Auto Blog-Pomóc drogowa Ubezpieczenie samochodu Kiedy Można Odliczyć Ulgę Na Samochód?

Kiedy Można Odliczyć Ulgę Na Samochód?

0 Comments

Kiedy Można Odliczyć Ulgę Na Samochód

 • Ulga rehabilitacyjna na samochód przysługuje osobie mającej status osoby niepełnosprawnej i osobie mającej na utrzymaniu taką osobę.
 • W 2022 r. ulga rehabilitacyjna na samochód wynosi 2280 zł. Taką kwotę osoby niepełnosprawne lub ich opiekunowie mogą odliczyć w zeznaniu podatkowym PIT za 2021 r.
 • Do ulgi rehabilitacyjnej na samochód zalicza się wydatki na utrzymanie pojazdu. To m.in. kwoty przeznaczone na zakup paliwa czy ubezpieczenie OC,
 • W przypadku ulgi rehabilitacyjnej na auto nie jest konieczne udokumentowanie wydatków. W razie kontroli wystarczy złożyć oświadczenie.
 • Skorzystanie z ulgi rehabilitacyjnej na auto nie jest uzależnione od posiadania prawa jazdy. Osoba niepełnosprawna musi być właścicielem lub współwłaścicielem auta.
 • Ulgę rehabilitacyjną na samochód rozlicza się w rozliczeniu rocznym PIT. W tym celu należy wypełnić załącznik PIT/O.

Jesteś osobą z niepełnosprawnością lub masz na utrzymaniu taką osobę? Możesz skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej na samochód. Ulgę rozlicza się w zeznaniu podatkowym PIT. Dowiedz się, ile wynosi ulga rehabilitacyjna za 2021 rok. Poniżej znajdziesz też odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, które dotyczą ulgi rehabilitacyjnej na auto.

Jak udokumentować ulgę na samochód?

Jakie dokumenty uprawniają do odliczenia ulgi? – Aby móc odliczyć ulgę na samochód, niezbędne jest posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności oraz dowodu posiadania samochodu (np. polisy) przez osobę niepełnosprawną lub osobę mającą na utrzymaniu osobę niepełnosprawną.

Księgowość – Fakturowanie – CRM Kadry i płace zintegrowane z eZUS i PUE Łatwa wysyłka JPK i deklaracji

Zacznij bezpłatny 30 dniowy okres próbny bez żadnych zobowiązań!

Czy oboje małżonków może odliczyć ulgę na samochód?

Uwaga: – – W przypadku niepełnosprawnych małżonków i są właścicielami jednego samochodu oraz mają wspólnotę majątkową, obydwoje mają prawo do ulgi z tytułu używania samochodu. Jeżeli zatem korzystali z zabiegów rehabilitacyjnych, nawet w tym samym czasie, mogą odliczyć od dochodu podwójną kwotę, czyli 4560 złotych! – W przypadku posiadania np.

dwójki dzieci niepełnosprawnych również można odliczyć od dochodu podwójną kwotą, czyli 4560 złotych. – W przypadku rodziców posiadających jedno dziecko niepełnosprawne, każde z rodziców może odliczyć osobno ulgę, czyli razem 4560zł! – WSA w Krakowie z 19 kwietnia 2011 roku (sygn. akt I SA/Kr 1/11) – “Reasumując, skoro każdy z rodziców jest podatnikiem i oboje łożą na utrzymanie niepełnosprawnego dziecka, to każdy z nich ma prawo do ulgi rehabilitacyjnej, tzn.

że z tytułu używania samochodu osobowego do przewozu na konieczne zabiegi rehabilitacyjne córki może odliczyć kwotę 2.280,00 zł.”;

Kto może odliczyc ulgę na samochód?

 • Ulga rehabilitacyjna na samochód przysługuje osobie mającej status osoby niepełnosprawnej i osobie mającej na utrzymaniu taką osobę.
 • W 2022 r. ulga rehabilitacyjna na samochód wynosi 2280 zł. Taką kwotę osoby niepełnosprawne lub ich opiekunowie mogą odliczyć w zeznaniu podatkowym PIT za 2021 r.
 • Do ulgi rehabilitacyjnej na samochód zalicza się wydatki na utrzymanie pojazdu. To m.in. kwoty przeznaczone na zakup paliwa czy ubezpieczenie OC,
 • W przypadku ulgi rehabilitacyjnej na auto nie jest konieczne udokumentowanie wydatków. W razie kontroli wystarczy złożyć oświadczenie.
 • Skorzystanie z ulgi rehabilitacyjnej na auto nie jest uzależnione od posiadania prawa jazdy. Osoba niepełnosprawna musi być właścicielem lub współwłaścicielem auta.
 • Ulgę rehabilitacyjną na samochód rozlicza się w rozliczeniu rocznym PIT. W tym celu należy wypełnić załącznik PIT/O.
You might be interested:  Jak Wypełnić Deklarację Akcyzy Za Samochód?

Jesteś osobą z niepełnosprawnością lub masz na utrzymaniu taką osobę? Możesz skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej na samochód. Ulgę rozlicza się w zeznaniu podatkowym PIT. Dowiedz się, ile wynosi ulga rehabilitacyjna za 2021 rok. Poniżej znajdziesz też odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, które dotyczą ulgi rehabilitacyjnej na auto.

Do jakiej kwoty można odliczyć samochód?

Kupno samochodu na firmę w formie leasingu – Bardzo popularne staje się nabywanie pojazdów do firmy w formie leasingu. Dostępne są dwie jego odmiany:

 • leasing operacyjny,
 • leasing finansowy,

Ten pierwszy zakłada, że przedmiot umowy jest składnikiem majątku finansującego, co nakłada na niego obowiązek amortyzacji. Leasing finansowy to odwrotna sprawa – leasingobiorca wpisuje go do swoich środków trwałych i dokonuje odpisów amortyzacyjnych.

Leasing operacyjny jest bardziej popularny – powodem są przede wszystkim mniejsze koszty na początku okresu leasingowego. Wpływ może mieć też to, że w leasingu finansowym VAT trzeba wpłacić z góry. Dla osób fizycznych prowadzących firmę niezbędne jest zawarcie umowy leasingu operacyjnego na czas określony, wynoszący minimum 40% standardowego czasu amortyzacji.

Skoro wynosi on 5 lat w przypadku aut osobowych, to czas takiej umowy musi być ustalony na co najmniej 2 lata. Podmiot korzystający z leasingu operacyjnego do kosztów uzyskania przychodu możne zaliczyć opłatę wstępną oraz raty leasingowe. Od 2019 roku został wprowadzony limit ujmowania wydatków z tytułu opłaty wstępnej oraz rat leasingowych.

 • W tym przypadku również wysokość limitu uzależniona jest od rodzaju posiadanego pojazdu.
 • Dla samochodów spalinowych będzie to wartość 150 tys.
 • Zł (netto u czynnych podatników VAT, brutto dla zwolnionych).
 • Należna kwota przewyższająca wartość należy wyliczyć w proporcji do ustalonego limitu, który będzie dotyczył każdej raty leasingowej.

Dla pojazdów o wartości mieszczącej się w limicie do kosztów uzyskania przychodu ująć można całą raty leasingowej. W przypadku pojazdu w leasingu koszty eksploatacyjne analogicznie, jak w środkach trwałych ujmowane są w limicie 75% (użytek mieszany) lub 100% (użytek firmowy).

Jakie ulgi podatkowe dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności?

Ulga rehabilitacyjna – Osoby z niepełnosprawnością, w ramach rocznego rozliczenia podatku od osób fizycznych PIT, mogą skorzystać z tzw. ulgi rehabilitacyjnej. Od dochodu można odliczać wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesione w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą z niepełnosprawnością lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby z niepełnosprawnością.

 1. adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności;
 2. przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności – oczywiście chodzi tu o montaż specjalistycznego sprzętu umożliwiającego prowadzenie pojazdu osobie z różnego rodzaju ograniczeniami;
 3. zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych, niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności (z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego);
 4. zakup wydawnictw i materiałów (pomocy) szkoleniowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności;
 5. odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym – udokumentowana stosowną fakturą, wystawioną w ośrodku wpisanym na listę miejsc organizujących turnusy rehabilitacyjne;
 6. odpłatność za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, za pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne (udokumentowana fakturą za pobyt w ośrodku, który może świadczyć usługi leczniczo-uzdrowiskowe);
 7. opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa (a więc także osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności), w kwocie nieprzekraczającej w roku podatkowym 2280 zł (jest to odliczenie ryczałtowe);
 8. utrzymanie przez osoby niewidome i niedowidzące, zaliczone do I lub II grupy inwalidztwa (a więc także osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności) psa asystującego, o którym mowa w tzw. ustawie o rehabilitacji zawodowej, w kwocie nieprzekraczającej w roku podatkowym 2280 zł;
 9. opłacenie tłumacza języka migowego (dokumenty potwierdzające wykonanie usługi przez firmę bądź osobę fizyczną);
 10. kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością oraz dzieci osób z niepełnosprawnością, które nie ukończyły 25. roku życia (kwoty potwierdzone fakturą);
 11. leki – w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba z niepełnosprawnością powinna stosować określone leki – stale lub czasowo (wydatki dokumentujemy fakturami);
 12. odpłatny, konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne:
  1. osoby z niepełnosprawnością – karetką transportu sanitarnego,
  2. osoby z niepełnosprawnością, zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa, oraz dzieci z niepełnosprawnością do lat 16 – również innymi środkami transportu niż wymienione w lit. a;
 13. używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby z niepełnosprawnością (od rozliczenia za 2017 r. – niezależnie od stopnia) lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę z niepełnosprawnością albo dziecko z niepełnosprawnością, które nie ukończyło 16. roku życia. Od rozliczenia za 2017 r. nie jest ważny cel przejazdu (wcześniej były to jedynie potrzeby związane z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne). Ulga przysługuje osobom z niepełnosprawnością lub podatnikom mającym na utrzymaniu osoby z niepełnosprawnością, których dochód (tj. dochód osób będących na utrzymaniu) nie przekracza 10080 zł w roku podatkowym (wcześniej była to kwota 9120 zł). Kwota odliczenia nie może przekraczać w roku podatkowym 2280 zł. Odlicza się kwotę faktycznie poniesionego wydatku. Nie jest wymagane posiadanie dokumentu stwierdzającego wysokość poniesionych wydatków (np. faktur za paliwo).
 14. odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem:
  1. na turnusie rehabilitacyjnym,
  2. w zakładach, o których mowa w punkcie 6,
  3. na koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży, o których mowa w punkcie 10.
You might be interested:  Samochód Z Niemiec Jak Sprawdzic Przebieg?

Wyżej wymienione wydatki można odliczyć, jeśli zostały sfinansowane przez osobę z niepełnosprawnością lub jej opiekuna. Więcej informacji dotyczących ulgi rehabilitacyjnej można znaleźć na naszym portalu. O uldze rehabilitacyjnej przeczytać też można na stronie Ministerstwa Finansów.

Czy osoba z lekkim stopniem niepełnosprawności może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej?

niepelnosprawni.pl poradnik Lekki stopień niepełnosprawności a odliczenia w PIT Lewy panel Mam 68 lat, jestem na wypracowanej emeryturze, mam przyznany lekki stopień niepełnosprawności. Moja emerytura przekracza dochód 10080 zł. Jakie uprawnienia mi przysługują? Czy mogę odliczyć wydatki na leki – czy tylko związane z niepełnosprawnością, czy również na leki w związku z innymi chorobami i czy mogę odliczyć koszty utrzymania samochodu? Jeśli tak, to jakie wydatki? Szanowny Panie, przepisy dotyczące ulgi rehabilitacyjnej posługują się pojęciem „osoba niepełnosprawna”, czyli pojęciem osoby, która posiada orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez właściwy organ na podstawie odrębnych przepisów.

 1. Jako osoba niepełnosprawna posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu lekkim, może Pan co do zasady skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej i dokonać odliczenia wydatków związanych z niepełnosprawnością (w tym leki, koszty używania samochodu). I tak np.
 2. Zgodnie z art.26 ust.7a pkt 14 ustawy o podatku dochodowym o osób fizycznych (t.j.

Dz.U. z 2018 r. poz.200 z późn.zm.), w ramach ulgi rehabilitacyjnej można obecnie odliczyć od dochodu m.in. wydatki na używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16.

Roku życia – w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2280 zł. Dotyczy to wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesionych w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne.

Ustawa zawiera więc szeroki katalog wydatków podlegających uldze. Ponieważ jednak nie jest możliwe udzielenie w niniejszy sposób dokładnej odpowiedzi, co może Pan odliczyć, a czego nie (gdyż wymaga to zapoznania się z dokumentami, które Pan posiada i rozmowy z Panem), proponuję Panu następujące rozwiązanie.

You might be interested:  Jak Zarejestrować Samochód Na Dwóch Właścicieli?

Zazwyczaj przedstawiciele administracji skarbowej organizują pomoc w rozliczaniu PIT. Często takie akcje polegają na pomocy przy wypełnieniu PIT np. w centrach handlowych czy w siedzibach organizacji pozarządowych lub redakcjach lokalnych gazet. Zachęcam do kontaktu z właściwym dla Pana urzędem skarbowym i zapytanie o taką akcję.

Zabierze Pan wtedy na takie spotkanie dokumenty związane z wydatkami i będzie Pan mógł bezpośrednio porozmawiać i rozliczyć PIT. Innym rozwiązaniem jest kontakt telefoniczny w kwestii korzystania z ulgi rehabilitacyjnej z Krajową Informacją Skarbową czynną od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 18.00.

Jaki stopień niepełnosprawności uprawnia do ulgi rehabilitacyjnej?

Kim jest osoba niepełnosprawna – Osoba niepełnosprawna, to osoba, która posiada:

 • orzeczenie o niepełnosprawności należącej do I, II lub III grupy lub
 • rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, szkoleniową, socjalną lub
 • orzeczenie o niepełnosprawności, dla osoby, która nie ukończyła 16. roku życia.

I grupa inwalidzka: Do tej grupy zalicza się osoby, które są całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji, a także osoby, które posiadają znaczny stopień niepełnosprawności. II grupa inwalidzka: Do tej grupy zalicza się osoby, które są całkowicie niezdolne do pracy lub posiadają umiarkowany stopień niepełnosprawności.

Komu przysługuje ulga rehabilitacyjna? Ulga ta przysługuje Tobie, jeżeli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz na utrzymaniu osobę niepełnosprawną*, w związku z wydatkami na cele rehabilitacyjne oraz wydatkami związanymi z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych.
Jaki jest limit odliczenia? W zależności od rodzaju wydatków, dzielą się one na limitowane oraz nielimitowane. Wymagane załączniki: PIT/O- dołącz go do zeznania PIT-37, PIT-36 lub PIT-28 Wymagane dokumenty:

 1. Dowody potwierdzające wysokość poniesionych wydatków.
 2. Dowody potwierdzające, że dana osoba jest osobą niepełnosprawną.
 3. Dowód pokrewieństwa z osobą niepełnosprawną- w przypadku opiekunów (np. dowody osobiste, akty urodzenia, akt małżeństwa).
 4. Nie dołączasz ich do zeznania podatkowego, natomiast musisz je przechowywać 5 lat- od końca roku, w którym złożono zeznanie.

Współmałżonka, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, teściów, pasierbów, rodziców, rodzeństwo, ojczyma, macochę, zięciów, synowe, jeżeli osoby te w roku podatkowym uzyskują dochody nieprzekraczające 14 400 zł.

Gdzie w PIT wpisać ulgę na paliwo?

W jaki sposób odliczyć paliwo na dojazd do pracy? – Najczęściej pracownicze koszty uzyskania przychodów uwzględnia już pracodawca w comiesięcznej wypłacie. W takim przypadku dochód uzyskany przez pracownika zostaje pomniejszony o wspomniane kwoty i to od niego obliczana jest zaliczka na podatek dochodowy.

Tym sposobem nasze wynagrodzenie jest wyższe, bo korzystamy z ulgi na paliwo już w trakcie roku. Zobacz także: Ulga na internet to nawet 1520 zł. Zobacz, czy możesz z niej skorzystać Jeśli jednak pracodawca nie uwzględnia tych kosztów w comiesięcznej wypłacie, to rozliczyć musi je podatnik. Aby to zrobić, zobligowany jest do 2 maja złożyć właściwe zeznanie podatkowe.

W tym przypadku koszty wpisuje się w sekcji D na formularzu PIT-37 lub sekcji E na formularzu PIT-36. Dzięki temu pomniejszany jest podatek do zapłaty. “Cyberbezpieczeństwo – Krajobraz przed bitwą”. Zarejestruj się za darmo na wydarzenie online.

Jak odliczyć paliwo od podatku dochodowego 2022?

Ulga na dojazd do pracy 2022 3000 zł rocznie lub 4500 zł rocznie, jeśli dojeżdża z innej miejscowości), ma prawo do odliczenia faktycznych wydatków poniesionych na dojazdy. Musi jednak wykazać to w rozliczeniu rocznym, przedstawiając odpowiednie potwierdzenia w postaci rachunków i imiennych biletów okresowych.

Related Post