Auto Blog-Pomóc drogowa Ubezpieczenie samochodu Ile Za 1 Km Samochód Prywatny?

Ile Za 1 Km Samochód Prywatny?

0 Comments

Ile Za 1 Km Samochód Prywatny
Jaka stawka za km obowiązuje w 2022 r.? – Tym, ile wynosi stawka za km, powinny być zainteresowane osoby korzystające z prywatnego pojazdu w ramach obowiązków pracowniczych oraz ich pracodawcy. Obecnie wykorzystywane kwoty zostały wprowadzone za sprawą Rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 23 października 2007 r.

dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 — 0,5214 zł, dla samochodu osobowego o większej pojemności skokowej silnika niż powyższa — 0,8358 zł, dla motocykla — 0,2302 zł, dla motoroweru — 0,1382 zł.

W związku z tym, że stawka za km nie uległa zmianie od bardzo długiego czasu, w dużej części nie rekompensuje wydatków związanych z używaniem prywatnych pojazdów w celach służbowych przez pracowników. Pracodawcy mają możliwość ustalenia wyższych kwot, jednak prawo nie pozwala na wliczenie nadwyżki do kosztów prowadzenia działalności.

Ile kosztuje przejechanie 1 km 2022?

A) o pojemności skokowej silnika do 900 cm 3 – 0,5214 zł, b) o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm 3 – 0,8358 zł, 2) dla motocykla – 0,2302 zł, 3) dla motoroweru – 0,1382 zł.

Jak liczona jest kilometrówka?

Ewidencja przebiegu pojazdu – stawki w 2022 roku – Aktualne stawki za 1 km przebiegu pojazdu w 2021 roku są identyczne, jak w roku poprzednim, czyli 2020. Zgodnie z treścią Rozporządzenia z dn.14 listopada 2007 roku wynoszą one obecnie:

0,5214 zł – w przypadku samochodów osobowych o pojemności skokowej silnika do 900 cm3.0,8358 zł – w przypadku samochodów osobowych o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 (czyli stawki za 1 km przebiegu pojazdu ciężarowego).0,2302 zł – w przypadku motocykli.0,1382 zł – w przypadku motorowerów.

Te same stawki przebiegu pojazdu za 1 km będą również obowiązywać w 2022 roku.

Co zawiera stawka za kilometr?

KILOMETRÓWKA – JAK WYLICZYĆ? – W każdym z wymienionych powyżej przypadków istnieje możliwość rozliczenia kosztów związanych z użytkowaniem auta. Jednak tylko w przypadku samochodu firmowego, koszty rozlicza się bez ograniczeń. Samochód prywatny do celów firmowych oraz użyczony wymagają, by była prowadzona kilometrówka.

Jak to robić? Kilometrówka wymaga prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu. Zapisuje się w niej wszystkie trasy przebyte na cele związane z prowadzoną działalnością, w tym ich odległość, cel i daty. Wyliczenia kilometrówki dokonuje się mnożąc liczbę przejechanych kilometrów razy stawkę ustaloną przez Ministerstwo Finansów.

Dla samochodów osobowych o pojemności silnika przekraczającej 900 cm3 kilometrówka wynosi 0,8358 zł. Wynik uzyskany z mnożenia to limit kosztów związanych z pojazdem, które można rozliczyć w konkretnym okresie.

Czy Kilometrówka wzrośnie?

Jest szansa na to, że po 15 latach wzrośnie stawka za 1 km przebiegu pojazdu (tzw. kilometrówki ). Wynika to z opublikowanego 13 października 2022 r. projektu rozporządzenia ministra infrastruktury.

Czy Kilometrowka się oplaca?

Czy kilometrówka się opłaca? – Tak, jeżeli przedsiębiorca nie ma auta wpisanego jako środek trwały w firmie. Brak ewidencji przebiegu prywatnego auta to brak możliwości zaliczenia wydatków na auto do kosztów uzyskania przychodów. Przedsiębiorca straciłby na tym.

Kiedy należy się kilometrówka?

Kilometrówka – Nieprawidłowe prowadzenie a prawo do odliczenia kosztu na gruncie VAT i PIT – Podatnik ma bezwzględny obowiązek zapewnienia poprawności zapisów w ewidencjach. Zatem w przypadku gdy podatnik rozlicza koszty związane z pojazdem na podstawie błędnie prowadzonej ewidencji przebiegu pojazdu, traci prawo do odliczenia 100% poniesionych kosztów oraz 100% podatku VAT.

 • Wówczas wydatki związane z pojazdem może odliczać do wysokości 75% poniesionych kosztów oraz 50% podatku VAT.
 • W sytuacji gdy podatnik odliczał od wydatków związanych z samochodem osobowym wykorzystywanym wyłącznie do celów prowadzenia działalności gospodarczej 100% podatku VAT oraz 100% poniesionych kosztów, ale nie prowadził (obowiązkowej w tym wypadku) kilometrówki lub też prowadził ją w sposób niewłaściwy, prawo do rozliczenia wydatków w pełnej wysokości nie przysługiwało mu.

W związku z tym w razie kontroli zapisy w ewidencjach zostaną podważone, a podatnik zobowiązany będzie do niezwłocznej zapłaty kosztów oraz podatku VAT, do których odliczenia nie miał prawa, wraz z odsetkami.

Co obejmuje Kilometrówka pracownika?

Samochód prywatny pracownika do celów służbowych – jazdy lokalne – W przepisach przewidziane zostało również użycie przez pracownika samochodu prywatnego do celów służbowych niewykraczających ponad jazdy lokalne. W takim wypadku możliwe są dwa rozwiązania:

rozliczanie wydatków eksploatacyjnych w ramach limitu kilometrówki,rozliczanie wydatków w ramach ryczałtu pieniężnego.

To przedsiębiorca decyduje, które z ww. rozwiązań wybierze. Ważne jest, by zasady rozliczeń zostały określone w umowie cywilnej między pracodawcą a pracownikiem. Przy rozliczaniu jazd lokalnych pracownika na podstawie kilometrówki, pracownik otrzymuje zwrot wydatków poniesionych na eksploatację pojazdu zgodnie z przyjętymi zasadami w przedsiębiorstwie, jednak kosztem podatkowym pracodawcy może być jedynie wartość wynikająca z prowadzonej ewidencji przebiegu pojazdu.

 1. Inaczej jest, jeżeli przedsiębiorca wybrał rozliczenia na podstawie ryczałtu pieniężnego.
 2. Polegają one na ustaleniu przez pracodawcę limitu ustalonego jako iloczyn stawki za 1 km przebiegu – określonych dla kilometrówki – oraz miesięcznego limitu przebiegu kilometrów na jazdy lokalne.
 3. Aby zwrot należności za dany miesiąc był możliwy, konieczne jest złożenie przez pracownika pisemnego oświadczenia o używaniu przez niego samochodu prywatnego do celów służbowych.

W oświadczeniu takim powinny znaleźć się informacje dotyczące pojazdu – tj. pojemność silnika, marka, numer rejestracyjny oraz określające liczbę dni, w których pracownik był w nieobecny w miejscu pracy w danym miesiącu (z powodu choroby, urlopu, podróży służbowej lub innej nieobecności), a także liczbę dni, w których pracownik nie dysponował pojazdem do celów służbowych.

300 km – do 100 tys. mieszkańców,500 km – ponad 100 tys. do 500 tys. mieszkańców,700 km – ponad 500 tys. mieszkańców.

Kwota ryczałtu pieniężnego jest zmniejszana o 1/22 za każdy roboczy dzień nieobecności pracownika w miejscu pracy oraz za każdy dzień roboczy, w którym pracownik nie dysponował pojazdem do celów służbowych (par.4 ust.2 ww. rozporządzenia). Na skróty Księgowość online – wypróbuj już dziś!

Rozliczanie samochodów osobowych i ciężarowych Prowadzenie ewidencji środków trwałych Wysyłka e-deklaracji i plików JPK

Zacznij bezpłatny 30 dniowy okres próbny bez żadnych zobowiązań!

Czy kilometrówka jest opodatkowana i Oskładkowana?

Opodatkowanie i oskładkowanie należności z tytułu używania prywatnego samochodu na potrzeby firmy Zatrudniam pracownika na stanowisku serwisanta komputerowego, który pracę swą wykonuje na terenie całego miasta. W tym celu wykorzystuje swój prywatny samochód.

Czy korzystniej jest przyznać mu ryczałt na jazdy lokalne, czy koszty używania prywatnego samochodu do celów służbowych zwracać na podstawie tzw. “kilometrówki”? W aspekcie podatku dochodowego bez znaczenia jest forma zwrotu kosztów używania przez pracownika prywatnego samochodu na potrzeby firmy w jazdach lokalnych.

Zarówno ryczałt, jak i tzw. “kilometrówka” (z pewnym wyjątkiem, który nie ma w tym przypadku zastosowania) są opodatkowane. Mogą one natomiast korzystać ze zwolnienia z oskładkowania. Pracodawca może pracownikowi wykorzystującemu prywatny samochód osobowy w celach służbowych do jazd lokalnych dokonać zwrotu kosztów używania tego samochodu.

 • Zwrot ten może być dokonany w formie miesięcznego ryczałtu lub tzw.
 • Kilometrówki”.
 • Warunki zwrotu takich kosztów określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r.
 • W sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz.U.

nr 27, poz.271 ze zm.). Jak ustalić ryczałt? Wysokość miesięcznego limitu kilometrów na jazdy lokalne ustala pracodawca. W zależności od liczby mieszkańców w gminie lub mieście, w których pracownik jest zatrudniony, limit ten wynosi:

300 km – do 100 tys. mieszkańców, 500 km – ponad 100 tys. do 500 tys. mieszkańców, 700 km – ponad 500 tys. mieszkańców.

Ryczałt za używanie pojazdu do celów służbowych oblicza się jako iloczyn stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu i przyznanego miesięcznego limitu kilometrów na jazdy lokalne. Obecnie stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu wynoszą:

0,5214 zł – dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika do 900 cm 3, 0,8358 zł – dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm 3,

Maksymalne miesięczne kwoty ryczałtów pieniężnych za używanie samochodów osobowych kształtują się więc następująco:

Limit kilometrów Pojemność silnika
do 900 cm 3 powyżej 900 cm 3
300 156,42 zł 250,74 zł
500 260,70 zł 417,90 zł
700 364,98 zł 585,06 zł

Należy dodać, że limit kilometrów dla pojazdów wykorzystywanych w służbie leśnej oraz w służbie parków narodowych nie może przekroczyć 1.500. Natomiast dla pojazdów wykorzystywanych w służbach ratowniczych i w innych właściwych instytucjach w sytuacji zagrożenia klęską żywiołową lub usuwania jej skutków, albo skutków katastrofy ekologicznej nie może przekroczyć 3.000.

 1. Wypłata ryczałtu następuje po złożeniu przez pracownika pisemnego oświadczenia o używaniu prywatnego samochodu do celów służbowych.
 2. W oświadczeniu tym należy zawrzeć dane dotyczące pojazdu (pojemność silnika, markę, numer rejestracyjny) oraz określić ilość dni nieobecności pracownika w miejscu pracy w danym miesiącu z powodu choroby, urlopu, podróży służbowej trwającej co najmniej 8 godzin lub innej nieobecności, a także ilość dni, w których pracownik nie dysponował pojazdem do celów służbowych.

Bowiem kwotę ustalonego ryczałtu zmniejsza się o jedną dwudziestą drugą za każdy roboczy dzień nieobecności pracownika w miejscu pracy z wymienionych powodów oraz za każdy dzień roboczy, w którym pracownik nie dysponował pojazdem do celów służbowych.

Jak wyliczyć “kilometrówkę”? Podstawą zwrotu kosztów używania przez pracownika prywatnego samochodu do celów służbowych może być także faktyczna liczba przejechanych przez niego kilometrów. Liczba ta powinna wynikać z ewidencji przebiegu pojazdu prowadzonej przez pracownika, potwierdzanej na koniec każdego miesiąca przez pracodawcę.

Wysokość należności z tytułu zwrotu kosztów używania prywatnego samochodu dla potrzeb pracodawcy ustala się jako iloczyn liczby faktycznie przejechanych kilometrów i stawki za 1 km przebiegu pojazdu określonej w powołanym rozporządzeniu Ministra Infrastruktury.

Zatem w przypadku używania samochodu o pojemności skokowej silnika do 900 cm 3 należy pomnożyć liczbę faktycznie przejechanych kilometrów przez stawkę 0,5214 zł, natomiast przy używaniu samochodu o pojemności skokowej silnika ponad 900 cm 3 pomnożyć liczbę faktycznie przejechanych kilometrów przez stawkę 0,8358 zł.

Opodatkowanie ryczałtu i “kilometrówki” Zarówno kwoty ryczałtu jak i “kilometrówki” otrzymane od pracodawcy w związku z używaniem przez pracownika w jazdach lokalnych prywatnego samochodu do potrzeb służbowych stanowią przychód pracownika ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Pracodawca ma więc obowiązek naliczyć, pobrać i przekazać do urzędu skarbowego zaliczkę na podatek dochodowy od wymienionych kwot. Wyjątek stanowi zwrot kosztów poniesionych przez pracownika z tytułu używania pojazdów stanowiących własność pracownika, dla potrzeb zakładu pracy, w jazdach lokalnych, jeżeli obowiązek ponoszenia tych kosztów przez zakład pracy albo możliwość przyznania prawa do zwrotu tych kosztów wynika wprost z przepisów innych ustaw (art.21 ust.1 pkt 23b updof).

Zwrot ten korzysta ze zwolnienia od opodatkowania, do wysokości miesięcznego ryczałtu pieniężnego albo do wysokości nieprzekraczającej kwoty ustalonej przy zastosowaniu stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, określonych w powołanym rozporządzeniu Ministra Infrastruktury, jeżeli przebieg pojazdu jest udokumentowany w ewidencji przebiegu pojazdu prowadzonej przez pracownika.

 • Zwolnienie to dotyczy ryczałtów pieniężnych wypłacanych np.
 • Listonoszom, pracownikom służb leśnych.
 • Oskładkowanie ryczałtu i “kilometrówki” Przychód z tytułu zwrotu kosztów używania w jazdach lokalnych przez pracowników, dla potrzeb pracodawcy, pojazdów niebędących własnością pracodawcy – do wysokości miesięcznego ryczałtu pieniężnego albo do wysokości nieprzekraczającej kwoty ustalonej przy zastosowaniu stawek za 1 km przebiegu pojazdu – określonych w powołanym rozporządzeniu Ministra Infrastruktury nie podlega oskładkowaniu.

Przy czym w przypadku “kilometrówki” przebieg pojazdu powinien wynikać z ewidencji przebiegu pojazdu prowadzonej przez pracownika zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tak wynika z § 2 ust.1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r.

W sprawie szczególnych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. nr 161, poz.1106 ze zm.). W sytuacji gdy pracodawca wypłaci pracownikowi ryczałt w kwocie wyższej niż wynikająca z limitów określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury, nadwyżka wypłaconego ryczałtu zwiększy podstawę, od której należy naliczyć składki na ubezpieczenia społeczne i składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

Także gdy pracodawca wypłaci “kilometrówkę” w kwocie wyższej niż określona przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury, to obowiązany jest naliczyć składki ZUS od różnicy pomiędzy “kilometrówką” wypłaconą a ustaloną przepisami tego rozporządzenia.

Jak obliczyć ryczałt za dojazdy do pracy?

Składki ZUS: Ryczałt na dojazdy prywatnym samochodem do pracy Składki na ubezpieczenia społeczne nie powinny być naliczane od przychodu jaki pracownik uzyskuje korzystając z bezpłatnych lub częściowo odpłatnych przejazdów środkami lokomocji, przez co należy rozumieć korzystanie z transportu publicznego na podstawie przekazywanych przez pracodawcę biletów lub transportu organizowanego przez pracodawcę.

Zatem, z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne nie można wyłączyć (tj. za korzyść materialną nie może być uważany) ryczałt pieniężny jaki pracownik otrzymuje celem zrekompensowania kosztów dojazdu do pracy i z pracy prywatnym środkiem transportu. Spółka zamierza wypłacać pracownikom ryczałtowe świadczenia pieniężne z tytułu dojazdów z domu do pracy i z pracy do domu własnymi środkami transportu (dalej jako „ryczałty”).

Zasady wypłaty ryczałtów zostaną określone w wewnętrznym regulaminie wynagradzania. Ryczałty mają przysługiwać wszystkim pracownikom nieposiadającym samochodów służbowych, które za zgodą spółki mogą być wykorzystywane również do celów prywatnych, a w konsekwencji muszą dojeżdżać do pracy i z pracy na koszt własny.

 1. W przypadku osób dojeżdżających jednym samochodem (np.
 2. Małżeństwa lub rodzeństwa) będzie przysługiwał tylko jeden ryczałt na samochód.
 3. Wartość dziennego ryczałtu będzie kalkulowana jako iloczyn stawki za km wynoszącej 0,8358 PLN oraz dwukrotności liczby kilometrów pomiędzy miejscem zamieszkania a miejscem pracy.

Jednocześnie spółka zamierza określić limit dojazdu w jedną stronę na 40 km. A zatem,jeżeli pracownik posiada miejsce zamieszkania w odległości mniejszej niż 40 km od miejsca wykonywania pracy, będzie otrzymywał kwotę ryczałtu obliczoną przy uwzględnieniu faktycznej odległości.

 1. W przypadku natomiast, gdy odległość między miejscem zamieszkania a miejscem pracy będzie przekraczała 40 km, ryczałt będzie obliczony z uwzględnieniem maksymalnej ilości 40 km.
 2. Odległość między miejscem pracy, a miejscem zamieszkania pracownika będzie określana przez spółkę przy pomocy aplikacji google maps, z wykorzystaniem opcji „najkrótsza trasa”.

Ryczałty będą przysługiwały pracownikom za każdy dzień faktycznej obecności w miejscu pracy. Nie będą naliczane za dni urlopowe, święta, dni przebywania na chorobowym oraz za dni pracy zdalnej. Ryczałty będą wypłacane pracownikom raz w miesiącu, razem z wynagrodzeniem za pracę.

We wniosku o interpretację spółka zadała pytanie: czy wypłacane pracownikom ww. ryczałty za dojazdy do pracy i z pracy własnymi środkami transportu, będą podlegały wyłączeniu z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. W ocenie spółki – tak. ZUS nie zgodził się ze spółką: Zgodnie z treścią art.18 ust.1 i 2 oraz art.20 ust.1 ustawy z dnia 13 października 1998 r.

You might be interested:  Prawo Jazdy Na Samochód Jaka Kategoria?

o systemie ubezpieczeń społecznych podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy z wyłączeniem przychodów wymienionych w § 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r.

w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, jak również wynagrodzeń za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną oraz zasiłków z ubezpieczeń społecznych. Zgodnie zaś z § 1 ww. rozporządzenia Ministra Pracy i P.

: Składki ZUS: Ryczałt na dojazdy prywatnym samochodem do pracy

Ile wynosi podatek od kilometrówki?

Czy kilometrówka dla pracownika podlega zwolnieniu z PIT? Czy kilometrówka dla pracownika podlega zwolnieniu z PIT? Zwrot kosztów korzystania przez pracownika z prywatnego samochodu do realizacji zadań służbowych następuje w formie m.in. kilometrówki. Stanowi ona dla pracownika przychód ze stosunku pracy, który jest jednak objęty zwolnieniem z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zasady zwrotu kosztów użytkowania samochodu prywatnego do celów służbowych reguluje rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 roku w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy, zwane dalej rozporządzeniem.Z rozporządzenia wynika, iż zwrot kosztów użytkowania samochodu prywatnego do celów służbowych następuje w formie kilometrówki lub w formie ryczałtu.Kilometrówka stanowi iloczyn przejechanych kilometrów i stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu. Zgodnie § 2 rozporządzenia stawka za 1 kilometr przebiegu pojazdu nie może być wyższa niż:1. dla samochodu osobowego:a. o pojemności skokowej silnika do 900 cm 3 – 0,5214 zł,b. o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm 3 – 0,8358 zł,2. dla motocykla – 0,2302 zł,

3. dla motoroweru – 0,1382 zł. Miesięczny limit kilometrów na jazdy lokalne ustala pracodawca (§ 3 ust.1 rozporządzenia). Jego wysokość powinna być uzależniona od liczby mieszkańców w gminie lub mieście, w których pracownik jest zatrudniony, i nie może przekroczyć:

300 km – w gminach lub miejscowościach do 100 tys. mieszkańców,500 km – w gminach lub miejscowościach od 100 tys. do 500 tys. mieszkańców,700 km – w gminach lub miejscowościach powyżej 500 tys. mieszkańców (§ 3 ust.2 rozporządzenia).

W przypadku pojazdów prywatnych wykorzystywanych do celów służbowych w służbie leśnej oraz w służbie parków narodowych limit nie może przekraczać 1500 km. Natomiast w stosunku do pojazdów wykorzystywanych w służbach ratowniczych i w innych właściwych instytucjach w sytuacji zagrożenia klęską żywiołową lub usuwania jej skutków albo skutków katastrofy ekologicznej limit nie może on przekroczyć 3.000 km (§ 3 ust.3,4 rozporządzenia).

Stanowiący zwrot kosztów używania samochodu prywatnego do celów służbowych ryczałt ustalany jest po złożeniu przez pracownika pisemnego oświadczenia o używaniu przez niego pojazdu do celów służbowych w danym miesiącu (§ 4 ust.1 rozporządzenia). Przyjmuje się, iż zarówno kilometrówka, jak i ryczałt stanowią przychód pracownika ze stosunku pracy w rozumieniu art.12 ust.1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.

o podatku dochodowym od osób fizycznych. Na podstawie z art.21 ust.1 pkt 23b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwolniony z podatku jest zwrot kosztów poniesionych przez pracownika z tytułu używania pojazdów stanowiących własność pracownika dla potrzeb zakładu pracy w jazdach lokalnych, jeżeli obowiązek ponoszenia tych kosztów przez zakład pracy albo możliwość przyznania prawa do zwrotu tych kosztów wynika wprost z przepisów innych ustaw.

Zwolnienie, o którym mowa w art.21 ust.1 pkt 23b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, następuje do wysokości miesięcznego ryczałtu pieniężnego albo do wysokości nieprzekraczającej kwoty ustalonej przy zastosowaniu stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, określonych w rozporządzeniu, jeżeli przebieg pojazdu, z wyłączeniem wypłat ryczałtu pieniężnego, jest udokumentowany w ewidencji przebiegu pojazdu prowadzonej przez pracownika.

Zwrot kosztów używania samochodów prywatnych do celów służbowych w związku z jazdami zamiejscowymi korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych na zasadach określonych w art.21 ust.1 pkt 16 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W myśl tego przepisu wolne od podatku są diety i inne należności za czas podróży służbowej pracownika, do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub w przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw pracy w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju.

: Czy kilometrówka dla pracownika podlega zwolnieniu z PIT?

Czy używanie samochodu prywatnego do celów służbowych jest opodatkowane?

Dyrektor KIS: Zwrot kosztów używania pojazdów prywatnych do celów służbowych jest opodatkowany PIT – Organy podatkowe, w tym Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stoją na stanowisku, że zwrot kosztów poniesionych przez pracownika tytułem wykorzystywania, na podstawie stosownej umowy cywilnoprawnej, prywatnego samochodu osobowego do celów służbowych pracodawcy – stanowi przychód w rozumieniu art.11 ust.1 i art.12 ust.1 ustawy o PIT opodatkowany podatkiem dochodowym.

Otrzymany przez pracownika zwrot poniesionych kosztów (np. w formie ryczałtu ), za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych w jazdach lokalnych, stanowi dla pracownika przychód ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Pracodawca, jako płatnik ma obowiązek (z art.31 i art.38 ustawy o PIT) do potrącania i odprowadzania zaliczek na PIT także z tytułu zwrotu pracownikom kosztów związanych z używaniem samochodu prywatnego do celów służbowych w jazdach lokalnych.

Taką interpretację przepisów zaprezentował Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej np. w interpretacji indywidualnej z 11 lutego 2022 r. (sygn.0113-KDIPT2-3.4011.1043.2021.1.GG). Zdaniem Dyrektora KIS dla zaprezentowanej przez niego tezy nie ma znaczenia sam fakt zawarcia odrębnej umowy z pracownikiem, co do kwestii wykorzystania prywatnego samochodu pracownika.

Czy pracodawca może zmusić mnie do jazdy samochodem?

Odmowa wykonania polecenia służbowego – kiedy jest dopuszczalna? – Co do zasady więc pracownik może odmówić wykonania pracy tego rodzaju, która jest niezgodna z rodzajem pracy, wskazanym w treści umowy. Odmowa taka nie jest jednak dopuszczalna, jeśli nie wchodzi w grę jednorazowe polecenie wykonania innego rodzaju pracy (np.

 • Polecenie sekretarce odświeżenia chodnika), a tzw.
 • Czasowe powierzenie innej pracy ze względu na stan zdrowia pracownika czy potrzeby pracodawcy.
 • Warto w tym miejscu wspomnieć o powszechnej wśród pracodawców praktyce, niekoniecznie do końca legalnej – przygotowując dla pracownika zakres czynności nierzadko uwzględniają oni w nim klauzulę, że pracownik ma obowiązek „wykonywać polecenia służbowe pracodawcy i przełożonych”.

Taki zapis w zakresie czynności nie wyklucza jednak opisanej powyżej możliwości odmowy wykonania określonego polecenia służbowego, jeśli nie jest ono rodzajowo zgodne z pracą, określoną w treści umowy o pracę. Warto w tym miejscu przytoczyć wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 lutego 2002 roku sygn.

I PK 149/02, w którym Sąd Najwyższy stwierdził, iż zakres zadań wynikających z zajmowania określonego w umowie o pracę stanowiska może być konkretyzowany nie tylko przez przedstawienie pracownikowi pisemnego zakresu czynności, ale również w drodze poleceń pracodawcy, mieszczących się w granicach zakreślonych rodzajem pracy ustalonym w umowie (zajmowanym stanowiskiem).

Kolejny przypadek, w którym pracownik może odmówić wykonania polecenia służbowego to sytuacja, w której realizacja wydanego polecenia naraziłaby pracownika na popełnienie przestępstwa czy wykroczenia. Przykładowo pracownik, który nie posiada prawa jazdy, ale potrafi prowadzić samochód, otrzymał od pracodawcy polecenie udania się samochodem służbowym w podróż służbową.

 • Takie polecenie narazi pracownika na popełnienie wykroczenia, pracownik zatem może odmówić jego wykonania bez żadnych konsekwencji.
 • Jest to o tyle ważne, że w pewnym momencie pracownik może wystraszyć się konsekwencji odmowy (np.
 • Kary porządkowej czy wręcz rozwiązania z nim stosunku pracy) i takie polecenie wykona.

Zarówno pracownik, jak i pracodawca muszą bezwzględnie pamiętać o jednym – wykonanie przez pracownika takiego polecenia jest uzasadnioną przyczyną do rozwiązania z pracownikiem stosunku pracy bez zachowania okresu wypowiedzenia. Inaczej mówiąc – jeśli pracodawca wydaje pracownikowi polecenie służbowe, którego wykonaniem pracownik popełni przestępstwo czy wykroczenie, jest uzasadnioną przyczyną ewentualnej dyscyplinarki.

Niestety w praktyce tego typu przypadki zdarzają się nierzadko – warto wspomnieć choćby o powszechnym u niektórych pracodawców procederze antydatowania dokumentów. Jeśli pracodawca przygotowuje jakiś dokument z datą wsteczną, a następnie każe go pracownikowi również z datą wsteczną podpisać, to takie zachowanie może wypełniać znamiona przestępstwa fałszowania dokumentów, a więc pracownik również (głównie dla swojego dobra) powinien zdecydowanie odmówić.

Następna sytuacja, w której odmowa wykonania polecenia służbowego jest dopuszczalna to sytuacja, w której wykonanie tego polecenia stałoby w sprzeczności z przepisami BHP, czy naraziło pracownika na utratę zdrowia i życia. W takim wypadku jednak o swojej odmowie pracownik musi niezwłocznie powiadomić przełożonego, wskazując jednocześnie na te okoliczności, które stały się podstawą do odmowy wykonania polecenia służbowego.

Warto dodać, że pracownik powinien również (i jak najbardziej ma do tego prawo) odmówić wykonania polecenia służbowego, jeśli jest to podyktowane jego stanem psychofizycznym. Jeśli pracownik wykonuje pracę, wymagającą szczególnej sprawności psychofizycznej (np. pracując jako elektryk przy liniach wysokiego napięcia), a w danym dniu po prostu źle się czuje na skutek niezależnych od siebie okoliczności, to po uprzednim powiadomieniu o tym przełożonego powinien powstrzymać się od wykonywania pracy.

Jak widzisz, nie zawsze dane polecenie służbowe musi przez pracownika zostać bezwzględnie wykonane. Wszystko tu bowiem zależy od tego, czy dotyczy ono pracy, w jakich okolicznościach zostało wydane itp. : Kiedy można odmówić wykonania polecenia służbowego? – Praktyczne szkolenia przez internet

Jak rozliczyć kilometrówkę przykład?

Zwrot kosztów dla pracownika – Pracodawca jest zobligowany do zwrotu pracownikowi sumy wynikającej z przemnożenia liczby faktycznie przejechanych kilometrów przez stawkę za 1 kilometr. Kwota zwrócona zatrudnionemu będzie stanowiła koszt uzyskania przychodu przedsiębiorcy.

 • Wyjątkiem jest sytuacja, w której przedsiębiorca w wewnętrznym regulaminie ustali wyższe stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu.
 • W tym wypadku, kosztem może być wartość wynikająca z przemnożenia faktycznie przejechanych kilometrów przez ustawową stawkę za 1 kilometr.
 • Przykład 1.
 • Przedsiębiorca zatrudnia pracownika na stanowisku przedstawiciela handlowego.

Zgodnie z umową, pracownik w celu wykonywania pracy będzie użytkował prywatny samochód osobowy o pojemności silnika 1800 cm 3, W listopadzie pracownik przejechał 450 km, co wykazał w ewidencji przebiegu pojazdu,

 1. pracodawca zagwarantował zwrot kosztów przejazdu w oparciu o ustawową stawkę za 1 kilometr,
 2. pracodawca zagwarantował zwrot kosztów przejazdu w wysokości 0,95 zł za 1 kilometr.

Jaką kwotę przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów? ad.1. W związku z tym, że pojemność silnika jest większa niż 900 cm 3 ustawowa stawka wynosi 0,8358 zł/km.450 km x 0,8358 zł/km = 376,11 zł – jest to kwota, którą pracodawca zwróci pracownikowi i którą w pełni zaliczy do kosztów uzyskania przychodów.

Czy Kilometrówka może być niższa?

Księgowa informuje: wykorzystanie samochodu prywatnego w firmie a kilometrówka Nadal na podstawie kilometrówki będą rozliczać się z firmą pracownicy, którzy użytkują do celów służbowych prywatny samochód. Pisaliśmy już na temat kilometrówki, czyli wykorzystania samochodu prywatnego do podróży służbowej.

Żeby pracownik mógł pojechać prywatnym samochodem, muszą być spełnione dwa warunki : – pracownik musi wnioskować do pracodawcy o zgodę odbycia podróży samochodem prywatnym, – oraz jeżeli pracodawca wyraził taką zgodę. Należy też zwrócić uwagę na takie szczegóły jak : – za zgodą pracodawcy pracownik może odbywać podróż samochodem osobowym, motocyklem, lub motorowerem.

– jest niedopuszczalne, aby pracownik odbył podróż prywatnym samochodem innym niż osobowy, – pojęcie” samochód prywatny” to skrót myślowy nie tylko z powodu, że obejmuje samochody osobowe, motocykle i motorowery, lecz nade wszystko dlatego, iż pojazd de facto nie musi być własnością pracownika.

 1. Istotne jest to, że pojazd nie jest własnością ani nie jest zapewniany przez pracodawcę, lecz to pracownik organizuje taki przejazd – oczywiście pracownik ma mieć tytuł prawny ( własność, najem, użyczenie).
 2. Jeżeli pracodawca wyrazi zgodę na odbywanie przez pracownika podróży samochodem niebędącym własnością pracodawcy, wówczas powinien wypłacić zwrot kosztów używania takiego pojazdu.

Kwota jest wyliczana w ten sposób, że pracodawca mnoży liczbę przejechanych kilometrów(wynikającą z kilometrówki) przez stawkę za 1 km przebiegu pojazdu. Obecne stawki są określone w rozporządzeniu ministra infrastruktury z 25 marca 2002 r.(Dz.U. nr 27, poz.271 ze zm.) i wynoszą : dla samochodów osobowych o pojemności silnika do 900 cm sześc.-0,5214 zł; dla samochodów osobowych o pojemności silnika od 900 cm sześc.-0,8358 zł; Wskazane stawki nie są obligatoryjne.

 • Pracodawca może ustalić stawki w kwocie niższej lub wyższej niż określone w rozporządzeniu.
 • Oczywiście winny one być zapisane w regulaminie wynagrodzenia, układzie zbiorowym lub umowie o pracę.
 • Gdyby miały zastosowanie wyższe stawki, wówczas kosztem pracodawcy jest tylko kwota ustalona z uwzględnieniem stawek ministerialnych, a nadwyżka ponad tę kwotę nie może być kosztem uzyskania przychodu podatnika.

Wypłacana kwota pracownikowi jest kosztem wówczas, gdy przebieg pojazdu udokumentowany jest w ewidencji przebiegu pojazdu potwierdzonej przez podatnika na koniec każdego miesiąca. Ewidencja przebiegu pojazdu prowadzona przez pracowników musi zawierać ; 1.nazwisko, imię i adres zamieszkania osoby używającej pojazdu; 2.numer ewidencyjny pojazdu i pojemność silnika(od niej bowiem zależy obowiązująca stawka za 1 km); 3.opis trasy (skąd – dokąd); 4.kolejny numer wpisu; 5.datę i cel wyjazdu; 6.liczbę faktycznie przejechanych kilometrów; 7.stawkę za 1 km przebiegu; 8.kwotę wynikającą z przemnożenia liczby faktycznie przejechanych kilometrów i stawki za 1 km przebiegu; 9.podpis podatnika(pracodawcy) i jego dane.

 • Brak ewidencji pozbawia pracodawcę prawa zaliczania do kosztów podatkowych kwoty wypłaconej tytułem zwrotu kosztów używania takiego samochodu w czasie jazd zamiejscowych.
 • Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministerstwa Infrastruktury z dnia 25.03.2002 r.
 • W sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy.(Dz.U.

Z 2002 r. nr 27, poz.271 ze zm.). Pobierz: Pałka Barbara : Księgowa informuje: wykorzystanie samochodu prywatnego w firmie a kilometrówka

Czy Kilometrówka wlicza się do dochodu pracownika?

Kilometrówka jest przychodem podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Czy do kilometrówki potrzebna jest faktura?

Zastosowanie zwrotu kosztów używania prywatnego samochodu pracownika w podróży służbowej w formie ‘ kilometrówki ‘ powoduje zatem, że nie ma potrzeby dostarczania pracodawcy faktur za paliwo tankowane do tego samochodu. Faktury te nie są bowiem przez niego uwzględniane przy rozliczaniu podróży służbowej pracownika.

Czy pracownik może jechać na delegację własnym samochodem?

Z § 3 tego rozporządzenia wynika, że środek transportu właściwy do odbycia podróży służbowej określa pracodawca. Na wniosek pracownika może on również wyrazić zgodę na przejazd w podróży służbowej m.in. samochodem osobowym niebędącym własnością pracodawcy.

Czy Kilometrówka obejmuje opłaty za autostrady?

0111-KDIB1-2.4010.111.2020.2.SK – Zaliczenie do kosztów podatkowych spółki zwrotu pracownikom kosztów związanych z podróżą. Na podstawie art.13 § 2a, art.14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz.900 z późn.

 1. Zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 4 marca 2020 r.
 2. Data wpływu 6 marca 2020 r.), uzupełnionym 24 marca 2020 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów uzyskania przychodów wydatków z tytułu zwrotu pracownikom, członkom zarządu oraz zleceniobiorcom odbywającym podróż służbową samochodem prywatnym, opłat za przejazd płatną autostradą, opłat za przeprawy promowe, opłaty za przejazdy przez płatne mosty przejazd autostradą i opłat za parkingi bez uwzględnienia limitu wynikającego z ewidencji przebiegu pojazdu – jest nieprawidłowe,
You might be interested:  Jak Oduczyć Psa Skakania Na Samochód?

W dniu 6 marca 2020 r. wpłynął do Organu wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów uzyskania przychodów wydatków z tytułu zwrotu pracownikom, członkom zarządu oraz zleceniobiorcom odbywającym podróż służbową samochodem prywatnym, opłat za przejazd płatną autostradą, opłat za przeprawy promowe, opłaty za przejazdy przez płatne mosty przejazd autostradą i opłat za parkingi bez uwzględnienia limitu wynikającego z ewidencji przebiegu pojazdu.

 1. Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych dlatego też pismem z 29 kwietnia 2020 r.
 2. Znak: 0111-KDIB1-2.4010.111.2020.1.SK wezwano do uzupełnienia braków formalnych wniosku, co też nastąpiło 15 maja 2020 r.
 3. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny: Spółka z siedzibą w S.
 4. Prowadzi działalność gospodarczą na terenie całego kraju.

Przedmiotem działalności Spółki jest produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne (PKD 32.50.Z), produkcja sprzętu sportowego (PKD 32.30.Z) oraz sprzedaż hurtową wyrobów farmaceutycznych i medycznych (PKD 46.46.Z).

 • W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oddelegowuje swoich pracowników, zleceniobiorców oraz członków zarządu.
 • W związku z prowadzeniem działalności na terenie całego kraju pracownicy Spółki zmuszeni są do dojazdu na miejsce świadczenia usługi.
 • W wielu przypadkach pracownicy Spółki wnioskują o zgodę pracodawcy na dojazd do wyznaczonego miejsca z wykorzystaniem własnych środków transportu.

Spółka dbając o dobre imię na rynku pracodawców przychyla się do próśb pracowników. Podróże służbowe pracowników generują dodatkowe koszty związane z dojazdem na miejsce przeprowadzenia usług tj. podróż autostradą, opłaty parkingowe, opłaty za przeprawy promowe czy przejazdy przez płatne mosty itp.

Pracodawca zgodnie z założeniami Kodeksu Pracy zwraca wszelkie wypłaty związane z podróżą służbową, w tym ww. opłaty parkingowe i autostradowe oraz koszty używania pojazdu wynikający z tzw. “kilometrówki”. Decyzja związana ze zwrotem nie jest wyłącznie pokierowana obowiązkiem pracodawcy, lecz możliwością szybszego, bezpieczniejszego i sprawniejszego podróżowania przez osoby zatrudnione w przedsiębiorstwie.

Polityka kadrowa Spółki jest nastawiona na zapewnienie pracownikowi jak najbardziej dogodnych i komfortowych warunków pracy, tj. ergonomicznych, skracających czas dojazdu do danego klienta. Tak prowadzona polityka kadrowa pozwala na optymalizacje pracy, zwiększenie efektywności pracowników, podwyższone morale zespołu a dodatkowo skrócenie czasu wykonywanej usługi u klienta.

 1. Wiodące badania naukowe oraz filozofie związane z organizacją pracy wskazują, że doceniony, wypoczęty pracownik generuje ponad przeciętne korzyści dla przedsiębiorstwa, dlatego też Spółka jako pracodawca stara się zapewnić swojemu zespołowi jak najlepsze warunki pracy.
 2. Podróż służbowa zajmuje pracownikowi od kilku do kilkunastu godzin, skrócenie tego czasu poprzez skorzystanie z płatnej drogi szybkiego ruchu pozwala zaoszczędzić czas pracownika, pozostawiając mu dodatkowy czas na wypoczynek.

Nieskorzystanie z drogi szybkiego ruchu często może przesądzić o przekroczeniu normowanego czasu pracy i prowadzić do tzw. nadgodzin, tak więc stanowi również zabezpieczenie źródeł dochodu podatnika poprzez obniżenie kosztów podróży służbowych. Natomiast usługi płatnego parkowania przy miejscu dokonywania usługi zdecydowanie poprawiają komfort pracownika, ale również wpływają na skrócony czas wykonania usługi poprzez możliwość dojazdu “pod drzwi” klienta.

Tak więc, skoro dodatkowe koszty związane z podróżą służbową pozwalają na obniżenie ogólnego kosztu usługi poza siedzibą Spółki to stanowią one bezpośredni związek z uzyskiwanym przez Spółkę przychodem i winny być w całości uznane jako koszt uzyskania przychodu w rozumieniu art.15 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie z powyższym uwarunkowaniem Wnioskodawca zalicza do kosztów uzyskania przychodów zarówno wydatki obliczone wg tzw. “kilometrówki” oraz wszelkie dodatkowe opłaty za autostradę i parking związane z podróżą pracownika jego prywatnym środkiem transportu.

 • * samochody, którymi pracownicy, zleceniobiorcy oraz członkowie zarządu odbywają podróże służbowe są samochodami osobowymi,
 • * członkowie zarządu zatrudnieni są na podstawie powołania. Konieczność ponoszenia kosztów eksploatacji środków transportu związanych z podróżami służbowymi na rzecz członków zarządu wraz z określeniem zasad ich zwrotu wynika z uchwały podjętej przez Zgromadzenie Wspólników Spółki,
 • * rozliczenie kosztów zleceniobiorcy odbywa się na podstawie delegacji pracownika za pośrednictwem dokumentu rozliczenia podróży służbowej przedstawiającego rachunek kosztów podróży wraz ze wszelkimi rachunkami dokumentującymi poniesione koszty przez zleceniobiorcę.
 • W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy zwrot opłat dodatkowych takich jak opłaty za płatne parkowanie, opłaty za przejazd płatną autostradą, opłaty za przeprawy promowe czy opłaty za przejazdy przez płatne mosty związanych z podróżą służbową pracownika, zleceniobiorcy, członka zarządu przekraczającą kwotę wyznaczoną w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy, zwrócone na podstawie art.77 (5) Kodeksu Pracy stanowią koszt uzyskania przychodu dla pracodawcy w rozumieniu art.15 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art.15 ust.1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r.

 • O podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r.
 • Poz.865 z późn. zm.
 • Dalej: “u.p.d.o.p.”), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art.16 ust.1.
 • Przepis powyższy oznacza, że podatnik ma możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wszelkich kosztów, po wyłączeniu zastrzeżonych w ustawie, zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio związanych z uzyskiwanymi przychodami, pod tym jednak warunkiem, że wykaże ich związek z prowadzoną działalnością gospodarczą, a ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu lub wiąże się z zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła przychodów.

Zatem kosztem uzyskania przychodu są wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów.

 1. W świetle powyższego, aby wydatek poniesiony przez podatnika stanowił dla niego koszt uzyskania przychodu, muszą być spełnione następujące warunki:
 2. * został poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika (nie stanowią kosztu uzyskania przychodu podatnika wydatki, które zostały poniesione na działalność podatnika przez osoby inne niż podatnik),
 3. * jest definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona,
 4. * pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,
 5. * poniesiony został w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodów lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętych przychodów,
 6. * został właściwie udokumentowany,

* nie może znajdować się w grupie wydatków, których zgodnie z art.16 ust.1 u.p.d.o.p. nie uważa się za koszty uzyskania przychodów. Bez wątpienia koszt dojazdu pracownika na miejsce świadczenia usługi np. do siedziby kontrahenta ma bezpośredni związek z uzyskiwanym przychodem.

Ustawodawca zezwala na szereg możliwości związanych z dojazdem pracownika na wyznaczone miejsce, w tym również zezwala na wykorzystanie do działalności gospodarczej pojazdu niebędącego własnością przedsiębiorcy (pojazdu pracownika). Koszt delegacji pracownika oraz jego transportu na miejsce ma swoje odzwierciedlenie w cenie oferowanej usługi i już na poziomie negocjacyjnym jest on ujęty w przedstawianej ofercie.

Ustawodawca zgodnie z art.15 ust.1 i 16 ust.1 pkt 30 u.p.d.o.p. zezwala na rozliczenie kosztów używania pojazdu należącego do pracownika w podróży służbowej w wysokości stanowiącej iloraz liczby przejechanych kilometrów a określonej przez Ministra Infrastruktury stawki ryczałtowej za jedne przejechany kilometr.

 • Stawka ta odzwierciedla koszt zużycia paliwa oraz eksploatacji i ubezpieczenia samochodu.
 • Wszelkie koszty związane z dodatkowymi opłatami takimi jak przejazd płatną autostradą, parking w strefie płatnego parkowania, czy przeprawa promowa stanowią koszt dodatkowy związany, który nie jest związany z używaniem.

Nie są to koszty związane z używaniem pojazdu, ponieważ pracownik może pojechać inną bezpłatną, zazwyczaj dłuższą trasą o większym natężeniu ruchu, tak więc stanowią one koszt dodatkowy związany z możliwością przebycia danej trasy w bardziej komfortowy i znacznie szybszy sposób, natomiast opłata parkingowa pozwala pozostawić pojazd w dowolnym najbardziej dogodnym dla pracownika miejscu (np.

w ścisłym centrum miasta). Dłuższa podróż przekłada się często na konieczność pozostania pracownika w miejscowości, w której wykonuję taką usługę lub na zwiększenie godzin pracy tj. pracę w godzinach ponadprogramowych. Wydatki na ww. opłaty pozwalają na szybsze, bardziej komfortowe podróżowanie pracowników zapewniając im więcej czasu na wypoczynek, redukując zmęczenie, a w przypadku pracodawcy poprzez możliwość szybszego powrotu pracownika zabezpieczają przychód poprzez obniżenie kosztu i dodatkowo wpływają na cenę dobra finalnego.

Szybszy powrót pracownika do domu generuję dodatkowy czas na odpoczynek pracownika przez co staję się on bardziej efektywny, wykazuję zadowolenie i propaguję dobre imię pracodawcy na rynku. Opinia pracowników w dzisiejszych czasach jest dla każdego przedsiębiorcy oraz kontrahenta najważniejsza.

 • Trudny rynek pracy potrafi dotkliwie dotknąć każdego z pracodawców, a w szczególności tego kto nie dba o dobro swoich pracowników.
 • W art.16 ust.1 pkt 30 lit.
 • B u.p.d.o.p.
 • Ustawodawca zawarł, iż za koszty uzyskania przychodu nie zalicza się wydatków ponoszonych na rzecz pracowników z tytułu używania przez nich samochodów na potrzeby podatnika w celu odbycia podróży służbowej (jazdy zamiejscowe) – w wysokości przekraczającej kwotę ustaloną przy zastosowaniu stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdu.

Za używanie samochodów wg Interpretacji Ogólnej Ministerstwa Finansów z dnia 8 listopada 2013 r. nr DD2/033/55/MWJ/13/RD-111005 tj.; “Z przepisów tych wynika, że wydatki związane z używaniem samochodu osobowego (.) odnoszą się wyłącznie do wydatków dotyczących eksploatacji samochodów osobowych związanych z ilością przejechanych kilometrów i pojemnością silnika.

 1. To w odniesieniu do tych danych następuje określenie “stawki za jeden kilometr przebiegu”.
 2. Skoro suma wydatków limitowanych nie może przekroczyć kwoty wynikającej z pomnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu oraz stawki za jeden kilometr przebiegu, określonej w odrębnych przepisach, to tego rodzaju statystyczna kalkulacja nie może być w jakikolwiek sposób utożsamiana z opłatami, które jej nie podlegają”.

W ww. interpretacji Minister Finansów wskazał wprost, że tzw. kilometrówka stanowi wyłącznie wydatki związane z eksploatacją danego pojazdu tj. koszt paliwa, amortyzacji pojazdu, ubezpieczenia. W związku z powyższym nie należy uważać opłat autostradowych oraz opłat parkingowych za koszty zaliczane do tzw.

 • Kilometrówki wynikającej z rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy.
 • Dodatkowym aspektem jest prawidłowe przeprowadzenie wykładni przepisu art.16 ust.1 pkt 30.

Zgodnie z założeniem wykładni derywacyjnej, jeżeli w najbliższym otoczeniu przepisu interpretowanego (tj. dział, rozdział, akt) nie znajduje się definicja legalna danego zwrotu należy szukać definicji w ustawach regulujących daną gałąź prawa (wykładnia systemowa).

 1. W przypadku kosztów podróży służbowej osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie, należy rozpatrzeć definicję wynikającą z Kodeksu pracy.
 2. Zgodnie z art.77 (5) Kodeksu Pracy, zdefiniowanie pozostałych kosztów podróży oddelegowane zostało do rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (dalej: Rozporządzenia).

Bezpośrednio w § 2 pkt 2 lit. d i pkt 4 Rozporządzenia oraz odwołujący się do niniejszych przepisów § 5 pkt 2 mówiący, iż pomimo kwoty określonej za pomocą tzw. “kilometrówki” zwrotowi podlegają również opłaty dodatkowe m.in. takie jak koszt “(.) przejazd drogami płatnymi i autostradami, postój w strefie płatnego parkowania, miejsca parkingowe oraz inne niezbędne wydatki wiążące się bezpośrednio z odbywaniem podróży krajowej lub podróży zagranicznej”.

 • Należy zauważyć, że ustawodawca w tym przypadku rozdzielił koszt “używania” samochodu osobowego oraz innych opłat nie związanych sensu stricoto z eksploatacją pojazdu a opłatami za przejazd bądź parking pojazdu.
 • W związku koncepcją derywacyjną wykładni zakładającą “omnia sunt interpretanda” (łac.
 • Wszystko wymaga wykładni), której założenia nakładają na interpretatora obowiązek przejścia kolejno przez wszystkie etapy wykładni.

Celem koncepcji derywacyjnej jest dostarczenie interpretatorowi wyrażenie dostatecznie jednoznaczne co do czytanego aktu prawnego. Dlatego też zastosowanie wyłącznie definicji językowej w ww. przypadku prowadzi do nadinterpretacji normy prawnej wynikającej z art.16 ust.1 pkt 30 u.p.d.o.p.

 • Należy również nadmienić, iż zastosowanie wykładni systemowej i funkcjonalnej ma swoje potwierdzenie w doktrynie zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 20 czerwca 1995 r. sygn.
 • III ARN 22/95 “Priorytet wykładni językowej można byłoby zaakceptować jedynie w warunkach dużej spójności systemu prawa i dyscypliny legislacyjnej ustawodawcy.

Polski system prawa tych warunków nie spełnia, przez co wykładnia językowa dawać musi wyniki niepewne. Musi w związku z tym być wspierana wykładnią systemową i funkcjonalną”. W przypadku art.16 ust.1 pkt 30 użycie zwrotu “używanie samochodu” stanowiącego zwrot nieostry i niedookreślony, który w drodze zastosowania wyłącznie wykładni językowej spowoduje rozszerzenie definicji działającej na niekorzyść podatnika.

 1. Takie działanie organów podatkowych mających na celu rozszerzenie definicji w wyniku błędnej wykładni jest sprzeczne z zasadą “In dubio pro tributario” (zasada rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika) wynikającej z art.2a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
 2. Ordynacja podatkowa.
 3. Potwierdzeniem niniejszej tezy jest również zastosowanie przez ustawodawcę ryczałtu wynikającego z rozporządzenia Ministra infrastruktury w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy, którego celem było sprecyzowanie możliwości zaliczenia kosztów “eksploatacji pojazdu” (w ustawie nazwano kosztem używania) wynikającego z jego zużycia, konieczności zawarcia umowy ubezpieczenia oraz kosztów paliwa.

Dlatego też należy domniemywać, iż intencją ustawodawcy było wdrożenie ułatwienia dla podatnika w formie ryczałtu w związku z zaliczeniem do kosztu uzyskania przychodu związanego z koniecznością zwrotu wydatków na używanie środka transportu niebędącego jego własnością a mającego wpływ na przychód pracodawcy.

 • Należy również nadmienić, że pracodawca zgodnie z postanowieniami art.77 (5) k.p.
 • Jest zobowiązany do zwrotu kwoty wynikającej z tzw.
 • Kilometrówki, a dodatkowo pozostałych opłat związanych z dojazdem do wyznaczonego miejsca tj.
 • Opłat autostradowych, parkingowych itd.
 • Skoro obowiązkiem pracownika jest zwrot ww.

świadczeń na rzecz pracownika a dodatkowo definicja wynikająca z kodeksu pracy świadczy o tym, że w zwrocie “używanie pojazdu” wyłączone zostały ww. opłaty to właściwe jest przeniesienie przedmiotowej definicji na grunt prawa podatkowego. Nadmienić należy, że definicja zwrotu używanie samochodu nie została w gałęzi prawa podatkowego uregulowana, tak więc skoro niniejsze przepisy ze sobą korelują winno się niniejszą definicję stosować podczas interpretacji przepisów prawa podatkowego.

 1. W opinii Wnioskodawcy prawidłowe jest zaliczenie do kosztów uzyskania przychodu z tytułu używania przez pracownika w podróży służbowej własnego pojazdu wszelkich opłat dodatkowych tj.
 2. Opłat parkingowych, opłat za przejazdy płatną autostradą, opłat za przeprawy promowe czy opłat za przejazdy przez płatne mosty.

Wyżej wymienione wydatki wypełniają definicję kosztu uzyskania przychodu wynikającą z art.15 ust.1 u.p.d.o.p. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

 • Westię kwalifikowania wydatków do kosztów uzyskania przychodów normują przepisy art.15 i 16 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r.
 • O podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r.
 • O podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r.
 • Poz.865 z późn.
 • Zm., dalej: “ustawa o CIT”).
 • Zgodnie z art.15 ust.1 ustawy o CIT, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art.16 ust.1 tej ustawy.

Konstrukcja przepisu dotyczącego kosztów uzyskania przychodów daje podatnikowi możliwość odliczenia dla celów podatkowych wszelkich kosztów (nie wymienionych w art.16 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), pod warunkiem, że wykaże ich bezpośredni bądź pośredni związek z prowadzoną działalnością, a ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu.

Tak więc, kosztami uzyskania przychodów są wszelkie, racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów, z wyjątkiem wymienionych w art.16 ust.1 ww. ustawy o CIT. Jednocześnie wydatki poniesione w celu uzyskania przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, nie mogą być uwzględnione w rachunku podatkowym, jeżeli zostały ujęte w zamkniętym katalogu wydatków nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów.

You might be interested:  Co Gdy Drzewo Spadnie Na Samochód?

W katalogu tym znajdują się m.in. wydatki dotyczące używania przez podatnika samochodu osobowego nie stanowiącego jego własności, i tak zgodnie z art.16 ust.30 lit. a ustawy o CIT, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków ponoszonych na rzecz pracowników z tytułu używania przez nich samochodów na potrzeby podatnika w celu odbycia podróży służbowej (jazdy zamiejscowe) – w wysokości przekraczającej kwotę ustaloną przy zastosowaniu stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdu, określonych w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra.

 • Odrębnymi przepisami, o których mowa w art.16 ust.1 pkt 30 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych są przepisy – wydanego na podstawie art.34a ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 r.
 • O transporcie drogowym – rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r.
 • W sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz.U.

z 2002 r. Nr 27, poz.271 z późn. zm.). Przez stawkę za jeden kilometr przebiegu pojazdu, rozumie się przy tym stawkę określoną dla samochodów osobowych, uwzględniającą odpowiednio pojemność silnika ( art.16 ust.4 ustawy o CIT). Możliwość zastosowania powyższego przepisu uzależniona jest od tego, czy prowadzona jest właściwa ewidencja (ewidencja przebiegu pojazdu).

Z kolei sposób prowadzenia ewidencji – w przypadku wykorzystywania samochodów osobowych nienależących do składników majątku podatnika – został szczegółowo określony w art.16 ust.5 ustawy o CIT. Zgodnie z art.16 ust.5 ustawy o CIT, przebieg pojazdu, o którym mowa w ust.1 pkt 30, powinien być, z wyłączeniem ryczałtu pieniężnego, udokumentowany w ewidencji przebiegu pojazdu, potwierdzonej przez podatnika na koniec każdego miesiąca.

Ewidencja przebiegu pojazdu powinna zawierać co najmniej następujące dane: nazwisko, imię i adres zamieszkania osoby używającej pojazdu, numer rejestracyjny pojazdu i pojemność silnika, kolejny numer wpisu, datę i cel wyjazdu, opis trasy (skąd-dokąd), liczbę faktycznie przejechanych kilometrów, stawkę za jeden kilometr przebiegu, kwotę wynikającą z przemnożenia liczby faktycznie przejechanych kilometrów i stawki za jeden kilometr przebiegu oraz podpis podatnika (pracodawcy) i jego dane.

W razie braku tej ewidencji, wydatki z tytułu używania samochodów nie stanowią kosztu uzyskania przychodów. W związku z powyższym, przepisy ograniczają możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów całości wydatków związanych z użytkowaniem samochodów osobowych dla potrzeb działalności gospodarczej samochodów osobowych niestanowiących składników majątku podatnika.

Ograniczenie to wynika z określenia przez ustawodawcę limitu wydatków wyznaczonego iloczynem liczby kilometrów i stawki za jeden kilometr. Wymaga to prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu. Należy zauważyć, że przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie definiują pojęcia “wydatków z tytułu używania samochodów”.

 1. Przyjęty w orzecznictwie sposób interpretacji tego pojęcia, którego istotą jest wyjaśnienie znaczenia terminu “używanie”, wobec nieistnienia jego legalnej definicji, wskazuje na konieczność odwołania się do dyrektywy interpretacyjnej języka potocznego.
 2. Według “Uniwersalnego słownika języka polskiego” pod redakcją S.

Dubisza (Warszawa 2008, tom IV, s.322-323) “używać” to “posługiwać się, stosować coś, korzystać, brać, przyjmować, robić z czegoś użytek, wykorzystywać”. Przytoczona definicja wskazuje zatem na aspekt czynny, skutek w postaci posługiwania się czymś lub robienia z czegoś użytku, wynikający z posiadania czegoś lub brania czegoś w posiadanie, nie odnosi się natomiast do przyczyn, podstaw uzyskania możliwości posługiwania się czymś, wykorzystywania czegoś.

 1. Tym samym, wydatki związane z używaniem samochodu osobowego to wydatki na posługiwanie się tym samochodem, wykorzystywanie go.
 2. Oznacza to, że do kosztów z tytułu używania dla potrzeb pracowników w celu odbycia podróży służbowej samochodów osobowych niestanowiących składników majątku podatnika zaliczane są wszelkiego rodzaju wydatki eksploatacyjne (koszty zakupu paliwa, oleju napędowego, gazu), jak również inne koszty wynikające z używania samochodu do celów podróży służbowej jak np.

opłaty za przejazd autostradami, mostami, opłaty parkingowe, opłaty za przeprawy promowe. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego oraz jego uzupełnienia wynika, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej Spółka oddelegowuje swoich pracowników, zleceniobiorców oraz członków zarządu do wyznaczonego miejsca z wykorzystaniem własnych środków transportu – samochodów osobowych.

 • Podróże służbowe pracowników generują dodatkowe koszty związane z dojazdem na miejsce przeprowadzenia usług tj.
 • Podróż autostradą, opłaty parkingowe, opłaty za przeprawy promowe, czy przejazdy przez płatne mosty itp.
 • Wnioskodawca zgodnie z założeniami Kodeksu Pracy zwraca wszelkie wypłaty związane z podróżą służbową, w tym ww.

opłaty parkingowe i autostradowe oraz koszty używania pojazdu wynikający z tzw. “kilometrówki”. Członkowie zarządu zatrudnieni są na podstawie powołania, a konieczność ponoszenia kosztów eksploatacji środków transportu związanych z podróżami służbowymi na rzecz członków zarządu wraz z określeniem zasad ich zwrotu wynika z uchwały podjętej przez Zgromadzenie Wspólników Spółki.

Rozliczenie kosztów zleceniobiorcy odbywa się natomiast na podstawie delegacji pracownika za pośrednictwem dokumentu rozliczenia podróży służbowej przedstawiającego rachunek kosztów podróży wraz ze wszelkimi rachunkami dokumentującymi poniesione koszty przez zleceniobiorcę. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą ustalenia, czy zwrot opłat dodatkowych takich jak: opłata za płatne parkowanie, opłata za przejazd płatną autostradą, opłaty za przeprawy promowe, opłaty za przejazdy przez płatne mosty związanych z podróżą służbową pracownika, zleceniobiorcy, członka zarządu przekraczającą kwotę wyznaczoną w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy, zwrócone na podstawie art.77 (5) Kodeksu Pracy stanowią koszt uzyskania przychodu dla pracodawcy w rozumieniu art.15 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Wcześniej powołany art.16 ust.1 pkt 30 u.p.d.o.p. ma zastosowanie do wydatków ponoszonych na rzecz pracowników. Z tej przyczyny z tej przyczyny konieczne jest zdefiniowanie pojęcia “pracownik”. W świetle art.2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U.

z 2019 r. poz.1040 z późn. zm.), pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. W rozumieniu właściwych przepisów pracownikami Wnioskodawcy nie są zleceniobiorcy. Zleceniobiorcy w stosunkach z Wnioskodawcą występują jako podmioty zewnętrzne, świadczące dla niego usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że w przypadku gdy Wnioskodawca ponosi wydatki na rzecz pracowników, członków zarządu z tytułu używania przez nich w celach służbowych prywatnych samochodów osobowych zastosowanie znajdzie art.16 ust.1 pkt 30 lit.

a ustawy o CIT, zgodnie z którym za koszty uzyskania przychodów nie uważa się wydatków ponoszonych na rzecz pracowników z tytułu używania przez nich samochodów na potrzeby podatnika w celu odbycia podróży służbowej (jazdy zamiejscowe) – w wysokości przekraczającej kwotę ustalona przy zastosowaniu stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdu.

Kosztami związanymi z używaniem samochodów osobowych niestanowiących składników majątku podatnika, w celu odbycia podróży służbowej, są koszty posługiwania się tym samochodem, wykorzystywania go. Oznacza to, że do kosztów z tytułu odbycia podróży służbowej samochodów osobowych niestanowiących składników majątku podatnika zaliczane są wszelkiego rodzaju wydatki eksploatacyjne pod warunkiem prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu.

Wobec powyższego, opłaty za płatne parkowanie, opłaty za przejazd płatną autostradą, opłaty za przeprawy promowe, czy opłaty za przejazdy przez płatne mosty jako wydatki dotyczące eksploatacji samochodu osobowego objęte są limitem wynikającym z art.16 ust.1 pkt 30 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i nie mogą być zaliczone do kosztów podatkowych na zasadach ogólnych określonych w art.15 ust.1 ustawy CIT.

Skoro wydatki z tytułu ww. opłat stanowią wydatki z tytułu używania dla potrzeb Wnioskodawcy samochodów osobowych pracowników w celu odbycia przez nich podróży służbowej, które to samochody nie stanowią składników majątku podatnika, to podatnik jest i będzie zobowiązany uwzględniać je w ewidencji przebiegu tego pojazdu i rozliczać w ramach wynikającego z niej limitu będącego iloczynem przejechanych kilometrów oraz stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu określonej w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra.

W przypadku właściwie prowadzonej ewidencji kosztem uzyskania przychodu będą koszty z ewidencji tej wynikające w wysokości nie wyższej niż limity obliczone w sposób wcześniej przedstawiony. Powyższe zasady odnoszą się do pracowników w rozumieniu ww. art.2 Kodeksu pracy, a więc osób które z Wnioskodawcą łączy m.in.

umowa o pracę lub powołanie. W przypadku zleceniobiorców wydatki te nie mogą być uznane za koszty uzyskania przychodu, gdyż są poniesione na inny niż Wnioskodawca podmiot. W takim przypadku koszt nie może zostać uznany za koszt uzyskania przychodu w związku z brzmieniem wyżej powołanego art.16 ust.1 pkt 30 lit.

 • W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy, należało uznać za nieprawidłowe.
 • Odnosząc się do powołanych we wniosku interpretacji indywidualnych stwierdzić należy, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach innych podmiotów i nie wiążą Organu w sprawie będącej przedmiotem wniosku.
 • Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny/zdarzenie przyszłe sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywać się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność. Zgodnie z art.14na § 1 Ordynacji podatkowej, przepisów art.14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej: 1.

z zastosowaniem art.119a; 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art.5 ust.5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług; 3. z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści. Przepisów art.14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych ( art.14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art.33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz.2193), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi ( art.54 § 1 ww.

 1. Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.
 2. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2019 r.
 3. Poz.2325 z późn. zm.).
 4. Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach ( art.47 § 1 ww.
 5. Ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul.
 6. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP ( art.54 § 1a ww.

ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art.3 § 2 pkt 4a (art.53 § 1 ww. ustawy). W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art.47 § 3 ww.

ustawy). W przypadku wnoszenia skargi w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii jako najwłaściwszy proponuje się kontakt z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ePUAP. Jednocześnie, zgodnie z art.57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego.

Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl : 0111-KDIB1-2.4010.111.2020.2.SK – Zaliczenie do kosztów podatkowych spółki zwrotu pracownikom kosztów związanych z podróżą.

Ile kosztuje przejechanie 100 km 2022?

Zakładając, że średnia cena prądu w 2022 r. wynosi 0,77 zł za kWh, to koszt przejechania 100 km elektrykiem wyniesie: w ruchu miejskim (14,5 kWh) – 10,78 zł w ruchu podmiejskim (13 kWh) – 10,01 zł

Czy Kilometrówka wzrośnie?

Jest szansa na to, że po 15 latach wzrośnie stawka za 1 km przebiegu pojazdu (tzw. kilometrówki ). Wynika to z opublikowanego 13 października 2022 r. projektu rozporządzenia ministra infrastruktury.

Jak obliczyć zużycie paliwa?

Co warto wiedzieć? – Jak obliczyć spalanie samochodu i zużycie paliwa –

 1. Informacje o zużyciu paliwa przez dany model pojazdu można otrzymać od producenta, poznać z raportów branżowych lub wyliczyć samodzielnie.
 2. Wzór pozwalający wyliczyć zużycie paliwa jest prosty: średnie spalanie = (zużyte paliwo / liczba kilometrów) x 100.
 3. Na spalanie samochodu wpływ ma wiele czynników, np. pojemność i moc silnika, sposób zmiany biegów czy prędkość, z jaką jedzie samochód.
 4. Styl jazdy ma duży wpływ na zużycie paliwa. Eliminując negatywne przyzwyczajenia, można obniżyć spalanie samochodu.

Czy Kilometrówka może być wyższa?

Fot. PAP/Darek Delmanowicz Ministerstwo Infrastruktury przygotowało projekt zwiększający stawki za wykorzystanie prywatnych pojazdów do celów służbowych. Według nowych przepisów stawka za kilometr przebiegu samochodów osobowych o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 wzrośnie z 0,8358 zł do 1,038 zł.

Trwa opiniowanie projektu rozporządzenia w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy. Ministerstwo Infrastruktury zaproponowało wzrost stawek, które obowiązywały od 2007 roku.

Zgodnie z projektem koszty używania pojazdów do celów służbowych za kilometr przebiegu pojazdu nie mogą być wyższe niż: 0,89 zł dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika do 900 cm3; 1,038 zł dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3; 0,69 zł dla motocykla i 0,42 zł dla motoroweru.

 1. Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu wzrastające koszty eksploatacji pojazdów, w tym koszty paliwa, powodują, że dotychczasowe maksymalne stawki „nie gwarantują pracownikom zwrotu rzeczywistych kosztów ponoszonych przez nich z tytułu używania własnych pojazdów dla celów służbowych”.
 2. Należy przy tym wziąć pod uwagę fakt, iż ostatnia nowelizacja omawianego rozporządzenia w zakresie wysokości przedmiotowych stawek została dokonana rozporządzeniem Ministra Transportu z dnia 23 października 2007 r.

zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz.U. poz.1462), przy czym od dnia wejścia w życie ww.

rozporządzenia realne koszty eksploatacji pojazdów uległy znaczącemu wzrostowi” – wskazują projektodawcy. Autorzy projektu proponują, by nowe przepisy weszły w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia. „W opinii projektodawcy taki termin wejścia w życie projektowanego rozporządzenia ułatwi zarówno rozliczanie należnych ryczałtów przez pracowników, którym taki ryczałt będzie przysługiwał jak i przez pracodawców, którzy będą taki ryczałt wypłacać pracownikom”.

W Ocenie Skutków Regulacji podano, że obecnie brak jest danych jak nowe przepisy wpłyną na sytuacje finansową jednostek samorządu terytorialnego. Dane te mają być opracowane w terminie późniejszym. O waloryzacje kilometrówki samorządowcy zwracali się do premiera już w czerwcu.

 1. Samorządy alarmowały, że przez niskie stawki urzędnicy masowo wypowiadają umowy na wykorzystywanie swoich samochodów do celów służbowych, nie widząc możliwości ich dotowania z niskich dochodów z pracy.
 2. Przewodniczący ZGWRP Krzysztof Iwaniuk wskazywał, że w wielu urzędach gmin z obszarami wiejskimi realizacja usług publicznych związanych szczególnie z opieką społeczną, gospodarką komunalną, oświatą, sprawami obywatelskimi, architekturą i inwestycjami odbywa się przy wykorzystywaniu samochodów będących własnością pracowników.

mr/

Related Post