Auto Blog-Pomóc drogowa Ubezpieczenie samochodu Opłata Recyklingowa Za Samochód Kto Płaci?

Opłata Recyklingowa Za Samochód Kto Płaci?

0 Comments

Opłata Recyklingowa Za Samochód Kto Płaci
Opłata recyklingowa – kto i za co płaci? –

 1. Jak napisano powyżej – opłata recyklingowa jest pobierana przy pierwszej rejestracji pojazdu, który był sprowadzony do Polski.
 2. Jakich więc rodzajów pojazdów dotyczy opłata recyklingowa oraz kto musi ją ponieść?
 3. Opłata recyklingowa dotyczy :
 • samochodów osobowych, które mogą przewozić do 8 osób (oprócz kierowcy),
 • pojazdów ciężarowych do przewozu ładunków do 3,5 tony,
 • motorowerów trójkołowych zaliczanych do kategorii L2e.

Opłata recyklingowa nie dotyczy :

 • samochodów zabytkowych,
 • pojazdów sprowadzonych po 1 stycznia 2016 roku do Polski.

Opłatę musi wnieść :

 • osoba, która odpowiada za sprowadzenie samochodu na teren Polski – to jest firma, która sprowadziła pojazd z zagranicy, a która nie zapewnia sieci zbierania pojazdów,
 • osoba fizyczna (nie firma), która zakupiła pojazd poza granicami Polski.

Jak odzyskać opłatę recyklingowa za samochód?

Opłata recyklingowa nie do zwrotu.

Kto płaci opłatę recyklingowa za reklamówki?

Co to jest opłata recyklingowa? – Opłata recyklingowa to opłata, którą rozlicza każdy przedsiębiorca, który prowadzi jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której oferuje swoim klientom torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do pakowania produktów.

Opłaty recyklingowej nie pobiera się od nabywającego bardzo lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego pod warunkiem, że służy ona do bezpośredniego pakowania żywnośc i. Opłata recyklingowa to w dużym uproszczeniu należność, którą Ty jako przedsiębiorca ponosisz z tytułu oferowania klientom reklamówek i woreczków foliowych na zakupy.

Opłatę recyklingową doliczasz do każdej reklamówki, którą klient nabywa w Twoim sklepie.

Jakie opakowania podlegają obowiązkowi odzysku i recyklingu?

Zgodnie z art.17, ust.1 Ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi wybrani przedsiębiorcy mają obowiązek zapewnienia odzysku, a w szczególności recyklingu odpadów opakowaniowych na odpowiednich poziomach. Kogo dotyczy obowiązek odzysku i recyklingu? Nie każdy przedsiębiorca musi realizować ten obowiązek.

 1. Dotyczy on wyłącznie wprowadzających produkty w opakowaniach.
 2. Zasady klasyfikacji do tej grupy przedsiębiorców można znaleźć w odrębnej poradzie pt.
 3. Wprowadzanie produktów w opakowaniach na rynek, a wprowadzanie opakowań na rynek Co ważne, obowiązku nie realizują przedsiębiorcy wprowadzający puste opakowania na rynek.

Na czym polega obowiązek odzysku i recyklingu? Zgodnie z ww. ustawą, przedsiębiorca, który wprowadza produkty w opakowaniach na rynek musi zapewniać odzysk, w tym recykling odpadów opakowaniowych takiego samego rodzaju jak odpady opakowaniowe powstałe z opakowań, w których wprowadził produkty.

Co to oznacza? Najłatwiej wytłumaczyć to na przykładzie. PRZYKŁAD Przedsiębiorca produkuje filiżanki. Każda filiżanka dla jak najlepszej ochrony pakowana jest w woreczek z folii bąbelkowej i pojedynczy kartonik opatrzony papierową etykietą z nazwą i danymi szczegółowymi. Tak zapakowane filiżanki układane są w większych kartonach zbiorczych po 12 sztuk, a te układane są na palecie drewnianej i owijane folia stretch.

Zakładając, że wszystkie wymienione opakowania są nowe (używane po raz pierwszy), przedsiębiorca wraz ze swoimi filiżankami wprowadza na rynek szereg opakowań: – z papieru i tektury (kartonik jednostkowy, papierowa etykieta, kartony zbiorcze), – z tworzyw sztucznych (folia bąbelkowa, folia stretch), – z drewna (paleta).

 • Oczywiście praktycznie niemożliwe byłoby „wyśledzenie” dokładnie tych opakowań, które przedsiębiorca wprowadził na rynek i przekazanie ich do zakładów przetwarzania odpadów, żeby mieć pewność, że zostały one odzyskane lub poddane recyklingowi.
 • Dlatego przedsiębiorca nie ma obowiązku zapewnienia odzysku / recyklingu dokładnie tych odpadów, które powstały z wprowadzonych przez niego na rynek opakowań, a odpadów tego samego rodzaju.
You might be interested:  Jak Wypożyczyć Samochód Bez Karty Kredytowej?

Przedsiębiorca z powyższego przykładu musi zatem zapewnić odzysk / recykling opakowań z papieru i tektury, tworzyw sztucznych i drewna na określonych poziomach. Poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych określone w załączniku nr 1 do ww. ustawy przedstawia tabela poniżej. 1) Nie dotyczy opakowań mających bezpośredni kontakt z produktami leczniczymi określonymi w przepisach ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. Nr 45, poz.271, z późn. zm.).2) Dotyczy sumy wszystkich opakowań wymienionych w poz.2-9. Sposoby realizacji obowiązku odzysku i recyklingu Istnieje kilka sposobów realizacji obowiązku: 1) SAMODZIELNA REALIZACJA Ten sposób polega na przetwarzaniu we własnym zakresie odpadów opakowaniowych takiego rodzaju jakie wprowadziliśmy na rynek z zastrzeżeniem, że przetworzymy tylko opakowania wytworzone przez naszą firmę. Innymi słowy wprowadzający produkty w opakowaniach na rynek staje się jednocześnie przetwórcą odpadów i musi posiadać stosowne zezwolenie. Jeśli nie posiadamy zezwolenia na przetwarzanie odpadów, możemy zlecić przetworzenie naszych odpadów opakowaniowych innej uprawnionej firmie, która w zamian wystawi nam dokumenty potwierdzające odzysk / recykling (DPO/DPR). Wybierając ten sposób realizacji obowiązku przedsiębiorca musi zapewnić odzysk i recykling na poziomie określonym w powyższej tabeli.2) WSPOŁPRACA Z INNYMI POSIADACZAMI ODPADÓW Jeżeli wytwarzamy zbyt mało opakowań, by zrównoważyć ilości opakowań wprowadzanych wraz z naszymi produktami na rynek, możemy nawiązać współpracę z innymi firmami i zebrać od nich brakujące ilości odpadów opakowaniowych odpowiednich rodzajów. W tej wersji realizacji obowiązku znów możemy te odpady przetworzyć samodzielnie lub zlecić to innemu przetwórcy, który potwierdzi wykonanie zlecenia na dokumentach DPO lub DPR. Należy jednak pamiętać, że w tym przypadku musimy zapewnić odzysk / recykling w 100%, a nie na poziomach określonych w powyższej tabeli.3) WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJĄ ODZYSKU Jeżeli nie chcemy martwić się czy uda nam się osiągnąć odpowiednie poziomy odzysku / recyklingu, możemy nawiązać współpracę z organizacją odzysku opakowań. Organizacje to firmy, które przejmują od nas ten obowiązek w zamian za określoną opłatę ustalaną w zależności od ilości i rodzaju opakowań, które wprowadzamy na rynek wraz z naszymi produktami. Organizacje mogę przejąć od nas obowiązek odzysku / recyklingu TYLKO opakowań jednomateriałowych innych niż niebezpieczne.4) WSPÓŁPRACA Z POROZUMIENIEM Jeżeli wprowadzamy na rynek produkty w opakowaniach wielomateriałowych lub/i środki niebezpieczne w opakowaniach, obowiązek odzysku/recyklingu odpadów powstałych z tych opakowań może przejąć od nas tzw. porozumienie. Jest to izba gospodarcza posiadająca wymaganą prawnie umowę z urzędem marszałkowskim, która co do zasady funkcjonuje tak jak organizacja odzysku, jednak zajmuje się innymi rodzajami opakowań. Informacje o osiągniętych poziomach odzysku / recyklingu odpadów opakowaniowych przekazuje się raz do roku do urzędu marszałkowskiego – więcej informacji na temat tej sprawozdawczości można znaleźć w poradzie pt.: Ewidencja i sprawozdawczość w gospodarce opakowaniowej Recykling “razem” Warto zwrócić uwagę na pozycie „Razem” w tabeli dotyczącej poziomów odzysku/recyklingu. Wartość recyklingu ogółem została wprowadzona od 2014 r. i powoduje, że każdy wprowadzający (niezależnie od rodzaju opakowań, jakie wprowadza wraz z produktami na rynek) musi zapewnić 56% recyklingu odpadów opakowaniowych. Szczególnie ważne jest to w przypadku przedsiębiorców, którzy wprowadzają np. tylko opakowania z tworzyw sztucznych. Teoretycznie z tabeli wynika, że powinni osiągnąć 23,5% recyklingu, jednak nadal obowiązuje ich 56% recyklingu razem, co powoduje, że tak naprawdę muszą zapewnić 56% recykling odpadów opakowań tworzyw sztucznych. Jak obliczyć poziom odzysku i recyklingu? Poziom odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych w danym roku kalendarzowym oblicza się według wzoru: Podz / Prec = (masa odpadów opakowaniowych poddanych odzyskowi lub recyklingowi w danym roku )/(masa wprowadzonych do obrotu opakowań w roku poprzednim) Konsekwencje – opłata produktowa Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi nie przewiduje sankcji karnych za brak lub błędy w realizacji obowiązku odzysku / recyklingu odpadów opakowaniowych. Jedyną „karą” jest konieczność uiszczenia opłaty produktowej wraz z odsetkami podatkowymi za nieosiągnięcie wymaganych poziomów odzysku / recyklingu. Zasady naliczania opłaty produktowej przedstawiono w poradzie pt.: Opłata produktowa – konsekwencja nie wykonania obowiązku odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych Zwolnienie – pomoc de minimis Z obowiązku zapewnienia odzysku/recyklingu zwolnieni są przedsiębiorcy, którzy w danym roku kalendarzowym wprowadzili do obrotu produkty w opakowaniach o łącznej masie opakowań nieprzekraczającej 1 tony, Zwolnienie to stanowi pomoc de minimis, Aby skorzystać ze zwolnienia przedsiębiorca, do 15 marca, musi złożyć w urzędzie marszałkowskim: – roczne sprawozdania (dawniej OŚ-OP1) o wysokości należnej opłaty produktowej obliczone z zastosowaniem maksymalnej stawki (4.50 zł/kg); – zaświadczenie lub oświadczenie o pomocy de minimis lub inne dokumenty, o których mowa w art.7. ust.3 pkt ustawy (7-stronicowy dokument). Jeżeli dokumenty nie zostaną złożone w terminie, przedsiębiorca musi zapłacić opłatę produktową naliczoną wg ogólnych zasad. Warto zauważyć, że od 2016 r. przedsiębiorca może sam zdecydować, czy będzie korzystał z ww. zwolnienia czy mimo nie przekroczenia 1 tony łącznie opakowań będzie realizował obowiązek odzysku i recyklingu (np. poprzez podpisanie umowy z organizacją odzysku czy porozumieniem). Więcej porad w zakresie gospodarki opakowaniowej znaleźć można w kategorii -> Gospodarka opakowaniowa – Materiały publikowane w Serwisie odpady-help.pl, nie stanowią porad prawnych lub innego profesjonalnego doradztwa. Redakcja Serwisu odpady-help.pl nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie wiedzy publikowanej na łamach serwisu, w szczególności za szkody lub straty poniesione przez kogokolwiek wskutek jakiegokolwiek wykorzystania treści umieszczonych w Serwisie. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych w Serwisie odpady-help.pl.

You might be interested:  Kiedy Najlepiej Kupić Samochód Na Firmę?

Czy opłata recyklingowa jest kosztem uzyskania przychodu?

Opłata recyklingowa – przychód przedsiębiorcy – Opłata recyklingowa jest dla przedsiębiorcy przychodem w momencie jej pobrania ( art.14 ust.2 pkt 18 ustawy o PIT ). W chwili jej uregulowania podatnik może zaliczyć ją do kosztów uzyskania przychodów (art.22 ust.1aa ustawy o PIT).

 • Wynika z tego, że opłata recyklingowa jest dla przedsiębiorcy zarówno przychodem, jak i kosztem.
 • Wartość opłaty recyklingowej stanowi iloczyn liczby przekazanych klientom lekkich toreb i stawki opłaty recyklingowej.
 • Obecnie wynosi ona 0,20 zł za sztukę lekkiej torby,
 • Wzór: Opłata recyklingowa = liczba sztuk lekkich toreb x 20 groszy/ szt.

PRZYKŁAD 2 Przedsiębiorca prowadzi firmę spożywczą. W styczniu 2021 roku przekazał klientom 100 sztuk lekkich toreb na zakupy i za każdą pobrał 20 groszy opłaty recyklingowej. Jaka będzie wysokość opłaty recyklingowej, którą będzie musiał zapłacić? Odpowiedź: Przedsiębiorca będzie musiał zapłacić opłatę recyklingową w wysokości 20 zł (100 szt.

 1. X 20 groszy/szt.).
 2. W chwili pobrania opłaty powyższa kwota będzie dla przedsiębiorcy przychodem, a w momencie zapłaty stanie się kosztem podatkowym.
 3. Opłata recyklingowa musiała zostać opłacona najpóźniej w dniu 15 kwietnia 2021 roku.
 4. PRZYKŁAD 3 Przedsiębiorca będący czynnym podatnikiem VAT, w styczniu 2021 roku przekazał do firmy kontrahenta nieodpłatnie 1 000 sztuk reklamówek.

Czy będzie musiał uiścić opłatę recyklingową? Odpowiedź: W celu obliczenia wysokości opłaty recyklingowej nie ma znaczenia fakt, czy reklamówki zostały przekazane nieodpłatnie, czy odpłatnie przez pobranie za nie dodatkowej opłaty. Wartość opłaty recyklingowej, którą będzie musiał zapłacić przedsiębiorca wyniesie 200 zł (1 000 szt.

Co to jest opłata recyklingowa?

Opłata recyklingowa to opłata, która jest doliczana do torby z tworzywa sztucznego. Wszystko po to by klienci wybierali torby zakupowe wielokrotnego użytku. Od początku 2018 w sklepach nie można otrzymać za darmo lekkich toreb na zakupy.

You might be interested:  Jak Wziąć Samochód W Leasing Na Firmę?

Czy opłata recyklingowa jest kosztem podatkowym?

Opłata recyklingowa a przychód podatkowy – Opłata recyklingowa stanowi przychód podatkowy przedsiębiorcy z chwilą jej pobrania, co wynika wprost z art.14 ust.2 pkt 18, Dodatkowo w momencie uregulowania zobowiązania z tytułu opłaty recyklingowej będzie ona mogła zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów zgodnie z art.22 ust.1aa ustawy o PIT.

 • Opłata recyklingowa = liczba sztuk przekazanych klientom (odpłatnie lub nieodpłatnie) lekkich toreb na zakupy z tworzywa sztucznego x 20 groszy/szt.

Przykład 2. Pani Anna prowadzi firmę XYZ. W styczniu 2021 roku przekazała klientom 100 sztuk lekkich toreb na zakupy, pobierając opłatę w wysokości 20 groszy za każdą reklamówkę. W jakiej wysokości będzie musiała uiścić opłatę recyklingową? Wartość opłaty recyklingowej, którą pani Anna będzie musiała opłacić, to kwota 20 zł (100 sztuk x 20 groszy/szt.).

 • W momencie pobrania opłaty kwota ta będzie stanowiła przychód podatkowy.
 • Opłata recyklingowa musi zostać uregulowana najpóźniej 15 kwietnia 2021 roku.
 • W momencie jej zapłaty pani Anna będzie mogła ująć uiszczoną opłatę recyklingową jako koszt uzyskania przychodu.
 • Przykład 3.
 • Pan Jan, będący czynnym podatnikiem VAT, w styczniu 2021 roku przekazał nieodpłatnie 1000 sztuk reklamówek firmie ABC.

Czy w związku z tym będzie zobowiązany do uiszczenia opłaty recyklingowej? Dla obliczenia wysokości opłaty recyklingowej bez znaczenia pozostaje fakt, czy pan Jan przekazał reklamówki klientowi nieodpłatnie, czy pobierał w związku z tym dodatkową opłatę.

Related Post