Auto Blog-Pomóc drogowa Ubezpieczenie samochodu Jak Zapłacić Cło Za Samochód Przez Internet?

Jak Zapłacić Cło Za Samochód Przez Internet?

0 Comments

Jak Zapłacić Cło Za Samochód Przez Internet
Jak w prosty sposób zapłacić akcyzę za samochód przez Internet w 2020 roku? – Obecnie opłaty akcyzowej nie trzeba już dokonywać w urzędzie celnym i można to zrobić w urzędzie skarbowym. Akcyzę, co bardzo wygodne można opłacić także przez internet. Wystarczy tylko złożyć wniosek przy użyciu Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych i wejść na stronę:,

 • Po opłaceniu akcyzy wystarczy tylko pobrać zaświadczenie o uregulowaniu płatności.
 • Oprócz tego koniecznie trzeba złożyć „Deklarację uproszczoną nabycia wewnątrzwspólnotowego”, znaną pod skrótem AKC-U.
 • Masz na to 14 dni od opłacenia akcyzy.
 • Trzeba również pamiętać, że każdy współwłaściciel pojazdu musi złożyć osobny wniosek.

Do niego musi zostać dołączona kopia umowy kupna-sprzedaży, dowód opłacenia akcyzy, potwierdzenie zapłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych, dowód rejestracyjny, a także kartę pojazdu jeśli została wydana oraz wszystkie inne dokumenty samochodu.

Jak i gdzie zapłacić cło?

Towary do procedury celnej możesz zgłosić w pierwszym kraju Unii Europejskiej w granicznym urzędzie celnym. Jeżeli chcesz zrobić odprawę celną w Polsce, to wwożone towary należy objąć w granicznym urzędzie celnym procedurą tranzytu (na dokumencie T1).

Jak zapłacić cło do urzędu skarbowego?

Polecenie przelewu / wpłata gotówkowa na rachunek bankowy urzędu skarbowego stosuje się wyłącznie do dokonywania wpłaty z tytułu cła, podatków od importu towarów oraz mandatów, kar pieniężnych i innych należności związanych z importem towarów. Wypełniając formularz w pozycji 1 i 2. należy podać nazwę urzędu skarbowego.

Co wpisać w przelewie Identyfikacja zobowiązania?

Jak wypełnić przelew do urzędu skarbowego – wzór – W rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów w sposób szczegółowy określone zostało, jak należy wypełnić formularz wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek urzędu skarbowego. Identyfikacja zobowiązania to pole numer 13,

Jak wskazują wytyczne, pole to powinno zostać wypełnione w zależności od symbolu formularza lub płatności, tj. uzupełnia się je, jeśli wpłata wynika z decyzji, postanowienia, tytułu wykonawczego lub innego aktu organu wykonawczego. Pozostałe pole w formularzu wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu dotyczą: – nazwy urzędu skarbowego, – numeru rachunku bankowego urzędu skarbowego, – oznaczenia formy płatności, – kwoty, – numer rachunku bankowego wpłacającego, – nazwy i adresu wpłacającego, – numeru NIP lub identyfikatora uzupełniającego wpłacającego, – typu identyfikatora, – okresu, którego dotyczy dokonywana wpłata, – symbolu formularza lub płatności.

Konieczne jest także wskazanie daty i podpis wpłacającego.

Od jakiej kwoty trzeba zapłacić cło?

Najczęściej zadawane pytania – 1. Czy dokonywanie zgłoszeń celnych przesyłek na nowych zasadach jest inicjatywą Poczty? Nie. Poczta Polska wykonuje jedynie nowe przepisy Unii Europejskiej, związane przede wszystkim z wdrożeniem z dniem 1 lipca 2021 r. pakietu VAT e-commerce.

 • Obecnie w większości krajów Unii Europejskiej obowiązuje zwolnienie z podatku VAT dla przesyłek o wartości do 22 euro, jednak zwolnienie to wygasa 30 czerwca 2021 r.
 • Celem nowych regulacji jest ograniczenie skali nierównej konkurencji wobec europejskiego sektora handlu elektronicznego ze strony jego odpowiednika spoza terytorium UE, który eksportuje do Europy znaczące ilości towarów nie płacąc podatku VAT ani cła.2.

Czy dokonywanie zgłoszeń celnych przesyłek na nowych zasadach obowiązuje tylko w Polsce? Nie. Nowe zasady obowiązują we wszystkich krajach Unii Europejskiej.3. Jaki jest termin stosowania nowych przepisów wobec przesyłek z towarami z krajów trzecich? Czy przesyłka nadana przed 1 lipca 2021 r.

 • Będzie traktowana zgodnie z dotychczasowymi przepisami ? Przepisy unijne i polskie nie przewidują okresu przejściowego dla przesyłek nadanych przed wejściem nowych przepisów w życie.
 • Oznacza to, że nowym procedurom celnym będą podlegały przesyłki zgłoszone przez Pocztę Polską organom celnym od 1 lipca 2021 r., czyli również przesyłki pocztowe nadane przed tą datą.4.

Czy nowe procedury dotyczą przesyłek spoza krajów UE, czy też nadawanych w krajach Unii Europejskiej? Nowe procedury dotyczą przede wszystkim przesyłek z towarami nadawanych w krajach poza Unią Europejską. Mogą jednak dotyczyć także przesyłek nadawanych w krajach Unii Europejskiej, jeżeli w takich przesyłkach znajdują się towary pochodzące z krajów trzecich, które nie zostały odprawione celnie przed ich przybyciem do Polski.5.

 1. Czy nowe procedury dotyczą przesyłek listowych? Nowe procedury dotyczą wszystkich przesyłek zawierających towary pochodzące z krajów trzecich, w tym przesyłek listowych.
 2. Przesyłki listowe, zawierające jedynie dokumenty lub korespondencję, pozostają wolne od opłat celnych i podatkowych.6.
 3. Czy nowe procedury dotyczą wyłącznie towarów zamawianych w sklepach internetowych, czy także przesyłek wysyłanych przez osobę fizyczną do osoby fizycznej? Nowe procedury dotyczą wszystkich przesyłek zawierających towary pochodzące z krajów trzecich.

Przesyłki wysyłane przez osobę fizyczną do osoby fizycznej nie są obciążone należnościami, jeżeli mają charakter okazjonalny oraz zawierają towary stanowiące prezent, pod warunkiem, że:

wartość towarów nie przekracza kwoty 45 euro, przesyłka nie zawiera towarów akcyzowych, np. alkoholu, perfum, wyrobów tytoniowych w ilościach przekraczających dozwolone przepisami.

7. Czy wszystkie przesyłki zawierające towary są traktowane tak samo? Zależy to od wartości i zawartości przesyłki. Ogólnie rzecz biorąc, przesyłki o wartości od zera do 150 euro podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT, jednak są zwolnione z opłat celnych.

 • Przesyłki o wartości powyżej 150 do 1000 euro podlegają zarówno podatkowi VAT, jak i opłatom celnym.
 • Poczta nie dokonuje zgłoszeń celnych przesyłek o wartości powyżej 1000 euro – podlegają one samodzielnemu zgłoszeniu przez adresata lub wyznaczonego przez niego agenta celnego.
 • Nowej procedurze zgłoszenia celnego stosowanej przez Pocztę nie podlegają także przesyłki zawierające towary objęte podatkiem akcyzowym (z wyjątkiem prezentów, w ilościach określonych przepisami, o wartości do 45 euro wysyłanych okazjonalnie przez osobę fizyczną do osoby fizycznej) – w przypadku tych przesyłek konieczne jest samodzielne dokonanie zgłoszenia celnego przez adresata lub wyznaczonego przez niego agenta celnego.8.

Jaka wartość stanowi podstawę naliczenia należności celnych i podatkowych? Podstawę naliczenia należności celnych i podatkowych stanowi tak zwana wartość celna przesyłki. W typowym przypadku składają się na nią wartość towarów w przesyłce, podwyższona o koszt transportu do kraju przeznaczenia i ewentualnie koszty ubezpieczenia.

 • Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć pod adresem: https://puesc.gov.pl/de/web/puesc/ais,9.
 • W jaki sposób Poczta określa wysokość należności celnych i podatkowych? Poczta nie określa wysokości należności celnych i podatkowych.
 • Poczta dokonuje zgłoszenia celnego, które obejmuje m.in.
 • Informację o zawartości przesyłki.
You might be interested:  Jak Namierzyć Samochód Po Numerze Rejestracyjnym?

Na podstawie zgłoszenia celnego Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) określa wysokość należności celnych i podatkowych, a następnie przekazuje tę informację Poczcie. Poczta zobowiązana jest pobrać określone przez KAS należności od adresata przesyłki przy jej doręczeniu i przekazać pobrane kwoty na rachunek KAS.10.

Czy Poczta dokona zgłoszenia celnego wszystkich przesyłek, bez względu na ich wartość i rodzaj znajdujących się w nich towarów? Poczta dokona zgłoszenia celnego przesyłek o wartości do 1000 euro, których adresaci udzielili jej pełnomocnictwa do tej czynności. W odniesieniu do przesyłek o wartości do 150 euro Poczta na mocy przepisów dysponuje pełnomocnictwem domyślnym, z którego zastosowania adresat przesyłki może jednak zrezygnować, składając odpowiednie oświadczenie w placówce pocztowej.

W odniesieniu do przesyłek o wartości powyżej 150 a 1000 euro adresat musi udzielić Poczcie pełnomocnictwa do działania w charakterze przedstawiciela pośredniego, składając je w placówce pocztowej. Przesyłki o wartości powyżej 1000 euro podlegają zgłoszeniu dokonywanemu bezpośrednio przez adresata przesyłki lub wyznaczonego przez niego agenta celnego.

Nowej procedurze zgłoszenia celnego nie podlegają także przesyłki zawierające towary objęte podatkiem akcyzowym (z wyjątkiem prezentów, w ilościach określonych przepisami, o wartości do 45 euro wysyłanych okazjonalnie od osoby fizycznej do osoby fizycznej) – w przypadku tych przesyłek konieczne jest samodzielne dokonanie zgłoszenia celnego przez adresata przesyłki lub wyznaczonego przez niego agenta celnego.11.

W jaki sposób udzielam Poczcie Polskiej pełnomocnictwa ? Pełnomocnictwa można udzielić Poczcie Polskiej w urzędach pocztowych lub w ich filiach (nie jest to obecnie możliwe w agencjach pocztowych) poprzez zlecenie ustne. Osoba fizyczna musi przy tym okazać dowód tożsamości, a osoba prawna dostarczyć numery NIP, EORI i REGON, zaś podpis w jej imieniu musi być złożony zgodnie ze sposobem reprezentacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

 1. Pracownik Poczty wprowadza dostarczone dane do systemu i drukuje egzemplarz pełnomocnictwa, na którym klient składa podpis.12.
 2. Czy Pracownicy Poczty dokonują kontroli zawartości przesyłek? Prawo kontroli zawartości przesyłek przysługuje jedynie funkcjonariuszom celnym.
 3. Pracownicy Poczty dokonują jedynie zgłoszenia celnego przesyłki na podstawie deklaracji celnej dostarczonej przez nadawcę.

W przypadkach, w których wielkość, waga lub inne cechy przesyłki budzą wątpliwość co do prawdziwości informacji zawartych w wypełnionej przez nadawcę deklaracji celnej, przesyłka może zostać przekazana do kontroli przeprowadzanej przez celnika w obecności pracownika Poczty.

 • Niezależnie od tego, funkcjonariusze celni mogą wytypować przesyłkę do kontroli z własnej inicjatywy.13.
 • Co muszę zrobić, by Poczta mogła dokonać zgłoszenia celnego w moim imieniu? Aby dokonać zgłoszenia celnego przesyłki w imieniu adresata, Poczta musi dysponować pełnomocnictwem do wykonania tej czynności.

W odniesieniu do przesyłek o wartości do 150 euro, Poczta dysponuje pełnomocnictwem o charakterze ustawowym. Innymi słowy, odbiorca przesyłki o wartości do 150 euro nie musi podejmować żadnych czynności, by Poczta dokonała w jego imieniu zgłoszenia celnego.

Jeśli adresat przesyłki o wartości do 150 euro pragnie dokonać zgłoszenia celnego samodzielnie lub wskazać agenta celnego, powinien złożyć w placówce pocztowej oświadczenie o rezygnacji z zastosowania pełnomocnictwa domyślnego. W przeciwnym razie, Poczta dokona zgłoszenia celnego jego przesyłki. Adresat przesyłki o wartości powyżej 150 do 1000 euro musi udzielić Poczcie pełnomocnictwa do dokonania zgłoszenia celnego.

Jeśli Poczta otrzyma przesyłkę adresowaną do osoby fizycznej lub prawnej, która nie udzieliła uprzednio pełnomocnictwa, powiadomi adresata listownie o konieczności jego udzielenia w urzędzie pocztowym lub jego filii (jednak nie w agencji pocztowej) i dokona zgłoszenia dopiero po otrzymaniu pełnomocnictwa.

 • Udzielane Poczcie pełnomocnictwa mogą nosić charakter jednorazowy (do zgłoszenia konkretnej przesyłki), terminowy lub stały.
 • Osoby otrzymujące regularnie przesyłki z towarami spoza Unii Europejskiej zachęcamy do udzielenia pełnomocnictwa stałego.
 • Pełnomocnictwa najlepiej udzielić jeszcze przed złożeniem zamówienia, a najpóźniej przed nadejściem przesyłki do Polski; dostępność pełnomocnictwa zasadniczo przyspieszy dostarczenie przesyłki.14.

Czy mogę dokonać zgłoszenia celnego samodzielnie lub wskazać agenta celnego? W przypadku przesyłek o wartości powyżej 1000 euro lub przesyłek zawierających towary akcyzowe, samodzielne zgłoszenie celne lub przez wskazanego agenta celnego będzie konieczne – Poczta nie świadczy obecnie usługi zgłoszenia celnego dla takich przesyłek.

W odniesieniu do przesyłek o wartości do 150 euro, samodzielne dokonanie zgłoszenia celnego lub skorzystanie z usług agenta celnego wymaga uprzedniego złożenia przez adresata oświadczenia o rezygnacji z zastosowania pełnomocnictwa domyślnego. W przypadku przesyłek o wartości powyżej 150 do 1000 euro, adresat dokonuje zgłoszenia samodzielnie lub poprzez agenta celnego, o ile nie udzielił uprzednio Poczcie pełnomocnictwa do tej czynności.

Po otrzymaniu z Krajowej Administracji Skarbowej potwierdzenia dokonania przez adresata lub wskazanego przez niego agenta celnego zgłoszenia przesyłki oraz uiszczenia związanych z nią należności, Poczta doręczy przesyłkę.15. Dokonując zakupu towarów z krajów trzecich przez Internet otrzymałem informację o pobraniu podatku VAT w chwili zakupu.

 1. W jaki sposób wpłynie to na formalności realizowane w kraju? Unia Europejska skonstruowała mechanizm pozwalający sklepom internetowym i platformom sprzedaży pobierać podatek VAT od towarów pochodzących z krajów trzecich w chwili zakupu (tzw.
 2. Mechanizm IOSS – Import One Stop Shop, czyli punkt kompleksowej obsługi importu).

Użycie tego mechanizmu nie jest obowiązkowe; przedsiębiorcy i operatorzy handlu elektronicznego samodzielnie podejmują decyzję o jego wykorzystaniu (klient nie może wymagać od sprzedającego zastosowania tego mechanizmu). Jeśli sprzedawca, u którego zamawiają Państwo towary, korzysta z mechanizmu IOSS, powinni Państwo zostać poinformowani w chwili zakupu o pobraniu podatku VAT w cenie towaru.

Iedy przesyłka z takim towarem trafi do Polski, do Poczty powinna nadejść pochodząca od nadawcy informacja, że należny podatek VAT został już opłacony i Poczta nie pobierze go powtórnie. Przesyłka objęta mechanizmem IOSS, tak jak pozostałe przesyłki zawierające towary, podlega zgłoszeniu celnemu, dlatego Poczta pobierze opłatę pocztową za dokonanie zgłoszenia celnego dla takiej przesyłki.16.

Co składa się na kwotę, którą będę musiał zapłacić w chwili odbioru przesyłki zgłoszonej przez Pocztę Polską? Zależy to od wartości przesyłki. Dla przesyłek o wartości do 150 euro na tę kwotę składają się:

You might be interested:  Jak Sprawdzić Czy Samochód Nie Jest Kradziony?

podatek VAT (z wyłączeniem zakupów dokonanych w ramach procedury IOSS), opłata pocztowa za dokonanie zgłoszenia celnego.

Dla przesyłek o wartości powyżej 150 do 1000 euro:

podatek VAT, opłaty celne, opłata pocztowa za dokonanie zgłoszenia celnego.

Wyjątek stanowią wysyłane okazjonalnie w przesyłkach o wartości do 45 euro od osoby fizycznej do osoby fizycznej prezenty, pod warunkiem, że nie są to towary akcyzowe w ilościach przekraczających dozwolone przepisami. W przypadku dokonywania zgłoszenia celnego przez adresata przesyłki samodzielnie lub przez wybranego przez niego agenta celnego, Poczta Polska pobierze opłatę za proces obsługi przesyłki nadesłanej z zagranicy przeznaczonej do dalszej procedury celnej realizowanej przez adresata.17.

Jak uiszczę należności za przesyłkę? Dla przesyłek, dla których Poczta dokona zgłoszenia celnego, wszystkie należności związane z przesyłką zostaną pobrane w chwili jej doręczenia. Jeżeli przesyłkę doręczy listonosz lub kurier, okaże odbiorcy wykaz należności na ekranie urządzenia mobilnego i pobierze należność w gotówce (w przypadku niektórych doręczeń kurierskich istnieje możliwość płatności kartą).

Przy odbiorze przesyłki w placówce pocztowej możliwe będzie uiszczenie należności gotówką lub kartą. Uwaga! Poczta nie dokonuje obecnie poboru należności celno-podatkowych z wykorzystaniem kanałów elektronicznych! Jeżeli otrzymacie Państwo SMS lub email z wezwaniem do opłaty tych należności za pośrednictwem jakiejkolwiek strony internetowej, będzie to próba oszustwa i takiej płatności nie należy realizować! 18.

W jaki sposób otrzymam potwierdzenie uiszczenia należności podatkowych i celnych? Potwierdzenie uiszczenia należności podatkowych i celnych jest dokumentem wystawianym przez system informatyczny Krajowej Administracji Skarbowej po rozliczeniu należności przez operatora doręczającego przesyłkę. W związku z tym, Poczta nie ma możliwości udostępnienia potwierdzenia natychmiast, w chwili odbioru przesyłki.

Potwierdzenie w wersji elektronicznej będzie dostępne na stronie internetowej Poczty zwykle w ciągu kilku dni po doręczeniu przesyłki. Logowanie na stronie i odbiór elektronicznego potwierdzenia uiszczenia należności następuje na podstawie danych przesyłki, znanych wyłącznie odbiorcy.

 1. Dostępny na stronie dokument stanowi dla odbiorców prowadzących działalność gospodarczą zaświadczenie pozwalające wprowadzić towary zawarte w przesyłce do obrotu gospodarczego na terenie Unii Europejskiej.19.
 2. Co się stanie, gdy odmówię uiszczenia należności? W przypadku, gdy adresat odmówi uiszczenia ciążących na przesyłce należności celno-podatkowych, przesyłka zostanie zwrócona do nadawcy.20.

Jak nowe formalności wpłyną na czas doręczenia przesyłek? Poczta dokłada wszelkich starań, by czas potrzebny na dokonanie odprawy celnej przesyłek nie wpłynął znacząco na czas ich doręczenia. Duża część operacji w procesie została zautomatyzowana. Największy wpływ na czas doręczenia przesyłek w nowym modelu odpraw mają okoliczności niezależne od Poczty, takie jak dostępność pełnomocnictwa do dokonania zgłoszenia oraz czas niezbędny na wydanie przez Krajową Administrację Skarbową decyzji o wymiarze należności oraz zwolnieniu przesyłki do doręczenia.

 1. Pełnomocnictwa najlepiej udzielić jeszcze przed złożeniem zamówienia, a najpóźniej przed nadejściem przesyłki do Polski.
 2. Można spodziewać się pewnego wydłużenia czasu doręczenia w pierwszym okresie funkcjonowania nowych procedur, w którym Poczta nie będzie dysponować pełnomocnictwami adresatów przesyłek do dokonania zgłoszenia celnego.

W miarę pozyskiwania takich pełnomocnictw od adresatów przesyłek, czas doręczenia przesyłek ulegnie skróceniu.21. Otrzymałem SMS/email z informacją o konieczności uiszczenia należności związanych z przesyłką podlegającą odprawie celnej. Co powinienem zrobić? Obecnie Poczta nie przekazuje informacji związanych z rozliczeniem należności celno-podatkowych za pośrednictwem komunikatów SMS lub poczty elektronicznej.

 • Odebrana przez Państwa wiadomość stanowi próbę oszustwa – w żadnym wypadku nie należy wpłacać pieniędzy ani odpowiadać na taki SMS/email.22.
 • Otrzymałem SMS/email z informacją o konieczności zalogowania do portalu Poczty w związku z koniecznością podania dodatkowych danych umożliwiających dokonanie zgłoszenia celnego przesyłki.

Co powinienem zrobić? Obecnie Poczta nie przekazuje informacji związanych z dokonywaniem zgłoszeń celnych za pośrednictwem komunikatów SMS lub poczty elektronicznej. Odebrana przez Państwa wiadomość stanowi próbę oszustwa – w żadnym wypadku nie należy podawać danych ani odpowiadać na taki SMS/email.

Jak sprawdzić czy cło jest opłacone?

Akcyza za samochód – gdzie sprawdzić czy została opłacona? – Akcyza za samochód to podatek, który regulowany jest ustawą z 6 grudnia 2008 o podatku akcyzowym. Jest to podatek obowiązkowy, którego wysokość w przypadku aut osobowych uzależniona jest pojemności silnika i jego rodzaju (np. Jak Zapłacić Cło Za Samochód Przez Internet Zobacz: Akcyza za sprowadzony samochód – gdzie należy ją opłacić? Aby sprawdzić czy auto ma opłaconą akcyzę, należy najpierw odwiedzić stronę „ Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (w skrócie PUESC ). W międzyczasie warto przygotować dowód rejestracyjny i odnaleźć w nim numer VIN auta (na pierwszej stronie).

Czy cło można zapłacić z konta VAT?

Czy z konta VAT można zapłacić ZUS? – Środki zgromadzone na rachunku VAT można przeznaczyć na cele ściśle określone w przepisach ustawy Prawo bankowe. Do niedawna z rachunku VAT można było opłacić tylko zobowiązania związane z podatkiem VAT, dotyczące VAT wynikającego ze złożonej deklaracji podatkowej VAT-7/7K, odsetek z tytułu VAT czy też zobowiązania z dostawcami za nabyte towary lub usługi w części VAT wynikającej z faktury. Art.62b ust.2 dokładnie określa, na jakie cele można wydatkować środki z konta VAT przy pomocy komunikatu przelewu, a mianowicie:

zobowiązania wobec dostawców – w części odpowiadającej kwocie VAT z otrzymanej faktury za nabyte towary lub usługi oraz opłatę zaliczki;należności wobec nabywców – zwrot kwoty podatku VAT wynikającej z wystawionej faktury korygującej;zobowiązania wobec ZUS – za składki ZUS, którym podlega przedsiębiorca;zobowiązania wobec KRUS;zobowiązania wobec urzędu skarbowego z tytułu:

podatku VAT, w tym z tytułu importu towarów, dodatkowego zobowiązania podatkowego w tym podatku, a także odsetek za zwłokę,podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) oraz zaliczek na ten podatek, w tym również odsetek za zwłokę w ich zapłacie,podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), zaliczek na ten podatek oraz odsetek za zwłokę w ich zapłacie,podatku akcyzowego, jego przedpłat, wpłat dziennych oraz odsetek za zwłokę w tym podatku i od jego przedpłat,należności celnych oraz odsetek za zwłokę od tych należności;

zwrot przy użyciu komunikatu przelewu nienależycie otrzymanej płatności na rachunek VAT;przekazanie środków na inny rachunek VAT posiadacza rachunku VAT prowadzony w tym samym banku;przekazanie środków na rachunek wskazany przez naczelnika urzędu skarbowego;przekazanie środków na rachunek rozliczeniowy państwowej jednostki budżetowej, w przypadku gdy rachunek VAT prowadzony jest dla rachunku rozliczeniowego;realizacje zajęcia na podstawie administracyjnego tytułu wykonawczego, dotyczącego egzekucji należności.

You might be interested:  Jaki Samochód Na Egzaminie Na Prawo Jazdy?

Na skróty Rozliczaj wygodnie swoją firmę online!

Księgowość – Fakturowanie – CRM Wysyłka elektroniczna deklaracji VAT i JPK Kadry i płace zintegrowane z e-ZUS

Zacznij bezpłatny 30 dniowy okres próbny bez żadnych zobowiązań!

Jak zapłacić cło z konta VAT?

Czy z rachunku VAT można zapłacić VAT z tytułu importu towarów? – Początkowo doradcy podatkowi wskazywali, że można dokonać przelewu z rachunku VAT w celu uregulowania długu celnego z tytułu importu towarów, mimo że przelew trafia na rachunek urzędu skarbowego, jednakże obecnie zgodnie ze stanowiskiem Departamentu Podatku od Towarów i Usług Ministerstwa Finansów nie jest to możliwe.

 1. Przepisy ustawy Prawo bankowe jasno definiują, że rachunek VAT może zostać obciążony w celu pokrycia zobowiązania podatkowego z tytułu VAT do urzędu skarbowego.
 2. Dokonując przelewu z wykorzystaniem symbolu formularza SADN lub SADNW, dokonuje się uregulowania całości długu celnego, tj.
 3. Podatku VAT oraz cła.

W związku z tym zapłata może odbyć się wyłącznie z rachunku rozliczeniowego podatnika. Takie stanowisko potwierdza także Krajowa Informacja Skarbowa. Na skróty Księgowość Online

Prowadzenie KPiR lub Ewidencji Przychodów Rozliczanie środków trwałych i pojazdów Integracja z Blue Media

Zacznij bezpłatny 30 dniowy okres próbny bez żadnych zobowiązań! : VAT z tytułu importu towarów – w jaki sposób uregulować?

Jak zapłacić cło za towar z Chin?

Kiedy należy opłacić VAT – Importując dowolny produkt na tereny Polski jesteśmy zmuszeniu do opłacenia stawki cła i VAT, niezależnie od tego czy robimy to za pomocą Aliexpress, Banggood czy też Gearbest, Opłatę za cło dokonujemy automatycznie przy odbiorze przesyłki.

 1. Jeśli nie wpłacimy należytej kwoty, paczka wróci do nadawcy.
 2. Decydując się na import większych, hurtowych ilości towaru ważne jest również wcześniejsze przygotowanie merytoryczne.
 3. Podstawowe informacje możecie odnaleźć w artykułach na naszym blogu na temat importu towarów z Aliexpress oraz cła na chińskie produkty,

Zapraszamy również na nasze szkolenia importu z Chin.

Co się stanie jeśli nie zapłacę cła?

Odmówić zapłaty cła – paczka zostanie wtedy zniszczona. Zwrócić przesylkę do nadawcy. W przypadku odmowy przyjęcia opłat celnych za wysyłkę międzynarodową, nadawca będzie musiał pokryć koszty wysyłki. Alternatywnie możesz sam odebrać towar i opłacić cło.

Kiedy płaci się cło za przesyłkę?

Ile wynosi cło? – Procentowe wartości stawek celnych zależą od rodzaju sprowadzanego towaru oraz kierunku, z jakiego jest on importowany. Po wejściu do UE rodzimi przedsiębiorcy nie muszą już płacić cła za towary sprowadzane z krajów będących członkami tej międzynarodowej organizacji – to jedna z największych zalet członkostwa w UE.

 1. To wielkie ułatwienie nie tylko dla firm transportowych, ale i sklepów internetowych działających na otwartym rynku europejskim.
 2. Sięgowość sklepu internetowego jest dzięki temu prostsza, koszt działalności niższy, a ceny oferowanych produktów bardziej konkurencyjne.
 3. Co warte podkreślenia, wiele grup towarów sprowadzanych z krajów znajdujących się poza Unią Europejską również objętych jest zerowymi stawkami celnymi.

UE przydziela kontyngenty bezcłowe na określoną ilość towarów danego typu, tym samym wspierając gospodarki wielu krajów rozwijających się. Niestety wiele produktów wciąż obłożonych jest cłem. Klasycznym przykładem jest alkohol, wyroby tytoniowe, perfumy, samochody i dedykowane im części.

Cło może być nałożone również na przesyłki międzynarodowe o znacznej wartości. Od 1 lipca 2021 roku wszystkie przesyłki spoza UE, o wartości powyżej 150 euro, podlegają ocleniu. Do kwoty zakupu trzeba zatem doliczyć cło importowe naliczone przez Urząd Celno-Skarbowy oraz dodatkową opłatę manipulacyjną pobieraną przez operatora pocztowego.

W przypadku Poczty Polskiej będzie to stała opłata za wykonaną usługę celno-skarbową, którą adresat przesyłki uiści wraz z opłatą celną przy dostawie paczki. Jeśli chcesz sprawdzić, ile wynosi cło na określone towary importowane z dowolnego kraju, na przykład, ile będzie Cię kosztowało cło z Chin, gdy zamówisz zabawki, możesz to sprawdzić, korzystając z Informacyjnego Systemu Zintegrowanej Taryfy Celnej.

Jak zaplacic cło za paczke z Aliexpress?

Opłata za zgłoszenie celne i cło – Czynności, które od 1 lipca przejęła Poczta Polska, podlegają także opłacie. Za każde zamówienie, gdzie operator pocztowy składa zgłoszenie celne, trzeba zapłacić 8,50 zł. Jest to koszt za czynności celno-podatkowe związane ze zgłoszeniem celnym przy przejściu paczki spoza Unii Europejskiej do Polski.

Przy droższych zamówieniach trzeba liczyć się też z obowiązkiem zapłaty cła. Paczki spoza Unii Europejskiej o wartości powyżej 150 euro są sprawdzane przez Urząd Celny, który kontaktuje się z odbiorcą i podaje wysokość opłaty celnej, jaką trzeba będzie uiścić. Jeżeli nie zapłacimy urzędowi, nie otrzymamy paczki.

Czy jest sposób na ominięcie opłaty celnej? Kiedy paczka z AliExpress trafia do Polski mogą zostać nałożone na nią dwie opłaty:

 • stawka celna,
 • opłata manipulacyjna 8,50 zł za zgłoszenie celne.
Wysokość przykładowych stawek cła w 2021 r.
Grupa produktów Kod w Isztar Stawka celna
Laptopy 8471300000 0%
Smartfony 8517120000 0%
Hulajnogi elektryczne 8711900000 6%
Zegarki (nie metalowe) 9102000000 4,5%
Lamki dekoracyjne 9405300000 3,7%
Odkurzacze o mocy do 1500W 8508110000 2,2%
Odzież i dodatki odzieżowe, z dzianin 6100000000 12%
Okulary przeciwsłoneczne 9004101000 2,9%
Lalki (zabawki) 9503002190 4,7%
Pociągi elektryczne i zabawki konstrukcyjne 9503003000 0%
Wypchane zabawki 9503004100 4,7%
Firany i zasłony z bawełny 6303910010 12%
Firany i zasłony z włókien syntetycznych 6303921000 6,9%
Opracowanie własne Bankier.pl na podstawie serwisu informacyjnego taryfy celnej

Opłaty trzeba uiścić przed odbiorem paczki. Żaden z operatorów nie dostarczy nam paczki, jeżeli opłaty celne nie zostaną uiszczone. Aby uniknąć opłaty manipulacyjnej, odprawa celna musi mieć miejsce przed przybyciem do Polski, wówczas paczka nie zostanie obciążona opłatą w kwocie 8.50 zł. Taką odprawę celną gwarantuje m.in. opcja dostawy w formie:

 • AliExpress Standard Shipping oraz Combined Delivery (dostawa łączona),
 • AliExpress Saver Shipping,
 • Paczkomaty InPost,
 • European Railway Direct Mail, Priority Line lub Priority Mail (w sytuacji kiedy magazyn wysyłkowy jest w UE).

W sytuacji kiedy paczka zamówiona na AliExpress trafia do odprawy celnej, urząd celno-skarbowy kontaktuje się z odbiorcą. Zwykle odbiorca proszony jest o przedstawienie dowodu zakupu i dowodu opłacenia zamówienia. Po złożeniu wyjaśnień, które trzeba przesłać do urzędu w terminie 20 dni, należy oczekiwać na listonosza i opłacić nałożone kwoty cła.

Related Post