Auto Blog-Pomóc drogowa Nowości samochodowe Ulga Rehabilitacyjna 2020 Samochód Gdzie Wpisać W Pit?

Ulga Rehabilitacyjna 2020 Samochód Gdzie Wpisać W Pit?

0 Comments

Ulga Rehabilitacyjna 2020 Samochód Gdzie Wpisać W Pit

 • Ulga rehabilitacyjna na samochód przysługuje osobie mającej status osoby niepełnosprawnej i osobie mającej na utrzymaniu taką osobę.
 • W 2022 r. ulga rehabilitacyjna na samochód wynosi 2280 zł. Taką kwotę osoby niepełnosprawne lub ich opiekunowie mogą odliczyć w zeznaniu podatkowym PIT za 2021 r.
 • Do ulgi rehabilitacyjnej na samochód zalicza się wydatki na utrzymanie pojazdu. To m.in. kwoty przeznaczone na zakup paliwa czy ubezpieczenie OC,
 • W przypadku ulgi rehabilitacyjnej na auto nie jest konieczne udokumentowanie wydatków. W razie kontroli wystarczy złożyć oświadczenie.
 • Skorzystanie z ulgi rehabilitacyjnej na auto nie jest uzależnione od posiadania prawa jazdy. Osoba niepełnosprawna musi być właścicielem lub współwłaścicielem auta.
 • Ulgę rehabilitacyjną na samochód rozlicza się w rozliczeniu rocznym PIT. W tym celu należy wypełnić załącznik PIT/O.

Jesteś osobą z niepełnosprawnością lub masz na utrzymaniu taką osobę? Możesz skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej na samochód. Ulgę rozlicza się w zeznaniu podatkowym PIT. Dowiedz się, ile wynosi ulga rehabilitacyjna za 2021 rok. Poniżej znajdziesz też odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, które dotyczą ulgi rehabilitacyjnej na auto.

Czy można odliczyć ulgę rehabilitacyjna nie mając samochodu?

Ulga rehabilitacyjna na samochód – czy prawo jazdy jest niezbędne? – Nie. Jeżeli jesteś osobą niepełnosprawną, nie musisz mieć prawa jazdy, aby skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej na auto. Aby móc dokonać odliczeń, musisz jedynie:

 • mieć status osoby niepełnosprawnej,
 • być właścicielem lub współwłaścicielem auta osobowego.

Samochód prowadzić może m.in. Twój współmałżonek lub osoba, która pomaga Ci w codziennych czynnościach.

Jak rozliczyć PIT z ulgę rehabilitacyjna?

Sposób odliczenia ulgi rehabilitacyjnej – Wydatki na cele rehabilitacyjne możesz odliczyć w roku podatkowym, w którym zostały poniesione. Co do zasady odliczeniu mogą podlegać wydatki poniesione od daty uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności, chyba że w orzeczeniu tym znajduje się informacja, że niepełnosprawność datowana jest wcześniej niż data wydania orzeczenia.

 • dochodu – w przypadku, gdy opodatkowujesz się według skali podatkowej i uzyskujesz dochody z umowy o pracę, umowy zlecenia lub działalności gospodarczej. Stosownych odliczeń dokonasz w zeznaniu podatkowym PIT-37 lub w deklaracji PIT-36.
 • przychodu – w przypadku opodatkowania się przez Ciebie zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych (w tym uzyskujesz przychody z najmu prywatnego bądź z działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem ewidencjonowanym). Odliczeń w tym przypadku dokonasz w zeznaniu podatkowym PIT-28.

Dodatkowo jesteś zobowiązany do dołączenia do swojego zeznania podatkowego załącznika PIT-0, gdzie wykażesz poniesione wydatki. Jeżeli jesteś uprawniony do ulgi rehabilitacyjnej, a prowadzisz działalność gospodarczą i/lub osiągasz przychody z najmu – to możesz odliczać ulgę już na etapie ustalania zaliczek na podatek dochodowy lub przy obliczaniu ryczałtu. W pozostałych przypadkach, gdy dochody są opodatkowane według skali podatkowej (np. z emerytury/renty, umów zlecenia i o dzieło) możesz skorzystać z odliczenia dopiero po zakończeniu roku, w składanym przez Ciebie zeznaniu podatkowym. Kliknij i rozlicz każdą ulgę w PIT 2023 w Programie PIT Format >>

Ile wynosi ulga rehabilitacyjna na samochód?

Jak odliczyć ulgę rehabilitacyjną na samochód? – Koszty poniesione na samochód zalicza się do kategorii wydatków limitowanych. Z tego powodu można odliczyć maksymalnie kwotę 2 280 00 zł, natomiast wystarczy złożyć tylko oświadczenie o poniesionych wydatkach.

You might be interested:  Kto Jest Zwolniony Z Akcyzy Na Samochód?

Czy ulga rehabilitacyjna musi być udokumentowana?

Zasadniczo wysokość wydatków na cele rehabilitacyjne ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie (art.26 ust.7c ustawy o PIT). Dokumentem tym może być dowód, z którego wynikać będzie kto, kiedy, w jakiej kwocie i jakiego rodzaju wydatek poniósł.

Ulga rehabilitacyjna w PIT 2014 / 2015 Dowodem tym może być zarówno faktura VAT, jak i inne dowody – rachunki, umowy, dowody przekazania pieniędzy – przelewy, pokwitowania. Niektórych wydatków nie trzeba jednak dokumentować. Nie trzeba dokumentować wydatków związanych z: 1. opłaceniem przewodników osób niewidomych zaliczonych do I grupy inwalidztwa lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa – tu odliczyć można od dochodu nie więcej niż 2.280 zł (art.26 ust.7a pkt 7 ustawy o PIT).; Jednak w tym przypadku poniesienie wydatku musi być faktem – na żądanie urzędu skarbowego podatnik powinien móc uprawdopodobnić, że taki wydatek został poniesiony, np.

poprzez wskazanie osoby przewodnika, któremu należność wręczył. Warto też wskazać, że osoba niewidoma, nie może korzystać z wymienionej ulgi podwójnie, tzn. raz jako osoba niewidoma, a raz jako osoba z niepełnosprawnością narządu ruchu. W sytuacji, gdy podatnik wskaże, że jego przewodnikiem jest małżonek – nie może skorzystać z ulgi, gdy między małżonkami istnieje wspólność majątkowa.

 1. Opłacenie przewodnika dziecka niewidomego (małoletniego) – nie korzysta z ulgi.
 2. Ulga obejmuje osoby mające I lub II grupę, a dziecko do lat 16 nie może być przydzielone do grupy inwalidztwa.
 3. Zatem art.26 ust 7a pkt 7 nie wymienia dzieci,
 4. To może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej? 2.
 5. Utrzymaniem przez osoby niewidome I lub II grupy inwalidztwa psa przewodnika – również w ramach limitu 2.280 zł (art.26 ust 7a pkt 8 ustawy o PIT), Pies przewodnik to pies, o którym mowa w regulaminie przyznawania psów przewodników w Polskim Związku Niewidomych (czyli pies przyznany na mocy decyzji Dyrektora Związku).

Warto zauważyć, że od 1 stycznia 2011 roku obowiązuje nowa treść tego przepisu ustalona przez ustawę z 25 listopada 2010 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U.

z 2010 nr 226, poz.1478.). W art.26 ustęp 7a pkt 8 ustawy o PIT otrzymał brzmienie „utrzymanie przez osoby niewidome i niedowidzące zaliczone do I lub II grupy inwalidztwa oraz osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczone do I grupy inwalidztwa psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej, w kwocie nie przekraczającej w roku podatkowym 2 280 zł”.

Ponadto ustęp 7c w art.26 ustawy o PIT otrzymał brzmienie: „W przypadku wydatków, o których mowa w ust.7a pkt 7, 8 i 14, nie jest wymagane posiadanie dokumentów stwierdzających ich wysokość. Jednakże na żądanie organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej podatnik jest obowiązany przedstawić dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia, w szczególności: 1) wskazać z imienia i nazwiska osoby, które opłacono w związku z pełnieniem przez nie funkcji przewodnika; 2) okazać certyfikat potwierdzający status psa asystującego; 3) okazać dokument potwierdzający zlecenie i odbycie niezbędnych zabiegów leczniczo-rehabilitacyjnych”,

 • Jednak te nowe przepisy dotyczą rozliczania dochodów za 2011 rok i nie powinny mieć zastosowania do PIT-ów za 2010 rok.
 • Nie można jednak wykluczyć, że organy kontroli podatkowej lub organy kontroli skarbowej będą żądać wskazania z imienia i nazwiska osób, które pełniły funkcję przewodnika i zostały opłacone.
You might be interested:  Samochód Z Niemiec Na Co Uważać?

Będzie to działanie bezprawne ale już wcześniej zdarzało się, że niektóre urzędy skarbowe kierowały do osób niewidomych takie żądania.3. używaniem samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne – tu również jest limit odliczenia 2.280 zł (art.26 ust 7a pkt 14 ustawy o PIT).

 1. Wydatki na dojazd na wizyty lekarskie nie mieszczą się zatem w ramach tego odliczenia.
 2. Odliczenie wydatków związanych z używaniem samochodu osobowego nie wymaga ich dokumentowania.
 3. W toku weryfikacji zeznania rocznego organ podatkowy nie może zatem żądać od podatnika, aby ten przedłożył mu dowody świadczące o kwocie poniesionych wydatków.

Jednak zgodnie z art.26 ust.7c pkt 3 ustawy o PIT na żądanie organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej podatnik jest obowiązany przedstawić dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia, w szczególności okazać dokument potwierdzający zlecenie i odbycie niezbędnych zabiegów leczniczo-rehabilitacyjnych.

Odliczeniu podlegają tylko te wydatki, które dotyczą koniecznych przewozów na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne. O ile ograniczenia wynikające z wyrażeń “konieczne”, “niezbędne” w praktyce występują bardzo rzadko (ustawodawca zastosował je wyłącznie po to, by eliminować ewentualne nadużycia), o tyle ograniczenia wynikające z wyrażenia “zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne” zawężają w istotny sposób cel przejazdu, który upoważnia do zastosowania omawianego odliczenia.

W odliczeniu tym nie mieszczą się np. wizyty u lekarza (konsultacje), których celem jest jedynie rozpoznanie bieżącego stanu zdrowia pacjenta, wskazanie dalszego sposobu leczenia itp. Fakt oraz konieczność poniesienia tych wydatków powinny być co najmniej uprawdopodobnione.

Czy w ramach ulgi rehabilitacyjnej można odliczyć wydatki na cudzy samochód? Organ podatkowy ma prawo kwestionować wydatki na używanie samochodu jeśli okaże się, że zabiegi nie były konieczne lub dana osoba wcale z nich nie korzystała. Organ podatkowy może poszukiwać innych dowodów – np. przesłuchać świadków lub stronę.

Zdaniem fiskusa pod pojęciem wydatków dotyczących używania samochodu dla potrzeb przejazdu na zabiegi należy rozumieć nie tylko koszty samego przejazdu, ale i koszty utrzymania samochodu (pismo MF z 07.05.2007r. nr DD3- 0602-22/IMD/07/MB7- 4928). Stosowanie tego odliczenia dotyczy wyłącznie właścicieli (współwłaścicieli) samochodów (inny tytuł prawny do samochodu, np.

umowa najmu, użyczenia – nie uprawnia do ulgi). Przepis nie wymaga natomiast, aby osoba niepełnosprawna, względnie osoba posiadająca na utrzymaniu osobę niepełnosprawną, posiadała prawo jazdy i użytkowała samochód jako kierowca, Przepis nie pozbawia prawa do ulgi, gdy w dowodzie rejestracyjnym samochodu jest wymieniony tylko współmałżonek osoby niepełnosprawnej, z którym pozostaje ona we wspólności majątkowej małżeńskiej, jeżeli dowiedzie, że jest współwłaścicielem samochodu (samochód stanowi składnik majątku małżeńskiego).

Zdaniem organów podatkowych użycie przez ustawodawcę, przy określaniu wielkości limitu, wyrażenia “w wysokości nieprzekraczającej kwoty 2.280 zł” (a nie np. “w wysokości 2.280 zł”) wskazuje, iż wysokość odliczenia uzależniona jest od stopnia użytkowania samochodu.

 • Podatnik, który użytkował samochód w większym stopniu ma prawo do wyższego odliczenia niż podatnik, który użytkował go w mniejszym stopniu.
 • Nie jest w związku z tym możliwe zastosowanie pełnego odliczenia u podatnika, który w roku podatkowym dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne przejechał np.5 km.

– Tak stwierdzono np. w odpowiedzi MF z dnia 29.05.2007r. na interpelację poselską nr 7890. Warto też zauważyć, że z ulgi tej mogą również skorzystać osoby niepełnosprawne ponoszący koszty rehabilitacji społecznej dojeżdżający na taką terapię spełniający pozostałe warunki do odliczenia.

 • Zgodnie z wyrokiem NSA z 27 listopada 1996 r. (sygn.
 • Akt SA/Łd 2682/95) rehabilitacja osób niepełnosprawnych oznacza zespół działań, w szczególności organizacyjnych, leczniczych, psychologicznych, technicznych, szkoleniowych, edukacyjnych, społecznych, zmierzających do osiągnięcia, przy aktywnym uczestnictwie tych osób, możliwie najwyższego poziomu ich funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej.
You might be interested:  Jaki Kupić Samochód Dla Początkującego Kierowcy?

Rehabilitacja społeczna odbywa się poprzez uczestnictwo osoby niepełnosprawnej w warsztatach terapii zajęciowej czy turnusach rehabilitacyjnych. Oczywiście warunkiem odliczenia ww. wydatków jest posiadanie przez osobę, której dotyczy wydatek: 1) orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, określonych w odrębnych przepisach, lub 2) decyzji przyznającej rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną, albo 3) orzeczenia o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia, wydanego na podstawie odrębnych przepisów.

Odliczeń tych mogą też dokonywać podatnicy, na których utrzymaniu pozostają następujące osoby niepełnosprawne: współmałżonek, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbowie, rodzice, rodzice współmałżonka, rodzeństwo, ojczym, macocha, zięciowie i synowe – jeżeli w rozliczanym roku podatkowym dochody tych osób niepełnosprawnych nie przekroczyły 9 120 zł.

Zdaniem organów podatkowych każda osoba niepełnosprawna (jak również osoba posiadająca na utrzymaniu osobę niepełnosprawną) dysponuje “własnym” limitem, jednak kwota odliczenia u takiej osoby nie może przekroczyć kwoty limitu. Według tej zasady np. każdy z małżonków będąc osobą niepełnosprawną, ma “własny” limit do kwoty 2.280 zł.

Jaki dochód osoby niepełnosprawnej ulga rehabilitacyjna?

Opiekun osoby niepełnosprawnej a ulga – Sytuacją typową jest, gdy wydatek ponosi niepełnosprawny, posiada dowód na jego poniesienie i to on odlicza w swoim zeznaniu rocznym ulgę rehabilitacyjną. Z odliczenia skorzystać może jednak również podatnik, na którego utrzymaniu pozostają następujące osoby niepełnosprawne: współmałżonek, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbowie, rodzice, rodzice współmałżonka, rodzeństwo, ojczym, macocha, zięciowie i synowe – jeżeli dochody tych osób niepełnosprawnych nie przekraczają dwunastokrotności kwoty renty socjalnej określonej w ustawie z dnia 27 czerwca 2003 r.

 • alimentów na rzecz dzieci, o których mowa w art.6 ust.4c, z uwzględnieniem art.6 ust.4e,
 • świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w art.21 ust.1 pkt 100a,
 • dodatku energetycznego, o którym mowa w art.5c ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne,
 • dodatku osłonowego, o którym mowa w art.2 ust.1 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz.U. z 2022 r. poz.1 i 202),
 • dodatku węglowego, o którym mowa w art.2 ust.1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. poz.1692),
 • zasiłku pielęgnacyjnego,
 • dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów.

W 2022 r. kwota limitu dochodu osoby niepełnosprawnej uprawniająca jej opiekuna do korzystania z ulgi rehabilitacyjnej do własnych dochodów wynosi 16 061,28 zł (w 2022 r. renta socjalna wynosi 1338,44 zł). W takim przypadku dowody poniesienia kosztów mogą dotyczyć opiekuna (np.

 • Faktury mogą być wystawiane na jego imię i nazwisko).
 • Najlepszy sposób na Twoje ulgi i odliczenia w PIT to Program e-pity Nie musisz liczyć ulgi i odliczeń w PIT za 2022 ręcznie.
 • Sprawdź wysokość Twoich ulgi, odliczeń i zwrotu podatku kompleksowo, także z uwzględnieniem nowej kwoty wolnej od podatku w PIT.

Ulgi i odliczenia wylicz w Programie e-pity 2022 i wyślij swój PIT 2022 online »

Related Post