Auto Blog-Pomóc drogowa Ubezpieczenie samochodu Jakie Są Opłaty Za Samochód Ciężarowy?

Jakie Są Opłaty Za Samochód Ciężarowy?

0 Comments

Jakie Są Opłaty Za Samochód Ciężarowy
Stawki maksymalne podatku od środków transportowych w 2021 – Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów z 23 lipca 2020 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych i opłat lokalnych na rok 2021, opublikowanym w (wydanym na podstawie art.20 ust.2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych), ustalone zostały stawki maksymalne podatku od środków transportowych na 2021 roku.

powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 880,77 zł, powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 1469,31 zł, powyżej 9 ton, ale poniżej 12 ton – 1763,16 zł. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton – 3364,56 zł Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton – 2056,99 zł. do 36 ton włącznie – 2600,58 zł, powyżej 36 ton – 3364,56 zł. Od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – 1763,16 zł. do 36 ton włącznie – 2056,99 zł, powyżej 36 ton – 2600,58 zł. mniejszej niż 22 miejsca – 2081,96 zł, równej lub większej niż 22 miejsca – 2632,17 zł.

Jaki podatek od samochodu ciężarowego?

Podatki i opłaty lokalne Podatek od środków transportowych 1. Podmiot opodatkowana. Podatnikami podatku od środków transportowych są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, w których posiadaniu znajdują się pojazdy podlegające opodatkowaniu.2. Przedmiot opodatkowania.

 • Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają:
 • – samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton,
 • – samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton,
 • – ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o
 • dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton,
 • – ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton,
 • – przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzona przez podatnika podatku rolnego,
 • – przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzona przez podatnika podatku rolnego,
 • – autobusy.

3. Czynności i dokumenty związane z podatkiem od środków transportowych.

 1. Zgodnie z przepisami podatnicy podatku od środków transportowych organowi podatkowemu, właściwemu ze względu, na którego terenie znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba podatnika posiadającego środek transportowy obowiązany jest do złożenia:
 2. – deklaracji na podatek od środków transportowych – druk DT-1
 3. – załącznika do deklaracji DT-1- druk DT-1/A

4. Wysokość podatku od środków transportowych dla Gminy Łagów. Zgodnie z UCHWAŁĄ Nr XXI.149.2016 Rady Gminy Łagów z dnia 10 listopada 2016 roku uchwaliła wysokość stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Łagów: 1). Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton.

A) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 721 zł. b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 1.131 zł. c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton – 1.278 zł.2). Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton : w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki podatku określa załącznik nr 1 do uchwały.3).

Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton. a) od 3,5 tony do 9 ton włącznie – 1.442 zł. b) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton – 1.704 zł.4).

Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z przyczepą lub naczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki podatku określa załącznik nr 2 do uchwały.5).

Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego. a) od 7 ton do 10 ton włącznie – 1.475 zł.

b) powyżej 10 ton i poniżej 12 ton – 1.610 zł.6). Od przyczepy lub naczepy, łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równa lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzona przez podatnika podatku rolnego, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki podatku określa załącznik nr 3 do uchwały.7).

Od autobusu w zależności od liczby miejsc siedzenia poza miejscem kierowcy: a) mniej niż 22 miejsc – 1.312 zł. b) równej lub wyższej niż 22 miejsca – 2.196 zł. : Podatki i opłaty lokalne

Jakie opłaty powyżej 3 5 tony?

Kategoria pojazdu zgodnie z Klasą pojazdów w EURO
max. EURO 2 EURO 3
Pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3, 5 t i poniżej 12 t 0,42 0,37
Pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej co najmniej 12 t 0,56 0,48
Autobusy pow.9 miejsc niezależnie od dopuszczalnej masy całkowitej 0,42 0,37

Ile wynosi podatek od środków transportu 2022?

Maksymalne stawki podatku od środków transportowych

Rodzaj pojazdu Maksymalne stawki podatku w 2022 roku
a. powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 912,48 zł
b. powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 1522,21 zł
c. powyżej 9 ton 1826,64 zł
2. Samochód ciężarowy, o którym mowa w art.8 pkt.2

Od czego zależy wysokość stawek podatku od środków transportowych?

Kto ustala wysokość stawek podatku od środków transportowych? – Podatek od środków transportowych jest regulowany Ustawą z 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych. Ustalono w niej, że wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych zarejestrowanych na terytorium danej gminy uchwalana jest zawsze przez władze gminy.

Mogą one różnić się w zależności m.in. od liczby miejsc siedzących w pojeździe, jego wpływu na środowisko naturalne czy roku, w którym został wyprodukowany. Ustawa zastrzega jednak, że stawki podatku, o którym mowa, nie mogą być wyższe od najwyższych stawek rocznych, ustalonych w tej ustawie. Na przykład w 2020 roku stawki ustalane przez gminy nie mogą być wyższe od kwot podanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów z 24 lipca 2019 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2020 ani nie mogą być niższe od kwot z Obwieszczenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 15 października 2019 w sprawie minimalnych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2020 roku,

Aktualne stawki podatku właściwe dla Twojej gminy znajdziesz w Urzędzie Gminy.

Kto jest zwolniony z podatku od środków transportowych?

Jakie środki transportowe są zwolnione z podatku – Zwolnione z opodatkowania są środki transportowe:

pod warunkiem wzajemności – środki transportowe będące w posiadaniu przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i innych misji zagranicznych, korzystających z przywilejów i immunitetów na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, oraz członków ich personelu, jak również innych osób zrównanych z nimi, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca pobytu stałego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, środki transportowe stanowiące zapasy mobilizacyjne, pojazdy specjalne oraz pojazdy używane do celów specjalnych w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym, pojazdy zabytkowe, w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym.

Rada gminy w drodze uchwały może wprowadzić inne zwolnienia przedmiotowe.

Jak wykupić etola na ciężarówkę?

30 września 2021 r. to ostatni dzień, kiedy system poboru opłat w Polsce był obsługiwany przez dwa systemy: e-TOLL i viaTOLL. Od 1 października 2021 r. obowiązuje już tylko e-TOLL. e-TOLL – z czym mamy do czynienia? Najprościej mówiąc, e-TOLL to opłaty za drogi, Biorąc tylko to pod uwagę, nie różni się tu niczym od viaTOLL. Ale w szczegółach już tak. Mamy do czynienia z technologiczną zmianą. Rozwijając definicję nowego systemu, do określania pozycji pojazdu wykorzystywana jest geolokalizacja (pozycjonowanie satelitarne) z wykorzystaniem wirtualnych bramownic.

 • Dla porządku dodamy, że viaTOLL działał na innej zasadzie.
 • Opierał się na technologii komunikacji bezprzewodowej krótkiego zasięgu.
 • Wjazd na płatne odcinki odbywał się przez plac poboru opłat.
 • To już jednak historia.
 • Teraźniejszość wygląda tak, że e-TOLL określa pozycję pojazdu i rejestruje, ile kilometrów przejechał płatnymi odcinkami, przesyłając te dane do systemu.

Aby tak robił, kierowca musi korzystać z urządzenia (lub oprogramowania), które tę trasę wskazuje. To nie są dowolne urządzenia, tylko takie, które są certyfikowane przez Ministerstwo Finansów (MF) i Krajową Administrację Skarbową (KAS). Jakich użytkowników dotyczy? e-TOLL jest obowiązkowy dla użytkowników pojazdów lub zespołów pojazdów o dmc powyżej 3,5 t oraz autokarów i autobusów (z przyczepą lub bez przyczepy), bez względu na ich dmc, z liczbą miejsc powyżej 9 (włączając w to miejsce kierowcy).

 • Do tej kategorii mogą również należeć samochody osobowe ciągnące przyczepę, jeśli łączna dmc takiego zestawu przekracza 3,5 t.
 • Jakie drogi są objęte opłatami? Poruszając się po krajowych drogach, zapłacimy za przejazd po płatnych odcinkach autostrad, dróg ekspresowych i krajowych zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA).
You might be interested:  Jak Wyrejestrować Samochód Po Szkodzie Całkowitej?

W przypadku autostrad są to dwa odcinki: A2 Konin — Stryków oraz A4 Bielany Wrocławskie — Sośnica. Wiadomo już, że sieć dróg płatnych dla pojazdów ciężkich zostanie niebawem rozszerzona. Znaleźć się w niej mają wszystkie autostrady i drogi ekspresowe i część odcinków dróg krajowych.

 1. Przeliczając to na kilometry, przybędzie ich ok.1,4 tys.
 2. I z obecnych 3,6 tys.
 3. Km zrobi się 5 tys. km.
 4. To jednak nie jest liczba docelowa – w przyszłości tych dróg będzie przybywać.
 5. Wysokość opłat Samochód ciężarowy samochodowi ciężarowemu nierówny.
 6. Oszt przejazdu jest zróżnicowany w zależności od dopuszczalnej masy pojazdu lub łącznej dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów (np.

pojazd z przyczepą) oraz klasy emisji spalin. Jak to działa w SafeFleet? SafeFleet, jeden z głównych dostawców monitoringu GPS, uzyskał pozytywne wyniki testów przejazdowych swoich urządzeń w MF i KAS, stając się certyfikowanym operatorem e-TOL L, Oznacza to, że oferujemy sprzedaż, montaż, wsparcie techniczne oraz serwis naszych produktów.

 • Dane lokalizacyjne użytkownika pojazdu o dmc powyżej 3,5 t, współpracującego z SafeFleet, są przekazywane za pomocą urządzenia zwanego ZSL (Zewnętrzny System Lokalizacyjny), zamontowanego w pojeździe.
 • Aby przekazać dane do systemu, najpierw należy się upewnić, czy zamontowany w samochodzie ZSL współpracuje z e-TOLL.

W przypadku SafeFleet są to modele FMB120, FMB140, FMB630, FMB640 i FMT100 (FMB920 w trakcie certyfikacji). Możliwość powiązania e-TOLL oraz rozbudowanych funkcjonalności monitoringu GPS sprawia, że użytkownik ma dostęp do wszelkich interesujących go danych na temat pojazdów i sposobu ich eksploatacji.

Integracja GPS z e-TOLL to rozwiązanie stabilne, szczególnie polecane dla przewoźników drogowych. W znaczącym stopniu ogranicza ryzyko nałożenia kary za brak opłaty, jakie towarzyszy korzystaniu z aplikacji mobilnej. W jej przypadku większe jest prawdopodobieństwo przypadkowego wyłączenia, zawieszenia, rozładowania urządzenia mobilnego, a to już rodzi poważne konsekwencje.

A że to możliwe, wystarczy sięgnąć pamięcią do perturbacji towarzyszących korzystaniu z systemu SENT. Niedogodnością aplikacji jest jeszcze konieczność każdorazowego ustalania trasy oraz rozpoczynania i kończenia przejazdu. Niezależnie od wyboru urządzenia, konieczna jest rejestracja w systemie e-TOLL oraz przypisanie konkretnego ZSL do pojazdu, w którym jest zamontowany.

Co grozi za jazdę bez etola?

Czytaj więcej – – To mocno skomplikowane dla kierowców, którzy korzystają z płatnych dróg okazjonalnie, zwłaszcza że część autostrad w Polsce jest koncesjonowana i nadal ma bramki. System opłaty za drogi powinien być jasny, ujednolicony – mówi Elżbieta Pałys, redaktor prowadząca „Rynek Infrastruktury”.

 1. Rząd PiS już w 2018 r.
 2. Zdecydował, że przejmie system poboru opłat na swoich autostradach i zlikwiduje bramki – Polska jest jednym z niewielu krajów UE, w którym funkcjonował archaiczny system szlabanów.
 3. W systemie e-TOLL, który podlega Ministerstwu Finansów i Krajowej Administracji Skarbowej zajmującej się ściągalnością opłat, kamery umieszczone na bramownicach odczytują numery rejestracyjne pojazdów, a weryfikacja, czy przejeżdżający samochód ma opłacony przejazd, odbywa się w sposób automatyczny.

Materiał z kamer oraz dodatkowe dane z systemu dotyczące adresata oraz rodzaju sankcji przekazywane są do dwóch organów: głównego inspektora transportu drogowego (dla aut ciężarowych) i Izby Administracji Skarbowej w Łodzi (dla osobówek). Kierowca może zapłacić za przejazd do trzech dni – wtedy mandat mu nie grozi.

 1. Ci, którzy tego nie zrobią, otrzymają 500 zł mandatu karnego – KAS ma aż pięć lat na jego wystawienie i egzekucję (nie naliczają się odsetki).
 2. W wyniku kontroli prowadzonych tylko przez funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, w okresie od 1 października 2021 r.
 3. Do 30 czerwca 2022 r., nałożono łącznie 1 683 kary grzywny w formie mandatu karnego” – informuje nas Ministerstwo Finansów.

To tzw. lotne brygady na autostradach. Wyegzekwowano ponad 114 tys. zł.

Co jesli nie kupisz e-TOLL?

Nie zapłaciłeś za podróż autostradą e-TOLL? Masz więcej niż trzy dni na zapłatę W wakacje wielu kierowców wybierze się w dłuższą podróż, a tam, po raz pierwszy, spotka się z autostradami opłacanymi systemem e-TOLL. Jeśli nie zapłaciłeś za jazdę takim odcinkiem, to masz szansę naprawić swój błąd. Co więcej, masz nieco więcej czasu niż oficjalne trzy dni. Od kierowców, również samochodów osobowych, wymaga to obsługi jednej z aplikacji z pomocą których można wnieść opłatę za przejazd. W przypadku braku zapłaty Krajowa Administracja Skarbowa zapowiada nałożenie na kierowcę “opłaty dodatkowej” w wysokości 500 zł.

 • Jak można się domyślić sytuacja ta rodzi dla kierowców szereg komplikacji : nie wszyscy wiedzą o konieczności rozliczenia przejazdu w nowy sposób (szczególnie ci przyjeżdżający z zagranicy), trudności nastręczają również same aplikacje służące do wniesienia opłaty.
 • W związku z tym ustawodawca przewidział pewne pole manewru, choć jest ono bardzo małe.

Ci, którym nie udało się wnieść automatycznej opłaty za przejazd, mogą kupić e-bilet na dany odcinek. Zgodnie z informacjami na stronach rządowych taką czynność można dokonać do końca trzeciego dnia od daty przejazdu. Do tego udogodnienia jest jednak kilka zastrzeżeń: kara na kierowcę może zostać potencjalnie nałożona już podczas samego przejazdu przez – w tym przypadku zakup e-biletu po fakcie już niczego nie zmienia. Co więcej, e-biletów nie kupi się na wszystkich stacjach: do obsługi systemu e-TOLL dla samochodów osobowych rząd wybrał tylko niektóre stacje Orlenu i Lotosu,

Wielu kierowców oraz polityków partii opozycyjnych jest zdania, że przewidziane zasady – szczególnie na tak wczesnym etapie implementacji systemu i nadal stosunkowo ograniczonej kampanii informacyjnej – są zbyt rygorystyczne i skupiają się bardziej na pobieraniu wysokich kar niż umożliwienia kierowcom opłaty za przejazd autostradą.

Rząd odpiera jednak wszelkie zarzuty opiniami, że przygotowane rozwiązania są “przyjazne dla użytkownika” a jazda płatną autostradą stała się “wygodna i komfortowa”. Co więcej, “resort finansów dołożył wszelkich starań i podjął wiele działań zmierzających do wyedukowania użytkowników, jak i gdzie opłacić przejazd, nawet w przypadku gdy przejazd miał już miejsce”. W tej chwili wedle rządowych stron systemu e-TOLL taki wsteczny e-bilet można wykupić “do końca trzeciego dnia od dnia zakończenia przejazdu” i ustawodawca oficjalnie uważa taki czas za wystarczający na naprawę swojego niedopatrzenia. W praktyce jednak okazuje się, że czas na zakup e-biletu jest dłuższy.

Przy odpowiedniej interpretacji rządowych przepisów można uniknąć pięćsetzłotowej opłaty w terminie nawet pięciu dni od feralnej wizyty na autostradzie, Jak to jest możliwe? Stacje benzynowe zgodnie z przepisami mają możliwość wystawienia e-biletu z datą do trzech dni wstecz od bieżącej. Zgodnie z przepisami kasjer wpisuje podane przez klienta miejsce i datę podróży.

Na potrzeby innych przepisów taki e-bilet jest jednak ważny przez całe kolejne 48 godzin od podanej daty i przejazdu można dokonać w dowolnym momencie w ciągu tych dwóch dób. Wspominane trzy dni tymczasem odnoszą się nie do początku ważności takiego e-biletu, a końca tego okresu.

 1. W praktyce oznacza to, że na stacji benzynowej można dokonać opłaty za przejazd, który miał miejsce nawet pięć dni wcześniej (trzy doby zostawione przez ustawodawcę oraz dwie doby ważności biletu).
 2. Z tego samego powodu w rządowej aplikacji e-TOLL BILET PL można wybrać datę przejazdu autostradą odleglejszą niż ustawowe trzy dni wstecz.

Aplikacja e-TOLL BILET PL umożliwia zakup e-biletu na kilka dni wstecz To cenna wiedza, z którą wielu kierowców może uniknąć niepotrzebnych nerwów i wysokich kar. Szczególnie w okresie wakacyjnym, gdy częstsze są podróże po kraju i wcześniej nieodwiedzanych drogach.

Czy naczepa ciężarowa jest środkiem transportu?

IPPP3/443-808/14-5/KB Na podstawie art.14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r. poz.749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U.

Nr 112, poz.770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony przedstawione we wniosku z dnia 18 sierpnia 2014 r. (data wpływu do tut. Biura za pomocą platformy ePUAP 18 sierpnia 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia naczepy – jest prawidłowe.

W dniu 18 sierpnia 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia naczepy.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny: Wnioskodawca nabył wewnątrzwspólnotowo naczepę do ciągnika siodłowego. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy w związku z wewnątrzwspólnotowym nabyciem naczepy do ciągnika siodłowego Wnioskodawca musi złożyć deklarację VAT-23 i zapłacić podatek VAT.Zdaniem Wnioskodawcy:

Wnioskodawca nie musi składać deklaracji VAT-23 i wpłacać podatku należnego do urzędu skarbowego, ponieważ naczepa do ciągnika siodłowego nie jest środkiem tranportu. Naczepa, wg ustawy prawo o ruchu drogowym, (art.2 ust.50 i 52) to pojazd bez silnika, przystosowany do łączenia go z innym pojazdem, której część spoczywa na pojeździe silnikowym i obciąża ten pojazd.

 • Natomiast środek tranportu to, wg art.2 ust.10 VATU, m.in.
 • Pojazdy lądowe napędzane silnikiem o pojemności skokowej większej niż 48 centymetrów sześciennych lub o mocy większej niż 7,2 kilowata.
 • Naczepa nie jest napędzana silnikiem, więc nie ma potrzeby składać deklaracji VAT-23 i dokonywać wpłaty podatku należnego.
You might be interested:  Co To Jest Faktura Vat Marża Na Samochód?

W analogicznym stanie faktycznym Dyrektor Izby Celnej w Bydgoszczy wydał korzystną dla podatnika interpretację – sygn. akt ITPP2/443-1542/11/RS. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

 • Zgodnie z treścią art.5 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
 • O podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r.
 • Nr 177, poz.1054 z późn.
 • Zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają: 1.
 • Odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju; 3.
 • Import towarów na terytorium kraju; 4.

wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju; 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. Stosownie do art.9 ust.1 ustawy przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o którym mowa w art.5 ust.1 pkt 4, rozumie się nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz.

W myśl art.9 ust.2 ustawy przepis ust.1 stosuje się pod warunkiem, że: 1. nabywcą towarów jest: a. podatnik, o którym mowa w art.15, lub podatnik podatku od wartości dodanej, a nabywane towary mają służyć działalności gospodarczej podatnika, b. osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w lit. a – z zastrzeżeniem art.10; 2.

dokonujący dostawy towarów jest podatnikiem, o którym mowa w pkt 1 lit.a. Jak stanowi art.9 ust.3 ustawy przepis ust.1 stosuje się również w przypadku, gdy: 1. nabywcą jest podmiot inny niż wymieniony w ust.2 pkt 1, 2. dokonującym dostawy towarów jest podmiot inny niż wymieniony w ust.2 pkt 2 – jeżeli przedmiotem nabycia są nowe środki transportu.

 1. Zgodnie z art.99 ust.1 ustawy podatnicy, o których mowa w art.15, są obowiązani składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy miesięczne w terminie do 25.
 2. Dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, z zastrzeżeniem ust.2-10 i art.133.
 3. W przypadku gdy podatnicy, o których mowa w art.15, oraz podmioty niebędące podatnikami wymienionymi w art.15, niemające obowiązku składania deklaracji podatkowej, o którym mowa w ust.1-3 lub w ust.8, dokonują jedynie wewnątrzwspólnotowego nabycia nowych środków transportu, deklarację podatkową w zakresie nabywanych nowych środków transportu składa się w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego z tego tytułu (art.99 ust.10 ustawy).

Stosownie do art.103 ust.1 ustawy podatnicy oraz podmioty wymienione w art.108 są obowiązani, bez wezwania naczelnika urzędu skarbowego, do obliczania i wpłacania podatku za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy, na rachunek urzędu skarbowego, z zastrzeżeniem ust.1a-4 oraz art.33 i art.33b.

Natomiast, w myśl art.103 ust.3 ustawy, w przypadku, o którym mowa w art.99 ust.10, podatnicy są obowiązani, bez wezwania naczelnika urzędu skarbowego, do obliczania i wpłacania podatku w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego na rachunek urzędu skarbowego. Przepis ust.3 stosuje się również w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia nowych środków transportu lub innych środków transportu, od których podatek jest rozliczany zgodnie z art.99 ust.1-3 lub 8, jeżeli środek transportu ma być przez nabywcę zarejestrowany na terytorium kraju lub jeżeli nie podlega rejestracji, a jest użytkowany na terytorium kraju (art.103 ust.4 ustawy).

W przypadkach, o których mowa w ust.3 i 4, podatnicy są obowiązani przedłożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgodnie z ustalonym wzorem informację o nabywanych środkach transportu. Do informacji dołącza się kopię faktury potwierdzającej nabycie środka transportu przez podatnika (art.103 ust.5 ustawy).

Informacja, o której mowa w ust.5, wraz z kopią faktury potwierdzającej nabycie środka transportu i dowodem zapłaty, stanowią podstawę do wydania zaświadczenia, o którym mowa w art.105 ust.1 pkt 1 (art.103 ust.6 ustawy). Z analizy powołanych regulacji wynika, że jeżeli podatnik podatku od towarów i usług (rozliczający ten podatek na zasadach ogólnych), przywozi nabyty z innego państwa Unii Europejskiej środek transportu, który będzie chciał zarejestrować na terytorium Polski lub jeżeli ten środek transportu nie podlega rejestracji, ale będzie użytkowany na terytorium Polski – jest zobowiązany wpłacić należny podatek od towarów i usług we właściwym urzędzie skarbowym w ciągu 14 dni licząc od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Podatnik jest także zobowiązany do przedłożenia naczelnikowi urzędu skarbowego na określonym formularzu (VAT-23) informacji o nabytym środku transportu, wraz z załączoną kopią faktury potwierdzającej nabycie środka transportu. Informacja wraz z kopią faktury oraz dowodem zapłaty będą stanowiły dla naczelnika urzędu skarbowego podstawę do wydania z urzędu zaświadczenia potwierdzającego uiszczenie podatku z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia środka transportu.

 1. Wnioskodawca nabył wewnątrzwspólnotowo naczepę do ciągnika siodłowego.
 2. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą obowiązku złożenia deklaracji VAT-23 i dokonania wpłaty podatku z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia środka transportu.
 3. Wskazać należy, że stosownie do art.2 pkt 10 lit.
 4. A ustawy nowe środki transportu to przeznaczone do transportu osób lub towarów pojazdy lądowe napędzane silnikiem o pojemności skokowej większej niż 48 centymetrów sześciennych lub o mocy większej niż 7,2 kilowata, jeżeli przejechały nie więcej niż 6000 kilometrów lub od momentu dopuszczenia ich do użytku upłynęło nie więcej niż 6 miesięcy; za moment dopuszczenia do użytku pojazdu lądowego uznaje się dzień, w którym został on pierwszy raz zarejestrowany w celu dopuszczenia do ruchu drogowego lub w którym po raz pierwszy podlegał on obowiązkowi rejestracji w celu dopuszczenia do ruchu drogowego w zależności od tego, która z tych dat jest wcześniejsza; jeżeli nie można ustalić dnia pierwszej rejestracji pojazdu lądowego lub dnia, w którym podlegał on pierwszej rejestracji, za moment dopuszczenia do użytku tego pojazdu uznaje się dzień, w którym został on wydany przez producenta pierwszemu nabywcy, lub dzień, w którym został po raz pierwszy użyty dla celów demonstracyjnych przez producenta.

Zatem za nowe środki transportu mogą być uznane pojazdy lądowe przeznaczone do transportu osób lub towarów, które spełniają określone warunki dotyczące mocy silnika bądź jego pojemności skokowej oraz dotyczące dotychczasowej długości ich używania (mierzonej czasem używania oraz przebiegiem).

Natomiast przez inne środki transportu, o których mowa w art.103 ust.4 ustawy należy rozumieć środki transportu tożsame z nowymi, jednak nie spełniające warunku uznania ich za nowe środki transportu w postaci przebiegu lub okresu który upłynął od dopuszczenia ich do użytku. Zgodnie z art.2 pkt 50 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.

– Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz.1137 z późn. zm.) przyczepa to pojazd bez silnika, przystosowany do łączenia go z innym pojazdem. Z kolei, jak stanowi pkt 52 tego artykułu, naczepa to przyczepa, której część spoczywa na pojeździe silnikowym i obciąża ten pojazd.

Zatem, należy stwierdzić, że naczepa nie stanowi środka transportu w rozumieniu ustawy od towarów i usług, ponieważ nie posiada własnego silnika, co jest warunkiem niezbędnym dla uznania danego pojazdu za środek transportu w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. W konsekwencji, w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia naczepy nie znajdą zastosowania przepisy art.103 ust.4 i 5 ustawy.

Tym samym Spółka nie jest zobowiązana do złożenia informacji VAT-23 i zapłaty podatku z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia środka transportu, natomiast jest zobowiązana do rozliczenia przedmiotowej transakcji jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów zgodnie z przepisami ustawy.

 • Z uwagi na powyższe, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.
 • Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.
 • Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.

Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa ( art.52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r. poz.270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art.47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art.53 § 2 ww.

ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art.54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul.1-go Maja 10, 09-402 Płock. : IPPP3/443-808/14-5/KB

Jak uniknąć podatku od środków transportu?

Kiedy obowiązek wygasa? – Obowiązek płacenia podatku od środków transportu znika z końcem miesiąca, w którym:

pojazd został wyrejestrowany, lub wydana została decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu, upłynął czas, na który powierzono pojazd.

Kiedy wygasa obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych?

Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego – Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym:

środek transportowy został zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, środek transportowy został nabyty (w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego), środek transportowy został dopuszczony ponownie do ruchu po upływie czasu, na jaki została wydana decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu.

Obowiązek podatkowy wygasa z końcem miesiąca, w którym:

środek transportowy został wyrejestrowany lub wydana została decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu, upłynął czas, na który pojazd powierzono.

Jak nie płacić podatku drogowego?

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy? – Obowiązek podatkowy powstaje pierwszego dnia miesiąca, następującego po poniższych zdarzeniach:

You might be interested:  Jak Sprawdzić Samochód Po Numerze Vin Bezpłatnie?

rejestracja pojazdu w Polsce, nabycie środków już zarejestrowanych, ponowne dopuszczenie pojazdu do ruchu, jeśli została wcześniej wydana decyzja o czasowym wycofaniu danego środka z ruchu.

Obowiązek podatkowy wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym:

pojazd zostaje wyrejestrowany lub sprzedany, zostaje wydana decyzja o czasowym wycofaniu środka transportowego z ruchu, upływa czas, na jaki powierzono pojazd

Warto wiedzieć! Gdy zarejestrowany środek transportowy zmienia właściciela, obowiązek podatkowy ciąży na poprzednim właścicielu do końca danego miesiąca.

Gdzie są najniższe podatki od środków transportu?

W Żyrardowie najniższe stawki podatku od środków transportowych | Portal Urzędu Miasta Żyrardowa Na ostatniej sesji Rada Miasta przyjęła propozycję Prezydenta Lucjana Krzysztofa Chrzanowskiego zmniejszenia stawek podatku od środków transportowych do minimalnego poziomu dopuszczonego przez Ministra Finansów i Polityki Regionalnej.

To ukłon w stronę lokalnych przedsiębiorców, w związku z trudną sytuacją wynikającą z pandemii. Znaczące obniżenie podatku ma również zachęcić leasingobiorców do wyboru Miasta Żyrardowa jako miejsca, gdzie będą rejestrowane środki transportowe i będzie opłacany podatek od środków transportowych. Nowe stawki obowiązywać będą od lipca br.

Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pow.3,5 t. do 5,5 t. stawka wynosić będzie 75 zł, powyżej 5,5 t. do 9 t. – 85 zł, powyżej 9 t. i poniżej 12 t. – 95 zł. Stawki podatku od środków transportowych nie mogą przekroczyć stawek maksymalnych i nie mogą być niższe niż stawki minimalne, określone w obwieszczeniu Ministra Finansów Funduszy i Polityki Regionalnej.

 1. Przyjęta przez Radę Miasta uchwała uwzględnia stawki ustawowe oraz preferencje dla środków transportowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne.
 2. Stawki te uległy obniżeniu w stosunku do stawek obowiązujących w uchwale Nr XVII/106/15 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 10 grudnia 2015 roku do poziomu stawek minimalnych obowiązujących w 2021 roku i mieszczą się w przedziale określonym przepisami ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

I tak, od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pow.3,5 t. do 5,5 t. stawka wynosić będzie 75 zł, powyżej 5,5 t. do 9 t. – 85 zł, powyżej 9 t. i poniżej 12 t. – 95 zł. Pozostałe stawki oraz szczegółowe informacje zawarte są w uchwale Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 kwietnia br w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych dostępnej na stronie, : W Żyrardowie najniższe stawki podatku od środków transportowych | Portal Urzędu Miasta Żyrardowa

Od jakich samochodów płaci się podatek od środków transportu?

Page 2 – Zastanawiasz się, czy Twój pojazd powinien być opodatkowany podatkiem od środków transportu? Podatek musisz zapłacić wówczas, gdy posiadasz samochód ciężarowy o masie 3,5 tony lub wyższej albo też ciągnik siodłowy lub balastowy. Oprócz tego podatkiem są objęte przyczepy, naczepy oraz autobusy.

 1. Podatkiem od środków transportu nie są objęte natomiast samochody osobowe, motorowery, tak zwane samochody „z kratką” oraz pojazdy zabytkowe.
 2. Nie zapłacisz podatku posiadając też prom, jacht lub łódź silnikową.
 3. W przypadku tego podatku słowo-klucz to skrót dmc.
 4. Co on oznacza? To dopuszczalna masa całkowita, czyli wartość decydująca o wysokości stawki podatku od środków transportowych.

Dopuszczalna masa całkowita to suma masy danego pojazdu oraz jego dopuszczalnej ładowności.

W skład masy wchodzi wyposażenie pojazdu oraz oleje, ciecze i smary określone w ilościach nominalnych Ładowność pojazdu to z kolei maksymalna masa ładunku oraz osób, które mogą być transportowane po drodze.

Dopuszczalna masa całkowita to wartość, która powinna być oznaczona w dowodzie rejestracyjnym, karcie pojazdu lub w wyciągu ze świadectwa homologacji. Dla przykładu: w przypadku ciągnika siodłowego posiadającego naczepę i przyczepę, wskaźnik dmc będzie obliczany poprzez dodanie masy własnej ciągnika, dmc naczepy oraz dmc przyczepy.

właściciele środków transportowych,

jednostki bez osobowości prawnej, na które zarejestrowany jest środek transportowy,

posiadacze pojazdów zarejestrowanych na terytorium Polski jako powierzone przez obcokrajowca podmiotowi polskiemu.

Obowiązek podatkowy powstaje w pierwszym dniu miesiąca, który następuje po tym, w którym środek transportu został nabyty, ponownie dopuszczony do ruchu po okresie tymczasowego wycofania go z ruchu lub zarejestrowany w Polsce. Tym samym ten obowiązek wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym pojazd został wyrejestrowany, wycofany z ruchu lub upłynął czas powierzenia go danemu podmiotowi.

 1. Wysokość stawki podatku od środków transportowych może mieścić się w granicach, które wynikają z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
 2. Różnica między podatkami w różnych regionach może sięgać nawet 300%.
 3. Podstawę do wyliczenia wysokości opłaty stanowi liczba posiadanych środków transportowych oraz stawki określone w danej gminie.

Stawki podatku uchwala rada gminy. Są one zależne od roku produkcji pojazdu, liczby miejsc lub wpływu na środowisko naturalne. Niektóre gminy w Polsce zdają sobie sprawę z tego, że proponowanie niższych podatków jest formą inwestycji. Obniżanie lokalnych podatków od środków transportu, a następnie utrzymywanie możliwie niskich stawek może zachęcić inwestorów do prowadzenia działalności na ich obszarze.

Nie bez powodu – przedsiębiorcy mogą w ten sposób oszczędzić od kilkunastu do kilkuset tysięcy złotych rocznie. Taka gmina przyciąga zarówno firmy transportowe, jak i leasingowe. Kalkulator podatkowy pozwoli uprościć procedury i zaoszczędzić czas, który zamiast w kolejce do Urzędu można spędzić w przyjemniejszy sposób.

Deklarację niezbędną przy podatku od środków transportowych można wypełnić w prosty i przyjemny sposób przy własnym komputerze. W ten sposób nie tylko wypełnisz deklarację, ale wyślesz ją do Urzędu i opłacisz stosowny podatek. Zaoszczędzić czas i energię, a posiadając wiele aut będziesz mieć zebrane wszystkie dane w jednym miejscu.

Ile wynosi podatek od środków transportowych?

Podatek od środków transportowych

Rodzaj pojazdu w 2023 r.
1) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art.8 pkt 1, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 1.020,16 zł
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 1.701,84 zł
c) powyżej 9 ton 2.042,19 zł

Jak uniknąć podatku od środków transportu?

Kiedy obowiązek wygasa? – Obowiązek płacenia podatku od środków transportu znika z końcem miesiąca, w którym:

pojazd został wyrejestrowany, lub wydana została decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu, upłynął czas, na który powierzono pojazd.

Kto płaci podatek od środków transportowych?

Podatek od środków transportu – kogo dotyczy? Podatek od środków transportu zobowiązani są zapłacić – do właściwego urzędu gminy – właściciele samochodów ciężarowych, autobusów, przyczep oraz ciągników siodłowych. Przepisy jasno określają moment powstania obowiązku podatkowego, terminy złożenia deklaracji oraz płatności podatku. Przeczytaj artykuł i sprawdź, jakie druki trzeba złożyć i do kiedy!

Od jakich samochodów płaci się podatek od środków transportu?

Page 2 – Zastanawiasz się, czy Twój pojazd powinien być opodatkowany podatkiem od środków transportu? Podatek musisz zapłacić wówczas, gdy posiadasz samochód ciężarowy o masie 3,5 tony lub wyższej albo też ciągnik siodłowy lub balastowy. Oprócz tego podatkiem są objęte przyczepy, naczepy oraz autobusy.

Podatkiem od środków transportu nie są objęte natomiast samochody osobowe, motorowery, tak zwane samochody „z kratką” oraz pojazdy zabytkowe. Nie zapłacisz podatku posiadając też prom, jacht lub łódź silnikową. W przypadku tego podatku słowo-klucz to skrót dmc. Co on oznacza? To dopuszczalna masa całkowita, czyli wartość decydująca o wysokości stawki podatku od środków transportowych.

Dopuszczalna masa całkowita to suma masy danego pojazdu oraz jego dopuszczalnej ładowności.

W skład masy wchodzi wyposażenie pojazdu oraz oleje, ciecze i smary określone w ilościach nominalnych Ładowność pojazdu to z kolei maksymalna masa ładunku oraz osób, które mogą być transportowane po drodze.

Dopuszczalna masa całkowita to wartość, która powinna być oznaczona w dowodzie rejestracyjnym, karcie pojazdu lub w wyciągu ze świadectwa homologacji. Dla przykładu: w przypadku ciągnika siodłowego posiadającego naczepę i przyczepę, wskaźnik dmc będzie obliczany poprzez dodanie masy własnej ciągnika, dmc naczepy oraz dmc przyczepy.

właściciele środków transportowych,

jednostki bez osobowości prawnej, na które zarejestrowany jest środek transportowy,

posiadacze pojazdów zarejestrowanych na terytorium Polski jako powierzone przez obcokrajowca podmiotowi polskiemu.

Obowiązek podatkowy powstaje w pierwszym dniu miesiąca, który następuje po tym, w którym środek transportu został nabyty, ponownie dopuszczony do ruchu po okresie tymczasowego wycofania go z ruchu lub zarejestrowany w Polsce. Tym samym ten obowiązek wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym pojazd został wyrejestrowany, wycofany z ruchu lub upłynął czas powierzenia go danemu podmiotowi.

Wysokość stawki podatku od środków transportowych może mieścić się w granicach, które wynikają z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Różnica między podatkami w różnych regionach może sięgać nawet 300%. Podstawę do wyliczenia wysokości opłaty stanowi liczba posiadanych środków transportowych oraz stawki określone w danej gminie.

Stawki podatku uchwala rada gminy. Są one zależne od roku produkcji pojazdu, liczby miejsc lub wpływu na środowisko naturalne. Niektóre gminy w Polsce zdają sobie sprawę z tego, że proponowanie niższych podatków jest formą inwestycji. Obniżanie lokalnych podatków od środków transportu, a następnie utrzymywanie możliwie niskich stawek może zachęcić inwestorów do prowadzenia działalności na ich obszarze.

 1. Nie bez powodu – przedsiębiorcy mogą w ten sposób oszczędzić od kilkunastu do kilkuset tysięcy złotych rocznie.
 2. Taka gmina przyciąga zarówno firmy transportowe, jak i leasingowe.
 3. Alkulator podatkowy pozwoli uprościć procedury i zaoszczędzić czas, który zamiast w kolejce do Urzędu można spędzić w przyjemniejszy sposób.

Deklarację niezbędną przy podatku od środków transportowych można wypełnić w prosty i przyjemny sposób przy własnym komputerze. W ten sposób nie tylko wypełnisz deklarację, ale wyślesz ją do Urzędu i opłacisz stosowny podatek. Zaoszczędzić czas i energię, a posiadając wiele aut będziesz mieć zebrane wszystkie dane w jednym miejscu.

Related Post