatycznie na kolejny rok. Trzeba o tym pamiętać, by nie powstała przerwa w ochronie ubezpieczeniowej, co mogłoby drogo kosztować właściciela. Kara finansowa za brak OC nakładana jest przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, a jej wysokość uzależniona jest od długości trwania przerwy i typu ubezpieczanego pojazdu.

 1. Podstawą do określenia wysokości kary za przerwę w ubezpieczeniu OC pojazdu jest wysokość minimalnego wynagrodzenie za pracę w danym roku, długość przerwy w ochronie oraz rodzaj pojazdu.
 2. W przypadku samochodów osobowych konsekwencja finansowa odpowiada dwukrotności najniższego wynagrodzenia za pracę.

Właściciele samochodów ciężarowych, ciągników samochodowych i autobusów płacą równowartość trzykrotności minimalnej pensji, a pozostałych pojazdów – równowartość 1/3.

Czy kupujący samochód musi wypowiedzieć umowę ubezpieczenia?

Ubezpieczenie OC – czy przechodzi na kupującego samochód? – Zgodnie z zapisami ustawy, kupujący samochód może, ale nie musi kontynuować umowy OC zawartej przez poprzedniego właściciela. Ma prawo wypowiedzieć umowę w dowolnym momencie, przed końcem obowiązującej ochrony lub wykorzystać ją do ostatniego dnia obowiązywania polisy.

Related Post