Auto Blog-Pomóc drogowa Ubezpieczenie samochodu Kupiłem Samochód Na Fakturę Vat Marża Jak Sprzedać?

Kupiłem Samochód Na Fakturę Vat Marża Jak Sprzedać?

0 Comments

Kupiłem Samochód Na Fakturę Vat Marża Jak Sprzedać
Czy jest możliwe zastosowanie VAT marża przy sprzedaży pojazdu? – Przedsiębiorca, który zakupił pojazd na firmę w procedurze marży może mieć dylemat, w jaki sposób powinien rozliczyć jego sprzedaż. Co do zasady przy sprzedaży pojazdu czynny podatnik VAT powinien opodatkować taką sprzedaż w podatku VAT na zasadach ogólnych, nawet jeżeli nie odliczył podatku VAT naliczonego od zakupu.

 • Jednak w przypadku zakupu na podstawie otrzymanej faktury VAT marża, czy od osoby fizycznej lub od przedsiębiorcy zwolnionego z podatku VAT można rozważać, czy nie ma możliwości zastosowania marży również w momencie sprzedaży pojazdu.
 • W ustawie o podatku VAT jest zawarta informacja, że procedura marży może być stosowana przez przedsiębiorcę, który nabywa m.in.

towary używane w celu ich dalszej odsprzedaży. Niekiedy pojęcie to może być interpretowane zawężająco, jednak z takim podejściem nie zgadzają się właściciele firm. Składane są wnioski o wydanie indywidualnych interpretacji podatkowych w tym temacie i jak się okazuje stanowisko organów podatkowych jest dla nich przychylne.

W jednej z takich interpretacji nr z dnia 6 października 2021 roku Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej przyznał rację Wnioskodawcy. Sprawa dotyczyła zakupionego samochodu osobowego na fakturę VAT marża, który został ujęty w ewidencji środków trwałych. Po kilku latach przedsiębiorca sprzedał samochód również w procedurze VAT marża.

Dyrektor KIS przyznał rację przedsiębiorcy, że miał prawo do zastosowania VAT marży, ponieważ zostały spełnione przesłanki ustawowe: samochód spełniał definicję towaru używanego, był zakupiony na fakturę VAT marża i samochód był zakupiony z zamiarem dalszej odsprzedaży.

Czy można sprzedać samochód na fakturę VAT marża?

Kiedy można sprzedać samochód w procedurze VAT marża? – Samochód używany, który stanowił składnik majątku firmowego może być sprzedany w procedurze VAT marża przez podatnika nieprowadzącego sprzedaży samochodów, pod warunkiem, że:

nabywca będzie użytkował samochód w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej samochód został nabyty w celu jego dalszej odsprzedaży.

Za przykład może posłużyć przedsiębiorca będący czynnym podatnikiem VAT, który dokonał zakupu samochodu za pomocą VAT marża celem jego późniejszej sprzedaży. Po zakupie wprowadził samochód do ewidencji środków trwałych, Przez jakiś czas użytkował go w prowadzonej działalności gospodarczej, a następnie sprzedał go w procedurze VAT marża.

W momencie sprzedaży samochód był sprawny i nadawał się do dalszego użytkowania. W ustawie o VAT brak jest jakichkolwiek ograniczeń, które mogłyby uniemożliwiać opodatkowanie sprzedaży samochodu firmowego za pomocą systemu VAT marża, nawet wtedy, kiedy przedsiębiorca zawodowo nie zajmuje się sprzedażą samochodów.

Takiego samego zdania jest też Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, który potwierdził je w interpretacji indywidualnej z dnia 2 stycznia 2015 r., sygn. ITPP2/443-1250/14/KT.

Kiedy można sprzedać na fakturę VAT marża?

Faktura VAT marża – usługi turystyczne – Zgodnie z art.119 ustawy o VAT przy prowadzeniu usług turystycznych przez marżę rozumie się różnicę między kwotą należności, którą ma zapłacić nabywca usługi, a ceną, po której podatnik (w celu dalszej odsprzedaży) nabył towar lub usługę dla bezpośredniej korzyści turysty.

 • działa na rzecz nabywcy usługi we własnym imieniu i na własny rachunek,
 • przy świadczeniu usługi nabywa towary i usługi od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty.

Jeżeli podatnik część świadczeń w ramach usług dla bezpośredniej korzyści turysty wykonuje samodzielnie, to w takim przypadku oddzielnie ustala się podstawę opodatkowania dla usług własnych i oddzielnie w odniesieniu do usług nabytych od innych podatników. Konieczne jest w takim wypadku prowadzenie dodatkowej ewidencji z dokładną rozpiską.

 • Zobacz też:
 • Usługi turystyczne podlegają opodatkowaniu stawką podstawową, która wynosi 23%. Istnieją jednak dwa wyjątki:
 • usługi turystyczne podlegają opodatkowaniu stawką VAT 0% w momencie, gdy usługi nabyte od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty świadczone są poza terytorium Wspólnoty,
 • jeśli usługi nabywane od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty są świadczone częściowo na terenie UE oraz częściowo poza, to wtedy tylko ta część, która dotyczy usług świadczonych poza terytorium Wspólnoty, opodatkowana jest stawką VAT 0%.
 1. Przy zastosowaniu stawki VAT 0% podatnik musi posiadać dokumenty potwierdzające świadczenie tych usług poza terytorium UE.
 2. Podczas wystawiania faktury VAT marża przez podatnika prowadzącego usługi turystyczne na fakturze powinna być wykazana wartość brutto usługi, bez wyszczególnionej kwoty podatku.
 3. Podatnik, którego usługi turystyczne składają się z usług własnych oraz z nabywanych od innych podmiotów, wystawia tylko jedną, wspólną fakturę VAT marża. Ujmuje się na niej jedną kwotę, która wyraża wartość całej usługi obejmującą:
 • część opodatkowaną na zasadach marży (dotyczącą usług obcych),
 • część opodatkowaną na zasadach ogólnych (dotyczącą usług własnych).

Dodatkowo należy pamiętać, by na fakturze znalazł się dopisek “procedura marży dla biur podróży”.

Jak sprzedać towar zakupiony na fakturę VAT marża?

W art.120 ustawy o VAT została przewidziana szczególna procedura w zakresie opodatkowania dostawy towarów używanych, stanowiąca odstępstwo od zasad ogólnych opodatkowania podatkiem VAT. Istotą tej procedury jest opodatkowanie nie całej kwoty należnej z tytułu sprzedaży towaru, lecz marży rozumianej jako różnica między całkowitą kwotą, którą ma zapłacić nabywca towaru, a kwotą nabycia, pomniejszoną o kwotę podatku.

Rozwiązanie to jest korzystniejsze dla podatników, gdyż pozwala na faktyczne opodatkowanie tylko wartości dodawanej przez podatnika, czyli marży, co przeciwdziała podwójnemu opodatkowaniu takiej dostawy, a właściwie opodatkowaniu podatku wliczonego uprzednio w cenę (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 29 października 2010 r., sygn.

akt I FSK 1810/09, orzeczenie prawomocne). » Definicja towarów używanych Na gruncie ustawy o VAT funkcjonują dwie różne definicje towarów używanych, a tym samym może się zdarzyć sytuacja, że niektóre towary będą posiadały status towarów używanych w obu znaczeniach.

 1. I tak w art.43 ustawy o VAT, zawierającym katalog zwolnień przedmiotowych od podatku, towary używane to ruchomości, których okres używania przez podatnika dokonującego ich dostawy wyniósł co najmniej pół roku po nabyciu prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel.
 2. Natomiast w art.120 ust.1 pkt 4 ww.

ustawy, odnoszącym się do specjalnej procedury opodatkowania marży, towary używane, to ruchome dobra materialne nadające się do dalszego użytku w ich aktualnym stanie lub po naprawie, inne niż określone w pkt 1-3 (inne niż dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie i antyki) oraz inne niż metale szlachetne lub kamienie szlachetne,

 • Podkreślić trzeba, że definicja towaru używanego, o której mowa w art.120 ustawy ma zastosowanie jedynie na potrzeby rozdziału 4 działu XII (czyli opodatkowania w systemie VAT marża).
 • Z definicji tej a contrario wynika, że towarami używanymi nie są nieruchomości, towary fabrycznie nowe i towary nie nadające się do wielokrotnego użytku.

» Towar handlowy i środek trwały Ustawodawca w treści art.120 ust.4 ustawy o VAT wskazał, do jakich towarów używanych może być zastosowana szczególna procedura opodatkowania marży. Przepis ten bowiem stanowi, że opodatkowanie w systemie VAT marża dotyczy podatnika dokonującego dostawy towarów używanych, które uprzednio zostały przez niego nabyte dla celów prowadzonej działalności lub importowane w celu odsprzedaży,

 • W świetle tak użytych sformułowań pojawiają się wątpliwości, czy podatnik może opodatkować na zasadzie marży sprzedaż towaru, który wcześniej nabył (na podstawie umowy kupna-sprzedaży) na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, ale nie jako towar handlowy, lecz jako środek trwały.
 • Cytowany wyżej przepis wskazuje na dwa źródła pochodzenia towarów odsprzedawanych w systemie marży: mogą one zostać uprzednio nabyte dla celów prowadzonej działalności lub importowane w celu odprzedaży.
You might be interested:  Kiedy Można Sprzedać Samochód Po Leasingu?

A zatem przepis ten można interpretować w ten sposób, że procedura opodatkowania marży nie została w polskich przepisach ograniczona jedynie do towarów nabytych w celu odprzedaży. Można więc wysnuć wniosek, że ograniczenie takie obowiązuje jedynie w odniesieniu do importu towarów, natomiast w pozostałych przypadkach wystarczy, aby towary zostały nabyte “dla celów prowadzonej działalności”, w którym to pojęciu mieści się zarówno nabycie w celu odsprzedaży, jak i nabycie w celu używania.

Tym samym, zdaniem redakcji, istnieje możliwość skorzystania z procedury opodatkowania w trybie art.120 ustawy o VAT nie tylko towarów handlowych, ale również środków trwałych. Niemniej jednak trzeba podkreślić, że w praktyce organów podatkowych i orzecznictwie sądowo-administracyjnym dominuje odmienny pogląd w tym przedmiocie.

NSA w ww. wyroku z dnia 29 października 2010 r. bowiem uznał, że przepis art.120 ust.4 ustawy o VAT uzależnia zastosowanie tej metody obliczenia podatku od tego, czy zakup towarów został dokonany w celach handlowych. Podobnie WSA w Białymstoku (wyrok z dnia 2 grudnia 2009 r., sygn.

akt I SA/Bk 314/09, orzeczenie prawomocne) przyjął, że opodatkowanie dostawy towarów w systemie marży jest ograniczone tylko do pewnej kategorii towarów używanych – mianowicie do tych, które podatnik nabył uprzednio w celu ich dalszej odsprzedaży, Natomiast Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 24 listopada 2009 r., nr IPPP2/443-1033/09-2/MS postanowił, że przepisy art.120 ustawy o VAT nie znajdują zastosowania do sprzedaży towaru zakupionego uprzednio jako środek trwały, gdyż towar ten nie został nabyty w celu dalszej odsprzedaży.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że za takim rozumieniem treści art.120 ust.4 ustawy o VAT może przemawiać również projektowana z dniem 1 stycznia 2014 r. zmiana w zakresie brzmienia tego przepisu. W uchwalonej już przez Sejm zmianie do ustawy o VAT z dnia 23 listopada 2012 r.

W art.1 pkt 57 lit. b) postanowiono bowiem, że podstawą opodatkowania jest marża w przypadku podatnika dokonującego dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków nabytych uprzednio przez tego podatnika w ramach prowadzonej działalności, w celu odprzedaży. Uwzględniając powyższe wydaje się, że bezpieczniej jest w tej sytuacji potraktować sprzedaż środka trwałego jako towaru używanego w rozumieniu art.43 ust.2 ustawy o VAT, a w konsekwencji zastosować zwolnienie od podatku w trybie art.43 ust.1 pkt 2 (a jest to możliwe pod warunkiem, że środek trwały był używany przez okres co najmniej pół roku).

Dodatkowo należy wskazać, że przepis art.120 ustawy o VAT nie ogranicza podmiotowo możliwości stosowania przewidzianych w nim odstępstw od ogólnych zasad opodatkowania, a tym samym każdy podatnik sprzedający towary używane może skorzystać ze specjalnych zasad opodatkowania (cytowany wyżej wyrok NSA w Warszawie z dnia 29 października 2010 r.), nawet jeśli nie prowadzi działalności handlowej w tym zakresie.

» Określony krąg zbywców Opodatkowanie sprzedaży według szczególnej procedury marży dotyczy towarów uprzednio nabytych od określonej grupy podmiotów, o której mowa w art.120 ust.10 ustawy o VAT, tj. od: 1) osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, niebędących podatnikami VAT lub podatnikami podatku od wartości dodanej; 2) podatników zwolnionych przedmiotowo (z tytułu dostawy towarów używanych – stosownie do art.43 ust.1 pkt 2 ustawy) lub podatników zwolnionych podmiotowo (osiągających obroty nieprzekraczające progu 150.000 zł – stosownie do art.113 ustawy); 3) podatników, jeżeli dostawa tych towarów była opodatkowana w systemie marży; 4) podatników podatku od wartości dodanej, jeżeli dostawa tych towarów była zwolniona od podatku na zasadach odpowiadających polskim regulacjom dotyczącym dostawy towarów używanych lub drobnych przedsiębiorców; 5) podatników podatku od wartości dodanej, jeżeli dostawa tych towarów była opodatkowana podatkiem od wartości dodanej na zasadach odpowiadających polskim regulacjom dotyczących opodatkowania marży, a nabywca posiada dokumenty jednoznacznie potwierdzające nabycie towarów na tych zasadach.

Na tle zacytowanego wyżej przepisu można się zastanawiać, czy dostawca towaru używanego zastosuje procedurę opodatkowania marży w razie nabycia towaru od podmiotu, który skorzystał ze zwolnienia od podatku przewidzianego przepisem § 13 ust.1 pkt 5 rozporządzenia w sprawie VAT.

 • Zwolnienie to dotyczy dostawy pojazdów używanych przez ponad pół roku przez sprzedającego, przy nabyciu których przysługiwało mu częściowe prawo do odliczenia podatku naliczonego, w wysokości 50% lub 60% kwoty podatku nie więcej niż odpowiednio 5.000 zł lub 6.000 zł.
 • W tej spornej kwestii wypowiedział się Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 19 lipca 2012 r.

w sprawie C-160/11, w którym orzekł, że podatnik-pośrednik nie ma prawa do stosowania procedury opodatkowania marży przy dostawie pojazdów uznawanych za towary używane, nabytych uprzednio ze zwolnieniem z podatku od wartości dodanej od innego podatnika, który skorzystał z prawa do częściowego odliczenia podatku naliczonego od ceny tych pojazdów na wcześniejszym etapie obrotu.

 1. » Ustalenie wysokości marży Ustawodawca, definiując marżę jako podstawę opodatkowania przy sprzedaży towarów używanych, nie wyjaśnia jednak, jak rozumieć użyte w art.120 ust.4 ustawy o VAT zwroty: “całkowita kwota, którą ma zapłacić nabywca towaru” i “kwota nabycia”.
 2. Dlatego też trzeba odwołać się do przepisów wspólnotowych, a dokładnie do treści art.312 pkt 1 i 2 dyrektywy w sprawie VAT.

W rozumieniu prawa wspólnotowego cena sprzedaży (czyli całkowita kwota, którą ma zapłacić nabywca towaru – według krajowych przepisów) oznacza wszystkie składniki wynagrodzenia uzyskanego lub do uzyskania przez podatnika-pośrednika od nabywcy lub osoby trzeciej, włączając w to subwencje bezpośrednio związane z transakcją, podatki, cła, opłaty i należności oraz koszty dodatkowe, takie jak prowizja, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, którymi podatnik-pośrednik obciąża nabywcę, z wyłączeniem jednak kwot, o których mowa w art.79 dyrektywy (chodzi tu o obniżki cen w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, opusty i obniżki cen udzielone nabywcy i uwzględnione w momencie transakcji oraz kwoty otrzymane przez podatnika-pośrednika od nabywcy jako zwrot wydatków poniesionych w jego imieniu i na jego rzecz).

Natomiast cena nabycia (czyli kwota nabycia, o której mowa w polskich przepisach) oznacza wszystkie składniki wynagrodzenia, o których mowa wyżej, uzyskanego lub do uzyskania przez dostawcę od podatnika-pośrednika. Uwzględniając aktualne orzecznictwo sądów administracyjnych zauważa się, że w kwocie nabycia zawierają się te elementy składające się na całość należności (cenę), którymi zbywający obciąża nabywcę (wyrok WSA w Kielcach z dnia 15 listopada 2007 r., sygn.

akt I SA/Ke 447/07, orzeczenie prawomocne). Tym samym na kwotę nabycia (zakupu) pojazdu nie mogą składać się koszty związane z uzyskaniem zaświadczenia VAT-25, potwierdzeniem zapłaty podatku akcyzowego, dokonaniem przeglądu samochodu w stacji kontroli pojazdów, koszty ponoszone w ramach opłaty rejestracyjnej za wydanie dowodu rejestracyjnego, tablic rejestracyjnych, czy karty pojazdu przy pierwszej rejestracji w kraju, wydatki związane z zakupem części potrzebnych do naprawy pojazdu przed jego odsprzedażą oraz pobytem za granicą, jeżeli nie zostały one poniesione na rzecz zbywcy pojazdu (wyrok WSA w Kielcach z dnia 25 lutego 2010 r., sygn.

 1. Akt I SA/Ke 52/10, orzeczenie prawomocne).
 2. Wota (cena) nabycia towaru, jak już wyżej wyjaśniono, obejmuje wszelkiego rodzaju koszty dodatkowe bezpośrednio związane z tego rodzaju transakcją wówczas, gdy kupujący towar pośrednik ponosi ciężar wszelkich tych opłat (podatków itp.), płacąc za nie dostawcy (sprzedawcy) towaru, co oznacza, że stanowią one składnik ceny należnej dostawcy (są wkalkulowanym w cenę elementem).

Jeżeli tak nie jest, gdy kupujący pośrednik ponosi dodatkowe koszty transakcji nieobciążające dostawcy, koszty te nie stanowią składników ceny (kwoty) nabycia (wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 28 listopada 2007 r., sygn. akt I SA/Wr 1760/06, orzeczenie prawomocne).

Dodatkowo trzeba wskazać, że nie mieści się w kwocie nabycia podatek akcyzowy zapłacony w kraju z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu osobowego, gdyż podatek ten nie został przez pośrednika zapłacony dostawcy z innego państwa członkowskiego w związku z należnym mu wynagrodzeniem, lecz Skarbowi Państwa jako danina publiczna (wyrok NSA z dnia 16 stycznia 2007 r., sygn.

You might be interested:  Ile Czeka Sie Na Nowy Samochód?

akt I FSK 411/06, orzeczenie prawomocne). Okoliczność, że podatek ten stanowi element ceny towaru przy dalszej jego odsprzedaży, nie ma znaczenia dla ustalenia kwoty nabycia. Skoro stanowi on element cenotwórczy, to faktycznie obciąża on osobę, która nabyła finalnie samochód (wyrok WSA w Poznaniu z dnia 9 listopada 2007 r., sygn.

 • Akt I SA/Po 1044/07, orzeczenie prawomocne).
 • Warto zauważyć, że w ustawie zmieniającej ustawę o VAT z dnia 23 listopada 2012 r.
 • W art.1 pkt 57 lit.
 • A) (planowane wejście w życiem z dniem 1 stycznia 2014 r.) wprowadzono do słowniczka stosowanego na potrzeby rozdziału dotyczącego opodatkowania marżą definicję “kwoty sprzedaży” i “kwoty nabycia”.

Zdefiniowanie tych pojęć precyzyjniej pozwoli odzwierciedlić przepisy dyrektywy w sprawie VAT w tym zakresie i ułatwi stosowanie przepisów art.120 ustawy o VAT. » Marża czy zasady ogólne? Podatnik może w każdym przypadku zdecydować, czy do danej dostawy towarów używanych zastosuje zasady szczególne przewidziane przepisem art.120 ustawy o VAT czy też opodatkuje sprzedaż na zasadach ogólnych (o czym stanowi art.120 ust.14 ustawy).

 1. Z tym, że wyboru tego dokonuje w momencie wykonywania czynności, wyrazem czego jest sposób udokumentowania tej czynności poprzez wystawienie stosownej faktury, a nie podczas postępowania podatkowego (wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2009 r., sygn.
 2. Akt I SA/Wr 37/09, orzeczenie prawomocne).
 3. Dodatkowo należy zaznaczyć, że skorzystanie ze szczególnej procedury opodatkowania marży nie jest uzależnione od uprzedniego pisemnego powiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o wyborze tej formy opodatkowania.

Może zatem zdarzyć się taka sytuacja, że ten sam podatnik, dokonując sprzedaży towarów używanych, będzie stosował do poszczególnych dostaw różne zasady opodatkowania (marżę lub zasady ogólne). Wtedy musi pamiętać o tym, żeby prowadzić ewidencje tak, aby istniała możliwość rozróżnienia stosowanych zasad opodatkowania.

 1. Albowiem tylko wtedy można ustalić prawidłową podstawę opodatkowania i związanego z tym podatku należnego.
 2. Procedura VAT marża wiąże się bowiem z prowadzeniem ewidencji w ten sposób, aby wynikały z niej kwoty nabycia towarów niezbędne do określenia kwoty marży podlegającej opodatkowaniu (stosownie do art.120 ust.15 ustawy o VAT).

» Faktura VAT marża Stosując szczególną procedurę opodatkowania wynikającą z art.120 ustawy o VAT należy dokonaną czynność udokumentować fakturą VAT marża, o której mowa w § 5 ust.8 rozporządzenia w sprawie faktur. Z tym, że obowiązuje tutaj ogólna zasada, zgodnie z którą wystawienie tej faktury na rzecz nabywców, będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej, następuje wyłącznie na ich żądanie, zaś w pozostałych przypadkach istnieje bezwzględny obowiązek wystawienia faktury dokumentującej sprzedaż towaru używanego.

Faktury VAT marża różnią się od “zwykłych” faktur tym, że nie wykazuje się na nich podatku od dostawy towarów, co wynika wprost z treści art.120 ust.16 ustawy o VAT. Tym samym na fakturach tych wykazuje się tylko pełną należność (czyli cenę sprzedaży brutto), natomiast nie wpisuje się kwoty marży, ceny netto i wartości podatku VAT.

Przykładowy wzór faktury VAT marża został zaprezentowany w dodatku nr 8 do Poradnika VAT nr 11 z dnia 10 czerwca 2012 r. » Kasa rejestrująca Podatnik dokonujący sprzedaży towarów, dla których podstawą opodatkowania jest marża, ewidencjonuje w kasie rejestrującej cenę sprzedaży towaru stanowiącą kwotę nabycia towaru (usługi) powiększoną o kwotę marży, a nie kwotę samej marży.

 1. W kasie fiskalnej ewidencjonowana jest zatem cała kwota, jaką za towar płaci nabywca.
 2. Funkcjonujące na rynku kasy rejestrujące nie mają możliwości odrębnego zidentyfikowania sprzedaży towarów opodatkowanej tylko marżą.
 3. Onieczne jest więc w tej sytuacji wykorzystanie aktualnych możliwości kas fiskalnych.

W stawkach towarów oznaczonych literowo są stałe pozycje: PTU A – stawka podstawowa podatku, PTU od B-G – pozostałe stawki podatku i zwolnienie z VAT. Do oznaczenia sprzedaży opodatkowanej w systemie marży można wykorzystać jedną z wolnych liter, przyjmując w tym wypadku stawkę 0%.

 • Serwisant programując tę stawkę zgodnie z wytycznymi podatnika, powinien odnotować w książce serwisowej, że stawka ta jest przyporządkowana wyłącznie do sprzedaży opodatkowanej zgodnie z art.120 ust.4 ustawy o VAT.
 • Warto w tym miejscu wskazać na wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 10 marca 2010 r.

(sygn. akt I SA/Go 57/10, orzeczenie prawomocne), w którym Sąd dopuścił możliwość prowadzenia ewidencji całej sprzedaży wyłącznie za pośrednictwem kasy rejestrującej bez potrzeby dokonywania dodatkowo ręcznych zapisów w ewidencji sprzedaży, pod warunkiem że dane zarejestrowane z zastosowaniem kasy fiskalnej pozwalają podatnikowi prawidłowo wypełniać obowiązki ewidencyjne.

Jak sprzedać samochód z działalności gospodarczej?

Sprzedaż samochodu osobowego – jak wystawić fakturę w systemie wfirma.pl? – W celu wystawienia faktury sprzedaży samochodu osobowego, który stanowi środek trwały w firmie, należy przejść do zakładki: EWIDENCJE » ŚRODEK TRWAŁY i zaznaczyć samochód, który ma zostać sprzedany. Następnie z górnego paska menu należy wybrać opcję SPRZEDAŻ. Wówczas pojawi się okno wystawiania faktury, w którym konieczne jest uzupełnienie danych, jakie mają się na niej znaleźć. Należy również wybrać właściwą stawkę VAT. Jeśli samochód był wykorzystywany w działalności opodatkowanej, to jako stawkę VAT należy wybrać 23% oraz dodatkowo w polu GTU oznaczyć GTU 07 (wcześniej nalezy wybrać GTU w zakładce USTAWIENIA » PODATKI » RODZAJ TRANSAKCJI JPK_V7 » GTU). Po zapisaniu faktura zostanie ujęta następująco:

wartość netto z faktury w kolumnie 8 KPiR; kwota podatku VAT w w pliku JPK_V7 zostanie nadane fakturze oznaczenie GTU 07.

W sytuacji, gdy samochód nie został do końca zamortyzowany, jego niezamortyzowana część zostanie automatycznie ujęta w kolumnie 13 KPiR jako “Pozostałe wydatki”. Natomiast w sytuacji, gdy samochód wykorzystywany był w działalności zwolnionej z VAT, a przy jego nabyciu podatnik nie miał prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, to przy sprzedaży pojazdu nie ma konieczności naliczania podatku VAT.

Wówczas podczas wystawiania faktury sprzedaży jako stawkę VAT należy wybrać “zw”. W ten sposób podatek VAT od sprzedaży samochodu nie zostanie naliczony. Po wystawieniu faktury sprzedaży w systemie automatycznie zostanie utworzony dokument LT (dowód likwidacji środka trwałego). Dokument ten dostępny jest w zakładce: EWIDENCJE » ŚRODKI TRWAŁE, gdzie należy kliknąć na nazwę środka trwałego i przejść do podzakładki DOKUMENTY MAJĄTKOWE.

Należy go wydrukować i przechowywać w dokumentacji firmy. : Sprzedaż samochodu osobowego będącego środkiem trwałym firmy

Po jakim czasie można sprzedać samochód?

Podsumowanie: –

 • Przy transakcji sprzedaży samochodu powinieneś sprawdzić, czy masz obowiązek rozliczyć podatek. W zależności od sytuacji prawnej istnieją trzy rodzaje podatków: VAT, dochodowy oraz PCC.
 • Istnieją wyjątki, gdzie podstawa opodatkowania nie ma zastosowania. W przypadku osoby fizycznej pojazd sprzedany po upływie 6 miesięcy od zakupu nie podlega opodatkowaniu. Firma uniknie podatku dochodowego, jeśli minęło 6 lat od wyłączenia pojazdu z użytku działalności.
 • Przepisy nie określają ile maksymalnie pojazdów rocznie, może sprzedać osoba nieprowadząca działalności gospodarczej. Natomiast jeśli sprzedaż pojazdów stanowi jeden z głównych źródeł przychodu rocznego, może być to podstawą do nałożenia kary przez Urząd skarbowy.
 • Stawka za podatek VAT wynosi 23%. Możesz zapłacić 7% lub 32% od dochodu w zależności od progu podatkowego przy podatku dochodowym. Podatek PCC to z kolei 2% od wartości pojazdu.

Co oznacza faktura VAT marża przy zakupie samochodu?

Faktura VAT marża samochód – Czym jest faktura marża na zakup samochodu? Faktura ta dokumentuje sprzedaż usług lub dostawę towarów na rzecz innych firm lub osób prywatnych. Stosowana jest najczęściej przy zakupie używanego samochodu. Opodatkowana tutaj jest marża, a nie cała wartość sprzedaży.

Rozliczany jest tutaj podatek tylko od marży, a nie od pełnej wartości sprzedaży na fakturze. Rozliczenie całej kwoty byłoby po prostu nie opłacalne, dlatego często stosowana jest ta forma faktury w przypadku sprzedaży samochodów przez komisy samochodowe. Z racji tego, że faktura marży VAT nie posiada wyszczególnionego podatku VAT, to nabywca, nie ma możliwości odliczenia go z takiej faktury.

You might be interested:  Jak Przerejestrować Samochód Z Polski Do Niemiec?

Zaletą faktury VAT marża dla nabywającego jest to, że cała kwota nabycia towaru lub usługi stanowi koszt prowadzenia działalności.

Jak ewidencjonować sprzedaż VAT marża?

Ujęcie sprzedaży na kasie a system VAT marża – Zgodnie z art.111 ust.3b ustawy o VAT podatnicy prowadzący sprzedaż przy zastosowaniu kas rejestrujących, u których podstawą opodatkowania jest marża, ewidencjonują na potrzeby obliczenia osiąganego przez nich obrotu oraz kwot podatku należnego całą wartość sprzedaży.

 1. Zgodnie z wcześniejszym przykładem, na paragonie powinna widnieć wartość 1 246 zł.
 2. Kwota marży jest informacją poufną dla nabywcy, stąd na wystawianym paragonie wyjątkowo nie powinny się znaleźć dane o podstawie opodatkowania oraz faktycznej kwocie podatku VAT.

Na skróty Rozliczaj wygodnie swoją firmę online!

 • Księgowość – Fakturowanie – CRM
 • Wysyłka elektroniczna deklaracji VAT i JPK
 • Kadry i płace zintegrowane z e-ZUS

Zacznij bezpłatny 30 dniowy okres próbny bez żadnych zobowiązań! Sposób ujęcia sprzedaży na kasie fiskalnej usług turystyki, towarów używanych, przedmiotów kolekcjonerskich, dzieł sztuki i antyków, został jasno określony w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r.

 • W sprawie kas rejestrujących.
 • W § 6 ust.1 pkt.6 rozporządzenia znalazł się zapis, że podatnicy prowadzący sprzedaż za pomocą kasy przyporządkowują dowolną wolną literę, z wyjątkiem litery „A”, wartości 0% (tzw.
 • Zero techniczne).
 • Przyporządkowanie odpowiedniej litery dla tego rodzaju sprzedaży odnotowuje serwisant w książce kasy.

W ten sposób na podstawie raportu okresowego z kasy fiskalnej nie jest możliwe ustalenie kwoty podatku z tego typu transakcji. Stąd też niezbędne jest prowadzenie osobnej ewidencji na potrzeby rozliczeń podatków, która będzie zawierać m.in. kwoty nabycia, marży oraz należnego VAT.

Czy fakturę VAT marża można wrzucić w koszty?

Z uwagi na fakt, iż na fakturze VAT marża nie ma szczegółowego rozbicia na kwotę i należny podatek, kupujący nie ma możliwości odliczenia naliczonego podatku VAT. Z drugiej jednak strony całą kwotę z faktury może on wrzucić w koszty prowadzenia działalności i w ten sposób obniżyć wysokość należnego podatku dochodowego.

Czy do faktury VAT marża trzeba wystawić paragon?

Fakturownia – Baza wiedzy – Paragon fiskalny VAT marża Utworzono: 2022-08-05 Ostatnia aktualizacja: 2022-08-08 Liczba odwiedzin posta: 1700 W momencie gdy Sprzedawca świadczy usługi lub sprzedaje towary podlegające na rzecz osób fizycznych zgodnie z art.111 ust.3b ustawy o VAT, winien wystawić paragon fiskalny.

 • Paragon fiskalny do transakcji VAT marża powinien zawierać pełną kwotę brutto transakcji.
 • Z racji tego, że dane opodatkowania marży są informacja poufną, paragon taki nie będzie zawierał informacji o podatku VAT z marży.
 • Funkcja, która pozwala ukryć w transakcji fiskalnej podatek VAT w przypadku paragonów drukowanych na urządzeniu fiskalnym (kasa rejestrująca, drukarka fiskalna), to tzw.

zera fiskalne.

Według matrycy stawek VAT pod zero techniczne podlegają stawki F i G na urządzeniu fiskalnym. W Fakturowni konfiguracja zera technicznego dla transakcji fiskalnej jest bardzo prosta. Mając włączoną opcję możliwości konfiguracji wydruków fiskalnych poprzez drukarkę fiskalną, którą uruchamiamy po instalacji modułu fiskalnego (). Po zaznaczeniu opcji Druk na drukarce fiskalnej

Podatnik, który konfiguruje stawki F i G dla zera fiskalnego musi zadeklarować, która ze stawek dotyczy sprzedaży produktów podlegających transakcji marża np. sprzedaż samochodów używanych, a która ze stawek będzie dotyczyła sprzedaży usług np. wycieczki z biura podróży. Kupiłem Samochód Na Fakturę Vat Marża Jak Sprzedać należy wejść w zakładkę Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Sposoby wyliczania > Obsługa zera technicznego, Mamy do wyboru obsługę stawki F dla towarów (produktów) i G dla usług lub odwrotnie G dla towarów (produktów) i F dla usług. Kupiłem Samochód Na Fakturę Vat Marża Jak Sprzedać System rozpoznaje czy produkt dodany na pozycję faktury jest czy i taką stawkę przypisuje, wysyłając dane z paragonu systemowego na urządzenie fiskalne. Tworząc paragon systemowy i wpisując poszczególne pozycje, należy jedynie pamiętać, żeby w kolumnie VAT wybrać opcje zero techniczne. Kupiłem Samochód Na Fakturę Vat Marża Jak Sprzedać Tak przygotowany paragon systemowy może być przy użyciu przekazany do wydruku na drukarce fiskalnej. Kupiłem Samochód Na Fakturę Vat Marża Jak Sprzedać W systemie można również wystawiać fakturę VAT marża. Instrukcja znajduje się, : Fakturownia – Baza wiedzy – Paragon fiskalny VAT marża

Czy sprzedaż samochodu trzeba nabić na kasę fiskalną 2022?

Sprzedaż firmowych samochodów a kasa fiskalna – W związku ze zwolnieniem z ewidencji sprzedaży środków trwałych i wartości niematerialnych na kasie fiskalnej, również sprzedaż firmowych samochodów nie musi zostać udokumentowana na kasie, jeżeli wystawiona zostanie faktura.

 1. Sprzedaż firmowych samochodów zwolniona jest z ewidencjonowania na kasie, jeżeli w całości została udokumentowana fakturą.

Sprzedaży firmowych samochodów nie uwzględnia się w limicie 20 000 zł, uprawniającego do zwolnienia z kasy rejestrującej – gdy jednocześnie udokumentowana jest fakturą. POLECAMY Rozliczaj samochód firmowy online!

 • Wystawianie faktur każdego rodzaju
 • Ewidencja środków trwałych i pojazdów
 • Integracja systemu z kasą fiskalną

Zacznij bezpłatny 30 dniowy okres próbny bez żadnych zobowiązań!

Jak ewidencjonować sprzedaż VAT marża?

Ujęcie sprzedaży na kasie a system VAT marża – Zgodnie z art.111 ust.3b ustawy o VAT podatnicy prowadzący sprzedaż przy zastosowaniu kas rejestrujących, u których podstawą opodatkowania jest marża, ewidencjonują na potrzeby obliczenia osiąganego przez nich obrotu oraz kwot podatku należnego całą wartość sprzedaży.

 1. Zgodnie z wcześniejszym przykładem, na paragonie powinna widnieć wartość 1 246 zł.
 2. Kwota marży jest informacją poufną dla nabywcy, stąd na wystawianym paragonie wyjątkowo nie powinny się znaleźć dane o podstawie opodatkowania oraz faktycznej kwocie podatku VAT.

Na skróty Rozliczaj wygodnie swoją firmę online!

 • Księgowość – Fakturowanie – CRM
 • Wysyłka elektroniczna deklaracji VAT i JPK
 • Kadry i płace zintegrowane z e-ZUS

Zacznij bezpłatny 30 dniowy okres próbny bez żadnych zobowiązań! Sposób ujęcia sprzedaży na kasie fiskalnej usług turystyki, towarów używanych, przedmiotów kolekcjonerskich, dzieł sztuki i antyków, został jasno określony w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r.

 1. W sprawie kas rejestrujących.
 2. W § 6 ust.1 pkt.6 rozporządzenia znalazł się zapis, że podatnicy prowadzący sprzedaż za pomocą kasy przyporządkowują dowolną wolną literę, z wyjątkiem litery „A”, wartości 0% (tzw.
 3. Zero techniczne).
 4. Przyporządkowanie odpowiedniej litery dla tego rodzaju sprzedaży odnotowuje serwisant w książce kasy.

W ten sposób na podstawie raportu okresowego z kasy fiskalnej nie jest możliwe ustalenie kwoty podatku z tego typu transakcji. Stąd też niezbędne jest prowadzenie osobnej ewidencji na potrzeby rozliczeń podatków, która będzie zawierać m.in. kwoty nabycia, marży oraz należnego VAT.

Jaka faktura przy sprzedaży samochodu?

Sprzedaż samochodu firmowego a VAT – Co do zasady czynny podatnik VAT sprzedający samochód firmowy powinien wystawić fakturę zawierającą 23-procentowy podatek VAT. Taki obowiązek dotyczy również przedsiębiorcy, który nie skorzystał z prawa do odliczenia VAT, a nawet wtedy gdy nie przysługiwało prawo do odliczenia VAT przy nabyciu pojazdu lub wprowadzeniu go do majątku firmowego.

 • na podstawie,
 • od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (umowa kupna-sprzedaży),
 • od przedsiębiorcy korzystającego ze zwolnienia z VAT.
 • Dodatkowo podatnik może otrzymać pojazd w ramach darowizny czy przenieść go z majątku prywatnego do działalności, wtedy również nie będzie miał prawa do odliczenia podatku VAT.
 • Zobacz też:

Co oznacza faktura VAT marża przy zakupie samochodu?

Faktura VAT marża samochód – Czym jest faktura marża na zakup samochodu? Faktura ta dokumentuje sprzedaż usług lub dostawę towarów na rzecz innych firm lub osób prywatnych. Stosowana jest najczęściej przy zakupie używanego samochodu. Opodatkowana tutaj jest marża, a nie cała wartość sprzedaży.

Rozliczany jest tutaj podatek tylko od marży, a nie od pełnej wartości sprzedaży na fakturze. Rozliczenie całej kwoty byłoby po prostu nie opłacalne, dlatego często stosowana jest ta forma faktury w przypadku sprzedaży samochodów przez komisy samochodowe. Z racji tego, że faktura marży VAT nie posiada wyszczególnionego podatku VAT, to nabywca, nie ma możliwości odliczenia go z takiej faktury.

Zaletą faktury VAT marża dla nabywającego jest to, że cała kwota nabycia towaru lub usługi stanowi koszt prowadzenia działalności.

Related Post