Auto Blog-Pomóc drogowa Ubezpieczenie samochodu Jak Ukrainiec Może Zarejestrować Samochód W Polsce?

Jak Ukrainiec Może Zarejestrować Samochód W Polsce?

0 Comments

Jak Ukrainiec Może Zarejestrować Samochód W Polsce
Jestem obywatelem(-lką) Ukrainy, obejmuje mnie specustawa. Jak mogę kupić w Polsce samochód? Każdy cudzoziemiec, nie tylko obywatel Ukrainy, może nabyć samochód w Polsce, tak nowy, jak i używany. Nabycie najczęściej następuje na podstawie faktury VAT wystawionej przez sprzedającego (np.

 1. Salon samochodowy, komis) lub umowy sprzedaży (w szczególności gdy sprzedającym jest osoba fizyczna).
 2. Cudzoziemiec ma obowiązek rejestracji auta zakupionego w Polsce.
 3. Termin na zawiadomienie o nabyciu pojazdu to zasadniczo 30 dni, ale w czasie stanu epidemii i zagrożenia epidemicznego w Polsce został wydłużony do 60 dni.

Rejestracji dokonuje starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania nabywcy pojazdu, zatem z wnioskiem o rejestrację należy kierować się do starostwa powiatowego lub urzędu miasta w miejscu zamieszkania w Polsce. Składając wniosek o przerejestrowanie pojazdu używanego, zakupionego w Polsce, można pozostać przy dotychczasowym numerze rejestracyjnym, pod warunkiem, że tablice rejestracyjne pojazdu są białe, czytelne, utrzymane w dobrym stanie, niepogięte oraz posiadają unijne gwiazdy na niebieskim tle.

Zachowanie starych numerów rejestracyjnych auta pozwala zaoszczędzić ok.100 zł na urzędowych opłatach. Wraz z wnioskiem o rejestrację pojazdu używanego należy złożyć dowód własności pojazdu, dowód rejestracyjny pojazdu z aktualnym terminem badania technicznego, kartę pojazdu (jeżeli była wydana), tablice rejestracyjne, dokument tożsamości (paszport), dokument potwierdzający legalny pobyt w Polsce oraz zaświadczenie o zameldowaniu cudzoziemca.

W przypadku braku zameldowania warto skontaktować się z konkretnym urzędem i ustalić czy i jakimi innymi dokumentami niż zameldowanie można wykazać swoje miejsce zamieszkania. W niektórych urzędach wystarczy złożyć pisemne oświadczenie co do swojego adresu zamieszkania.

W przypadku braku dokumentów, z których będzie wynikać legalny pobyt w Polsce, będzie trzeba wyjaśnić w danym urzędzie, że legalność pobytu cudzoziemca na terytorium RP wynika ze specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. W tym celu urzędy mogą oczekiwać okazania dowodu posiadania numeru PESEL UKR. W pierwszej kolejności urząd wyda decyzję o czasowej rejestracji pojazdu wraz z pozwoleniem czasowym ważnym na okres do 30 dni.

W tym terminie zostanie wydana decyzja o rejestracji pojazdu i dowód rejestracyjny, które odbiera się podczas kolejnej wizyty w urzędzie. Należy także pamiętać o obowiązku ubezpieczenia pojazdu (ubezpieczenie OC). Jeśli auto było ubezpieczone przez poprzedniego właściciela, polisa może pozostać aktualna, ale w towarzystwie ubezpieczeniowym konieczna będzie aktualizacja właściciela pojazdu, który przejmuje odpowiedzialność za opłacanie składek od dnia nabycia pojazdu.

Można także rozważyć wybór innego ubezpieczyciela. Dowód posiadania ubezpieczenia OC pojazdu będzie trzeba także przedstawić podczas przerejestrowywania pojazdu. Jeśli auto kupowane jest od podmiotu, który nie jest podatnikiem VAT, kupujący jest także zobowiązany zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) wynoszący 2% wartości pojazdu, czyli niekoniecznie kwoty nabycia wskazanej w umowie, ponieważ urząd może poddać weryfikacji, jaka jest faktyczna wartość rynkowa danego pojazdu.

Deklarację PCC-3 należy złożyć do urzędu skarbowego w terminie 14 dni od dnia nabycia pojazdu oraz w tym terminie uiścić podatek. : Jestem obywatelem(-lką) Ukrainy, obejmuje mnie specustawa. Jak mogę kupić w Polsce samochód?

Czy Ukrainiec w Polsce może zarejestrować samochód?

Rejestracja samochodu przez cudzoziemca bez meldunku – jak to zrobić? – Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem osoby, które przyjeżdżają do naszego kraju, na okres krótszy niż 6 miesięcy, nie mają obowiązku rejestracji auta w polskim urzędzie. W takiej sytuacji cudzoziemiec ma prawo do rejestracji swojego samochodu w kraju jego pochodzenia.

 • Inaczej sytuacja wygląda, jednak gdy dana osoba zdecyduje, że zostanie w Polsce na dłużej niż pół roku i korzysta z pobytu stałego.
 • W takim wypadku rejestracja samochodu przez cudzoziemca jest wręcz obowiązkowa.
 • Pojazd powinien zostać zgłoszony do wydziału komunikacji przed upływem 6 miesięcy od dnia przyjazdu do Polski lub od chwili wyjazdu z kraju zamieszkania.

Rejestracja pojazdów cudzoziemców jest ściśle związana ze stałym miejscem zamieszkania. Cała procedura wymaga bowiem, by wniosek o rejestrację został złożony w wydziale komunikacji właściwym dla zamieszkania konkretnego cudzoziemca. Mówi o tym art.25 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku.

Zgodnie z zapisem miejsce zamieszkania stanowi miejscowość, w której dana osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu. W praktyce oznacza to więc, że rejestracja auta przez obcokrajowca jest możliwa tylko wtedy, gdy udowodni on, że przez większość czasu przebywa w deklarowanym mieście. Zazwyczaj wykorzystuje się do tego umowę najmu mieszkania lub umowę o pracę na czas określony.

Bywa również tak, że urzędnikom wystarczy jedynie oświadczenie obcokrajowca, w którym przyznaje, że mieszka w zadeklarowanym przez siebie mieście. Zobacz także: Przerejestrowanie samochodu. Poradnik krok po kroku Jak więc widzisz, rejestracja samochodu przez obcokrajowca jest możliwa pod warunkiem udowodnienie miejsca stałego pobytu oraz dopilnowania wszelkich innych (takich samych jak dla Polaków) formalności związanych z legalizacją samochodu na terenie RP.

Co potrzebuje Ukrainiec do rejestracji samochodu?

Zakup i rejestracja samochodu w Polsce Zakup samochodu staje się skuteczny od podpisania umowy kupna-sprzedaży lub wystawienia faktury VAT oraz uiszczenia opłaty określonej w warunkach sprzedaży. Podczas dokonania sprzedaży sprzedający powinien przekazać nowemu właścicielowi następujące dokumenty:

Kartę pojazdu (jest to najważniejszy dokument pojazdu, zawierający wszystkie niezbędne informacje o samochodzie oraz wszystkich właścicielach pojazdu, nawet poprzednich) Dowód rejestracyjny Polisę ubezpieczeniową, jeżeli jest aktualna Klucze do samochodu (standardowo 2 komplety kluczy)

Od daty zakupu samochodu obowiązkowo należy go zarejestrować w ciągu 30 dni. Aby zarejestrować samochód, trzeba udać się do wydziału komunikacji starostwa powiatowego (często w urzędzie gminy znajduje się powiatowy wydział komunikacji – filia) lub urzędu miasta, odpowiedniego do naszego miejsca zameldowania.

właściciela o rejestrację pojazdu. Dowód własności pojazdu (dowodem własności jest w szczególności jeden z następujących dokumentów: faktura VAT, potwierdzająca nabycie pojazdu, umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, umowa dożywocia, prawomocne orzeczenie sądu, rozstrzygające o prawie własności, umowa przewłaszczenia np. banku, pierwotna umowa przewłaszczenia wraz z oświadczeniem o zwrotnym przeniesieniu prawa własności i oświadczeniem o całkowitej spłacie zadłużenia). Należy sprawdzić, czy umowa zakupu auta obejmowała wszystkich właścicieli samochodu – trzeba sprawdzić z dowodem rejestracyjnym. Jeśli w dowodzie jest wpisany współwłaściciel, ale bez wskazania imiennego, zażądajmy od sprzedającego informacji o tym, kto faktycznie jest współwłaścicielem samochodu. Dowód rejestracyjny pojazdu z aktualnym terminem badania technicznego. Kartę pojazdu (jeżeli była wydana). Tablice rejestracyjne. Dokument tożsamości cudzoziemca: paszport oraz dokument pobytowy (wiza lub karta pobytu). Potwierdzenie czasowego zameldowania cudzoziemca (do tej daty będzie ważny dowód rejestracyjny). Dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik ( ).

Przy złożeniu ww. dokumentów urzędnik wyda od ręki tzw. tymczasowy dowód rejestracyjny (ważny 30 dni), a po okresie 1-3 tygodni otrzymamy już tzw. stały dowód rejestracyjny. Rejestrując samochód używany, kupiony w kraju, trzeba też odwiedzić urząd skarbowy i złożyć druki PCC-3 oraz opłacić podatek od czynności cywilno-prawnych, który wynosi 2% wartości samochodu.

Opłaty komunikacyjne za wydanie:
Tablice rejstracyjne zwyczajne 80,00 zł
Tablice rejstracyjne indywidualne 1000,00 zł
Dowód rejstracyjny 54,00 zł
Pozwolenie czasowe 13,50 zł
Nalepka kontrolna 18,50 zł
Nalepka legalizacyjna 12,50 zł
Opłata ewidencyjna 2,00 zł
Razem (w przypadku zwyczajnych tablic rej.) 180,50 zł
Razem (w przypadku pozostawienia dotychczasowych tablic rej.) 81,00 zł
Razem (w przypadku indywidualnych) 1100,50 zł
You might be interested:  Jak Przerobić Samochód Ciężarowy Na Specjalny 2020?

Jeżeli samochód był zarejestrowany w tym samym mieście lub powiecie, wówczas mogą zostać stare tablice (koszt rejestracji wyniesie w takim przypadku 81 zł). Naklejone zostaną tylko nowe znaki legalizacyjne. Pamiętaj także, aby zaktualizować ubezpieczenie OC pojazdu.

 1. Zgodnie z art.31 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, sprzedający ma obowiązek zawiadomić ubezpieczyciela o zbyciu pojazdu, a kupujący – zaktualizować polisę ubezpieczeniową.
 2. Nowy właściciel ma także prawo wypowiedzieć umowę z dotychczasowym ubezpieczycielem w formie pisemnej – najlepiej za pomocą listu poleconego.

Ubezpieczyciele dysponują wzorami przeniesienia lub wypowiedzenia polisy ubezpieczeniowej, więc warto z niego skorzystać, aby zawrzeć wszelkie niezbędne dla skuteczności dane. W przypadku, gdy polisa ubezpieczeniowa samochodu od poprzedniego właściciela jest już nieaktualna, masz obowiązek wykupić nowe ubezpieczenie OC przed wprowadzeniem pojazdu do ruchu.

Jak zarejestrowac samochód z Ukrainy w Polsce?

Zakup samochodu z Ukrainy – procedura rejestracji, dokumenty, opłaty – Wielu obywateli Ukrainy przebywających na terenie Polski pozbywa się swoich samochodów, co często jest okazją do zakupu ciekawych modeli, które nie występują na naszym rynku. Żeby zarejestrować w polskim wydziale komunikacji samochód przywieziony z Ukrainy do Polski należy złożyć wniosek o rejestrację pojazdu we właściwym starostwie dla miejsca zamieszkania.

wypełniony wniosek o rejestrację pojazdu, karta pojazdu (o ile została wydana) wraz z tłumaczeniem, wyciąg ze świadectwa homologacji, oryginalny dowód zakupu pojazdu lub inny dowód własności (np. umowa kupna-sprzedaży, faktura) wraz z tłumaczeniem, potwierdzenie opłat niezbędnych do zarejestrowania pojazdu, dowód odprawy celnej przywozowej (dotyczy importu pojazdu spoza UE).

Jeśli sprowadzamy z Ukrainy samochód używany, przed rejestracją trzeba skompletować następujące dokumenty:

wypełniony wniosek o rejestrację pojazdu, oryginał dokumentu potwierdzającego własność pojazdu sprzedaży (umowa kupna-sprzedaży, umowa darowizny, faktura VAT) wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego karta pojazdu (jeśli została wydana) wraz z tłumaczeniem, dotychczasowy dowód rejestracyjny z wpisanym ważnym przeglądem technicznym wraz z tłumaczeniem, tablice rejestracyjne, potwierdzenie uiszczenia opłat niezbędnych do zarejestrowania pojazdu, dowód osobisty (do wglądu), potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia OC (do wglądu), zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego, dotychczasowe tablice rejestracyjne pojazdu – jeśli pojazd nie ma tablic albo jeśli tablice trzeba zwrócić do kraju, z którego pojazd jest sprowadzony – wystarczy złożyć oświadczenie, dowód odprawy celnej, dokument dotyczący recyklingu pojazdu, dowód opłacenia akcyzy.

Ile kosztuje rejestracja samochodu z Ukrainy?

Co warto wiedzieć? –

 • Samochód sprowadzony z zagranicy należy zarejestrować do 30 dni od przywiezienia do Polski w urzędzie miasta, urzędzie dzielnicy lub starostwie – w zależności od miejsca zamieszkania właściciela pojazdu.
 • Rejestracji można dokonać online lub umówić się na wizytę w urzędzie.
 • Koszt rejestracji samochodu kupionego za granicą wynosi w 2022 roku 256 zł (1176 zł, jeśli wykupimy indywidualne tablice rejestracyjne).
 • Ubezpieczenie OC krótkoterminowe wykupione na samochód sprowadzony z zagranicy nie przedłuża się automatycznie. Przed jego wygaśnięciem należy nabyć polisę całoroczną.

Czy Ukrainiec z peselem może zarejestrować auto w Polsce?

Jak cudzoziemcy mają zarejestrować swój pojazd bez meldunku? – Osoby przyjeżdżające do Polski na okres krótszy niż 6 miesięcy, czyli podczas pobytu czasowego w kraju Unii Europejskiej, nie muszą rejestrować samochodu w Polsce. Jeśli jesteś w takiej sytuacji, możesz zarejestrować kupione auto w kraju pochodzenia.

 1. Natomiast w przypadku przebywania w kraju Unii Europejskiej, a więc również w Polsce, przez okres dłuższy niż pół roku korzystasz z pobytu stałego i rejestracja samochodu jest nie tylko możliwa w Polsce, ale obowiązkowa.
 2. Samochód musisz zarejestrować przed upływem 6 miesięcy od dnia przyjazdu na terytorium RP lub od chwili wyjazdu z kraju zamieszkania.

Przy rejestracji pojazdu kluczowe znaczenie ma stałe miejsce zamieszkania cudzoziemca. Wymaga to złożenia wniosku o rejestrację w urzędzie właściwym pod względem takiego adresu. Zgodnie z art.25 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny miejsce zamieszkania stanowi miejscowość, w której dana osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu.

Obcokrajowiec przy rejestracji np. w Kielcach będzie musiał dowieść, że przebywa głównie w tym mieście. Może to zrobić, okazując umowę najmu mieszkania czy umowę o pracę na dłuższy okres. Niewykluczone, że urzędnikom wystarczy Twoje oświadczenie, że mieszkasz w danym mieście. Jak widać, brak meldunku nie musi oznaczać, że cudzoziemiec nie zarejestruje auta.

Urzędnik przy rejestracji w celu weryfikacji takiej osoby poprosi o okazanie dowodu tożsamości, np. dowodu osobistego, karty pobytu czy też paszportu.

Czy można zarejestrować samochód na paszport?

Prawie milion Polaków ma nieważny dowód osobisty, a kolejne pół miliona wcale nie ma takiego dokumentu. Tak wynika z danych Ministerstwa Cyfryzacji. To spory problem, jeśli chcemy na przykład kupić albo zarejestrować samochód. Gdy trafia się możliwość kupna samochodu, a sprzedawca żąda dokumentu tożsamości, okazja może, ale nie musi przejść koło nosa.

Nielegalny sposób na tańsze OC. Grozi za to nawet 5 lat więzienia (video) Najczęstsze błędy podczas egzaminu na prawo jazdy. Sprawdź jakie! Nieoznakowane BMW dla policji. Jak je rozpoznać?

Według Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, każdy pełnoletni obywatel Polski mieszkający na jej terytorium, musi posiadać dowód osobisty. Za jego brak grozi kara nawet do 5000 zł. Nowy dowód można wyrobić składając odpowiedni wniosek w dowolnym urzędzie miasta, gminy lub przez internet.

Dlaczego Ukraincy kupują stare auta w Polsce?

Ukraińcy wywożą z Polski Passaty bez cła. Lista aut ściąganych do Ukrainy 17 cze, 13:00 Tymczasowe zwolnienie z opłat celnych napędziło import samochodów używanych do Ukrainy. Korzystając z braku cła, Ukraińcy przywieźli już do kraju ponad 100 tys. aut. Auto Świat

Tymczasowo wstrzymane opłaty celne mają pomóc w wyrównaniu strat w parku samochodowym Ukrainy, który został mocno przerzedzony na skutek działań militarnych. Ukraińcy mogą importować auta bez cła do 25 czerwca 2022 r. Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego Ukrainy opublikował statystyki dotyczące zwolnionych z opłat celnych samochodów używanych. Wynika z nich, że aż 37,2 proc. aut z importu pochodzi z Polski Lider może być tylko jeden i jest nim, oczywiście, Volkswagen Passat. Jakie jeszcze modele znajdziemy na liście 10 najczęściej sprowadzanych samochodów przez Ukraińców? Polacy nie będą zaskoczeni

Władze Ukrainy na początku kwietnia br. zadecydowały o tymczasowym zwolnieniu z opłat celnych sprowadzanych do kraju samochodów używanych. Od tego czasu Ukraińcy nie płacą cła importowego, akcyzy i podatku VAT, a to pobudziło tamtejszy rynek motoryzacyjny. kibri_ho / Shutterstock Według oficjalnych statystyk opracowanych przez Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego Ukrainy tylko od 9 kwietnia do 19 maja 2022 r. dzięki zerowej odprawie celnej w Ukrainie przybyło dokładnie 90 tys.269 pojazdów. Teraz liczba sprowadzonych aut bez cła znacząco przekracza 100 tys.

 1. Egzemplarzy.
 2. Patrząc na spowodowane działaniami wojennymi straty, to wciąż za mało, by powrócić do stanu sprzed,
 3. Mamy dane, z których wynika, że od początku wojny w Ukrainie zostało tam zniszczonych 220 tys.
 4. Samochodów.
 5. Jest też duża liczba aut, nie wiemy nawet jak bardzo, które opuściły kraj z ukraińskimi rodzinami na pokładzie – obrazował nam sytuację na początku maja br.

Daniel Nowak z firmy Spotawheel. Stąd pomysł na takie akcje, jak prowadzona przez Jacka Hugo-Badera,2/10 Lista najczęściej importowanych samochodów do Ukrainy Piotr Wróbel / Auto Świat Ale cywile też potrzebują własnych środków transportu, więc korzystają na wprowadzonym przez władze Ukrainy tymczasowym zwolnieniu z opłat celnych importowanych samochodów. Nie interesują ich jednak ani auta nowe, ani drogie i luksusowe – chodzi o samochody, które wystarczą do codziennej jazdy.

Uśredniając na podstawie danych IBRM Ukrainy, są to auta w wieku 14 lat kosztujące 4,27 tys. dol. (ok.19 tys. zł). Poniżej znajdziecie listę 10 ulubionych modeli Ukraińców ułożoną na podstawie danych z okresu od 9 kwietnia do 19 maja 2022 r. Łącznie do Ukrainy trafiło wówczas 90 tys.269 pojazdów, które w większości (ponad 91 proc.) pochodziły z krajów Unii Europejskiej – najczęściej z Polski (37,2 proc.).

Co ciekawe, są to głównie auta cieszące się równie dużą popularnością wśród Polaków.1/10 Volkswagen Passat Auto Świat Liczba: 5 tys.687 szt. Najpopularniejszy rocznik: 2007 Średnia cena: ok.13,6 tys. zł 2/10 Volkswagen Golf Auto Świat Liczba: 5 tys.217 szt. Najpopularniejszy rocznik: 2006 Średnia cena: ok.11,9 tys. zł 3/10 Skoda Octavia Auto Świat Liczba: 3 tys.566 szt. Najpopularniejszy rocznik: 2008 Średnia cena: ok.14,2 tys. zł 4/10 Audi A6 Auto Świat Liczba: 2 tys.445 szt. Najpopularniejszy rocznik: 2006 Średnia cena: ok.20,9 tys. zł 5/10 Audi A4 Auto Świat Liczba: 2 tys.314 szt. Najpopularniejszy rocznik: 2005 Średnia cena: ok.14,3 tys.

zł 6/10 Renault Megane Auto Świat Liczba: 2 tys.293 szt. Najpopularniejszy rocznik: 2009 Średnia cena: ok.11,5 tys. zł 7/10 Volkswagen Touran Auto Świat Liczba: 2 tys.255 szt. Najpopularniejszy rocznik: 2007 Średnia cena: ok.12,3 tys. zł 8/10 Opel Zafira Auto Świat Liczba: 2 tys.111 szt. Najpopularniejszy rocznik: 2007 Średnia cena: ok.9,1 tys.

zł 9/10 Opel Astra Auto Świat Liczba: 1 tys.930 szt. Najpopularniejszy rocznik: 2007 Średnia cena: ok.9,5 tys. zł 10/10 Ford Focus Adam Włodarz / Auto Świat Liczba: 1 tys.853 szt. Najpopularniejszy rocznik: 2008 Średnia cena: ok.9,6 tys. zł : Ukraińcy wywożą z Polski Passaty bez cła.

You might be interested:  Chevrolet Spark Co To Za Samochód?

Czy cudzoziemiec może kupić samochód w Polsce?

Obcokrajowiec w Polsce – na jakich zasadach może jeździć po drogach publicznych? Na jakich zasadach obcokrajowiec może kierować pojazdem po drogach publicznych i jakie znacznie ma podpisana umowa międzynarodowa? Okazuje się, że największą barierę postawiono obywatelom Ameryki Północnej oraz Chin, szczególnie po 2013 r. Prawo ściśle określa, którzy obcokrajowcy i jak długo mogą poruszać się po polskich drogach, legitymując się dokumentem uprawniającym do kierowania pojazdami, który został wydany w ich rodzimym kraju. Nie każdy może to robić w pełni swobodnie, niektórzy muszą po pewnym czasie zdać egzamin na, Obywatele krajów, które ratyfikowały Konwencję o Ruchu Drogowym, po przyjeździe do Polski mogą przemieszczać się po naszych drogach na podstawie swojego rodzimego prawa jazdy. Jeśli chcą pozostać w naszym kraju dłużej, to przed upłynięciem 180 dni od przyjazdu do Polski muszą złożyć wniosek o wymianę prawa jazdy na polski dokument, oddając swój.

Polskie prawo jazdy zostaje wydane z takim samym terminem ważności, jaki obowiązywał w poprzednim. Warto zaznaczyć, że obywatele tych państw nie muszą przechodzić żadnego szkolenia i zdawać egzaminu. Oprócz państw będących sygnatariuszami Konwencji o Ruchu Drogowym, na wymianę dokumentu po 180 dniach mogą liczyć także obywatele państw, z którymi Polska podpisała dwustronną umowę – czyli obywatele Japonii i Korei Południowej,

W znacznie gorszej sytuacji są osoby z krajów, które nie podpisały Konwencji o Ruchu Drogowym. Obcokrajowcy pochodzący m.in. z Chin, Stanów Zjednoczonych czy Kanady nie mogą poruszać się po polskich drogach ze swoim prawem jazdy – muszą mieć międzynarodowe lub polskie, Problemem podstawowym może być bariera językowa, ale istnieje możliwość zdawania egzaminu teoretycznego na prawo jazdy w obcym języku w niektórych ośrodkach egzaminacyjnych, ale dotyczy to wyłącznie języka angielskiego i niemieckiego, rzadziej rosyjskiego.

Zmiany z 2013 roku nie uszły uwadze Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, która zwróciła się do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, by przywrócono w Polsce obcokrajowcom możliwość korzystania z usług tłumacza przysięgłego – informuje adw. Sławomir Bystrzejewski. – Ministerstwo tłumaczy, że zmiana prawa podyktowana była częstymi nadużyciami ze strony tłumaczy przysięgłych, jednak zarówno Fundacja, jak i sami tłumacze biegli tłumaczą, że zawód ten regulowany jest ustawowo, co zobowiązuje ich do bezstronności i rzetelności pod groźbą wykluczenia z zawodu. Pozbawienie prawa do tłumacza biegłego na czas egzaminu na prawo jazdy przez obcokrajowców jest ogromnym utrudnieniem, bardzo często dyskwalifikującym cudzoziemców do uzyskania stosowanych uprawnień – dodaje.

Aby obywatele z tych krajów mogli przystąpić do egzaminu, muszą przebywać w Polsce co najmniej 185 dni w roku kalendarzowym oraz posiadać kartę pobytu lub stałe zameldowanie w Polsce. Kiedy obywatel innego państwa uzyska polskie prawo jazdy, ale potem je straci za przekroczenie limitu 24, obowiązują go takie same zasady jak obywatel polskiego.

Czy można sprowadzić samochód z Ukrainy?

Od czego zacząć po sprowadzeniu pojazdu z Ukrainy – Zarejestrowanie pojazdu sprowadzonego z Ukrainy wiąże się z koniecznością wykonania odprawy celnej. Zaświadczenie o uregulowaniu takich należności jak cło, vat i akcyza należy przedstawić w wydziale komunikacji składając wniosek o rejestracje.

Ile kosztuje CLO za auto z Ukrainy?

Pobudzenie rynku motoryzacyjnego w Ukrainie – Dzięki tymczasowemu zniesieniu opłat celnych obywatele Ukrainy kupujący pojazdy za granicą nie muszą płacić cła importowego, akcyzy i podatku VAT. To oczywiście błyskawicznie pobudziło tamtejszy rynek motoryzacyjny, który od momentu rozpoczęcia wojny był praktycznie zamrożony.

Jak zrobić przegląd auta bez tablic?

Co warto wiedzieć? –

 1. Za jazdę bez tablic rejestracyjnych grozi mandat, grzywna lub zabranie dowodu rejestracyjnego przez policję.
 2. Samochód bez tablic można wwieźć do kraju lub zabrać na przegląd wyłącznie na lawecie.
 3. Wydziały komunikacji rejestrują samochody, które nie mają tablic rejestracyjnych, ale oprócz przedstawienia standardowych dokumentów, właściciel musi napisać specjalne oświadczenie z informacją, dlaczego auto nie ma rejestracji.
 4. Można wykupić polisę OC dla auta bez tablic – trzeba przedstawić ubezpieczycielowi umowę kupna-sprzedaży lub fakturę VAT oraz ważne badanie techniczne, a po zarejestrowaniu poprosić o dopisanie numeru rejestracyjnego do ubezpieczenia.

Co zrobić kiedy nie można zarejestrować samochodu?

Uważaj na te pułapki. Nie pozwolą ci zarejestrować auta!

 • Wada w dokumentacji pojazdu może powstać na wiele sposobów – na skutek zaniedbania lub celowego działania poprzednika, po kontroli policyjnej na drodze, w wyniku zaawansowanego wieku auta itp.
 • Wiele z nich może nie dawać o sobie oznak przez lata, zwłaszcza gdy samochód użytkowany jest sporadycznie.
 • Problemy pojawią się, gdy taki pojazd trafi w ręce kolejnego właściciela, często nieświadomego zagrożenia.
 • Wady formalne prowadzą zwykle do trudności z rejestracją auta, a w dalszej kolejności – z zaliczeniem badania technicznego.
 • Z wielu sytuacji jest jednak wyjście, często nie jest ono też specjalnie kosztowne.
 • Czasami może być potrzebne wsparcie poprzednich właścicieli.
 • NIECZYTELNY NUMER VIN

W starszych autach numer identyfikacyjny bywa nieczytelny (zardzewiały, zatarty) lub nie zgadza się z wpisem w dokumentach. Nie da się wtedy przedłużyć ważności badań. Zdjęcie Jak Ukrainiec Może Zarejestrować Samochód W Polsce ROZWIĄZANIE W razie rozbieżności danych należy udać się na stację kontroli i uzyskać zaświadczenie, a następnie dokonać adnotacji w dokumentach. Przy nieczytelności VIN należy nadać i nanieść nowe numery. NA AUCIE CIĄŻY ZASTAW Samochodu z zastawem rejestrowym wpisanym do systemu w wydziale komunikacji nie da się w żadnym razie zarejestrować. Zdjęcie Jak Ukrainiec Może Zarejestrować Samochód W Polsce ROZWIĄZANIE Status auta można sprawdzić ze sprzedającym w systemie wydziału komunikacji albo wystąpić o zaświadczenie z Centralnej Informacji o Zastawach Rejestrowych. Wydanie dokumentu kosztuje 20 zł. BRAK POLISY OC Ciągle zdarza się jeszcze, że poprzedni właściciel nie miał wykupionej polisy OC, często od wielu lat lub brakuje ciągłości ubezpieczenia. Zdjęcie Jak Ukrainiec Może Zarejestrować Samochód W Polsce ROZWIĄZANIE Ewentualne roszczenia spadają na poprzedniego właściciela. Ważne jest, aby wykupić polisę przed wprowadzeniem auta do ruchu i musi ona być ważna podczas załatwiana formalności w wydziale komunikacji. AUTO WYREJESTROWANO Ciągle można jeszcze znaleźć starsze auta, które pomimo wyrejestrowania nie zostały fizycznie skasowane (teoretycznie dziś nie jest to już możliwe, ale przed laty było to dopuszczalne). Jak Ukrainiec Może Zarejestrować Samochód W Polsce ROZWIĄZANIE W praktyce ponownie zarejestrować można auta zabytkowe. Najpierw trzeba postarać się o opinię rzeczoznawcy o wartości historycznej, a następnie zawieźć auto na badanie techniczne. BRAK ADNOTACJI O LPG LUB HAKU W niektórych odsprzedawanych autach montaż instalacji gazowej lub haka nie jest potwierdzony wpisem do dowodu. Zdjęcie Jak Ukrainiec Może Zarejestrować Samochód W Polsce ROZWIĄZANIE Instalację LPG należałoby zdemontować i założyć od nowa. Do legalizacji potrzebna będzie faktura za montaż, wyciąg ze świadectwa homologacji na instalację i na zbiornik. Przy haku potrzebne dokumenty wystawi stacja diagnostyczna. BŁĘDNE WPISY W DOWODZIE W przypadku starszych aut wpisy w dowodzie rejestracyjnym często są niekompletne lub ewidentnie nieprawdziwe (np. Jak Ukrainiec Może Zarejestrować Samochód W Polsce ROZWIĄZANIE Ustalenie brakujących danych należy zlecić diagnoście. Może je spisać z tabliczki znamionowej, a w razie kłopotów powoła rzeczoznawcę. Z ZATRZYMANYM DOWODEM Zdarza się, że ktoś sprzedaje auto uszkodzone wcześniej w wypadku lub po stwierdzeniu złego stanu technicznego przez policję – w wyniku którego zatrzymano dowód na drodze. Zdjęcie Jak Ukrainiec Może Zarejestrować Samochód W Polsce

 1. ROZWIĄZANIE
 2. Należy przeprowadzić badanie techniczne (dowieźć auto na lawecie) i z umową kupna-sprzedaży udać się do wydziału komunikacji, po odebranie zatrzymanego dokumentu.
 3. NIEWPISANY WSPÓŁWŁAŚCICIEL
 4. W wielu przypadkach auto ma dwóch współwłaścicieli, ale na umowie kupna-sprzedaży znajdują się dane i podpis tylko jednego z nich.
You might be interested:  Ile Czasu Na Zapłacenie Podatku Za Samochód?

Zdjęcie Jak Ukrainiec Może Zarejestrować Samochód W Polsce ROZWIĄZANIE Formalnie takiego auta nie da się zarejestrować. Należy skontaktować się z poprzednim właścicielem i spisać nową umowę. Gdy współwłaściciel nie żyje, trzeba dołączyć dokumenty potwierdzające dziedziczenie. Przy kredycie – jego spłatę. Zdjęcie Jak Ukrainiec Może Zarejestrować Samochód W Polsce Tekst: Bartosz Zienkiewicz, zdjęcia: archiwum : Uważaj na te pułapki. Nie pozwolą ci zarejestrować auta!

Dlaczego Ukraińcy kupują stare auta w Polsce?

Ukraińcy wywożą z Polski Passaty bez cła. Lista aut ściąganych do Ukrainy 17 cze, 13:00 Tymczasowe zwolnienie z opłat celnych napędziło import samochodów używanych do Ukrainy. Korzystając z braku cła, Ukraińcy przywieźli już do kraju ponad 100 tys. aut. Auto Świat

Tymczasowo wstrzymane opłaty celne mają pomóc w wyrównaniu strat w parku samochodowym Ukrainy, który został mocno przerzedzony na skutek działań militarnych. Ukraińcy mogą importować auta bez cła do 25 czerwca 2022 r. Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego Ukrainy opublikował statystyki dotyczące zwolnionych z opłat celnych samochodów używanych. Wynika z nich, że aż 37,2 proc. aut z importu pochodzi z Polski Lider może być tylko jeden i jest nim, oczywiście, Volkswagen Passat. Jakie jeszcze modele znajdziemy na liście 10 najczęściej sprowadzanych samochodów przez Ukraińców? Polacy nie będą zaskoczeni

Władze Ukrainy na początku kwietnia br. zadecydowały o tymczasowym zwolnieniu z opłat celnych sprowadzanych do kraju samochodów używanych. Od tego czasu Ukraińcy nie płacą cła importowego, akcyzy i podatku VAT, a to pobudziło tamtejszy rynek motoryzacyjny. kibri_ho / Shutterstock Według oficjalnych statystyk opracowanych przez Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego Ukrainy tylko od 9 kwietnia do 19 maja 2022 r. dzięki zerowej odprawie celnej w Ukrainie przybyło dokładnie 90 tys.269 pojazdów. Teraz liczba sprowadzonych aut bez cła znacząco przekracza 100 tys.

 1. Egzemplarzy.
 2. Patrząc na spowodowane działaniami wojennymi straty, to wciąż za mało, by powrócić do stanu sprzed,
 3. Mamy dane, z których wynika, że od początku wojny w Ukrainie zostało tam zniszczonych 220 tys.
 4. Samochodów.
 5. Jest też duża liczba aut, nie wiemy nawet jak bardzo, które opuściły kraj z ukraińskimi rodzinami na pokładzie – obrazował nam sytuację na początku maja br.

Daniel Nowak z firmy Spotawheel. Stąd pomysł na takie akcje, jak prowadzona przez Jacka Hugo-Badera,2/10 Lista najczęściej importowanych samochodów do Ukrainy Piotr Wróbel / Auto Świat Ale cywile też potrzebują własnych środków transportu, więc korzystają na wprowadzonym przez władze Ukrainy tymczasowym zwolnieniu z opłat celnych importowanych samochodów. Nie interesują ich jednak ani auta nowe, ani drogie i luksusowe – chodzi o samochody, które wystarczą do codziennej jazdy.

Uśredniając na podstawie danych IBRM Ukrainy, są to auta w wieku 14 lat kosztujące 4,27 tys. dol. (ok.19 tys. zł). Poniżej znajdziecie listę 10 ulubionych modeli Ukraińców ułożoną na podstawie danych z okresu od 9 kwietnia do 19 maja 2022 r. Łącznie do Ukrainy trafiło wówczas 90 tys.269 pojazdów, które w większości (ponad 91 proc.) pochodziły z krajów Unii Europejskiej – najczęściej z Polski (37,2 proc.).

Co ciekawe, są to głównie auta cieszące się równie dużą popularnością wśród Polaków.1/10 Volkswagen Passat Auto Świat Liczba: 5 tys.687 szt. Najpopularniejszy rocznik: 2007 Średnia cena: ok.13,6 tys. zł 2/10 Volkswagen Golf Auto Świat Liczba: 5 tys.217 szt. Najpopularniejszy rocznik: 2006 Średnia cena: ok.11,9 tys. zł 3/10 Skoda Octavia Auto Świat Liczba: 3 tys.566 szt. Najpopularniejszy rocznik: 2008 Średnia cena: ok.14,2 tys. zł 4/10 Audi A6 Auto Świat Liczba: 2 tys.445 szt. Najpopularniejszy rocznik: 2006 Średnia cena: ok.20,9 tys. zł 5/10 Audi A4 Auto Świat Liczba: 2 tys.314 szt. Najpopularniejszy rocznik: 2005 Średnia cena: ok.14,3 tys.

zł 6/10 Renault Megane Auto Świat Liczba: 2 tys.293 szt. Najpopularniejszy rocznik: 2009 Średnia cena: ok.11,5 tys. zł 7/10 Volkswagen Touran Auto Świat Liczba: 2 tys.255 szt. Najpopularniejszy rocznik: 2007 Średnia cena: ok.12,3 tys. zł 8/10 Opel Zafira Auto Świat Liczba: 2 tys.111 szt. Najpopularniejszy rocznik: 2007 Średnia cena: ok.9,1 tys.

zł 9/10 Opel Astra Auto Świat Liczba: 1 tys.930 szt. Najpopularniejszy rocznik: 2007 Średnia cena: ok.9,5 tys. zł 10/10 Ford Focus Adam Włodarz / Auto Świat Liczba: 1 tys.853 szt. Najpopularniejszy rocznik: 2008 Średnia cena: ok.9,6 tys. zł : Ukraińcy wywożą z Polski Passaty bez cła.

Jakie auta kupują Ukraińcy w Polsce?

Jaki rodzaj aut jest najczęściej wybierany przez Ukraińców? – Delikatnie rzecz ujmując, siła nabywcza obywateli Ukrainy często jest dość niska i nie powinien dziwić fakt, iż w znacznej większości sięgają oni po samochody używane z niższych półek cenowych.

Eksperci badający obecnie wszelkie tendencje wskazują, iż zapotrzebowanie na większość wcześniej popularnych na Ukrainie aut nie zmalało, lecz za to o wiele częściej wybierane są minibusy bądź samochody uniwersalne, typu miniwany, pickupy czy większe SUV-y. Oczywiście powodem tego stanu rzeczy jest chęć przewiezienia jak największej liczby osób czy swoich rzeczy z terenów zagrożonych wojną.

Bardzo często Ukraińcy kupują takie samochody, jak Volkswagen Golf, Volkswagen Passat, Skoda Octavia czy Renault Megane. Są to więc auta klasy średniej bądź hatchbacki, które jednak są na rynku wtórnym dość tanie do zakupienia.

Czy można zarejestrować samochód bez zameldowania?

FAQ – Najczęściej zadawane pytania o rejestrację samochodu poza miejscem zameldowania –

 1. Czy urzędnik może odmówić rejestracji pojazdu poza miejscem zameldowania? Zgodnie z prawem nie może. Powinien zarejestrować samochód w miejscu zamieszkania, jeżeli przedstawisz odpowiednie dokumenty poświadczające zamieszkanie. W praktyce jednak może się zdarzyć, że odmówi, dlatego warto powołać się na odpowiednie przepisy i odwołać się od tej decyzji.
 2. Czy po zarejestrowaniu samochodu trzeba go ubezpieczyć? Po zarejestrowaniu nowego pojazdu lub sprowadzonego z zagranicy trzeba go ubezpieczyć tego dnia, co rejestracja. Natomiast przy zakupie samochodu używanego trzeba zweryfikować polisę zbywcy. Jeżeli jest opłacona, a towarzystwo ubezpieczeniowe nie będzie rekalkulowało składki, możesz jeździć do końca ochrony.
 3. Czy do ubezpieczyciela trzeba zgłosić zmianę numerów rejestracyjnych? Tak. O każdej zmianie powinien dowiedzieć się ubezpieczyciel. Po zarejestrowaniu pojazdu zakupionego w innym powiecie, otrzymasz nowe numery rejestracyjne. Trzeba więc zgłosić to do ubezpieczyciela.
 4. Czy polisa po zbywcy wznawia się automatycznie? Nie. Jest to jeden z przypadków, gdy polisa nie wznawia się automatyczne. Ważne jest, aby pamiętać o zachowaniu ciągłości ubezpieczenia, ponieważ za przerwę Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny nakłada kary. Za brak ubezpieczenia ponad 2 tygodnie kara wynosi 5600 zł.

Od 7 lat jestem związana z branżą ubezpieczeniową. Dawniej jako agent ubezpieczeniowy, a obecnie autorka poradników ułatwiających czytelnikom wybór ubezpieczenia samochodu. Prywatnie miłośniczka gór, rocka i zbilansowanej diety.

Related Post