Auto Blog-Pomóc drogowa Ubezpieczenie samochodu Jak Rozliczać Samochód Służbowy Do Celów Prywatnych?

Jak Rozliczać Samochód Służbowy Do Celów Prywatnych?

0 Comments

Jak Rozliczać Samochód Służbowy Do Celów Prywatnych
W sytuacji, gdy pracownik używa samochodu służbowego do celów prywatnych przez określoną część miesiąca, wartość świadczenia ustala się w zależności od liczby dni, w którym auto służbowe wykorzystywano do prywatnych celów. Wartość wynosi więc 1/30 kwoty ustalonej na podstawie ryczałtu.

Jak obliczyć podatek od samochodu służbowego?

Ryczałt za używanie samochodów służbowych a przychód pracownika ze stosunku pracy – Zgodnie z art.12 ust.1 za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

 • 250 zł miesięcznie – dla samochodów o pojemności silnika do 1600 cm3;
 • 400 zł miesięcznie – dla samochodów o pojemności silnika powyżej 1600 cm3.
 • Zobacz też:

Nowy Ład zmienił sposób rozliczania samochodów służbowych używanych do celów prywatnych. Ryczałt doliczany za korzystanie z firmowego samochodu do celów prywatnych w 2022 roku zależy nie od pojemności silnika, ale od jego mocy:

 • 250 zł miesięcznie – dla samochodów o mocy silnika do 60 kW oraz dla samochodów elektrycznych i napędzanych wodorem;
 • 400 zł miesięcznie – pozostałe samochody o mocy powyżej 60 kW.

Oczywiście jeżeli wykorzystuje on samochód służbowy dla celów prywatnych, to wówczas wartość świadczenia ustala się za każdy dzień takiego wykorzystywania samochodu w wysokości 1/30 kwot wskazanych powyżej. Powyższe kwoty określające wartość nieodpłatnego świadczenia są stosowane w sytuacji, gdy pracodawca (płatnik) nie pobiera od pracownika żadnego ekwiwalentu (opłaty za korzystanie z samochodu służbowego do celów prywatnych).

Jeżeli odpłatnie przekazuje samochód służbowy pracownikowi, to wówczas kwota odpowiednio 250 zł lub 400 zł ulega zmniejszeniu o opłatę pobieraną przez pracodawcę (płatnika). Przykład 1. Pracodawca pobiera od pracownika w zamian za korzystanie z samochodu służbowego do celów prywatnych kwotę 100 zł miesięcznie.

Pracownik korzysta z samochodu o mocy silnika powyżej 60kW. Przychodem pracownika z tytułu nieodpłatnego świadczenia jest kwota: 400 zł – 100 zł = 300 zł. POLECAMY Planujesz zaciągnąć kredyt? Wykonuj więcej transakcji przez internet

 • Korzystaj z gotowych wzorów umów!
 • Rozliczaj wynagrodzenia pracowników!
 • Rozliczaj podatki i ZUS przez internet!

Zacznij bezpłatny 30 dniowy okres próbny bez żadnych zobowiązań!

Ile za samochód służbowy 2022?

Wykorzystywania samochodu służbowego dla celów prywatnych w 2022 roku.250 zł miesięcznie – dla samochodów : mocy silnika do 60 kW, stanowiących pojazd elektryczny w rozumieniu art.

Jakie będą nowe zasady ustalania ryczałtu samochodowego od 1 stycznia 2022 r?

Ryczałt za używanie samochodów osobowych a przychód pracownika – Wykorzystywanie samochodu służbowego do celów prywatnych przez pracownika ustawodawca określił mianem nieodpłatnych świadczeń. Dokładniej precyzuje to art.12 ust.1 ustawy o PIT za przychody ze stosunku pracy.

 1. Do końca 2021 roku ryczałt samochodowy ustalany był na podstawie pojemności skokowej silnika.
 2. Pracownik mógł otrzymać 250 zł miesięcznie, jeśli używał samochodu o pojemności poniżej 1600 cm3.
 3. Natomiast 400 zł miesięcznie przysługiwało mu w przypadku wykorzystania samochodu o wyższej pojemności.
 4. Jednakże Nowy Ład wprowadził zmiany.

Nowe zasady ustalania kwoty ryczałtu są zależne od mocy silnika, a także od rodzaju paliwa. W efekcie ryczałt w wysokości 250 złotych na miesiąc otrzymają pracownicy, którzy używają auta elektrycznego lub napędzanego wodorem, a także w przypadku samochodu o mocy silnika do 60 kW.

Czy dojazd do pracy jest celem prywatnym?

11.08.2014 Dojazd pracownika do pracy nie ma związku z działalnością gospodarczą pracodawcy. Zapewnienie ułatwienia w tym zakresie ze strony pracodawcy realizuje cel prywatny (niewynikający ze stosunku pracy) pracownika, nie zaś gospodarczy pracodawcy.

 1. Spółka chce odpłatnie lub nieodpłatnie udostępniać pracownikom samochody służbowe do celów prywatnych.
 2. Dodatkowo rozważa powierzenie pracownikom samochodów służbowych w celu przechowania (parkowania) samochodów nocą i w dni wolne od pracy w miejscu zamieszkania pracownika.
 3. Zapytała, czy udostępnienie pracownikom samochodów w celu parkowania, w związku z czym pracownik dojeżdża z/do domu do/z pracy, oznacza, że Spółka świadczy usługę, którą należy opodatkować.

Sama oceniła, że pracownik dojeżdża z miejsca pracy do miejsca zamieszkania i odwrotnie, w ramach obowiązku służbowego, co oznacza, że Spółka nie świadczy w tym zakresie usługi w rozumieniu Ustawy VAT. W wydanej 16 czerwca 2014 r. interpretacji indywidualnej nr IPPP1/443-358/14-2/EK Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie stwierdził, że pracodawca udostępniając pracownikom samochody służbowe, z przeznaczeniem na dojazdy do pracy i z pracy, świadczy na ich rzecz usługę.

 • Usługa ta służy celom prywatnym pracownika, gdyż to pracownik bez względu na odległość od miejsca pracy, ma zadbać o to, w jaki sposób „dostanie się” na ustaloną z pracodawcą godzinę.
 • Pracodawca nie ma obowiązku zapewnienia pracownikowi transportu do pracy.
 • Jeżeli jednak dobrowolnie ułatwia dotarcie z miejsca zamieszkania do miejsca pracy, poprzez przekazanie samochodu służbowego do wykorzystania w tym celu, niewątpliwie świadczy usługę na rzecz pracownika.

Ponieważ określenie sposobu, w jaki pracownik stawia się do pracy, pozostaje poza sferą zainteresowań i obowiązków pracodawcy (jest to prywatna sprawa pracownika), to przekazanie samochodu na ten cel zaspokaja osobiste potrzeby pracownika. Wobec tego odpłatne udostępnianie pracownikom samochodów służbowych do celów prywatnych (przejazdy z miejsca pracy do miejsca zamieszkania i odwrotnie), stanowi świadczenie usług w rozumieniu art.8 ust.1 Ustawy VAT i powinno być uwzględniane w podstawie opodatkowania odpłatnego udostępniania samochodu, stosownie do art.29a ust.1 tej Ustawy.

Z kolei w odniesieniu do nieodpłatnego udostępniania pracownikom samochodów, stanowiących ich mienie powierzone do dojazdów z miejsca pracy do miejsca zamieszkania i odwrotnie, organ stwierdził, że zgodnie z unormowaniami zawartymi w art.8 ust.2 Ustawy VAT, w pewnych, ściśle określonych przypadkach, również nieodpłatne świadczenie usług należy uznać za spełniające definicję odpłatnego świadczenia usług, które na podstawie art.5 ust.1 tej Ustawy, podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Jednakże z uwagi na to, że Spółce przysługiwało ograniczone prawo do odliczenia podatku VAT w związku z nabyciem samochodów, nieodpłatne świadczenie nie będzie podlegało opodatkowaniu (art.8 ust.6 w zw. z art.8 ust.5 Ustawy VAT oraz art.7 ust.1 i ust.2 ustawy nowelizującej).

Jak rozliczyć paliwo w samochodzie służbowym?

Rozliczenie kosztów paliwa samochodu osobowego będącego środkiem trwałym firmy – W sytuacji gdy samochód osobowy:

stanowi własność lub współwłasność podatnika,jest kompletny i zdatny do użytku,będzie użytkowany na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddany do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy leasingu,o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż 1 rok,o wartości początkowej przekraczającej 10.000 zł,

– należy zakwalifikować go jako środek trwały firmy, wprowadzając go do kartoteki środków trwałych i amortyzując w czasie. Wówczas rozliczenie kosztów paliwa i innych wydatków eksploatacyjnych samochodu osobowego wykorzystywanego zarówno prywatnie jak i służbowo podlega ujęciu w kolumnie 13 KPiR w 75% ich wartości.

Czy używanie samochodu służbowego do celów prywatnych jest Ozusowane?

Samochód służbowy do celów prywatnych a ZUS i podatek – lista płac Samochód służbowy do celów prywatnych to jedna z korzyści, jakie pracownik może mieć w związku z pozostawaniem w zatrudnieniu. Oprócz normalnego wynagrodzenia za pracę i składników „w pieniądzu” tego wynagrodzenia pracownikowi może przysługiwać również taki samochód służbowy do celów prywatnych – generalnie polega to na tym, że pracodawca udostępnia pracownikowi samochód służbowy nie tylko w celu wykonywania obowiązków służbowych, ale pracownik może również wykorzystywać ten samochód służbowy do celów prywatnych, niezwiązanych z pracą.

A skoro tak, to po stronie pracownika ta możliwość używania samochodu służbowego do celów prywatnych powoduje powstanie przychodu – pracownik nie ponosi kosztów utrzymania pojazdu prywatnego, nierzadko nie musi również ponosić kosztów paliwa, w zasadzie wszelkie wydatki związane z używaniem pojazdu ponosi pracodawca.

Ten przychód nie polega na tym, że pracownik więcej zarobi, ale na tym, że mniej wyda z własnych środków. Inaczej mówiąc – pracownik, który użytkuje samochód służbowy do celów prywatnych i nie ponosi kosztów z tym związanych, osiąga dodatkowy przychód (oszczędność).

Westię ustalania podstawy do składek na ubezpieczenia społeczne reguluje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18.12.1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Stosownie do §1 powołanego rozporządzenia podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (w domyśle również chorobowe i wypadkowe) stanowi przychód w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z zastrzeżeniem art.18 ust.2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Świadczenia, które są wyłączone z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia zostały wskazane w §2 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Powołany przepis zawiera katalog świadczeń, od których nie pobiera się składek na ubezpieczenia społeczne, ale samochód służbowych do celów prywatnych i przychody pracownika z tym związane nie zostały w tym katalogu uwzględnione.

Ile wynosi ryczałt za samochód prywatny?

Stawka za 1 km przebiegu pojazdu (kilometrówka) w 2022 roku – Koszty związane z użytkowaniem samochodów prywatnych przez pracowników do celów służbowych pokrywa pracodawca wg stawek ustalonych za 1 kilometr przebiegu pojazdu, które nie mogą przekraczać niżej wymienionych wartości:

dla samochodu osobowego:

o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 – 0,5214 zł o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 – 0,8358 zł

dla motocykla – 0,2302 zł dla motoroweru – 0,1382 zł,

Czy ryczałt za używanie samochodu prywatnego jest przychodem ze stosunku pracy?

08.11.2022 Szkolenie on-line: Delegowanie pracowników za granic z uwzgldnieniem pakietu mobilnoci – podatki i ubezpieczenia Od 30 lipca 2020 r. obowizuj nowe zasady delegowania pracowników do pastw Unii Europejskiej. Dla polskich pracodawców delegujcych pracowników za granic s to najwiksze zmiany od czasu wstpienia naszego kraju do Unii Europejskiej; pracownikom naley zapewni wysze ni do tej pory wynagrodzenia, a w przypadku delegowania dugookresowego stosowa wszystkie przepisy miejscowego prawa pracy. Regulacje te maj równie zastosowanie do obywateli UE pracujcych w Polsce. Ponadto, od 2 lutego 2022 obowizuje tzw. Pakiet mobilnoci, który zmienia zasady rozliczania podróy midzynarodowych kierowców. Natomiast w kwestii stosowania przepisów podatkowych wiele wtpliwoci rodzi obowizujca ju Konwencja MLI i likwidacja od 2021 r. ulgi abolicyjnej. Ponadto, na wysoko podatków pracowników delegowanych bd miay wpyw zmiany podatkowe wprowadzone przez Polski ad – podwyszenie kwoty wolnej od podatku i progu podatkowego a take np. ulga na powrót. W zwizku z nowymi przepisami, które naley wzi pod uwag przy delegowaniu pracownika niezbdne staje si odpowiednie przygotowanie merytoryczne pracodawców, bowiem nieprawidowoci (zwizane np. z nieprawidowym ustaleniem kraju, w którym naley odprowadza zaliczki na podatek od pracownika) mog kosztowa naprawd wiele. Szkolenie ma praktycznie przygotowa Pastwa do tego, by wysanie pracownika odbyo si zgodnie z przepisami. 09.09.2022 Ryczat za samochód obejmuje paliwo – fiskus musia zmieni zdanie Kwota ryczatu okrelona w art.12 ust.2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obejmuje koszty paliwa zwizane z wykorzystywaniem przez pracownika samochodu subowego pracodawcy do celów prywatnych. W konsekwencji obciajc pracownika ryczatowymi kosztami paliwa zuytego do jazd prywatnych naley pomniejsza wysokoci ryczatu okrelonego w ww. przepisie o warto ryczatowych kosztów paliwa zuytego do jazd prywatnych – czytamy w interpretacji indywidualnej Dyrektora KIS wydanej pod wyrokach WSA i NSA. 22.07.2022 NSA. Zwrot pienidzy pracownikowi za jazd prywatnym autem z PIT Zwrot kosztów poniesionych przez pracownika z tytuu uywania pojazdów stanowicych wasno pracownika dla potrzeb zakadu pracy jest wolny od podatku dochodowego, jeeli samochód jest wykorzystywany w jazdach lokalnych, a obowizek ponoszenia tych kosztów przez zakad pracy albo moliwo przyznania prawa do zwrotu tych kosztów wynika wprost z przepisów odrbnych ustaw. W pozostaych przypadkach ryczat samochodowy za tzw. jazdy lokalne jest opodatkowany. 08.07.2022 Najem samochodu osobowego: Pene odliczenie VAT bez ewidencji przebiegu pojazdu i VAT-26 Spóka prowadzi dziaalno gospodarcz w zakresie wynajmu i dzierawy m.in. samochodów osobowych. Nie powinny nastpi okresy przerwy pomidzy poszczególnymi umowami najmu. Jednak gdyby tak si zdarzyo to w okresie przerwy samochód bdzie zaparkowany w siedzibie spóki i nie bdzie uytkowany. Czy spóka ma prawo do odliczenia penej kwoty VAT z wydatków zwizanych z ww. samochodami bez koniecznoci prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdów oraz skadania informacji VAT-26? 05.05.2022 PIT: Podró subowa samochodem elektrycznym Czy z tytuu zwrotu pracownikowi kosztów przejazdu prywatnym pojazdem osobowym elektrycznym w zwizku z odbyt delegacj krajow, patnik jest zobowizany do obliczenia, pobrania i wpaty zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych? Czy ma tutaj zastosowanie zwolnienie przedmiotowe w myl art.21 ust.1 pkt 16 lit. a ustawy o PIT, gdzie wolne od podatku dochodowego s diety i inne nalenoci za czas podróy subowej pracownika – do wysokoci okrelonej w odrbnych ustawach lub w przepisach rozporzdzenia w sprawie nalenoci z tytuu podróy subowej? 13.04.2022 Podniesienie “kilometrówki” pilnie konieczne Stawki tzw. kilometrówki, która nie moe by wysza ni wynika to z rozporzdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów uywania do celów subowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebdcych wasnoci pracodawcy z roku 2002, od 15 lat pozostaj bez zmian. Oznacza to, e osoby pracujce na rzecz pastwa polskiego i uywajce do tego narzdzia w postaci prywatnego samochodu, co najmniej od kilku lat otrzymuj zwrot kosztów nieadekwatny do zuycia paliwa i zuycia pojazdu. 12.04.2022 rodek trway wycofany z dziaalnoci a VAT W tej kwestii kluczowe znaczenie ma brzmienie art.7 ust.2 pkt 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug. Zgodnie z nim opodatkowan VAT dostaw jest równie przekazanie nieodpatne przez podatnika towarów nalecych do jego przedsibiorstwa, w szczególnoci przekazanie lub zuycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, wspólników, udziaowców, akcjonariuszy, czonków spódzielni i ich domowników, czonków organów stanowicych osób prawnych, czonków stowarzyszenia. 30.03.2022 Parkowanie pojazdu pod domem wyklucza pene odliczenie VAT Samo parkowanie pojazdu w miejscu zamieszkania, co do zasady, pozwala na potencjalne wykorzystanie samochodu do celów prywatnych. Przy czym uytek prywatny naley postrzega w kategoriach potencjalnej, a nie faktycznej moliwoci uytku pojazdu do celów prywatnych. W aden sposób nie zmienia tego wprowadzony regulamin, w którym zosta okrelony sposób uywania analizowanego we wniosku samochodu, majcy na celu wykluczenie uycia tego pojazdu do celów niezwizanych z dziaalnoci gospodarcz – tak uzna Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej. 25.03.2022 Parkowanie pojazdu pod domem wyklucza pene odliczenie VAT Samo parkowanie pojazdu w miejscu zamieszkania, co do zasady, pozwala na potencjalne wykorzystanie samochodu do celów prywatnych. Przy czym uytek prywatny naley postrzega w kategoriach potencjalnej, a nie faktycznej moliwoci uytku pojazdu do celów prywatnych. W aden sposób nie zmienia tego wprowadzony regulamin, w którym zosta okrelony sposób uywania analizowanego we wniosku samochodu, majcy na celu wykluczenie uycia tego pojazdu do celów niezwizanych z dziaalnoci gospodarcz – tak uzna Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej. 12.01.2022 Polski ad i przedsibiorca – pytania i odpowiedzi Polski ad dla przedsibiorcy to, jak wylicza Ministerstwo Finansów na stronie wiecejwportfelach.gov.pl, kwota wolna 30 tys. z i próg podatkowy 120 tys. z, wybór najkorzystniejszej formy rozliczania si, niszy ryczat, realne wsparcie dla przedsibiorców, fair play w skadce zdrowotnej. W praktyce Polski ad to przede wszystkim mnóstwo pyta i wtpliwoci. 12.01.2022 Polski ad i przedsibiorca – pytania i odpowiedzi Polski ad dla przedsibiorcy to, jak wylicza Ministerstwo Finansów na stronie wiecejwportfelach.gov.pl, kwota wolna 30 tys. z i próg podatkowy 120 tys. z, wybór najkorzystniejszej formy rozliczania si, niszy ryczat, realne wsparcie dla przedsibiorców, fair play w skadce zdrowotnej. W praktyce Polski ad to przede wszystkim mnóstwo pyta i wtpliwoci. 27.09.2021 WSA. Prywatny samochód dla celów subowych: Zwolnienie tylko dla wybranych Zwolnienie wynikajce z art.21 ust.1 pkt 23b ustawy o PIT obejmuje zwrot kosztów tylko niektórym pracownikom, dla których wymienione ustawy przewiduj moliwo przyznania prawa do zwrotu kosztów poniesionych z tytuu uywania pojazdów stanowicych wasno pracownika lub nakadaj na pracodawc obowizek ich zwrotu. W pozostaych przypadkach zwrot kosztów jest opodatkowany – orzek Wojewódzki Sd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim. 21.09.2021 Delegowanie pracowników za granic w 2022 r. – podatki i ubezpieczenia Od koca lipca 2020 r. obowizuj nowe zasady delegowania pracowników do pastw Unii Europejskiej. Dla polskich pracodawców delegujcych pracowników za granic s to najwiksze zmiany od czasu wstpienia naszego kraju do Unii Europejskiej; pracownikom naley zapewni wysze ni do tej pory wynagrodzenia a w przypadku delegowania dugookresowego stosowa wszystkie przepisy miejscowego prawa pracy. Regulacje te maj równie zastosowanie do obywateli UE pracujcych w Polsce. W kwestii stosowania przepisów podatkowych wiele wtpliwoci rodzi obowizujca ju Konwencja MLI i likwidacja od 2021 roku ulgi abolicyjnej. Ponadto na wysoko podatków pracowników delegowanych bd miay wpyw zmiany podatkowe wprowadzone przez Polski ad: podwyszenie kwoty wolnej od podatku i progu podatkowego, a take np. ulga na powrót. W zwizku z nowymi przepisami, które naley wzi pod uwag przy delegowaniu pracownika, niezbdne staje si odpowiednie przygotowanie merytoryczne pracodawców, nieprawidowoci (zwizane np. z bdnym ustaleniem kraju, w którym naley odprowadza zaliczki na podatek od pracownika) mog bowiem kosztowa naprawd wiele. Szkolenie ma praktycznie przygotowa Pastwa do tego, by wysanie pracownika odbyo si zgodnie z przepisami. 03.08.2021 WSA. Prywatny samochód do celów subowych bez PIT Pracownik nie ma za obowizku ponoszenia wydatków zwizanych ze wiadczeniem pracy – takich jak dotarcie do miejsc, czy te przemieszczanie si midzy takimi miejscami, w których ma wykonywa obowizki subowe, a które nie stanowi jego zasadniczego miejsca pracy. Problem zorganizowania takiego przemieszczania si i pokrycia zwizanych z tym kosztów z zasady nie obcia pracownika. Skoro pracownik w umowie z pracodawc zgodzi si wykorzystywa dla tych celów swój prywatny samochód – za zwrotem kosztów, to nie oznacza to, e jazdy lokalne w celach subowych przestay mie charakter subowy ani te nie oznacza to, e pracownik powinien ponie te koszty z wasnej kieszeni – orzek Wojewódzki Sd Administracyjny w Gdasku. 27.07.2021 NSA. Samochód w firmie: Przedsibiorca bez pracowników równie odliczy 100 proc. VAT Na podstawie art.86a ust.1, ust.3 pkt 1 lit. a i ust.4 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug prawo do penego odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu pojazdów samochodowych dotyczy równie podatników prowadzcych jednoosobowo dziaalno gospodarcz bez zatrudnienia pracowników, jeeli speniaj warunki wykorzystania pojazdu samochodowego wycznie do prowadzonej dziaalnoci gospodarczej – orzek Naczelny Sd Administracyjny. 20.07.2021 Ewidencje dla celów podatku PIT – Ewidencja przebiegu i zestawienie kosztów eksploatacji pojazdu Z pocztkiem roku 2019 istotnej zmianie ulegy przepisy dotyczce rozliczania kosztów zwizanych z uywaniem samochodów osobowych w firmie. Zmiana ta wpyna równie na zakres stosowania ewidencji przebiegu pojazdu, cho nie spowodowaa zmian w jej zawartoci. Dla pojazdów leasingowanych natomiast konieczne stao si ewidencjonowanie kosztów eksploatacji. 12.07.2021 NSA: Przedsibiorca jednoosobowy nie zatrudniajcy pracowników te moe odliczy 100% VAT Ciekawy wyrok zapad w kwietniu 2021 r. przed NSA. Przedmiotem sporu bya sytuacja, która jest czsto spotykana – przedsibiorca jednoosobowy, nie zatrudniajcy pracowników, mieszka w domu, który jest jednoczenie siedzib jego firmy. I pod t firm parkuje samochód subowy, od którego chce zgodnie z przepisami odlicza 100% VAT. Wszystkie ustawowe warunki spenia, zatem w czym problem? 09.07.2021 NSA: Przedsibiorca jednoosobowy nie zatrudniajcy pracowników te moe odliczy 100% VAT Ciekawy wyrok zapad w kwietniu 2021 r. przed NSA. Przedmiotem sporu bya sytuacja, która jest czsto spotykana – przedsibiorca jednoosobowy, nie zatrudniajcy pracowników, mieszka w domu, który jest jednoczenie siedzib jego firmy. I pod t firm parkuje samochód subowy, od którego chce zgodnie z przepisami odlicza 100% VAT. Wszystkie ustawowe warunki spenia, zatem w czym problem? 21.06.2021 Odliczenie VAT od wydatków na samochód osobowy. Sdy swoje, a fiskus dalej swoje Samo parkowanie pojazdu w miejscu zamieszkania, co do zasady, pozwala na potencjalne wykorzystanie samochodu do celów prywatnych. Przy czym uytek prywatny naley postrzega w kategoriach potencjalnej, a nie faktycznej moliwoci uytku pojazdu do celów prywatnych. W aden sposób nie zmienia tego wprowadzony regulamin, w którym zostanie okrelony sposób uywania przedmiotowych samochodów wykluczajcy uycie tych pojazdów do celów niezwizanych z dziaalnoci gospodarcz. Tak uzna Dyrektor w czerwcowej interpretacji indywidualnej. 18.06.2021 Odliczenie VAT od wydatków na samochód osobowy. Sdy swoje, a fiskus dalej swoje Samo parkowanie pojazdu w miejscu zamieszkania, co do zasady, pozwala na potencjalne wykorzystanie samochodu do celów prywatnych. Przy czym uytek prywatny naley postrzega w kategoriach potencjalnej, a nie faktycznej moliwoci uytku pojazdu do celów prywatnych. W aden sposób nie zmienia tego wprowadzony regulamin, w którym zostanie okrelony sposób uywania przedmiotowych samochodów wykluczajcy uycie tych pojazdów do celów niezwizanych z dziaalnoci gospodarcz. Tak uzna Dyrektor w czerwcowej interpretacji indywidualnej. 26.04.2021 Obowizki patnika: Zwrot pracownikom kosztów za uywanie prywatnych samochodów do subowych jazd lokalnych Czy z tytuu wypaty wiadcze stanowicych zwrot kosztów za przejazdy subowe w jazdach lokalnych wedug warunków wskazanych w umowie uywania przez pracownika samochodu do celów subowych pracodawca jest obowizany rozliczy przychód u pracowników z tytuu pracy, obliczy, pobra i wpaci zaliczki na podatek dochodowy? 30.03.2021 Samochód subowy do celów prywatnych. Ryczat obejmuje take paliwo Skoro intencj projektodawcy byo uproszczenie zasad ustalania wartoci wiadczenia, to chcia on obj ryczaem wszystkie jego elementy. Objcie ryczatem samego tylko udostpnienia samochodu lub ewentualnie kosztów staych zwizanych z jego eksploatacj przy koniecznoci odrbnego, skomplikowanego ustalania kosztów zuycia paliwa, nie realizowao by zaoonego celu. Przeciwnie, stanowioby dalsze skomplikowanie prowadzenia niezbdnych ewidencji. 14.01.2021 Parametry i wskaniki 2021: Pracownik Za przychody ze stosunku pracy uwaa si wszelkiego rodzaju wypaty pienine oraz warto pienin wiadcze w naturze bd ich ekwiwalenty, bez wzgldu na ródo finansowania tych wypat i wiadcze, a w szczególnoci: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, rónego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezalenie od tego, czy ich wysoko zostaa z góry ustalona, a ponadto wiadczenia pienine ponoszone za pracownika, jak równie warto innych nieodpatnych wiadcze lub wiadcze czciowo odpatnych. 13.01.2021 Parametry i wskaniki 2021: Pracownik Za przychody ze stosunku pracy uwaa si wszelkiego rodzaju wypaty pienine oraz warto pienin wiadcze w naturze bd ich ekwiwalenty, bez wzgldu na ródo finansowania tych wypat i wiadcze, a w szczególnoci: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, rónego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezalenie od tego, czy ich wysoko zostaa z góry ustalona, a ponadto wiadczenia pienine ponoszone za pracownika, jak równie warto innych nieodpatnych wiadcze lub wiadcze czciowo odpatnych. 04.12.2020 Potencjalna moliwo prywatnej jazdy nie wyklucza odliczenia VAT Moliwo zastosowania art.86a ustawy o podatku od towarów i usug nie moe by uzaleniona od jedynie „potencjalnej” moliwoci wykorzystania samochodu dla celów niezwizanych z prowadzon dziaalnoci podatnika, poniewa przyjcie takiej argumentacji spowodowaaby, i przepis art.86a ust.4 pkt 1 ww. ustawy byby przepisem martwym. 21.10.2020 Samochód osobowy w firmie – potencjalna moliwo nie moe ogranicza odliczenia VAT Potencjalnej moliwoci wykorzystania pojazdu do celów innych ni zwizane z dziaalnoci gospodarcz podatnika nie da si cakowicie wyeliminowa. Okoliczno ta nie moe jednak stanowi podstawy odmowy dokonania odliczenia. 20.10.2020 Samochód osobowy w firmie – potencjalna moliwo nie moe ogranicza odliczenia VAT Potencjalnej moliwoci wykorzystania pojazdu do celów innych ni zwizane z dziaalnoci gospodarcz podatnika nie da si cakowicie wyeliminowa. Okoliczno ta nie moe jednak stanowi podstawy odmowy dokonania odliczenia. 28.09.2020 WSA. Zwrot kosztów uywania prywatnego samochodu nie jest przychodem pracownika Jeeli pracownik w umowie z pracodawc zgodzi si wykorzystywa swój prywatny samochód – za zwrotem kosztów, to nie oznacza to, e jazdy lokalne w celach subowych przestay mie charakter subowy ani te nie oznacza, e pracownik powinien ponie te koszty z wasnej kieszeni. Skoro pracownik otrzymuje tylko zwrot wydatków, które obowizany jest ponosi pracodawca, to z tytuu uzyskania tego wiadczenia nie osiga adnego przysporzenia, a przez to przychodu – orzek Wojewódzki Sd Administracyjny w Bydgoszczy. 23.09.2020 Ryczat na samochód subowy obejmuje take paliwo – interpretacja ogólna MF Ryczatowo okrelona w art.12 ust.2a ustawy PIT warto nieodpatnego wiadczenia obejmuje ponoszone przez pracodawc koszty zwizane z utrzymaniem i ogólnym uytkowaniem samochodu, przykadowo takie jak: paliwo, ubezpieczenie, wymiana opon, biece naprawy, okresowe przegldy, które zakad pracy – jako waciciel samochodu – musi ponie, aby samochód by sprawny i móg uczestniczy w ruchu drogowym. 22.09.2020 Ryczat na samochód subowy obejmuje take paliwo – interpretacja ogólna MF Ryczatowo okrelona w art.12 ust.2a ustawy PIT warto nieodpatnego wiadczenia obejmuje ponoszone przez pracodawc koszty zwizane z utrzymaniem i ogólnym uytkowaniem samochodu, przykadowo takie jak: paliwo, ubezpieczenie, wymiana opon, biece naprawy, okresowe przegldy, które zakad pracy – jako waciciel samochodu – musi ponie, aby samochód by sprawny i móg uczestniczy w ruchu drogowym. 04.09.2020 Podwyka kilometrówki? Moe, ale Stawki za uywanie pojazdów prywatnych do celów subowych nie byy zmieniane od 18 lat, a w tym czasie zmianie ulegy realia rynkowe. Dochodzi do sytuacji, w których pracownicy uywajcy do celów subowych wasnych pojazdów otrzymuj ekwiwalent, który nie pokrywa w caoci realnych kosztów takiej eksploatacji, i taka sytuacja moe ostatecznie spowodowa, e pracownicy nie bd wyraa zgody na udostpnianie swoich samochodów. 05.06.2020 PIT. Firmowy samochód do celów prywatnych pracownika Przedsibiorca przewidzia dla wybranych pracowników prawo do korzystania z samochodu subowego do celów prywatnych. Czy po stronie pracownika powstanie przychód ju przez sam fakt zawarcia umowy dot. korzystania z pojazdu? Czy powstanie nieodpatnego przychodu naley wiza dopiero z rzeczywistym faktem skorzystania z samochodu subowego? Czy brak danych niezbdnych do rozliczenia eliminuje obowizek pracodawcy naliczenia i pobrania zaliczki na podatek? Czy pracodawca (patnik) ma obowizek ustalenia przychodu i pobrania zaliczki na PIT od wartoci paliwa? Czy koszty rat leasingu stanowi element kwot ryczatu? 06.05.2020 Dziaalno w miejscu zamieszkania utrudnia odliczanie 100% VAT od samochodu Okolicznoci uytkowania pojazdu (w miejscu zamieszkania) oraz brak wprowadzonego pisemnego regulaminu (zasad uytkowania) okrelajcego sposób uytkowania samochodu osobowego wykluczajcego jego uycie do celów innych ni dziaalno powoduj, e przedsibiorca nie ma uprawnienia do penego odliczenia podatku naliczonego. Tak uzna Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej. 27.03.2020 Wydatki na zakup paliwa a ryczat – fiskus musia zmieni zdanie Spóka dysponuje flot samochodów subowych, które udostpnia pracownikom do celów realizacji ich zada subowych. Zasady korzystania z samochodów subowych okrela wewntrzna instrukcja oraz zawierane z pracownikiem porozumienie o warunkach korzystania z samochodu subowego. Czy warto pienina nieodpatnego wiadczenia przysugujcego pracownikowi z tytuu wykorzystywania samochodu subowego do celów prywatnych obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne zwizane z uytkowaniem samochodu? 20.01.2020 : Delegowanie pracowników za granic po zmianach w roku 2020 Unia Europejska przyja zmian dyrektywy dotyczcej delegowania pracowników, która od 2020 r. ogranicza swobod delegowania i podwyszy koszty z tym zwizane. Niekorzystne zmiany przynosi te nowelizacja przepisów o koordynacji ubezpiecze spoecznych. Natomiast w kwestii stosowania regulacji podatkowych wiele wtpliwoci rodzi wchodzca w ycie konwencja MLI. Obawy budzi równie sprawa Brexitu i regulacji dotyczcych wspópracy z Wielk Brytani. W zwizku ze zmianami i nowymi przepisami, które naley wzi pod uwag przy delegowaniu pracownika, niezbdne staje si odpowiednie przygotowanie merytoryczne pracodawców, gdy nieprawidowoci (zwizane np. z nieprawidowym ustaleniem kraju, w którym naley odprowadza zaliczki na podatek od pracownika) mog kosztowa naprawd wiele. Szkolenie “Delegowanie pracowników za granic po zmianach w roku 2020” ma na celu przygotowa Pastwa praktycznie do tego, by wysanie pracownika do pracy za granic odbyo si zgodnie z przepisami. 17.01.2020 Delegowanie pracowników za granic po zmianach w roku 2020 Unia Europejska przyja zmian dyrektywy dotyczcej delegowania pracowników, która od 2020 r. ogranicza swobod delegowania i podwyszy koszty z tym zwizane. Niekorzystne zmiany przynosi te nowelizacja przepisów o koordynacji ubezpiecze spoecznych. Natomiast w kwestii stosowania regulacji podatkowych wiele wtpliwoci rodzi wchodzca w ycie konwencja MLI. Obawy budzi równie sprawa Brexitu i regulacji dotyczcych wspópracy z Wielk Brytani. W zwizku ze zmianami i nowymi przepisami, które naley wzi pod uwag przy delegowaniu pracownika, niezbdne staje si odpowiednie przygotowanie merytoryczne pracodawców, gdy nieprawidowoci (zwizane np. z nieprawidowym ustaleniem kraju, w którym naley odprowadza zaliczki na podatek od pracownika) mog kosztowa naprawd wiele. Szkolenie “Delegowanie pracowników za granic po zmianach w roku 2020” ma na celu przygotowa Pastwa praktycznie do tego, by wysanie pracownika do pracy za granic odbyo si zgodnie z przepisami. 15.01.2020 Zwrot kosztów uywania prywatnego samochodu subowo bez PIT Z uzasadnienia: Nalenoci, które wypaca na rzecz pracowników tytuem zwrotu wydatków dotyczcych wykorzystywania prywatnych samochodów osobowych w celach subowych, nie naley traktowa jako przychodów ze stosunku pracy (.) Skoro pracownik otrzymuje tylko zwrot wydatków, które obowizany jest ponosi pracodawca, to z tytuu uzyskania tego wiadczenia nie osiga adnego przysporzenia, a przez to przychodu w rozumieniu art.12 ust.1 w zw. z art.11 ust.1 updof. 14.01.2020 Parametry i wskaniki 2020: Pracownik Za przychody ze stosunku pracy uwaa si wszelkiego rodzaju wypaty pienine oraz warto pienin wiadcze w naturze bd ich ekwiwalenty, bez wzgldu na ródo finansowania tych wypat i wiadcze, a w szczególnoci: 29.12.2019 Szkolenia w Poznaniu: Delegowanie pracowników za granic po zmianach w roku 2020 Unia Europejska przyja zmian dyrektywy dotyczcej delegowania pracowników, która od 2020 r. ogranicza swobod delegowania i podwyszy koszty z tym zwizane. Niekorzystne zmiany przynosi te nowelizacja przepisów o koordynacji ubezpiecze spoecznych. Natomiast w kwestii stosowania regulacji podatkowych wiele wtpliwoci rodzi wchodzca w ycie konwencja MLI. Obawy budzi równie sprawa Brexitu i regulacji dotyczcych wspópracy z Wielk Brytani. W zwizku ze zmianami i nowymi przepisami, które naley wzi pod uwag przy delegowaniu pracownika, niezbdne staje si odpowiednie przygotowanie merytoryczne pracodawców, gdy nieprawidowoci (zwizane np. z nieprawidowym ustaleniem kraju, w którym naley odprowadza zaliczki na podatek od pracownika) mog kosztowa naprawd wiele. Szkolenie “Delegowanie pracowników za granic po zmianach w roku 2020” ma na celu przygotowa Pastwa praktycznie do tego, by wysanie pracownika do pracy za granic odbyo si zgodnie z przepisami. 28.12.2019 Szkolenia we Wrocawiu: Delegowanie pracowników za granic po zmianach w roku 2020 Unia Europejska przyja zmian dyrektywy dotyczcej delegowania pracowników, która od 2020 r. ogranicza swobod delegowania i podwyszy koszty z tym zwizane. Niekorzystne zmiany przynosi te nowelizacja przepisów o koordynacji ubezpiecze spoecznych. Natomiast w kwestii stosowania regulacji podatkowych wiele wtpliwoci rodzi wchodzca w ycie konwencja MLI. Obawy budzi równie sprawa Brexitu i regulacji dotyczcych wspópracy z Wielk Brytani. W zwizku ze zmianami i nowymi przepisami, które naley wzi pod uwag przy delegowaniu pracownika, niezbdne staje si odpowiednie przygotowanie merytoryczne pracodawców, gdy nieprawidowoci (zwizane np. z nieprawidowym ustaleniem kraju, w którym naley odprowadza zaliczki na podatek od pracownika) mog kosztowa naprawd wiele. Szkolenie “Delegowanie pracowników za granic po zmianach w roku 2020” ma na celu przygotowa Pastwa praktycznie do tego, by wysanie pracownika do pracy za granic odbyo si zgodnie z przepisami. 02.12.2019 WSA. Zwrot kosztów za jazd prywatnym samochodem bez PIT Z uzasadnienia: Otrzymanie przez pracownika od skarcej kwoty z tytuu zwrotu kosztów jego wykorzystania do celów subowych stanowi jedynie wyrównanie uszczerbku majtkowego. Stwierdzi zatem naley, e kwota wypacanego przez skarc pracownikowi wiadczenia stanowicego zwrot kosztów z tytuu uywania przez niego samochodu prywatnego w celach subowych, nie stanowi przychodu pracownika w rozumieniu art.12 ust.1 u.p.d.o.f. 15.11.2019 19.12.2019, Katowice: Delegowanie pracowników za granic – jak przygotowa si do rewolucyjnych zmian W 2020 r. polskich pracodawców delegujcych pracowników za granic czekaj najwiksze zmiany od czasu wstpienia naszego kraju do Unii Europejskiej. Zmiany niestety s w wikszoci niekorzystne dla firm – skrócone zostan maksymalne okresy delegowania, naoone zostan nowe obowizki w zakresie koordynacji ubezpiecze. Unia Europejska przyja zmian dyrektywy dotyczcej delegowania pracowników, która od 2020 r. ograniczy swobod delegowania pracowników i podwyszy koszty z tym zwizane. Niekorzystne zmiany przyniesie te nowelizacja przepisów o koordynacji ubezpiecze spoecznych. Natomiast w kwestii stosowania przepisów podatkowych wiele wtpliwoci rodzi wchodzca w ycie Konwencja MLI. Obawy budzi te sprawa Brexitu i regulacji dotyczcych wspópracy z Wielk Brytani. W zwizku z nadchodzcymi zmianami i nowymi przepisami, które naley wzi pod uwag przy delegowaniu pracownika niezbdne staje si odpowiednie przygotowanie merytoryczne pracodawców, bowiem nieprawidowoci (zwizane np. z nieprawidowym ustaleniem kraju, w którym naley odprowadza zaliczki na podatek od pracownika) mog kosztowa naprawd wiele. Szkolenie “Delegowanie pracowników za granic – jak przygotowa si do rewolucyjnych zmian” ma na celu praktycznie przygotowa Pastwa do tego by wysanie pracownika odbyo si zgodnie z przepisami. 18.09.2019 Delegowanie pracowników za granic – jak przygotowa si do rewolucyjnych zmian w 2020 roku W 2020 r. polskich pracodawców delegujcych pracowników za granic czekaj najwiksze zmiany od czasu wstpienia naszego kraju do Unii Europejskiej. Zmiany niestety s w wikszoci niekorzystne dla firm – skrócone zostan maksymalne okresy delegowania, naoone zostan nowe obowizki w zakresie koordynacji ubezpiecze. Unia Europejska przyja zmian dyrektywy dotyczcej delegowania pracowników, która od 2020 r. ograniczy swobod delegowania pracowników i podwyszy koszty z tym zwizane. 16.09.2019 Dziaalno w mieszkaniu: Moliwo odliczenia VAT od zakupu lokalu i garau oraz remontu Pytanie: Wnioskodawca kupi mieszkanie na rynku pierwotnym. Konieczne bdzie wykonanie niezbdnych prac budowlanych pozwalajcych na prawidowe uytkowanie lokalu. Wnioskodawca zamierza zmieni adres siedziby swojej firmy zgodny z adresem nowo nabytego lokalu. W lokalu tym bdzie równie mieszka. Do lokalu przynalene jest take miejsce parkingowe w garau podziemnym, które bdzie wykorzystywane do parkowania samochodu osobowego znajdujcego si w rodkach trwaych firmy. Czy Wnioskodawca ma prawo do odliczenia VAT od zakupu lokalu oraz miejsca postojowego, a take od wydatków poniesionych na remont? 09.09.2019 WSA. Przychody pracownika: Ryczat samochodowy za jazdy lokalne z PIT Z uzasadnienia: Zwrot kosztów uywania pojazdu prywatnego do celów subowych w jazdach lokalnych przyznany pracownikowi Spóki na podstawie umowy cywilnoprawnej nie mieci si w dyspozycji art.21 ust.1 pkt 23b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (.) Ryczat wypacany pracownikom z tytuu uywania przez pracowników prywatnych samochodów osobowych do celów subowych stanowi przychód ze stosunku pracy, o którym mowa w art.12 ust.1 ww. ustawy, który winien by opodatkowany wraz z innymi przychodami ze stosunku pracy. 02.08.2019 Po wyrokach NSA fiskus (wreszcie) zmienia zdanie w sprawie kosztów paliwa Warto pienina nieodpatnego wiadczenia przysugujcego pracownikowi z tytuu wykorzystywania samochodu subowego do celów prywatnych, obejmuje wszelkie wiadczenia wynikajce z tego tytuu, czyli równie koszty uytkowania samochodu takie jak: paliwo, ubezpieczenie, biece naprawy, przegldy itp. – przyzna Dyrektor KIS. Nie cakiem dobrowolnie – nastpio to dopiero po zakoczeniu spraw sdowych. 01.08.2019 Po wyrokach NSA fiskus (wreszcie) zmienia zdanie w sprawie kosztów paliwa Warto pienina nieodpatnego wiadczenia przysugujcego pracownikowi z tytuu wykorzystywania samochodu subowego do celów prywatnych, obejmuje wszelkie wiadczenia wynikajce z tego tytuu, czyli równie koszty uytkowania samochodu takie jak: paliwo, ubezpieczenie, biece naprawy, przegldy itp. – przyzna Dyrektor KIS. Nie cakiem dobrowolnie – nastpio to dopiero po zakoczeniu spraw sdowych. 03.07.2019 Wynajem samochodu nie zawsze z penym odliczeniem VAT Pytanie: Wnioskodawca planuje zakup /lub leasing operacyjny /lub najem dugoterminowy samochodów osobowych, które bd wykorzystywane tylko i wycznie w zakresie najmu (jako auta zastpcze dla klientów warsztatu lub bezporedni najem krótkoterminowy/dugoterminowy w ramach usug wypoyczalni). Przedmiotowe pojazdy nie bd suy innym celom firmowym ni najmem. Czy Wnioskodawcy przysuguje prawo do odliczenia 100% podatku VAT naliczonego z faktur dokumentujcych wydatki zwizane z eksploatacj oraz uytkowaniem ww. pojazdów bez koniecznoci prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu oraz zgaszania samochodu do US? 24.06.2019 Ryczat za samochód subowy obejmuje take koszt paliwa – kolejny korzystny wyrok NSA Z uzasadnienia: Przepisy ustanawiajce ryczatowy przychód wskazuj na czynno “wykorzystania” samochodu subowego, a nie na “prawo do wykorzystywania. Tylko wówczas moliwe jest jego skuteczne wykorzystywanie, jeeli samochód jest w peni przygotowany do eksploatacji. Odmienne rozwizanie, wskazujce na wyczenie paliwa z wydatków zwizanych z uytkowaniem samochodu subowego, tj. wskazujce na jego odrbno w konsekwencji stanowioby dalsze skomplikowanie w zakresie prowadzenia niezbdnych ewidencji. 03.06.2019 Czy ryczat na samochód obejmuje paliwo? – fiskus musia zmieni zdanie Warto pienina nieodpatnego wiadczenia przysugujcego pracownikowi z tytuu wykorzystania samochodu subowego do celów prywatnych, o którym mowa w art.12 ust.2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obejmuje koszty uywania samochodu w postaci zuytego paliwa – stwierdzi Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej, biorc pod uwag stanowisko WSA w Warszawie wyraone w wyroku z 23 wrzenia 2016 r., sygn. akt III SA/Wa 2142/15.

You might be interested:  Jak Sprawdzić Ile Koni Mechanicznych Ma Samochód?

nastpna strona »

Jak obliczyć ryczałt samochodowy przykład?

Kalkulator ryczałtu samochodowego. Oblicz ryczał samochodowy. Pracownicy przy wykonywaniu obowiązków zawodowych często korzystają ze swoich prywatnych pojazdów. W takich przypadkach pracodawcy dokonują im z tego tytułu zwrotu kosztów używania przez nich własnych pojazdów do celów służbowych.

Dotyczy to zarówno pojazdów wykorzystywanych w jazdach lokalnych, jak i zamiejscowych, np. podczas podróży służbowej. Zasady dokonywania zwrotu, o którym mowa, zostały określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (dalej: rozporządzenie).

Jazdy lokalne prywatnym samochodem pracownika W rozporządzeniu tym sprecyzowano, że zwrot kosztów używania prywatnego samochodu pracownika do celów służbowych w jazdach lokalnych następuje na podstawie umowy cywilnoprawnej, zawartej między pracodawcą a pracownikiem, o używanie pojazdu do celów służbowych, na warunkach określonych w jego przepisach.

w sposób zryczałtowany, na podstawie ewidencji przebiegu pojazdu (w ramach tzw. kilometrówki).

Ryczałt samochodowy Pierwszy sposób obliczania wysokości zwrotu (tj. ryczałt samochodowy) polega na tym, że pracodawca przyznaje pracownikowi miesięczny limit kilometrów na jazdy lokalne, który jednakże musi uwzględniać określone w rozporządzeniu normy w tym zakresie, zależne od liczby mieszkańców w danej gminie lub mieście, w których pracownik jest zatrudniony.

300 km – w gminie/mieście do 100.000 mieszkańców, 500 km – w gminie/mieście ponad 100.000 do 500.000 mieszkańców, 700 km – w gminie/mieście ponad 500.000 mieszkańców.

Ryczałt samochodowy oblicza się mnożąc przyznany pracownikowi limit przez stawkę obowiązującą za 1 km, przy czym w przypadku samochodów osobowych wysokość tych stawek uzależniona jest od pojemności skokowej silnika.

Rodzaj pojazdu Wysokość stawki za 1 km przebiegu pojazdu
samochód osobowy o pojemności skokowej silnika do 900cm3 0,5214 zł
samochód osobowy o pojemności skokowej silnika powyżej 900cm3 0,8358 zł
motocykl 0,2302 zł
motorower 0,1382 zł
You might be interested:  Jaki Przebieg Powinien Mieć 10 Letni Samochód?

Oznacza to, że pracownik, który otrzymał limit, może maksymalnie otrzymać kwotę określoną w tabeli:

Limit km samochód osobowy z silnikiem o pojemności do 900 cm 3 samochód osobowy z silnikiem o pojemności powyżej 900 cm 3 motocykl motorower
300 156,42 250,74 69,06 41,46
500 260,70 417,90 115,10 69,10
700 364,98 585,06 161,14 96,74

Ryczałt samochodowy wypłaca się pracownikowi po złożeniu przez niego pisemnego oświadczenia o używaniu przez niego pojazdu do celów służbowych w danym miesiącu. Oświadczenie to powinno zawierać dane dotyczące pojazdu (pojemność silnika, marka, numer rejestracyjny) oraz określać ilość dni w miejscu pracy w danym miesiącu z powodu choroby, urlopu, podróży służbowej lub innej nieobecności, a także ilość dni, w których pracownik nie dysponował pojazdem do celów służbowych.

PRZYKŁAD Pracownik mieszka i pracuje w mieście liczącym 200.000 mieszkańców. Używa do celów służbowych w jazdach lokalnych swojego prywatnego samochodu o pojemności silnika 1.800 cm3. Pracodawca przyznał mu miesięczny limit na te jazdy w wysokości 500 km. Zatem zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury kwota miesięcznego ryczałtu powinna wynosić nie więcej niż 417,90 zł (tj.500 km × 0,8358 zł).

Kwotę miesięcznego ryczałtu samochodowego zmniejsza się o 1/22 za każdy roboczy dzień nieobecności pracownika w miejscu pracy z powodu choroby, urlopu, podróży służbowej trwającej co najmniej 8 godzin lub innej nieobecności oraz za każdy dzień roboczy, w którym pracownik nie dysponował pojazdem do celów służbowych.

PRZYKŁAD Pracownik mieszka w dużym mieście liczącym powyżej 500.000 mieszkańców. Jest właścicielem auta o pojemności skokowej silnika 1250 cm 3, które wykorzystuje do celów służbowych w jazdach lokalnych. Podstawą wspomnianego użytku jest umowa cywilnoprawna o używaniu pojazdu do celów służbowych. Kwota miesięcznego ryczałtu z tego tytułu wynosi u pracownika 585,06 zł (co wynika z wyliczenia: 700 km × 0,8358).

W ostatnim dniu lutego 2020 r. złożył swojemu pracodawcy oświadczenie o używaniu samochodu na potrzeby służbowe za ten miesiąc. Wynikało z niego, że w lutym 2020 r. pracownik przez 2 dni przebywał na zwolnieniu lekarskim. W tej sytuacji rozliczenie ryczałtu przedstawia się następująco:

pełna kwota ryczałtu w wymiarze miesięcznym: 700 km × 0,8358 zł = 585,06 zł, wyliczenie 1/22 za jeden dzień nieobecności w pracy: 585,06 zł × 1/22 = 26,59 zł, kwota do potrącenia za 2 dni zwolnienia lekarskiego: 26,59 zł x 2 = 53,18 zł, przysługujący pracownikowi ryczałt: 585,06 zł – 53,18 zł = 531,88 zł.

Korzystanie z kalkulatora Kalkulator ryczałtu samochodowego wykonuje obliczenia na podstawie przyznanego pracownikowi ryczałtu, z uwzględnieniem aktualnej stawki za 1 kilometr przebiegi pojazdu, ilości dni roboczych oraz dni nieobecności w pracy. Aby prawidłowo obliczyć kwotę ryczałtu należnego do zwrotu za używanie przez pracownika prywatnego pojazdu w celach służbowych, należy podać:

rodzaj pojazdu (w przypadku samochodów osobowych także pojemność silnika), przyznany pracownikowi miesięczny limit kilometrów na jazdy lokalne, liczbę dni nieobecności pracownika w danym miesiącu.

§ 1-4 rozporządzenia ministra infrastruktury z 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz.U. z 2002 r., nr 27, poz.271 ze zm.).

: Kalkulator ryczałtu samochodowego. Oblicz ryczał samochodowy.

Czy od ryczałtu samochodowego płaci się podatek i ZUS?

3. Składki na ZUS od kilometrowi oraz ryczałtu pieniężnego – Kilometrówka oraz ryczałt pieniężny za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych nie stanowią podstawy wymiaru składek ZUS (pod warunkiem stosowania limitów przewidzianych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury). Tekst opublikowany: 3 listopada 2010 r.

Jak opodatkować ryczałt za samochód?

Dyrektor KIS: Zwrot kosztów używania pojazdów prywatnych do celów służbowych jest opodatkowany PIT – Organy podatkowe, w tym Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stoją na stanowisku, że zwrot kosztów poniesionych przez pracownika tytułem wykorzystywania, na podstawie stosownej umowy cywilnoprawnej, prywatnego samochodu osobowego do celów służbowych pracodawcy – stanowi przychód w rozumieniu art.11 ust.1 i art.12 ust.1 ustawy o PIT opodatkowany podatkiem dochodowym.

 • Otrzymany przez pracownika zwrot poniesionych kosztów (np.
 • W formie ryczałtu ), za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych w jazdach lokalnych, stanowi dla pracownika przychód ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 • Pracodawca, jako płatnik ma obowiązek (z art.31 i art.38 ustawy o PIT) do potrącania i odprowadzania zaliczek na PIT także z tytułu zwrotu pracownikom kosztów związanych z używaniem samochodu prywatnego do celów służbowych w jazdach lokalnych.

Taką interpretację przepisów zaprezentował Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej np. w interpretacji indywidualnej z 11 lutego 2022 r. (sygn.0113-KDIPT2-3.4011.1043.2021.1.GG). Zdaniem Dyrektora KIS dla zaprezentowanej przez niego tezy nie ma znaczenia sam fakt zawarcia odrębnej umowy z pracownikiem, co do kwestii wykorzystania prywatnego samochodu pracownika.

Czy pracownik może jeździć samochodem firmowym?

– W naszej firmie uznaliśmy, że każdy pracownik może użytkować samochód dla celów prywatnych. Może nim jeździć po godzinach pracy, może także jechać nim na wakacje – mówi Piotr Koniewski, właściciel firmy Domex zajmującej się montażem klimatyzacji. – Nie widzę powodu, dla którego samochód miałby stać bezużyteczny podczas urlopu pracownika go użytkującego – dodaje.

 1. Tego typu rozwiązanie jest przykładem jednej tylko postawy wobec istotnej kwestii dotyczącej tego, czy i na ile pracownicy powinni korzystać z firmowych samochodów dla swoich prywatnych potrzeb.
 2. Wiele firm reprezentuje zupełnie odmienne stanowisko, uznając samochód wyłącznie za narzędzie pracy.
 3. I jako takie samochód może być wykorzystywany wyłącznie dla celów służbowych.

Zawsze jednak decyzja o zakresie użytkowania samochodu firmy jest wewnętrzną sprawą danego przedsiębiorstwa. Firmy uznające pojazd wyłącznie za narzędzie pracy stanowią mniejszość. Częściej pojazd służbowy jest traktowany jako swoisty bonus. – Pracownicy wyższego szczebla zazwyczaj mają udostępnione auta służbowe bez większych ograniczeń, a pracownicy niższego szczebla są np.

zobowiązani do pokrywania w trakcie wakacji kosztów paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych, takich jak np. płyn do spryskiwaczy – mówi Artur Sulewski, dyrektor handlowy LeasePlan Fleet Management. Warianty udostępnienia Generalnie, kwestię możliwości użyczenia służbowego samochodu pracownikowi dla jego prywatnych celów można traktować na 2 sposoby: albo uznać, że samochody firmowe mają służyć tylko i wyłącznie celom służbowym, albo dopuszczać ich użytkowanie w celach prywatnych.

Przy pierwszym założeniu dla zapisów polityki flotowej sprawa jest prostsza. Zamyka się ją jednym punktem dokumentu, który może brzmieć: Pracownik może wykorzystywać samochód służbowy tylko w godzinach pracy. W czasie dni wolnych, urlopów, a także w czasie, gdy pracownik nie wykonuje obowiązków służbowych, nie może korzystać z pojazdu służbowego.

 1. Większą gamę możliwości daje wariant drugi, który wymaga określenia warunków i granic użytkowania auta firmowego przez kierowcę poza godzinami pracy.
 2. Pracownik może otrzymać prawo wykorzystywania pojazdu firmowego poza godzinami pracy wyłącznie w celu dojechania do pracy z domu i z pracy do domu.
 3. Auto może być wykorzystywane także przez kierowcę dla celów prywatnych, po godzinach pracy, ale tylko w te dni, podczas których pracuje.
You might be interested:  Samochód Który Nie Potrzebuje Prawa Jazdy?

Najkorzystniejszym dla pracownika rozwiązaniem jest umożliwienie mu korzystania z samochodu firmowego bez ograniczeń. Wówczas samochód pełni funkcję dodatkowej gratyfikacji za wykonywaną pracę. Koszty eksploatacji Zapisowi w polityce flotowej dopuszczającemu możliwość korzystania z samochodu służbowego poza godzinami pracy, czyli np.

 1. Podczas urlopu, powinien towarzyszyć zapis o warunkach pokrywania kosztów związanych z eksploatacją pojazdu.
 2. Po pierwsze, precyzyjnie powinno być określone, kto – pracownik czy firma – powinien ponosić koszty paliwowe związane z prywatnym użytkowaniem pojazdu.
 3. Mogą one bowiem być pokrywane w całości przez firmę, częściowo lub obciążać wyłącznie pracownika.

Rozliczanie kosztów paliwowych usprawnia wprowadzenie do firmy kart paliwowych. Dzięki nim istnieje możliwość precyzyjnego określenia, gdzie i kiedy dany samochód był tankowany. – W naszej firmie za paliwo wlewane do samochodów służbowych zużyte na cele prywatne każdy kierowca płaci z własnej kieszeni – mówi Tomasz Mazurski, kierownik administracyjny w firmie Maxnet.

– Karty paliwowe pomagają nam wskazać, które tankowania dokonywane były w czasie urlopowym, wolnym od pracy. Koszty tych tankowań stanowią kwotę stanowiącą element rozliczenia z pracownikiem – dodaje. Auto pod kontrolą Firmy, które pozwalają pracownikowi wykorzystywać samochód dla celów prywatnych, wprowadzają często pewne ograniczenia terytorialne.

Najczęściej terytorium, po którym pracownik może poruszać się służbowym autem, ograniczone jest obrębem Polski. W dobie otwartych granic w Europie ograniczenie to nie jest łatwe do utrzymania i weryfikacji, dlatego też część firm wprowadza różne narzędzia kontroli pojazdu.

Najpopularniejszą i najbardziej skuteczną formą kontroli jest wyposażenie samochodów firmowych w urządzenia GPS i możliwość ich stałego monitoringu. W opinii kierowników flot samochodowych stosowanie systemu GPS znacznie zmienia przyzwyczajenia kierowców firmowych. Pracownik świadomy ciągłego nadzoru nad prowadzonym przez niego pojazdem o wiele rzadziej wykorzystuje go w celach prywatnych, jeśli zabrania mu tego firmowy regulamin dotyczący użytkowania aut służbowych.

Jak pokazują badania firmy Neptis, monitorowani kierowcy ok.5 razy rzadziej odwożą rodzinę do pracy, załatwiają sprawy urzędowe i jeżdżą na zakupy. Czterokrotnie rzadziej jadą autem służbowym na wakacje. Za granicę – zgodnie z regulacjami Przemieszczanie się samochodem służbowym po polskich drogach jest wewnętrzną sprawą firmy będącej właścicielem pojazdu.

 • Możliwości wyjazdu samochodem firmowym poza granice Polski są natomiast regulowane przez prawo drogowe.
 • Zgodnie z jej przepisami chęć wyjazdu służbowym autem poza granice Polski wymaga uzyskania przez kierowcę zgody właściciela pojazdu.
 • Jeśli samochód jest własnością firmy, zgodę powinien wydać jej właściciel lub upoważniona przez niego osoba, natomiast jeśli pojazd jest leasingowany lub wynajmowany, pisemną zgodę powinien wydać przedstawiciel leasingodawcy lub firmy sektora car fleet management.

Prawo mówi bowiem jasno, że jeśli w dowodzie rejestracyjnym widnieje inne nazwisko niż nazwisko kierowcy, to organy kontroli ruchu drogowego mają prawo sprawdzić, czy kierujący pojazdem ma uprawnienia do jego użytkowania. – Oznacza to, że w przypadku podróżowania wynajętym samochodem konieczne jest posiadanie nie tylko dowodu rejestracyjnego, ale również innego dokumentu świadczącego o naszym prawie do korzystania z pojazdu.

Może być to np. umowa użyczenia, którą regulują przepisy Kodeksu cywilnego – tłumaczy Ernie Greszta, regional insurance manager w firmie LeasePlan. Zaświadczenie uprawniające do użytkowania pojazdu wbrew pozorom ma duże znaczenie w wielu krajach europejskich i jego brak może skutkować poważnymi komplikacjami: zakazem przekroczenia niektórych granic, problemami podczas kontroli na terytorium wielu krajów Europy Zachodniej, a także Bułgarii, Rumunii czy Ukrainy.

Służby graniczne i policje niektórych państw są jeszcze bardziej restrykcyjne. Na przykład w Rosji czy na Białorusi mogą zażądać od nas nie tylko pisemnej zgody właściciela na użytkowanie pojazdu, ale także notarialnego poświadczenia udostępnienia pojazdu oraz jego tłumaczenia przysięgłego.

W sytuacji częstych wyjazdów zagranicznych jakiegoś pracownika warto wyposażyć go w takie dokumenty od razu w 3 językach – angielskim, rosyjskim i polskim. Powinny one załatwić sprawę i umożliwić bezproblemowe poruszanie się samochodem firmowym właściwie po terytorium całej Europy, niezależnie czy w celach służbowych, czy prywatnych.

Ubezpieczenie za granicą Wyjazd samochodem firmowym do niektórych krajów obliguje kierowcę do posiadania tzw. Zielonej Karty, czyli dokumentu, który potwierdza ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym.

Nie jest ona dokumentem niezbędnym w przypadku podróży do krajów UE, a także np. Szwajcarii i Chorwacji. Jednak nawet w nich może być pomocna, ułatwia bowiem postępowanie z poszkodowanymi przez kierowcę będącego sprawcą zdarzeń oraz z policją. W przypadku zagranicznych wyjazdów warto pamiętać także o assistance obowiązującym poza granicami kraju.

Wobec konieczności częstych wyjazdów zagranicznych warto o tej usłudze pomyśleć już w trakcie podpisywania polisy. To rozwiązanie jest dużo tańsze niż ewentualne każdorazowe rozszerzanie usługi obowiązującej tylko na terytorium Polski. Oczywiście, jest ono też zbędne (bo i nie najtańsze) w przypadku firm, których samochody poza granice kraju wyjeżdżają okazjonalnie lub mogą w danym roku obowiązywania polisy nie wyjeżdżać wcale.

Procedury w przypadku wyjazdów do krajów Europy Zachodniej lub do naszych sąsiadów są powszechnie znane i nie zaskakują. Bardziej skomplikowane są one w przypadku innych, odleglejszych państw, zwłaszcza pozaeuropejskich. Jeśli zdarzyłby się do nich wyjazd, warto szczegółowo zapoznać się formalnymi wymogami związanymi z wjechaniem na ich terytorium samochodem firmowym.

Pomocne mogą być ambasady, które powinny udzielić niezbędnych informacji. Odpowiedzialność pracownika – Polityki flotowe powinny zawierać regulacje odpowiedzialności użytkownika pojazdu firmowego za ewentualne szkody powstałe z winy kierowcy. Najczęściej dokumenty flotowe mówią o tym, że koszty naprawy samochodu pokrywane są z polisy ubezpieczeniowej.

Większy problem stanowią natomiast szkody powstałe wyłącznie z winy kierowcy, których nie obejmują swoim zakresem ubezpieczenia autocasco. Firmy, które nie posiadają osobnego dokumentu określającego zasady użytkowania samochodów firmowych, powinny natomiast poddać spisanej regulacji co najmniej niektóre kwestie zarządzania autami.

Należą do nich kwestie odpowiedzialności za szkody, których nie obejmuje ubezpieczenie. Firma ubezpieczeniowa może odmówić wypłaty odszkodowania w kilku przypadkach, m.in.: niedostarczenia dokumentów wymaganych do likwidacji szkód, ucieczki z miejsca wypadku czy też prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających – wymienia Ernie Greszta z LeasePlanu.

 1. Drugi rodzaj sytuacji, w których pracownik może zostać obciążony opłatami za naprawę samochodu, to te w których pojazd uległ uszkodzeniu ewidentnie z winy użytkownika, np.
 2. W przypadku gdy zatarciu uległ silnik z powodu jazdy bez oleju.
 3. Także tego typu zdarzenia powinny być uwzględnione w polityce flotowej firmy, w innym wewnętrznym dokumencie lub w umowie o pracę.

Wysokość kwoty, jaką może być obciążony pracownik, jest jednak ustalona prawnie. Koszty naprawy, które musi ponieść pracownik, nie mogą być wyższe niż trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia pracownika. Natomiast w sytuacji gdy koszty naprawy odciągane są od pensji pracownika, ich wysokość nie może pozostawać niższa od średniego wynagrodzenia w kraju.

Ważne jest też, by uświadomić pracownikowi, jakie jego zaniedbania mogą przyczynić się do odmowy wypłaty odszkodowania, przez co koszty związane z naprawą samochodu będą musiały kogoś obciążyć – firmę lub pracownika – dodaje specjalista. Bogdan Marecki, właściciel firmy PHU Konrad Samochód w naszej firmie traktowany jest jako narzędzie pracy, dlatego też pracownicy mają użytkować go wyłącznie na potrzeby firmowe.

Przy naszej hurtowni mamy duży parking, na który po zakończonej pracy odstawiane są samochody. Kierowcy nie mają też możliwości korzystania z samochodów służbowych w okresie urlopowym, bo pojazdy te są wykorzystywane wtedy przez innych pracowników firmy.

Prawdę mówiąc, nie wyobrażam sobie, by kierowcy mogli na okres 2 lub 3 tygodni zabrać samochód. Pojazd firmowy powinien zarabiać na siebie przez cały rok. Dominik Fengler, kierownik administracyjny w firmie Kielbud Regulamin użytkowania naszej firmowej floty zakłada możliwość wykorzystywania samochodów firmowych dla celów prywatnych.

Jednak dokument ten dokonuje podziału samochodów na 2 kategorie, tzw. przypisane do kierowcy i tzw. przypisane do funkcji. Tymi pierwszymi poruszają się konkretni kierowcy, te drugie użytkują różni pracownicy. Ci pierwsi mogą użytkować samochody poza godzinami pracy, mogą nimi jeździć także na wakacje.

Jednak tylko krajowe, ponieważ umowa leasingowa nie przewiduje możliwości wyjeżdżania samochodami poza granice kraju. Natomiast samochody przypisane do funkcji nie mogą być zasadniczo użytkowane dla celów prywatnych. Stanowią one bowiem pojazdy rezerwowe, które są użytkowane w momencie, gdy zaistnieje taka potrzeba.

Realizują one konkretne zadania i w związku z tym, jeśli nawet nie są w danym momencie wykorzystywane, to stoją na parkingu, by być w odpowiednim czasie pod ręką. Paweł Malinowski, administrator floty firmy Marwan Dotychczas nie mieliśmy w naszej firmie przypadku, by w razie wypadku czy stłuczki ubezpieczyciel nie chciał wypłacić odszkodowania za naprawę pojazdu.

Rzeczywiście, wiem jednak o sytuacjach, w których firma ubezpieczeniowa nie chciała wypłacić odszkodowania. Opowiadam o nich kierowcom firmowym, wyczulając ich na potrzebę pilnowania terminów przeglądów okresowych, momentów wymiany płynów i części eksploatacyjnych. Poza tym, nasza car policy jasno precyzuje odpowiedzialność kierowcy za szkody samochodu poczynione z ewidentnej winy kierowcy.

Jeśli firma ubezpieczeniowa nie chciałaby więc wypłacić pieniędzy z powodu udowodnienia ewidentnych zaniedbań kierowcy, to koszty naprawy musiałyby być pokryte z kieszeni pracownika. Wiktor Sroka, właściciel firmy Cobalt Samochód do celów prywatnych w naszej firmie mogą wykorzystywać tylko pracownicy wyższego zaszeregowania.

 • W ich przypadku samochód traktowany jest jako element wynagrodzenia.
 • Wszelkie koszty związane z eksploatacją samochodu w czasie prywatnym obciążają jednak pracownika.
 • Dodatkowo, płaci on comiesięczną, niewielką opłatę za możliwość korzystania z samochodu poza godzinami pracy.
 • Jest to kwota stanowiąca orientacyjne wyliczenie kosztów eksploatacyjnych poniesionych w trakcie używania samochodu dla celów prywatnych.

Dzięki tej opłacie pracownik nie jest jednak w żaden sposób ograniczany w zakresie użytkowania samochodu firmowego. Może on także jechać pojazdem na wakacje, nawet poza granice kraju.

Czy czas dojazdu do pracy wlicza się do czasu pracy?

Czy czas dojazdu do miejsca wykonania pracy stanowi podróż służbową ? Podróżą służbową, zgodnie z art.77 5 Kodeksu pracy – jest wykonywanie zadania służbowego poza stałym miejscem pracy pracownika lub poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy.

 • Zgodnie natomiast z k.p.
 • Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy.
 • Do czasu pracy wlicza się czas realnego wykonywania zadania, będącego celem podróży służbowej.
 • Czas podróży służbowej jest zatem zaliczany do czasu pracy o tyle, o ile pracownik podczas podróży wykonywał pracę.

Natomiast, czas samych przejazdów odbywanych w ramach podróży służbowej, nie jest z reguły zaliczany do czasu pracy pracownika, chyba, że podróż przypada na godziny harmonogramowe pracownika.

Przy rozliczaniu czasu pracy pracowników w delegacji pamiętać należy o trzech podstawowych zasadach: – do czasu pracy wlicza się czas realnego wykonywania zadania będącego celem podróży służbowej, – czas samej podróży służbowej (czas przemieszczania się pracownika) jest zaliczany do czasu pracy o tyle, o ile pracownik podczas tejże podróży wykonywał pracę,

– czas podróży służbowej zaliczany jest do czasu pracy, o tyle, o ile przypada w harmonogramowych godzinach pracy pracownika (wyrok Sądu Najwyższego z 23 czerwca 2005 r., II PK 265/04). : Czy czas dojazdu do miejsca wykonania pracy stanowi podróż służbową ?

Jak rozliczyć w PIT dojazdy do pracy?

▪ 13 stycznia 2020 r. ▪ Zaktualizowano: 25 sierpnia 2022 r. ▪ Autor: Redakcja PITax.pl Koszty uzyskania przychodu to wydatki poniesione w celu otrzymania przychodu (np. dojazd do pracy). Wykazujemy je w sekcji D w PIT-37 lub w sekcji E na formularzu PIT-36. Koszty uzyskania przychodów pomniejszają naszą podstawę opodatkowania, a co za tym idzie – podatek do zapłaty. Spis treści

 1. Koszty uzyskania przychodu ze stosunku pracy
 2. Czym dokładnie są koszty uzyskania przychodu?
 3. Podwyższone koszty uzyskania przychodów
 4. Sposób rozliczania podwyższonych kosztów w 2023 za 2022
 5. Koszty uzyskania przychodu – Prawa autorskie
 6. Umowy z przeniesieniem praw autorskich – więcej informacji
 7. Koszty uzyskania przychodów – umowy z przeniesieniem praw autorskich w ramach stosunku pracy
 8. Koszty uzyskania przychodów – umowy zlecenia i o dzieło
 9. Koszty uzyskania przychodów – zarządzanie i członkostwo w radach
 10. Koszty uzyskania przychodów – pełnienie obowiązków społecznych lub obywatelskich

Ile wynosi podatek od samochodu służbowego?

Ryczałt za używanie samochodu służbowego do celów prywatnych w 2022 roku: 250 zł miesięcznie – dla samochodów o mocy silnika do 60 kW, samochodów elektrycznych i napędzanych wodorem; 400 zł miesięcznie – dla samochodów o mocy silnika powyżej 60 kW.

Jaki podatek od samochodów służbowych?

Od początku 2022 roku stawki ryczałtu nie uległy zmianie. Samochody o mocy silnika do 60 kW (około 80 koni mechanicznych), ale też samochody elektryczne i napędzane wodorem, będą rozliczane na podstawie ryczałtu w wysokości 250 zł. Te o większej mocy obejmie ryczałt w wysokości 400 zł. Stawka podatku nie zmieni się.

Czy ryczałt samochodowy jest składnikiem wynagrodzenia?

Odpowiedź: Nie. Ryczałtu wypłacanego w związku z korzystaniem z prywatnego samochodu w celach służbowych wlicza się do podstawy wynagrodzenia urlopowego. Ryczałt nie wlicza się zatem ani do wynagrodzenia urlopowego ani do ekwiwalentu za niewykorzystany urlop.

Czy używanie samochodu służbowego do celów prywatnych jest Ozusowane?

Samochód służbowy do celów prywatnych a ZUS i podatek – lista płac Samochód służbowy do celów prywatnych to jedna z korzyści, jakie pracownik może mieć w związku z pozostawaniem w zatrudnieniu. Oprócz normalnego wynagrodzenia za pracę i składników „w pieniądzu” tego wynagrodzenia pracownikowi może przysługiwać również taki samochód służbowy do celów prywatnych – generalnie polega to na tym, że pracodawca udostępnia pracownikowi samochód służbowy nie tylko w celu wykonywania obowiązków służbowych, ale pracownik może również wykorzystywać ten samochód służbowy do celów prywatnych, niezwiązanych z pracą.

A skoro tak, to po stronie pracownika ta możliwość używania samochodu służbowego do celów prywatnych powoduje powstanie przychodu – pracownik nie ponosi kosztów utrzymania pojazdu prywatnego, nierzadko nie musi również ponosić kosztów paliwa, w zasadzie wszelkie wydatki związane z używaniem pojazdu ponosi pracodawca.

Ten przychód nie polega na tym, że pracownik więcej zarobi, ale na tym, że mniej wyda z własnych środków. Inaczej mówiąc – pracownik, który użytkuje samochód służbowy do celów prywatnych i nie ponosi kosztów z tym związanych, osiąga dodatkowy przychód (oszczędność).

Kwestię ustalania podstawy do składek na ubezpieczenia społeczne reguluje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18.12.1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Stosownie do §1 powołanego rozporządzenia podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (w domyśle również chorobowe i wypadkowe) stanowi przychód w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z zastrzeżeniem art.18 ust.2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Świadczenia, które są wyłączone z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia zostały wskazane w §2 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Powołany przepis zawiera katalog świadczeń, od których nie pobiera się składek na ubezpieczenia społeczne, ale samochód służbowych do celów prywatnych i przychody pracownika z tym związane nie zostały w tym katalogu uwzględnione.

Related Post