Auto Blog-Pomóc drogowa Ubezpieczenie samochodu Co To Jest Faktura Vat Marża Na Samochód?

Co To Jest Faktura Vat Marża Na Samochód?

0 Comments

Co To Jest Faktura Vat Marża Na Samochód
Faktura VAT marża samochód – Czym jest faktura marża na zakup samochodu? Faktura ta dokumentuje sprzedaż usług lub dostawę towarów na rzecz innych firm lub osób prywatnych. Stosowana jest najczęściej przy zakupie używanego samochodu. Opodatkowana tutaj jest marża, a nie cała wartość sprzedaży.

Rozliczany jest tutaj podatek tylko od marży, a nie od pełnej wartości sprzedaży na fakturze. Rozliczenie całej kwoty byłoby po prostu nie opłacalne, dlatego często stosowana jest ta forma faktury w przypadku sprzedaży samochodów przez komisy samochodowe. Z racji tego, że faktura marży VAT nie posiada wyszczególnionego podatku VAT, to nabywca, nie ma możliwości odliczenia go z takiej faktury.

Zaletą faktury VAT marża dla nabywającego jest to, że cała kwota nabycia towaru lub usługi stanowi koszt prowadzenia działalności.

Co daje faktura VAT marża?

Faktura VAT marża – podsumowanie – Faktura VAT marża oznacza szczególną formę rozliczania podatku VAT, stanowiąc odstępstwo od ogólnych zasad opodatkowania VAT oraz rozliczania tego podatku. Na jej podstawie sprzedawca płaci podatek jedynie od naliczonej przez siebie marży, a nie od całkowitej kwoty sprzedaży. : Faktura VAT marża – podstawowe informacje

Kto może wystawić fakturę VAT marża na samochód?

Faktura VAT marża – czym jest i kto może ją wystawić? Faktura VAT marża jest szczególną formą rozliczania podatku VAT. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się, czy możesz wystawić taki rodzaj faktury.

 • Na podstawie takiej faktury sprzedawca towaru lub usługi płaci podatek VAT nie od całkowitej kwoty sprzedaży danego towaru lub usługi, a jedynie od naliczonej przez siebie i pobranej prowizji – marży.
 • Ważne!
 • Według zasady ogólnej rozliczania VAT, podatek VAT nalicza się od pełnej wartości sprzedanych towarów lub usług.
 • Czym jest marża?
 • Marża jest różnicą pomiędzy kwotą należności, którą zobowiązany jest zapłacić nabywca towaru lub usługi a ceną wcześniejszego nabycia danego towaru przez sprzedawcę (w celu dalszej odsprzedaży), pomniejszoną o wartość podatku.
 • Przykład

Jan Kowalski nabył w celu dalszej odsprzedaży teczkę skórzaną za 123 zł. Po odliczeniu podatku VAT otrzymał kwotę 100 zł (odliczenie tylko dla celów wyliczenia marży, o czym poniżej). Następnie odsprzedał ją za 200 zł. Marża wynosi zatem 100 zł i to od tej kwoty przedsiębiorca odliczy podatek VAT.

 1. Kto może wystawić fakturę VAT marża?
 2. Fakturę VAT marża mogą wystawić jedynie określeni w ustawie o podatku od towarów i usług podatnicy tj.
 3. – świadczący usługi turystyczne,
 4. – dokonujący dostaw towarów używanych,
 5. – dokonujący dostaw przedmiotów kolekcjonerskich i antyków lub dzieł sztuki.
 6. Jakie dane powinny być na fakturze VAT marża?
 7. Każda faktura VAT marża powinna zawierać następujące elementy:
 8. – imiona i nazwiska lub nazwy sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy
 9. – numer NIP sprzedawcy i nabywcy
 10. – datę dokonania sprzedaży oraz datę wystawienia i kolejny numer faktury
 11. – nazwę towaru lub usługi oraz ilość sprzedanych towarów lub rodzaj wykonanych usług
 12. – kwotę należności

– odpowiednie oznaczenie faktury, które określa rodzaj transakcji. Poza dopiskiem „procedura marży”, na fakturze powinno znaleźć się również określenie towarów lub usług, których sprzedaż dana faktura dokumentuje, tj. przy sprzedaży usług turystycznych powinno się znaleźć określenie “Procedura marży dla biur podróży”, przy dostawie towarów używanych „Procedura marży – towary używane”, przy dostawie dzieł sztuki „Procedura marży – dzieła sztuki”, przy dostawie przedmiotów kolekcjonerskich i antyków „procedura marży – przedmioty kolekcjonerskie i antyki”.

Ważne! Pamiętaj, że wystawianie faktur VAT marża jest jedynie Twoim uprawnieniem (jeżeli spełniasz określone warunki), co oznacza, że nie musisz z tego uprawnienia korzystać. Możesz pozostać przy standardowych fakturach VAT. Faktura VAT marża w poszczególnych rodzajach działalności Przy prowadzeniu usług turystycznych przez marżę rozumie się różnicę między kwotą należności, którą ma zapłacić nabywca usługi, a ceną, po której podatnik nabył usługę dla bezpośredniej korzyści turysty,

Do usług dla bezpośredniej korzyści turysty zaliczamy w szczególności transport, zakwaterowanie, wyżywienie oraz ubezpieczenie. Ważne! Nie można stosować opodatkowania na zasadach marży dla usług, które podatnik (biuro podróży) wykonuje samodzielnie – ta forma opodatkowania dotyczy jedynie usług, które zostały przez podatnika nabyte w celu dalszej odsprzedaży.

 1. Fakturę VAT marża dla towarów używanych czyli towarów, które nadają się do dalszego użytku w ich aktualnym stanie lub po ich naprawie, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków stosuje się pod warunkiem, że m.in.
 2. Podatnik nabył je od osoby prywatnej lub prowadzącej działalność, która jest zwolniona z VAT (lub gdy towary podlegały zwolnieniu przedmiotowemu z VAT), a także od podatnika VAT, który również korzysta ze szczególnej procedury pozwalającej na opodatkowanie marży.

Sprzedaż wymienionych powyżej towarów i usług opodatkowana jest, co do zasady, według stawki podstawowej wynoszącej 23% (poza pewnymi wyjątkami, których omówienie wykracza poza ramy tego artykułu, np. przy imporcie towarów stawka VAT wynosi 0%). Jakie są zalety i wady stosowania faktury VAT marża? Bez wątpienia, zaletą stosowania faktury VAT marża dla sprzedawcy jest zapłata przez niego niższej kwoty podatku, ponieważ oblicza go nie od całej kwoty sprzedaży, a od naliczonej przez niego marży.

 • Sprzedawca odprowadza do Urzędu Skarbowego niższą kwotę podatku należnego.
 • Sprzedawca nie może jednak odliczyć podatku VAT od faktury dokumentującej wcześniejsze nabycie przez niego danych towarów czy usług.
 • Stanowi to dla niego wadę takiej procedury.
 • Z kolei dla nabywcy wadą całej procedury jest to, że na fakturze VAT marża nie ma wyszczególnionej stawki ani kwoty podatku.

W związku z tym nie ma on możliwości odliczenia podatku VAT. Zaletą faktury VAT marża dla nabywcy jest z kolei to, że cała kwota nabycia towaru czy usługi stanowi dla niego koszt prowadzenia działalności. Podsumowanie Faktura VAT marża jest szczególną formę odliczania podatku VAT, stanowi odstępstwo od ogólnych zasad opodatkowania VAT oraz rozliczania tego podatku.

Czy można zwrócić samochód kupiony na fakturę VAT marża?

Jaki jest zakres odpowiedzialności sprzedawcy? – Na wstępie należy podkreślić, że zasadniczo nie ma znaczenia, czy sprzedawca jest osobą fizyczną, czy przedsiębiorcą (np. komisantem). Rękojmia działa zarówno jeżeli kupimy auto na fakturę VAT, jak i czy też na podstawie umowy cywilnoprawnej, gdzie sprzedawca nie trudni się zawodowo sprzedażą pojazdów.

 • Przy czym w związku z faktem, że prawo w wielu aspektach poszerza ochronę prawną konsumentów, umowa zawarta z przedsiębiorcą daje kupującemu największe pole do manewru.
 • Odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi ma charakter odpowiedzialności ustawowej i powstaje z mocy samego prawa już w chwili wydania pojazdu kupującemu.
You might be interested:  Jak Prawidłowo Odpalić Samochód Na Kable?

Należy przy tym mieć świadomość, że ten rodzaj odpowiedzialności oparty jest na zasadzie ryzyka. Oznacza to, że sprzedawca mógł nawet nie wiedzieć o wadzie. W szczególności dla dochodzenia odpowiedzialności sprzedawcy na podstawie przepisów o rękojmi nie jest konieczne wykazywanie szkody, jaką poniósł kupujący, winy sprzedawcy czy też związku przyczynowego w jakiejkolwiek postaci.

Okres ochronny omawianej instytucji trwa 2 lata. Jeżeli jednak zakup dotyczy pojazdu używanego, sprzedawca może ograniczyć okres rękojmi do jednego roku, przy czym musi on wyraźnie o tym poinformować kupującego, najlepiej na piśmie. Z kolei przedawnienie prawa kupującego do żądania usunięcia wady lub wymiany pojazdu na wolny od wad dezaktualizuje się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia takiej wady.

W przypadku kupującego-konsumenta (osoby nieprowadzącej żadnej działalności gospodarczej) bieg terminu przedawnienia wynosi co najmniej 2 lata. Termin ten jest liczony od dnia zakupu. Dodatkowo w sytuacji, w której kupującym jest konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada istniała już w chwili zakupu rzeczy.

Jak sprzedać samochód kupiony na fakturę VAT marża?

Sprzedaż samochodu kupionego wcześniej na podstawie faktury VAT m Pytanie: W styczniu 2016 roku zakupiono jako środek trwały samochód osobowy na postawie faktury VAT-marża, bez VAT. Samochód ten obecnie chcę sprzedać. Czy mogę dokonać sprzedaży tego samochodu na podstawie faktury VAT-marża ? Jestem vatowcem i w czasie użytkowania korzystałem z odliczenia VAT w wysokości 50% na paliwo, drobne naprawy itp.

Jaka wartość samochodu powinna być na fakturze? Wartość zakupu to 54.000 zł, obecna wartość księgowa to 32.000 zł. Odpowiedź: Samochód stanowiący środek trwały, nabyty na podstawie faktury VAT marża, może zostać zbyty na zasadzie VAT-marży. Przy zbyciu samochodu podatnik powinien wystawić fakturę VAT-marża.

Powinien również ująć Pan transakcję nabycia i sprzedaży w ewidencji prowadzonej dla celów obrotu na zasadzie marży. Ponieważ marża w tym przypadku wyniesie 0 zł, podatnik nie zapłaci VAT. Zauważmy, że na podstawie art.120 ust.4 ustawy o VAT, w przypadku podatnika dokonującego dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków nabytych uprzednio przez tego podatnika w ramach prowadzonej działalności, w celu odprzedaży, podstawą opodatkowania podatkiem jest marża stanowiąca różnicę między kwotą sprzedaży a kwotą nabycia, pomniejszona o kwotę podatku.

Przez kwotę sprzedaży rozumie się całkowitą kwotę, którą podatnik otrzymał lub ma otrzymać z tytułu dostawy towarów od nabywcy lub osoby trzeciej, wliczając w to otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty bezpośrednio związane z tą dostawą, podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze oraz koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, którymi podatnik obciąża nabywcę, z wyłączeniem kwot, o których mowa w art.29a ust.7 (art.120 ust.1 pkt 5 ustawy o VAT).

Natomiast przez kwotę nabycia rozumie się wszystkie składniki wynagrodzenia, o których mowa w pkt 5, które dostawca towarów otrzymał lub ma otrzymać od podatnika (art.120 ust.1 pkt 6 ustawy o VAT). Dla potrzeb stosowania szczególnej procedury w zakresie dostawy towarów używanych ustawodawca w art.120 ust.1 pkt 4 ustawy o VAT określił, że przez towary używane rozumie się ruchome dobra materialne nadające się do dalszego użytku w ich aktualnym stanie lub po naprawie, inne niż określone w pkt 1-3 oraz inne niż metale szlachetne lub kamienie szlachetne Opodatkowanie w systemie marży jest ograniczone do pewnej kategorii towarów używanych, oraz istotne jest przy tym, od kogo towary używane zostały nabyte.

 • Przepisy ustawy o VAT przewidują stosowanie szczególnej procedury opodatkowania dostawy – między innymi – towarów używanych, polegającej na opodatkowaniu marży.
 • Jest to wyjątek od ogólnej reguły opodatkowania obrotu, czyli kwoty stanowiącej zapłatę z tytułu sprzedaży, pomniejszonej o kwotę należnego podatku.

Ta szczególna procedura dotyczy jednak tylko dostawy towarów używanych, które podatnik nabył od określonej kategorii podmiotów. Należy podkreślić, że do stosowania szczególnej procedury opodatkowania marżą uprawnieni są podatnicy, którzy dokonują dostawy towarów nabytych w okolicznościach wymienionych w art.120 ust.10 ustawy o VAT.

Jak wynika z przepisu art.120 ust.4 ustawy o VAT, warunkiem niezbędnym do zastosowania tej procedury jest to, aby towary zostały nabyte ostatecznie w celu odprzedaży. Zatem, do sprzedaży towarów używanych, może mieć zastosowanie szczególna procedura w zakresie dostawy towarów używanych zawarta w art.120 ustawy o VAT, o ile spełnione zostaną warunki określone w art.120 ust.4 i ust.10 ustawy o VAT.

Jeśli więc przy zakupie samochodu (przy nabyciu którego nie przysługiwało prawo do odliczenia VAT lub był on zakupiony w systemie VAT marża) zakładał Pan, że po pewnym czasie go odprzeda, to nie ma przeszkód, aby zastosował Pan procedurę opodatkowania marży.

Czy VAT marża się oplaca?

Czy faktura VAT marża się opłaca? – Podstawową zaletą faktury VAT marża jest to, że można rozliczyć niższy VAT, w porównaniu do, gdzie rozliczany jest od całej wartości sprzedaży. Wszystko dlatego, że w przypadku faktury VAT marża opodatkowana jest tylko prowizja pobierana przez sprzedającego. Taka korzyść dla sprzedawcy może być uciążliwe dla kupującego. Na fakturze VAT marża nie znajdziemy wyszczególnienia stawek i kwot podatku VAT. Kupujący nie jest więc w stanie, Co za tym idzie, faktura VAT marża nie może być zaksięgowana do rejestru zakupów VAT. Mimo tego całą wartość na fakturze będzie można zaliczyć do kosztów prowadzenia firmy.

Ile wynosi faktura VAT marża?

Jak działa system VAT marża? – Jako przedsiębiorca płacący podatek VAT wiesz, że jest on liczony od całej kwoty sprzedaży. W przypadku sprzedaży w systemie VAT marża podatek VAT jest liczony od kwoty marży, co oczywiście znacząco obniża kwotę podatku do zapłaty.

 1. Stawka podatku jest stała i wynosi 23%.
 2. Należy pamiętać, że poza podstawowymi elementami zwykłej tj.
 3. Dane sprzedawcy i nabywcy, data wystawienia, nazwa towaru, liczba sprzedanych towarów, całkowita należna kwota, na fakturze z marżą musi znaleźć się właściwe oznaczenie, czyli dopisek „Procedura marży — rodzaj wykonanej usługi sprzedaży” np.

„Procedura marży – towary używane” Zapis ten informuje, że ta faktura jest rozliczana w innej formie opodatkowania. Faktura VAT marża nie zawiera natomiast: stawek podatku od wartości, ceny jednostkowej oraz wartości sprzedaży netto, podziału sprzedaży na poszczególne stawki podatku, niepodlegających i zwolnionych z podatku VAT.

Czy zakup samochodu na fakturę trzeba zgłosić do urzędu skarbowego?

Podatek PCC zapłacimy, jeśli pojazd kupimy od podmiotów niebędących podatnikami VAT. Innymi słowy, podatek od kupna samochodu należy opłacić, gdy kupimy auto używane od osoby prywatnej. Nie ma natomiast konieczności uiszczenia podatku od nabycia samochodu, gdy zakupu dokonamy na fakturę.

Co po Zakup auta na fakturę?

Obydwie formy udokumentowania sprzedaży są wykorzystywane przez przedsiębiorców, jednak różnią się pod względem opodatkowania. Nabywając auto na fakturę VAT, istnieje możliwość odliczenia całości lub części VAT-u od podatku. Faktura VAT-marża nie daje takiej opcji, ponieważ opodatkowaniu podlega marża sprzedającego.

Czy warto kupić samochód na fakturę?

Faktura VAT – sposób na udokumentowanie zakupu pojazdu – Faktura VAT w przypadku sprzedaży samochodu wystawiana jest zazwyczaj przez podmioty, które prowadzą działalność gospodarczą i same kupiły pojazdy w oparciu o fakturę VAT. Należy jednak pamiętać, że w ogromnej większości przypadków podana w ogłoszeniu cena to cena netto – należy więc doliczyć do niej 23% VAT.

 1. Jest to swojego rodzaju chwyt marketingowy, stosowany przez wiele firm.
 2. Należy wiedzieć, że w przypadku samochodów osobowych i tak nie ma możliwości odliczenia całego VAT-u, co jest bardzo dokładnie regulowane przez obowiązujące przepisy.
 3. Ogromną zaletą wyboru faktury VAT przy zakupie używanego auta jest zwolnienie z podatku PCC, a dodatkowo osoby, które prowadzą działalność gospodarczą, mogą odliczyć sobie część podatku VAT.
You might be interested:  Jak Wyliczyć Akcyzę Za Samochód Z Usa?

Należy jednak uważać na hasła typu “Możesz zaoszczędzić 23%, odliczając VAT” – ponieważ nie mają one pokrycia w rzeczywistości.

Czy na fakturze sprzedaży samochodu musi być przebieg?

Nie zapomnij o przebiegu na fakturze! Osoby kupujące auto w którymś z państw Unii Europejskiej powinny domagać się od sprzedającego wpisania na fakturę przebiegu auta. W znaczny sposób ułatwia to procedurą związaną ze stwierdzeniem czy, w świetle ustawy o podatku od towarów i usług, auto jest nowe czy używane, a co się z tym wiążę czy sprowadzający takie auto musi płacić podatek VAT.

Używany środek transportu np. samochód osobowy to taki, który przejechał więcej niż 6 000 km a jednocześnie od momentu dopuszczenia go do użytku upłynęło więcej niż 6 miesięcy. Osoby chcące zarejestrować taki samochód w Polsce powinny zgłosić się do swojego urzędu skarbowego i złożyć wypełniony formularz VAT-24.

Jest to “Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu przywozu z innego państwa członkowskiego środka transportu”. Do formularza trzeba dołączyć umowę kupna pojazdu lub fakturę, a także inne dokumenty jeżeli poświadczają one, że nie mamy do czynienia z wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów.

 1. Dokumenty te urząd skarbowy ma obowiązek zwrócić przy wydawanym zaświadczeniu.
 2. W odpowiedzi na w/w wniosek, organ podatkowy w terminie 7 dni wydaje zaświadczenie (na formularzu VAT-25), że na wnioskodawcy nie ciąży obowiązek zapłaty podatku z tytułu przywozu danego środka transportu.
 3. Złożenie wniosku VAT-24 podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł, a otrzymanie zaświadczenia VAT-25 – 150 zł.

Radosław Hancewicz

Jak uniknąć podatku VAT przy sprzedaży samochodu?

Sprzedaż samochodu firmowego a o podatkowanie podatkiem VAT –

 • Zobacz też:
 • Zwolnienie z opodatkowania podatkiem od towarów i usług transakcji sprzedaży pojazdu firmowego przysługuje jedynie wówczas, gdy równocześnie spełnione są dwa warunki:

Aktualne regulacje prawne obligują każdego czynnego podatnika VAT sprzedającego pojazd stanowiący w działalności, do opodatkowania transakcji podatkiem VAT. Przy sprzedaży samochodu stosujemy podstawową, wynoszącą 23% stawkę VAT, bez względu na to, czy przy nabyciu przysługiwało całościowe, czy częściowe odliczenie VAT.

 • przy nabyciu pojazdu przedsiębiorca nie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego;
 • samochód używany był w działalności wyłącznie do czynności zwolnionych z podatku od towarów i usług.

Jak widzimy, nawet jeżeli osobie prowadzącej działalność gospodarczą, będącej czynnym podatnikiem VAT nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku przy nabyciu pojazdu (np. zakup od osoby prywatnej na podstawie umowy kupna-sprzedaży), to z uwagi na to, że samochód służył do wykonywania czynności opodatkowanych, a od wydatków na paliwo i części eksploatacyjne przedsiębiorca odliczał podatek VAT, to przy jego sprzedaży co do zasady powinien opodatkować go podatkiem od towarów i usług.

W takiej sytuacji uniknięcie naliczenia podatku od towarów i usług jest jednak możliwe. Wystarczy przed zawarciem transakcji sprzedaży przenieść pojazd do majątku prywatnego i sprzedać go jako osoba prywatna. Dopuszczalna jest wówczas sprzedaż samochodu firmowego bez VAT, oczywiście pod warunkiem że przedsiębiorca nie miał prawa do odliczenia tego podatku przy nabyciu samochodu.

W przeciwnym wypadku przeniesienie samochodu z majątku firmowego do prywatnego, nie spowoduje braku obowiązku naliczenia podatku od towarów i usług przy sprzedaży samochodu.

Jak uniknąć VAT przy sprzedaży samochodu 2022?

Sprzedaż samochodu firmowego bez VAT Użytkowniczka serwisu zwróciła się do nas z prośbą o udzielenie porady prawnej w następującym stanie faktycznym: W ramach prowadzonej działalności gospodarczej użytkowany był samochód, który został zakupiony przed rozpoczęciem działalności.

W związku z powyższym były odliczane koszty związane z jego użytkowaniem, tj. ubezpieczenie, wymiana klocków, opon i innych częśći eksploatacyjnych. Czy wskazane czynności należy zaliczyć do zamontowanych części składowych, które wpłynęły na trwały wzrost jego wartości? Czy po wycofaniu samochodu z działalności użytkowniczka będzie go mogła sprzedać bez VAT? Z zapytania przesłanego przez Użytkowniczkę nie wynika jednoznacznie, czy samochód osobowy był wprowadzony do ewidencji środków trwałych działalności.

Z uwagi na fakt, że sytuacja jest odmienna w zależności od tego czy pojazd jest środkiem trwałym czy nie, w poniższym artykule przedstawimy obydwie sytuacje. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej często wykorzystują samochody osobowe lub ciężarowe, które stanowią środki trwałe działalności.

Do wydatków związanych z ich można zaliczyć przede wszystkim amortyzację, ubezpieczenie, bieżące naprawy i remonty, zakup paliwa czy części zamiennych. z tego tytułu odnosi się w księgach rachunkowych zasadniczo do kosztów działalności operacyjnej. Aby samochód mógł zostać uznany za środek trwały, powinien spełniać warunki określone w art.3 ust.1 pkt 15 ustawy o rachunkowości.

Na mocy tego przepisu przez środki trwałe rozumie się jako rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Wyróżnia się wśród nich m.in.

środki transportu. Uznany za środek trwały pojazd wprowadza się do ewidencji bilansowej w jego wartości początkowej. Jeżeli został zakupiony, wartością początkową jest cena określona w art.28 ust.2 ustawy o rachunkowości. Ważne jest, że należy w niej uwzględnić m.in.: a) niepodlegający odliczeniu VAT – dotyczy to np.

firmowych samochodów osobowych używanych do celów mieszanych, tj. w działalności gospodarczej i na potrzeby prywatne, w przypadku których przysługuje odliczenie VAT tylko w 50%; kwota VAT w części, która nie podlega odliczeniu (50%), zwiększa wartość początkową auta, b) koszty bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem samochodu do stanu zdatnego do używania, w tym w przypadku nowego fabrycznie auta opłaty za dowód rejestracyjny i tablice rejestracyjne.

Samochód, który został wprowadzony do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, podlega dla celów bilansowych amortyzacji. Odpisy amortyzacyjne dokonywane są drogą systematycznego, planowego rozłożenia jego wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji. Na dzień przyjęcia go do używania ustala się okres lub stawkę oraz metodę jego (art.32 ust.1 i 3 ustawy o rachunkowości).

W ewidencji księgowej odpisy amortyzacyjne zalicza się w ciężar kosztów działalności operacyjnej jednostki. Podstawą ich naliczania jest wartość początkowa pojazdu Wszelkie koszty ponoszone w trakcie bieżącego firmowego samochodu księgowane są w ciężar kosztów działalności podstawowej.

 • zakupem części zamiennych, w tym nowych opon (letnich i zimowych),
 • nabyciem usług wymiany oleju, tarcz i klocków hamulcowych, mycia pojazdu,
 • okresowymi badaniami technicznymi,
 • zakupem paliwa, płynu do spryskiwaczy, płynu hamulcowego.

Na gruncie przepisów ustawy o rachunkowości koszty eksploatacyjne poniesione w związku z użytkowaniem pojazdu nie są częściami składowymi, które wpłynęły na trwały wzrost wartości środka trwałego. Najczęściej dochodzi do sytuacji, kiedy samochód używany w ramach działalności gospodarczej zostaje wprowadzony do ewidencji środków trwałych, jednak nie zawsze.

Jak został wspomniane powyzej, aby można było zakwalifikować środek transportu – samochód, do ewidencji środków trwałych wówczas wydatki na jego nabycie powinny być rozliczone w postaci odpisów amortyzacyjnych. Z kolei, amortyzacja jest możliwa, kiedy wartość początkowa środka transportu przekracza kwotę 10.000 zł, a okres używania samochodu (przewidywany przez podatnika) będzie dłuższy niż rok (art.22a ust.1 oraz 22d ust.1 ustawy o dochodowym od osób fizycznych).

Wobec tego, przy kwalifikowaniu składników do środków trwałych, jednym z decydujących kryteriów jest przewidywany okres ich używania dłuższy niż rok. Zatem, jeżeli przedsiębiorca dla zakupionego samochodu wykorzystywanego dla celów prowadzonej działalności gospodarczej oznaczył okres używania krótszy niż rok, przez co nie zaliczył go do środków trwałych, to wydatek poniesiony na zakup tego samochodu można zaliczyć jednorazowo w koszty w miesiącu oddania samochodu do używania.

 1. wprowadzić samochód do ewidencji środków trwałych, przyjmując go do ewidencji w cenie nabycia;
 2. zmniejszyć koszt uzyskania o różnicę między ceną nabycia, a kwotą odpisów amortyzacyjnych przypadającą na okres ich dotychczasowego użytkowania;
 3. rozpocząć regularną amortyzację;
 4. wpłacić, w do 20 dnia miesiąca na konto urzędu skarbowego kwotę odsetek liczonych od dnia zaliczenia w koszty wydatków na nabycie samochodu do dnia, w którym okres używania go przekroczył rok.
You might be interested:  Samochód Sprowadzony Z Niemiec Jakie Dokumenty?

Zgodnie z art.22e ust.1 ustawy o PIT przedsiębiorca musi dokonać tych czynności w pierwszym miesiącu następującym po miesiącu, w którym upłynął rok od momentu nabycia samochodu. Nasuwa się, więc pytanie jak prawidłowo ewidencjonować wydatki ponoszone na eksploatację takiego pojazdu.

Odpowiedzi należy szukać w art.23 ust.1 pkt.46 ustawy o PIT, który to określa, iż wydatki z tytułu używania samochodu nie wprowadzonego do ewidencji środków trwałych, rozlicza się poprzez prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdów. Odnosząc się do kwestii sprzedaży samochodu bez naliczania podatku VAT należy zaznaczyć, że samochód mimo że został nabyty przed rozpoczęciem działalności gospodarczej, z punktu widzenia VAT stanowi składnik przedsiębiorstwa podatnika.

Sprzedaż samochodu:

 1. będzie podlegała opodatkowaniu VAT – jeżeli przed sprzedażą samochód nie zostanie przekazany na cele osobiste osoby fizycznej, o której mowa w zapytaniu,
 2. nie będzie podlegała opodatkowaniu VAT – jeżeli przed sprzedażą samochodu zostanie on przekazany na cele osobiste tej osoby. Tego rodzaju przekazanie będzie podlegało opodatkowaniu VAT, jeżeli w skład samochodu wchodzą części składowe, przy których nabyciu przysługiwało prawo do odliczenia VAT.

Opodatkowaniu VAT podlegają czynności wymienione w art.5 ust.1 ustawy o VAT, w tym odpłatne towarów na terytorium kraju (art.5 ust.1 pkt 1 ustawy o VAT). Nie ulega wątpliwości, że tylko czynności wykonywane przez podatników VAT działających w takim charakterze stanowią czynności podlegające opodatkowaniu w Polsce.

W przypadku dostaw (sprzedaży) towarów o działaniu w charakterze podatnika można mówić wtedy, gdy przedmiotem dostawy są należące do podatnika. Towarami należącymi do przedsiębiorstwa podatnika są, co do zasady, towary, które podatnik ten nabył, wytworzył lub wydobył, działając w charakterze podatnika.

Wyjątek od tej zasady dotyczy towarów, które zostały przez podatnika będącego osobą fizyczną przekazane na cele osobiste. Z chwilą przekazania na cele osobiste towary ulegają przesunięciu z majątku „firmowego” do majątku „prywatnego” i przestają być towarami należącymi do przedsiębiorstwa podatni W przedstawionej sytuacji osoba fizyczna sprzedaje samochód, którego używała w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, a więc wykorzystywała go jako podatnik VAT.

 • Ponosiła też różnego rodzaju wydatki dotyczące tego samochodu, od których odliczała podatek naliczony.
 • W związku z tym, że samochód ten z punktu widzenia VAT stanowi składnik przedsiębiorstwa osoby fizycznej, jeżeli przed sprzedażą samochód ten nie zostanie przekazany na cele osobiste tej osoby, to sprzedając samochód osoba fizyczna będzie działać w charakterze podatnika VAT.

Podsumowując, sprzedaż samochodu, o którym mowa w pytaniu:

 • będzie podlegała opodatkowaniu VAT – jeżeli przed sprzedażą samochód nie zostanie przekazany na cele osobiste osoby fizycznej,
 • nie będzie podlegała opodatkowaniu VAT – jeżeli przed sprzedażą samochód zostanie przekazany na cele osobiste tej osoby. Tego rodzaju przekazanie będzie podlegało opodatkowaniu VAT, jeżeli w skład samochodu wchodzą części składowe, przy których nabyciu przysługiwało prawo do odliczenia VAT (art.7 ust.2 ustawy o VAT).

Z uwagi na to, iż skierowane pytanie w przeważającej części dotyczy zagadnień podatkowych w miejscu tym wskazujemy, iż udzielanie porad dotyczących prawa podatkowego wykracza poza zakres E-punktu konsultacyjnego, określony w Dziale II pkt.4 Regulaminu udostępniania informacji i porad w systemie E-punktu konsultacyjnego w ramach serwisu Mikroporady.pl.

Po jakim czasie można sprzedać samochód bez VAT?

Sprzedaż auta firmowego. Nie tak łatwo z VATem Przedsiębiorcy, którzy kupują samochody osobowe na firmę, zazwyczaj używają ich w sposób mieszany, czyli nie tylko w celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Takie rozwiązanie ma swoją cenę.

 • Z faktury za zakup samochodu mogą odliczyć tylko połowę podatku od towarów i usług, czyli VAT-u.
 • Co, jeśli przedsiębiorca sprzedaje samochód będący majątkiem jego firmy, od którego odliczył wcześniej (choćby w połowie) podatek od towarów i usług? Do ceny sprzedaży auta musi doliczyć 23 proc.
 • Podatku VAT.

Wielu podatników może mieć poczucie niesprawiedliwości – w końcu odliczyli połowę VAT-u od kupna, a przy sprzedaży muszą zapłacić cały. Jak wskazuje Adam Pietrzak, księgowy w firmie inFakt z myślą o uniknięciu takiej sytuacji w ustawie o podatku VAT wprowadzono prawo (lub obowiązek, w zależności od sytuacji) korekty naliczonego podatku dotyczącego pojazdu osobowego.

W przypadku samochodów o wartości początkowej wyższej niż 15 tys. zł prawo do korekty obowiązuje przez 60 miesięcy (licząc od miesiąca, w którym nabyto, importowano lub oddano do używania pojazd). Jeżeli wartość początkowa samochodu była mniejsza niż 15 tys. zł, prawo do skorygowania VAT-u obowiązuje przez 12 miesięcy (od miesiąca nabycia, importu lub oddania do użytku).

Przykładowo: w kwietniu 2020 roku przedsiębiorca kupił samochód osobowy za 123 tys. zł brutto i wprowadził go do działalności gospodarczej. Zdecydował się użytkować go w sposób mieszany, a więc z 23 tys. zł VAT-u widniejącego na fakturze zakupu, odliczył tylko połowę, czyli 11 500 zł.

 1. Dwa lata później przedsiębiorca decyduje się sprzedać samochód wykorzystywany w działalności.
 2. Od miesiąca nabycia nie upłynęło 60 miesięcy, dlatego wciąż ma prawo do korekty VAT-u naliczonego.
 3. Wota podlegająca korekcie to część VAT-u, której przedsiębiorca nie odliczył w miesiącu nabycia auta, czyli 11 500 zł.

Dokładna kwota korekty VAT naliczonego w tym przypadku wyniesie 6900 zł. Jak jest obliczana? – Przedsiębiorca ma na korektę czas od kwietnia 2020 do marca 2025, czyli wspomniane 60 miesięcy. Do końca okresu korekty zostało 36 miesięcy (kwiecień 2022 – marzec 2025).36 miesięcy/60 miesięcy równa się 0,6.

Ile można odliczyć z faktury VAT marża?

Z uwagi na fakt, iż na fakturze VAT marża nie ma szczegółowego rozbicia na kwotę i należny podatek, kupujący nie ma możliwości odliczenia naliczonego podatku VAT. Z drugiej jednak strony całą kwotę z faktury może on wrzucić w koszty prowadzenia działalności i w ten sposób obniżyć wysokość należnego podatku dochodowego.

Jak odliczyć VAT z faktury VAT marża?

Faktura VAT-marża a odliczanie VAT – Jedna z mniej popularnych w obrocie gospodarczym faktur, czyli faktura VAT-marża, dokumentuje czasami zakup samochodu, Jeśli w taki sposób przedsiębiorca nabędzie nowy środek trwały do firmy, pojawia się pytanie o to, czy istnieje jakakolwiek możliwość odliczenia podatku VAT od zakupu oraz jak będzie wyglądało odliczanie VAT od pozostałych wydatków z nim związanych.

 1. Faktura VAT-marża jest dokumentem, który kupującemu nie daje możliwości odliczenia podatku VAT – nigdy.
 2. Na fakturze przedsiębiorca nie znajdzie kwoty wyliczonego podatku.
 3. W związku z tym, samochód zakupiony na podstawie takiego dokumentu, trafia do ewidencji środków trwałych w wartości brutto – bez możliwości odliczenia VAT.

Samochód będzie podlegał amortyzacji od wartości początkowej, którą jest kwota brutto właśnie. Faktura VAT-marża – kiedy ją wystawiamy i w jaki sposób rozliczamy podatek VAT? Co To Jest Faktura Vat Marża Na Samochód Polecani Księgowi inFaktu Ocena Cena Edyta Perlikowska 10 Znakomity Cena od 189 zł netto / m-c Izabela Robocińska-Bugiel 9.1 Znakomity Cena od 150 zł netto / m-c Ewa Goworek 9.5 Znakomity Cena od 160 zł netto / m-c

Czy faktura VAT marża jest kosztem?

Kwotę z faktury VAT marża zapisuje się w 100% jako koszt podatkowy w KPiR, co oznacza, że traktuje się ją tak samo, jak rachunek.

Czy faktura VAT marża zwalnia z PCC?

Podsumowując, możemy stwierdzić, że osoba dokonująca zakupu pojazdu w komisie samochodowym na fakturę VAT marża nie ma obowiązku uiszczania podatku PCC z tytułu dokonanej transakcji zakupu samochodu w procedurze VAT marża, ponieważ czynność ta objęta jest podatkiem od towarów i usług.

Related Post