Auto Blog-Pomóc drogowa Ubezpieczenie samochodu Jak Wprowadzić Samochód Do Środków Trwałych?

Jak Wprowadzić Samochód Do Środków Trwałych?

0 Comments

Jak Wprowadzić Samochód Do Środków Trwałych
Przekazanie pojazdu prywatnego do majątku firmy – W przypadku, gdy przedsiębiorca chce wprowadzić do majątku firmy prywatny samochód na stan środków trwałych powinien sporządzić oświadczenie o jego przekazaniu. Wzór takiego oświadczenia znajduje się w artykule: Oświadczenie o przekazaniu prywatnych przedmiotów na cele działalności – wzór z omówieniem, W wyświetlonym oknie należy uzupełnić dane pojazdu, określić kategorię środka trwałego i metodę amortyzacji. Dla samochodów osobowych odpowiednie będzie KŚT 741, natomiast dla samochodów ciężarowych – 742 KŚT. Po wyborze KŚT system automatycznie zastosuje metodę liniową amortyzacji i zastosuje stawkę podstawową wynikają z przepisów.

Po zapisaniu wydatku należy dokonać wyboru sposobu przeznaczenia pojazdu w działalności, co wpłynie na sposób odliczenia VAT od wydatków związanych z pojazdem. W tym przypadku również należy pamiętać o wydrukowaniu dokumentu OT, który jest dowodem otrzymania środka trwałego. Po dodaniu środka trwałego w systemie wystawiany jest on automatycznie i trafia do zakładki EWIDENCJE » ŚRODKI TRWAŁE,

W celu jego wydrukowania należy kliknąć w nazwę danego środka trwałego i w oknie podglądu wybrać opcję DRUKUJ » DRUKUJ OT lub przejść do podzakładki DOKUMENTY MAJĄTKOWE, gdzie należy go zaznaczyć na liście i z górnego menu wybrać opcję DRUKUJ, Po wydrukowaniu dokument OT należy podpiąć pod kopię dokumentu potwierdzającego zakup samochodu, oświadczenie o przekazaniu prywatnego majątku do firmy, a także kopię jego dowodu rejestracyjnego i przechowywać go wraz z dokumentami. Na koniec każdego miesiąca do kol.13 Księgi Przychodów i Rozchodów – Pozostałe wydatki, trafiały będą odpisy amortyzacyjne, których plan można zobaczyć w zakładce EWIDENCJE » ŚRODKI TRWAŁE,

Jak wprowadzić prywatny samochód do środków trwałych?

Sposoby amortyzacji samochodu – Istnieje kilka sposobów amortyzacji auta: – jednorazowa – jeśli wartość początkowa samochodu nie przekracza kwoty 10.000 zł, – liniowa podstawowa – według stawki amortyzacji 20%, – liniowa dla aut używanych – według stawki amortyzacyjnej 40% (warunek: auto przez poprzedniego właściciela musiało być używane co najmniej przez 6 miesięcy).

 1. Odpowiednim dla pojazdów osobowych numerem Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) jest 741.
 2. Warto pamiętać, że w przypadku aut o znacznej wartości, powyżej 150.000 zł, amortyzacja będzie mogła być kosztem tylko w części, proporcjonalnie do równowartości 150 tyś zł.
 3. Po wprowadzeniu samochodu do firmy należy pamiętać o wydrukowaniu dowodu OT- przyjęcia środka trwałego i podpięcia pod niego kopii dowodów świadczących o jego wartości początkowej oraz sporządzonego oświadczenia.

Wprowadzenie prywatnego samochodu do firmy nie jest zatem trudne – wystarczy dysponować dokumentem zakupu auta, na podstawie którego w najprostszy sposób określimy wartość początkową środka trwałego a także sporządzić oświadczenie o przekazaniu prywatnego majątku do firmy.

Kiedy samochód można uznać za środek trwały?

Samochód jako środek trwały – co warto wiedzieć? Jeżeli pojazd jest kompletny, zdatny do użytku, jako czas jego użytkowania wskazuje się okres dłuższy niż rok i został przeznaczony na potrzeby działalności gospodarczej, spełnia on definicje środka trwałego. Jak rozliczyć samochód jako środek trwały ? Wyjaśniamy poniżej.

Czy samochód musi być środkiem trwałym?

Samochód osobowy w firmie – zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2019 roku Z dniem 1 stycznia 2019 roku zmieniły się zasady rozpoznawania kosztów związanych z wydatkami poniesionymi przez przedsiębiorców na nabycie oraz użytkowanie samochodów osobowych.

 • Należy zaznaczyć, iż zmiana ta obejmuje samochody osobowe, które są wykorzystywane do celów „mieszanych” tj.
 • Na cele służbowe oraz prywatne, a także korzystające z formy finansowania pod postacią leasingu operacyjnego,
 • Zgodnie z nowymi zasadami rozliczania wcześniej wspomnianych samochodów ustawodawca zlikwidował obowiązek rozliczania kosztów według limitu kilometrówki, natomiast wprowadził ich procentowe rozliczenie.

Zmiany te dotyczą takich samochodów osobowych, które:

nie stanowią ewidencji środków trwałych, a do końca 2018 roku były rozliczane według kilometrówki, stanowią środki trwałe, są używane na podstawie umowy leasingu, najmu, dzierżaw czy innej podobnej umowy.

SAMOCHÓD OSOBOWY NIE WPROWADZONY DO EWIDENCJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH Z dniem 1 stycznia 2019 roku, ustawodawca postanowił, że w przypadku samochodu osobowego, który stanowi własność podatnika i nie jest on wpisany do ewidencji środków trwałych, podatnik będzie mógł ująć w kosztach podatkowych 20% wydatków, jakie poniósł z tytułu kosztów używania tego samochodu oraz składek na jego ubezpieczenie.

 • Należy zaznaczyć, iż do kosztów eksploatacji samochodu można zaliczyć m.in.: zakup paliwa, opłaty parkingowe, naprawy i części zamienne czy przejazdy autostradą.
 • Wydatki poniesione na eksploatację samochodu obejmują również podatek VAT, który zgodnie z odrębnymi przepisami nie stanowi podatku naliczonego, a także naliczony podatek VAT w takiej części, w jakiej zgodnie z przepisami VAT podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty lub zwrot różnicy podatku VAT.

Nasuwa się wniosek, iż limitowy 20% podlega kwota netto + 50% VAT, który nie podlegał odliczeniu. SAMOCHÓD OSOBOWY BĘDĄCY ŚRODKIEM TRWAŁYM Z dniem 1 stycznia 2019 roku samochód osobowy wprowadzony do ewidencji środków trwałych oraz wykorzystywany do celów „mieszanych” ma prawo do zaliczenia w koszty podatkowe tylko 75% wydatków poniesionych przed podatnika na eksploatację tego samochodu.

Podatnik będzie mógł odliczyć 100% poniesionych wydatków z tytułu używania samochodu osobowego, który jest środkiem trwałym, tylko i wyłącznie w przypadku, kiedy ten samochód będzie wykorzystywany tylko na cele działalności gospodarczej. Pamiętać należy, iż jednym z obowiązków podatnika w tym przypadku jest prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu dla celów VAT.

You might be interested:  Ile Trwa Rękojmia Na Samochód Używany?

Amortyzacja samochodów osobowych Wraz z początkiem roku 2019 został zmieniony również limit dotyczący odpisów amortyzacyjnych samochodów osobowych, które stanowią koszty podatkowe. Limit ten wynosi:

225 000 zł – w przypadku samochodu osobowego będącego pojazdem elektrycznym, 150 000 zł – w przypadku pozostałych samochodów osobowych.

Należy zaznaczyć, iż limit ten nie oznacza, że podatnik nie będzie dokonywał tych odpisów amortyzacyjnych. W ewidencji środków trwałych odpisy amortyzacyjne naliczane są od całej wartości, ale na etapie zaliczania w koszty podatkowe trzeba zastosować odpowiedni podział na koszty stanowiące i nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu.

Składka na ubezpieczenie samochodu osobowego będącego środkiem trwałym Od 1 stycznia 2019 roku ustawodawca wprowadził nowy limit w wysokości 150 000 zł dotyczący składki ubezpieczeniowej samochodu osobowego AC – limit ten nie ma zastosowania w przypadku ubezpieczenie OC (odpowiedzialność cywilna), NNW (następstwa nieszczęśliwych wypadków) oraz assistance (pomoc w razie awarii). SAMOCHÓD OSOBOWY W LEASINGU ORAZ W NAJMIE

Do końca ubiegłego roku samochody osobowe używane na podstawie umowy leasingu operacyjnego nie podlegały żadnym limitom w zakresie kosztów ich użytkowania. Właściciel takiego samochodu, nie miał także obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu.

Z dniem 1 stycznia 2019 roku opłaty dotyczące części kapitałowej wynikające z umowy leasingu, będą mogły być rozliczone w kosztach, tylko i wyłącznie w ustalonej proporcji, która będzie wynikać z zestawienia kwoty 150 000 zł do wartości samochodu osobowego będącego przedmiotem tej umowy. Samochody osobowe w najmie od 1 stycznia podlegają podobnym zasadom jak samochody użytkowane w oparciu o leasing operacyjny.

Czynsz z umowy najmu (dzierżawy) będzie mógł być zaliczany do kosztów uzyskania przychodów zgodnie z limitem 150 000 zł, obliczanym w taki sam sposób jak w przypadku samochodów osobowych w leasingu operacyjnym. Zaznaczyć trzeba, iż w przypadku umów zawieranych na okres krótszy niż 6 miesięcy, wartość samochodu będzie stanowiła tą wartość jaka została przyjęta dla celów ubezpieczenia.

 1. Wydatki eksploatacyjne samochodów osobowych najmowanych oraz leasingowanych, używanych do celów „mieszanych”, będzie można zaliczyć do kosztów działalności w wysokości 75% poniesionych wydatków.
 2. Oszty obejmują również podatek VAT, który zgodnie z odrębnymi przepisami nie stanowi podatku naliczonego, a także naliczony podatek VAT w takiej części, w jakiej zgodnie z przepisami VAT podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty lub zwrot różnicy podatku VAT.

Nowe zasady rozliczania kosztów samochodów osobowych wykorzystywanych dla celów mieszanych mają zastosowanie do zawartych umów leasingu, najmu czy dzierżawy od 1 stycznia 2019 roku. Podsumowanie zmian dotyczących kosztów używania samochodów osobowych wykorzystywanych na cele służbowe związane z prowadzeniem działalności oraz prywatne przedsiębiorcy

Rodzaj samochodu Samochód osobowy wprowadzony do ewidencji środków trwałych Samochód osobowy własny nie wprowadzony do środków trwałych Samochód osobowy obcy -najem, dzierżawa, leasing Samochód osobowy – umowa użyczenia
Amortyzacja Limit 150 000 zł – proporcjonalnie x x x
Koszty Eksploatacji 75% 20% 75% 75%
VAT od eksploatacji 50% 50% 50% 50%
Rata leasingowa, czynsz x x Nie jest kosztem powyżej 150 000 zł x
VAT od raty leasingowej, czynszu x x 50% x
Ubezpieczenie OC, NNW 100% AC do 150 000 zł OC, NNW 100% AC do 150 000 zł OC, NNW 100% AC do 150 000 zł x

Autor: Kornelia Myśliwiec : Samochód osobowy w firmie – zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2019 roku

Kiedy 75 kosztów samochodu?

Wydatek eksploatacyjny pojazdu będącego prywatnym majątkiem przedsiębiorcy – Podatnicy mogą wykorzystywać w działalności również swój prywatny samochód osobowy, który nie zostanie wprowadzony jako środek trwały firmy. Do końca 2018 roku wydatek eksploatacyjny pojazdu zaliczanego do prywatnego majątku przedsiębiorcy mógł być ujmowany w kosztach podatkowych wyłącznie do wysokości limitu wynikającego z ewidencji przebiegu pojazdów, tzw.

 1. Analogicznie jak w przypadku samochodów osobowych stanowiących środek trwały firmy czy w sytuacji wykorzystywania pojazdu na podstawie umowy najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, wartość kosztów podlegająca ograniczeniu zawiera kwotę podatku VAT, która nie podlega odliczeniu.
 2. Przykład 4.

Pani Żaneta jest czynnym podatnikiem VAT i korzysta z prywatnego samochodu osobowego w działalności. Do końca 2018 roku wszystkie wydatki eksploatacyjne pojazdu ujmowała w kosztach uzyskania przychodu do wysokości limitu kilometrówki PIT. W styczniu 2022 roku poniosła wydatki w łącznej kwocie 615 zł (w tym 115 zł VAT) na zakup paliwa do pojazdu.

 • Jaką wartość pani Żaneta może ująć w kosztach podatkowych? W związku z tym, że pani Żaneta wykorzystuje samochód osobowy w celach prywatnych i służbowych, przysługuje jej prawo do odliczenia 50% VAT od wydatków związanych z pojazdem.
 • Dodatkowo samochód stanowi prywatny majątek pani Żanety.
 • Uwzględniając zmiany przepisów w zakresie rozliczania samochodów osobowych, może wydatek eksploatacyjny pojazdu ująć ona w kosztach podatkowych w kwocie 111,50 zł, czyli 20% * (500 zł + 57,50 zł), gdzie 500 zł to wartość netto wydatków, a 57,50 zł to kwota podatku VAT która nie podlega odliczeniu.

Przykład 5. Pani Agata jest podatnikiem zwolnionym z podatku VAT i wykorzystuje w firmie swój prywatny samochód osobowy. W grudniu 2021 roku poniosła wydatek eksploatacyjny pojazdu w postaci zakupu opon zimowych w kwocie 2460 zł (w tym 460 zł VAT). W jakiej wartości może ona ująć wydatek w kosztach podatkowych? W związku z tym, że pojazd stanowi prywatny majątek pani Agaty, może ona ująć w kosztach podatkowych wyłącznie 20% wydatku na zakup opon zimowych, a więc wartość 492 zł, czyli 20% * 2460 zł.

Czy umowę użyczenia samochodu należy zgłosić do urzędu skarbowego?

Podatek za używanie samochodu w ramach stosownej umowy – Warto wiedzieć, że osoba biorąca we władanie przedmiot użyczenia, czyli samochód, nie musi ponosić z tego tytułu kosztów fiskalnych. Umowa użyczenia samochodu nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych. : Umowa użyczenia samochodu – jak prawidłowo użyczyć auto

You might be interested:  Jak Przerejestrować Samochód Po Śmierci Właściciela?

Jak rozliczyć użyczenie samochodu?

Samochód użyczony – rozliczenie kosztów – Bieżące wydatki poniesione na użyczony osobowy samochód należy rozliczyć analogicznie do wydatków związanych z użytkowaniem samochodu na podstawie umowy najmu, dzierżawy czy innej umowy o podobnym charakterze – czyli (w sytuacji wykorzystywania go prywatnie i firmowo) ograniczając do 75% kosztu w KPiR.

Natomiast na gruncie VAT pojazd osobowy podlega ograniczeniu do 50% odliczenia VAT. W przypadku umowy użyczenia nie ma zastosowania limit 20%, ponieważ możliwość takiego limitowania kosztów eksploatacyjnych wynika z art.23 ust.1 pkt 46 ustawy o PIT, zgodnie z którym limit 20% stosowany jest do wydatków z tytułu używania samochodu osobowego, stanowiącego własność podatnika prowadzącego działalność gospodarczą, który nie jest składnikiem majątku.

W tej sytuacji samochód użyczony nie stanowi własności podatnika, dlatego nie ma zastosowanie 20% limitowanie kosztu. Aby podatnik mógł odliczyć od tego rodzaju faktur kosztowych 100% VAT i ująć całkowitą wartość netto kosztu w KPiR, musi jednocześnie:

 • zgłosić pojazd do urzędu skarbowego przez formularz ;
 • użytkować pojazd wyłącznie w działalności;
 • prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu;
 • sporządzić regulamin użytkowania pojazdu w firmie.

Jeżeli chociażby jeden z czterech warunków nie zostanie spełniony, możliwe jest odliczanie 50% VAT, natomiast kosztem może być 75% z sumy wartości netto i nieodliczonego VAT-u, tj.75% × (wartość netto + 50% VAT). W przypadku podatników zwolnionych z VAT, aby rozliczyć koszty w pełnych wartościach, wystarczy wykorzystywać pojazd tylko dla celów firmowych.

 1. Dla celów dowodowych eksploatowania pojazdu tylko w takiej formie zalecane jest prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu.
 2. W tym przypadku nie ma konieczności zgłaszania pojazdu do urzędu ani sporządzania regulaminu.
 3. Wystarczy, że fakt wykorzystywania samochodu jedynie w firmie zostanie potwierdzony przez kilometrówkę.

POLECAMY Rozliczaj samochód firmowy online!

 • Księgowość – Fakturowanie – CRM
 • Łatwo zarządzaj środkiem trwałym
 • Fakturowanie wydatków na samochód
 • Księgowanie kilometrówki

Zacznij bezpłatny 30 dniowy okres próbny bez żadnych zobowiązań! Przykład 3. Przedsiębiorca Adrian, czynny podatnik VAT, użytkuje osobowy samochód użyczony w celach mieszanych (zarówno prywatnie, jak i w działalności). Jak powinien rozliczyć fakturę za naprawę tego samochodu, jeżeli jej wartość brutto wynosiła 738 zł (netto: 600, VAT: 138)? W tym przypadku podatnik może odliczyć tylko 50% VAT, tj.69 zł.

Natomiast w KPiR znajdzie się 75% wartości netto i nieodliczonego VAT-u, tj.501,75 zł, ponieważ 75% × (600 + 50% x 138) = 501,75 zł. Przykład 4. Czynny podatnik VAT zgłosił użyczony pojazd do urzędu skarbowego przez VAT-26. Użytkuje pojazd wyłącznie w firmie, sporządził regulamin użytkowania i jednocześnie prowadził kilometrówkę.

Czy z faktury za paliwo w kwocie 123 zł brutto odliczy pełną kwotę VAT, a w kosztach ujmie 100% wartości netto? Tak, ze względu na to, że wszystkie cztery warunki zostały spełnione, w rejestrze zakupów VAT znajdzie się pełna kwota VAT-u 23 zł, natomiast w KPiR 100 zł.

Jak użyczyć samochód?

Jak użyczyć auto bez problemów? Fot. Archiwum Polskapresse Często nie dajemy sobie sprawy z tego, że zawieramy umowę użyczenia auta. Rodzice pozwalają dziecku jeździć swoim samochodem, partner daje nam kluczyki, gdy potrzebujemy wyjechać na weekend, przyjaciel udostępnia nam auto na kilka dni. To wszystko są przypadki użyczenia. Jak Wprowadzić Samochód Do Środków Trwałych Fot. Archiwum Polskapresse Zgodnie z art.710 kodeksu cywilnego przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nieoznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy. Umowa użyczenia samochodu polega więc na tym, że właściciel pozwala innej osobie bezpłatnie korzystać ze swojego auta.

 • W przeciwieństwie do umowy najmu, cechą umowy użyczenia jest jej bezpłatność, a osoba, która nieodpłatnie korzysta z czyjegoś samochodu ma więcej obowiązków niż najemca.
 • Prawa i obowiązki stron umowy Stronami umowy są właściciel auta i biorący w użyczenie.
 • Jeżeli umowa nie określa sposobu używania rzeczy, biorący może rzeczy używać w sposób odpowiadający jej właściwościom i przeznaczeniu.

Oznacza to, że biorąc od kogoś zwykły samochód osobowy w użyczenie nie można uczestniczyć w nim w rajdach czy tym bardziej uprawiać zakazanych wyścigów ulicznych. Jeśli będziemy korzystać z auta w sposób sprzeczny z umową, to ponosimy odpowiedzialność za jego przypadkową utratę lub uszkodzenie.

Bez zgody użyczającego biorący nie może oddać rzeczy użyczonej osobie trzeciej do używania. Jeśli więc brat nam udostępnił samochód na wyjazd na urlop, to nie możemy dalej udostępnić tego auta przyjacielowi, żeby pojechał na imprezę. Ryzyko przypadkowej utraty auta ciąży na jego właścicielu, więc jeśli ktoś ukradnie użyczony samochód, to właściciel nie może żądać odszkodowania do biorącego w użyczenie.

Wyjątkiem jest sytuacja, gdy nie sprawował on należycie pieczy nad autem, np. zostawił otwarte drzwi. Biorący pojazd w użyczenie będzie też odpowiadał za jego przypadkową utratę lub uszkodzenie, gdy używa auta używa w sposób sprzeczny z umową albo z właściwościami lub z jego przeznaczeniem albo gdy bez upoważnienia ani będąc zmuszonym przez okoliczności powierzy auto innej osobie, a nie uległoby oni utracie lub uszkodzeniu, gdyby go używał w sposób właściwy albo gdyby je zachował u siebie.

 1. Zwykłe koszty utrzymania użyczonego auta ponosi osoba, które je wzięła w użyczenie, czyli to ona tankuje samochód, wymienia olej i bierze na siebie drobne naprawy.
 2. Inne wydatki ciążą na właścicielu pojazdu, np.
 3. To on powinien zatroszczyć się o, chyba że strony umówią się inaczej, np.
 4. Wtedy, gdy auto użyczane jest na rok.

Umowa użyczenia nie musi być na piśmie Jak Wprowadzić Samochód Do Środków Trwałych Fot: Archiwum Do umowy użyczenia dochodzi wtedy, gdy strony wyrażają takie życzenie, czyli mówiąc w języku prawniczym, składają oświadczenie woli, a samochód raz z kluczykami i dokumentami zostaje wydany biorącemu w użyczenie. Umowę można zawrzeć ustnie i tak przeważnie jest to praktykowane.

You might be interested:  Jak Sprawdzić Samochód Ze Szwajcarii Po Vin?

Dla celów dowodowych na wypadek sporów wygodniejsza jednak jest forma pisemna. Może się ona przydać np. wtedy, gdy osoba używająca samochód przekroczy dopuszczalna prędkość, a mandat zostanie przysłany do właściciela auta. Jeśli zdecydujemy się zawrzeć umowę pisemną, to powinna ona określać czas, w którym biorący może korzystać z samochodu, trzeba też dokładnie określić, o który samochód chodzi, wskazując jego podstawowe dane, jak marka i numer rejestracyjny.

Jako że użyczenie jest nieodpłatne, to użyczający (właściciel auta) ma ograniczoną odpowiedzialność za wady rzeczy i odpowiada wyłącznie za szkody, którą wyrządził biorącemu do używania przez to, że wiedząc o wadach nie zawiadomił go o nich. Tak może być w przypadku, gdy samochód ma np.

 1. Wadę silnika, która doprowadzi do wypadku.
 2. Jednak użyczający nie ponosi odpowiedzialności, jeśli osoba biorąca auto do używania mogła z łatwością wadę zauważyć.
 3. Na dowolny czas Umowę użyczenia można zawrzeć na czas oznaczony i nieoznaczony.
 4. Jeżeli umowa użyczenia została zawarta na czas nieoznaczony, użyczenie kończy się, gdy biorący uczynił z rzeczy użytek odpowiadający umowie albo gdy upłynął czas, w którym mógł ten użytek uczynić.

Przykładowo właściciel auta użyczył je bratu na wyjazd wakacyjny, użyczenie kończy się po powrocie brata z urlopu. Po zakończeniu użyczenia biorący do używania obowiązany jest zwrócić użyczającemu rzecz w stanie niepogorszonym; jednakże biorący nie ponosi odpowiedzialności za zużycie rzeczy będące następstwem prawidłowego używania.

Gdy użyczający wyrządzi autem szkodę Jeżeli biorący auto w użyczenie popełni wykroczenie drogowe, to on za nie odpowiada, a nie właściciel auta.Jeśli jednak właściciel auta nie wykupił obowiązkowej polisy OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, a osoba używająca samochód spowoduje wypadek, to z własnej kieszeni musi zwracać odszkodowanie za jego skutki – do spółki z posiadaczem pojazdu, który nie wykupił ubezpieczenia.

Ofiary wypadku otrzymują odszkodowanie od UFG, gdy zdarzenie miało miejsce w Polsce lub odszkodowanie refundowane jest przez Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (PBUK), jeśli wypadek wydarzył się za granicą. Po wypłacie świadczenia obydwie te instytucje występują jednak o zwrot wypłaconej sumy (tzw. regres) zarówno do kierującego, jak i właściciela nieubezpieczonego samochodu.

Ile kosztuje amortyzacja samochodu?

Metoda podstawowa – liniowa – Podstawowa stawka amortyzacji liniowej dla samochodów osobowych to 20%, Oznacza to, że w ciągu roku do kosztów zaliczymy 20% wartości auta, w każdym miesiącu równą kwotę. Jeśli wartość początkowa samochodu to 20.000 zł, w ciągu jednego roku do kosztów zaliczymy 20%, czyli 4.000 zł.

Jaki koszt amortyzacji samochodu?

Wydatki związane z pojazdami a podatek VAT – W przypadku eksploatacji w firmie samochodu osobowego pełne lub częściowe może być także odliczenie podatku VAT, tj.:

 • 100% – samochód osobowy wykorzystywany wyłącznie w celach służbowych,
 • 75% – samochód osobowy wykorzystywany w celach służbowych i prywatnych.

Oczywiście dotyczy to wyłącznie czynnych podatników VAT. Również w tym przypadku niezbędne jest prowadzenie ewidencji, w tym przypadku na rzecz podatku VAT, ale nie tylko, ponieważ wymaga to:

 • prowadzenia kilometrówki do celów VAT,
 • zgłoszenia pojazdu do urzędu skarbowego na druku VAT-26,
 • wprowadzenia regulaminu użytkowania pojazdu w firmie.

Wówczas przedsiębiorca może odliczyć 100% podatku VAT od nabycia pojazdu i wydatków eksploatacyjnych. Jeżeli odlicza się tylko 50%, nieodliczona część podatku VAT stanowi koszt uzyskania przychodu. Z prowadzonej kilometrówki musi jasno wynikać, że samochód osobowy wprowadzony do majątku firmy jest wykorzystywany wyłącznie w celach służbowych. Dlatego powinna ona zawierać niezbędne elementy, tj.:

 • numer rejestracyjny pojazdu,
 • dzień rozpoczęcia i zakończenia prowadzenia ewidencji,
 • stan licznika samochodu na dzień rozpoczęcia oraz zakończenia okresu rozliczeniowego i prowadzenia ewidencji,
 • liczba przejechanych kilometrów na koniec okresu rozliczeniowego,
 • wpisy osób kierujących pojazdem (m.in. numer wpisu, data i cel wyjazdu, miejsce początkowe i końcowe trasy, liczba przejechanych kilometrów, imię i nazwisko kierowcy, podpis właściciela, jeżeli to nie on kierował pojazdem).

Amortyzacja samochodu osobowego jest więc doskonałym sposobem, żeby obniżyć podatek dochodowy. W przypadku aut osobowych pojazd zwykle jest amortyzowany przez 5 lat ze stawką 20% wartości rocznie. Jednorazowej amortyzacji lub bezpośredniego wpisania pojazdu w koszty można dokonać wyłącznie w przypadku samochodów o wartości do 10 000 zł.

Jak przerejestrować samochód prywatny na firmę?

Czy można zarejestrować samochód na jednoosobową działalność gospodarczą? Nie można zarejestrować samochodu na jednoosobową działalność gospodarczą. W tej sytuacji jest możliwe jedynie zarejestrowanie pojazdu na konkretną osobę. Rejestracja auta przebiega więc tak samo, jak ta dokonywana na osobę prywatną.

Czy można jednorazowo amortyzować samochód osobowy?

Amortyzacja samochodu na zasadach ogólnych – Podatnik, który nabył samochód o wartości poniżej 10 000 zł, może również zdecydować się na dokonywanie odpisów amortyzacyjnych na zasadach ogólnych. W takiej sytuacji konieczne jest wprowadzenie pojazdu do ewidencji środków trwałych firmy i dokonywanie comiesięcznych odpisów amortyzacyjnych.

Podstawową metodą amortyzacji samochodów osobowych jest amortyzacja liniowa. W przypadku dokonywania odpisów amortyzacyjnych tą metodą, stawka amortyzacji dla samochodów osobowych wynosi 20%. Co oznacza, że pojazd amortyzowany jest przez okres 5 lat. Natomiast w przypadku samochodów używanych lub ulepszonych możliwe jest zastosowanie indywidualnej stawki amortyzacji.

Wartość tej stawki wynosi maksymalnie 40% w skali roku. Oznacza to skrócenie okresu amortyzacji do 2,5 roku. Co ostatecznie zmniejsza czas amortyzacji o połowę. Przedsiębiorca ma również możliwość wprowadzenia samochodu do ewidencji środków trwałych i dokonania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego.

Related Post