Auto Blog-Pomóc drogowa Ubezpieczenie samochodu Samochód Osobowy Sprzedaje Się Co Do Zasady?

Samochód Osobowy Sprzedaje Się Co Do Zasady?

0 Comments

Samochód Osobowy Sprzedaje Się Co Do Zasady
Sprzedaż samochodu – obowiązki – Sprzedaż auta firmowego niesie wiele obowiązków. Najmniej z nich czeka tych podatników, którzy w ramach działalności użytkowali samochód prywatny, niebędący składnikiem majątku firmy. Co do zasady, zbycie takiego pojazdu nie prowadzi do konieczności rozliczenia VAT.

Jeżeli sprzedaż samochodu firmowego nastąpi w ciągu 6 miesięcy od daty jego nabycia, przedsiębiorca będzie musiał jednak opłacić podatek od dochodu. Środki uzyskane ze sprzedaży należy również wykazać w zeznaniu rocznym PIT 36. Wielu przedsiębiorców, posiadających firmowy samochód, decyduje się wprowadzić go do ewidencji środków trwałych.

Takie rozwiązanie przynosi wiele korzyści – po pierwsze, pozwala ująć wydatki związane z użytkowaniem pojazdu, np. opłatą składki w kosztach, natomiast po drugie, zmniejsza podstawę opodatkowania, dzięki odliczaniu odpisów amortyzacyjnych. Sprzedaż auta firmowego ewidencjonowanego w ten sposób pociąga za sobą jednak dodatkowe obowiązki, szczególnie w zakresie podatku VAT.

O czym należy pamiętać przy sprzedaży samochodu?

Obowiązkiem sprzedającego samochód jest przekazanie polisy OC nowemu właścicielowi. O sprzedaży auta trzeba poinformować swojego ubezpieczyciela w terminie 14 dni. W dokumencie powinny znaleźć się informacje na temat nabywcy pojazdu – jego imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL.

Co trzeba zrobić po sprzedaży auta 2022?

Formalności po sprzedaży samochodu – obowiązki sprzedającego i kupującego – Co należy zrobić po sprzedaży auta? Jakie formalności są obowiązkowe dla sprzedającego pojazd oraz dla jego nabywcy? Jakie obowiązują terminy i co grozi za ich nieprzestrzeganie? Kiedy umowa kupna-sprzedaży pojazdu zostanie zawarta, można przejść do czynności po sprzedaży samochodu.

Dotyczą one zarówno zbywcy, jak i nabywcy. Mowa tu o obowiązku rejestracji zakupionego pojazdu w wydziale komunikacji, obowiązkowego ubezpieczenia samochodu i zapłacenia podatku od jego nabycia. Strony mają 30 dni na rejestrację pojazdu (kupujący) i zgłoszenie zbycia auta (sprzedający) w wydziale komunikacji, pod który podlegają.

Za przekroczenie terminu w obu przypadkach grozi kara w wysokości do 1000 zł. Powinności tych można dopełnić online lub stacjonarnie. Zanim wybierzesz się do urzędu, pamiętaj, że do rejestracji samochodu musisz mieć wymagane dokumenty. W zależności od tego, o jakie auto chodzi, tzn.

Ile aut można kupić i sprzedać w ciągu roku 2022?

Podsumowanie: –

 • Przy transakcji sprzedaży samochodu powinieneś sprawdzić, czy masz obowiązek rozliczyć podatek. W zależności od sytuacji prawnej istnieją trzy rodzaje podatków: VAT, dochodowy oraz PCC.
 • Istnieją wyjątki, gdzie podstawa opodatkowania nie ma zastosowania. W przypadku osoby fizycznej pojazd sprzedany po upływie 6 miesięcy od zakupu nie podlega opodatkowaniu. Firma uniknie podatku dochodowego, jeśli minęło 6 lat od wyłączenia pojazdu z użytku działalności.
 • Przepisy nie określają ile maksymalnie pojazdów rocznie, może sprzedać osoba nieprowadząca działalności gospodarczej. Natomiast jeśli sprzedaż pojazdów stanowi jeden z głównych źródeł przychodu rocznego, może być to podstawą do nałożenia kary przez Urząd skarbowy.
 • Stawka za podatek VAT wynosi 23%. Możesz zapłacić 7% lub 32% od dochodu w zależności od progu podatkowego przy podatku dochodowym. Podatek PCC to z kolei 2% od wartości pojazdu.

Co się przekazuje przy sprzedaży samochodu?

Jakich formalności należy dopełnić, aby bezproblemowo sprzedać lub kupić auto? Planujesz sprzedaż lub kupno auta? Przygotowaliśmy dla Ciebie poradę, w której wyjaśnimy, jakich formalności będziesz musiał dopełnić, a także gotowe wzory dokumentów do pobrania. Zalecaną praktyką przy sporządzaniu umowy kupna-sprzedaży samochodu jest bowiem forma pisemna, która ułatwia dochodzenie roszczeń od sprzedawcy lub kupującego, a także pozwala szybko i sprawnie zarejestrować pojazd.

 • Umowa kupna-sprzedaży jest jedną z najczęściej zawieranych umów nie tylko w biznesie, ale także w życiu codziennym zwykłych obywateli.
 • Ażdy z nas spotkał lub spotka się z nią przynajmniej raz w swoim życiu.
 • Jej fundamentem jest przejście własności z poprzedniego na kolejnego właściciela w zamian za określoną cenę wyrażoną w pieniądzu.

Zawarcie umowy kupna-sprzedaży samochodu umożliwia zbycie lub nabycie pojazdu w sposób zrozumiały, legalny i satysfakcjonujący dla obu stron. Choć według prawa umowa kupna-sprzedaży samochodu może być zawiązana ustnie, to jak wspomnieliśmy, w razie ewentualnych problemów jedynie wypełniony przez obie strony dokument będzie w stanie pomóc dociekać potencjalnych roszczeń.

 1. Niezależnie jednak od tego, czy umowa kupna-sprzedaży została spisana odręcznie, czy strony posługują się gotowym wzorem pdf do druku, należy pamiętać o najważniejszych elementach.
 2. Oto one: Pamiętaj, że umowa kupna-sprzedaży musi być czytelna! Można sporządzić ją na kartce A4 lub wydrukować gotowy formularz w formacie PDF,

Umowę kupna-sprzedaży należy sporządzić w dwóch egzemplarzach, co nie znaczy, że wizualnie muszą być one identyczne – wystarczy, że są jednobrzmiące. Należy pamiętać także o tym, by na każdym z egzemplarzy znalazły się podpisy obu stron umowy lub ich przedstawicieli – takie osoby muszą posiadać upoważnienia.

Umowy sprzedaży samochodu zawarte w sposób pisemny są respektowane w sprawach dotyczących dochodzenia odszkodowania. Mogą stanowić dowód w przypadku roszczeń z tytułu niedopatrzenia złego stanu technicznego pojazdu. Wzór upoważnienia do zawarcia umowy sprzedaży pojazdu znajdziesz tutaj, Umowa kupna-sprzedaży stanowi umowę cywilnoprawną regulowaną przepisami art.535-555 Kodeksu cywilnego.

Przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się do przeniesienia na kupującego własności rzeczy oraz wydania tej rzeczy (art.535 Kodeksu cywilnego ). Umowa kupna-sprzedaży czyni kupującego właścicielem pojazdu i gwarantuje, że sprzedawca ma obowiązek mu go wydać.

Upujący natomiast zapewnia, że odbierze samochód i ureguluje sumę ustaloną ze sprzedawcą. Choć wielu z nas myśli, że sprzedaż lub kupno pojazdu wiąże się z ogromną ilością wymaganych formalności i ciągłymi wizytami w urzędach, to nie jest to do końca prawdą. Oczywiście, należy w tym celu odwiedzić wydział komunikacji i urząd skarbowy, ale na przykład zakupu samego ubezpieczenia komunikacyjnego można dokonać również online.

You might be interested:  Ile Wynosi Ulga Rehabilitacyjna Na Samochód?

Dokumenty, jakie zbywca musi przekazać nowemu nabywcy to dowód rejestracyjny oraz karta pojazdu. Są to niezbędne dokumenty, bez których nie można sporządzić też umowy kupna-sprzedaży samochodu osobowego, Bez nich nie ma możliwości zarejestrowania auta.

Upujący musi otrzymać od zbywcy aktualne ubezpieczenie OC, Sprawdź, jakie oferty ubezpieczeń komunikacyjnych oferuje CUK! Jeśli planujesz nabyć pojazd od kilku właścicieli, to zgodę na sprzedaż musi przede wszystkim każdorazowo wyrazić każdy z nich. W umowie umowa kupna-sprzedaży samochodu od dwóch właścicieli muszą znaleźć się dane obydwu posiadaczy, a także ich podpisy.

Ta formalność jest ważna z jednego prostego powodu – przeniesienie własności auta musi być zgodne z prawem. Kolejną ważną w tym wypadku kwestią jest sama forma zapłaty za pojazd, którego właścicielem jest więcej niż jedna osoba. Komu zatem przekazać określoną kwotę? To zależy od ustaleń.

 1. Istnieje możliwość przekazania pieniędzy tylko jednemu z właścicieli lub równych części każdemu z nich.
 2. Więcej na ten temat pisaliśmy już w tej poradzie – sprawdź.
 3. Istnieje kilka uniwersalnych zasad, którymi warto się kierować przy sporządzaniu umowy kupna-sprzedaży z obcą osobą.
 4. Przy dokonywaniu takich czynności zawsze należy zadbać o następujące kwestie: Żadnych dokumentów związanych z pojazdem nie powinno się wyrzucać bez potrzeby.

Mogą bowiem okazać się przydatne na przykład w razie konieczności wykazania tytułu prawnego do posiadanego auta – wtedy, gdy pojawi się poprzedni właściciel w momencie jego kradzieży. Ogólna zasada dotycząca tego zagadnienia mówi, że umowy kupna-sprzedaży samochodu powinno się trzymać tak długo, jak one obowiązują.

 1. W przypadku sprzedaży auta, ta reguła może się jednak nie sprawdzić – umowę kupna-sprzedaży pojazdu należy więc trzymać 3 lata, licząc od terminu wymagalności.
 2. Umowy kupna-sprzedaży samochodu warto też przechowywać z uwagi na obowiązki podatkowe (np.
 3. Podatek od czynności cywilnoprawnych).
 4. W momencie sprzedaży auta nie obejdzie się bez przedstawienia tego dokumentu.

Umowa kupna-sprzedaży samochodu dla dwóch kupujących ma stanowić dowód nabycia pojazdu przez dwie osoby i wniesienia za niego zapłaty. Jest on dla sprzedającego potwierdzeniem, że kupujący odebrali od niego pojazd, zapoznając się uprzednio z jego stanem technicznym i nie wnieśli do niego zastrzeżeń.

W tego typu umowach kupna-sprzedaży samochodów muszą znaleźć się dokładne dane sprzedającego wraz z jego podpisem, a także podpisy obu kupujących. Tak, jak w przypadku pozostałych standardowych umów kupna-sprzedaży, także w formularzu dla dwóch kupujących dokument należy sporządzić w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których każdy musi być podpisany przez wszystkie osoby zwierające transakcję.

Tylko wtedy zyska status wiążącego i zgodnego z prawem. Jeśli chcemy dokonać transakcji kupna-sprzedaży samochodu z obywatelem Ukrainy, to zasadniczo umowa będzie wyglądać tak samo. Posługując się jej standardowym wzorem, pamiętajmy jednak o ewentualnych późniejszych formalnościach związanych ze sprzedażą auta poza granice Polski.

Co należy przekazać obywatelowi Ukrainy wraz z umową kupna-sprzedaży? Umowa kupna-sprzedaży samochodu, zawierana z Ukraińcem powinna też być dostosowana do terytorium, gdzie nastąpi jej podpisanie. Jeśli chcemy sprzedać samochód obywatelowi Ukrainy, najlepiej zrobić to w Polsce (nie musimy wtedy angażować tłumacza, który zajmie się przetłumaczeniem wymaganych dokumentów).

Wystarczy wtedy zwykła umowa kupna-sprzedaży samochodu, Jeśli miejscem sprzedaży pojazdu jest natomiast terytorium Polski, lecz pochodzący zza granicy nabywca planuje kupione od nas auto zarejestrować w swoim kraju, to obowiązek tłumaczenia leży po jego stronie.

Istnieje też możliwość sporządzenia umowy kupna-sprzedaży dwujęzyczne j – jej wzór do druku również można pobrać z internetu. Umowy kupna-sprzedaży są sporządzane w przypadku wszystkich zarejestrowanych i dopuszczonych do ruchu pojazdów mechanicznych. Jeśli jesteś posiadaczem innego pojazdu niż samochód osobowy, to warto sprawdzić, czym będą różniły się formalności w przypadku jego sprzedaży.

Jak postępować w przypadku sprzedaży/kupna innych pojazdów mechanicznych? Odsyłamy do adekwatnych porad na naszej stronie: Oprócz przyswojenia ważnych informacji dotyczących umów kupna-sprzedaży i zadbania o aktualne składki OC posiadanych pojazdów, warto pomyśleć także o pakiecie ubezpieczenia autocaso i assistance – sprawdź, co może zaoferować Ci CUK.

Kto płaci podatek od sprzedaży samochodu?

Co warto wiedzieć? –

 • Obowiązek podatkowy (lub jego brak) zależy od kogo kupujemy samochód (patrz tabela).
 • Cena wpisana do umowy kupna-sprzedaży nie oznacza wartości auta, Jeśli urząd skarbowy uzna, że jest ona za niska, dokona korekty na podstawie specjalnych katalogów (od tej decyzji możemy się odwołać).
 • Po zawarciu umowy kupna-sprzedaży, kupujący ma 14 dni na złożenie deklaracji PCC-3 (jeśli nabywców pojazdu jest dwóch, do deklaracji PCC-3 należy dołączyć załącznik PCC-3/A) i opłacenia podatku.
 • Kara za spóźnienie przy płaceniu podatku PCC to od 1/10 minimalnej płacy brutto (301 zł) do 20-krotności minimalnej płacy brutto (60 200 zł).
 • Na roszczenia dotyczące ewentualnego zaniżenia ceny pojazdu (lub nieopłacenia podatku) urząd skarbowy ma pięć lat.

Jakie obowiązki ma sprzedający samochód?

Co warto wiedzieć? –

 • Przy zakupie lub sprzedaży samochodu nie trzeba spisywać umowy ręcznie, można skorzystać ze wzorów dostępnych w internecie.
 • Kupując auto, należy pamiętać o obowiązku rejestracji w wydziale komunikacji, opłaceniu podatku PCC (jeśli samochód sprzedała nam osoba fizyczna) oraz sprawdzeniu ważności polisy OC.
 • Sprzedawca samochodu powinien poinformować wydział komunikacji o zbyciu pojazdu w ciągu 30 dni od zawarcia umowy sprzedaży.
 • Sprzedaż samochodu należy również zgłosić ubezpieczycielowi (w ciągu 14 dni).

Czy sprzedaż auta trzeba zgłaszać do urzędu skarbowego?

Strata na sprzedaży – A co, gdy kupiłeś auto za 20 000 zł, a sprzedałeś za zaledwie 14 000 zł? Czy w przypadku starty na transakcji sprzedaży, zbywający jest również zobligowany do zapłaty podatku? I tak i nie. Sprzedający wprawdzie ma obowiązek złożyć zeznanie podatkowe, ale Urząd Skarbowy nie będzie wymagał od niego zapłaty podatku.

Czy sprzedajacy musi zgłosić sprzedaż samochodu?

Sprzedaż samochodu należy zgłosić w odpowiednim urzędzie, a także u ubezpieczyciela. Obowiązek ten spoczywa na byłym właścicielu czyli zbywcy pojazdu. To ważne – nie tylko ze względu na sankcje, które grożą, jeśli się nie dopełni tych formalności. Osoby, które zbyły pojazd, mogą jednak załatwić wszystko online! Wyjaśniamy, gdzie zgłosić sprzedaż samochodu, dlaczego to tak ważne oraz w jakim czasie po sprzedaży trzeba to zrobić! Jeśli sprzedajesz samochód, to spoczywa na Tobie obowiązek zgłoszenia tego faktu w odpowiednim urzędzie (o czym piszemy niżej) i towarzystwie ubezpieczeniowym.

 • Z tego obowiązku nie zwalnia Cię nawet to, że nowy właściciel pojazdu zarejestrował go tuż po nabyciu.
 • Warto pamiętać, że jeżeli pojazd jest współwłasnością, to dokumenty składane w celu zgłoszenia jego sprzedaży powinni podpisać wszyscy właściciele.
 • Zgłoszenie sprzedaży samochodu to obowiązek byłego właściciela.
You might be interested:  Dekoracje Ślubne Na Samochód Jak Zrobić?

Powinien on zgłosić sprzedaż samochodu w ciągu 30 dni u starosty (zwykle w wydziale komunikacji właściwym dla miejsca zamieszkania). Ten obowiązek wynika z art.78 ust.2 ustawy Prawo o ruchu drogowym. W wyniku nowelizacji ustawy od 1 stycznia 2020 roku obowiązuje przepis, że za brak zawiadomienia starosty w ciągu 30 dni o zbyciu (sprzedaży) lub nabyciu (kupnie) samochodu, grozi kara w wysokości od 200 do 1000 zł.

Wynika to z art.140mb punkt 2) ustawy Prawo o ruchu drogowym, który brzmi: „będąc właścicielem pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wbrew przepisowi art.78 pojazdu ust.2 pkt 1 nie zawiadamia starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu – podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 do 1000 zł”.

Ta sankcja może być zastosowana również, gdy zbyt późno zgłosisz sprzedaż, czyli gdy przekroczysz obowiązujące terminy – nawet o 1 dzień. Pamiętaj też, że jeśli nie zgłosisz sprzedaży, a nowy nabywca nie zarejestruje samochodu, wciąż będziesz uznawany za jego właściciela.

Jeżeli więc osoba, której sprzedałeś samochód, złamie przepisy drogowe, np. przekroczy prędkość w miejscu kontrolowanym przez fotoradar, możesz zostać poproszony o wskazanie, kto prowadził samochód, a nawet o stawienie się na komendę policji w celu złożenia wyjaśnień. Zawiadomienie o sprzedaży samochodu pozwala Ci więc uniknąć, jako byłemu właścicielowi wielu konsekwencji – nie tylko kary pieniężnej.

Dlatego, nawet jeśli znasz nowego nabywcę i wiesz, że szybko zarejestruje samochód, nie zwalnia Cię to z obowiązku zgłoszenia sprzedaży pojazdu. Gdy sprzedajesz swój pojazd, szukasz informacji, gdzie zgłosić sprzedaż samochodu. Okazuje się, że to zależy od wydziału komunikacji, w jakim jest on zarejestrowany.

starostwo powiatowe, urząd miasta, urząd dzielnicy.

Formalności zgłoszenia dopełnisz bez ponoszenia opłat. Wydział komunikacji nie jest jedynym miejscem, gdzie należy zgłosić sprzedaż samochodu osobowego, O zbyciu pojazdu trzeba poinformować także towarzystwo ubezpieczeniowe, w którym opłacasz składki za obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC ppm)(tj.

imię i nazwisko osoby sprzedającej, adres zamieszkania lub stałego pobytu tej osoby, data sprzedaży samochodu, marka i numer rejestracyjny samochodu, numer polisy OC ppm, imię, nazwisko, adres i numer PESEL nabywcy pojazdu, nazwa, adres siedziby i numer REGON, jeśli nabywcą jest osoba prawna.

Po wysłaniu wniosku o przepisanie umowy OC samochodu czyli OC ppm ubezpieczyciel skontaktuje się z nabywcą pojazdu. Wniosek ten należy złożyć w terminie14 dni od dnia przeniesienia prawa własności pojazdu. Jeżeli nie dopełnisz tego obowiązku, to będziesz ponosił solidarną odpowiedzialność z nowym właścicielem za zapłatę składki należnej ubezpieczycielowi.

osobiście, za pośrednictwem pełnomocnika, który powinien mieć przy sobie odpowiednie upoważnienie, pocztą – wystarczy dołączyć kopię dowodu osobistego, za pośrednictwem Internetu (on-line), jeśli ubezpieczyciel daje taką możliwość (również dotyczy to zgłoszenia do wydziału komunikacji, jeśli posiadasz profil zaufany lub certyfikat kwalifikacyjny).

Na zgłoszenie sprzedaży samochodu w wydziale komunikacji masz 30 dni. Czas liczy się od momentu zawarcia umowy sprzedaży pojazdu. Z kolei ubezpieczyciela, u którego posiadasz ubezpieczenie OC ppm, należy poinformować o sprzedaży samochodu w ciągu 14 dni od dnia zawarcia tej umowy.

Wynika to z art.32 ust.1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Zgłoszenie sprzedaży samochodu przez osobę, która użytkowała go prywatnie, nie jest skomplikowane. Na pytanie, gdzie zgłosić sprzedaż samochodu firmowego, odpowiedź jest równie prosta.

Jeśli jesteś przedsiębiorcą i sprzedajesz samochód firmowy, postępowanie jest niemal identyczne, jak w przypadku osoby prywatnej. Informujesz wydział komunikacji i ubezpieczyciela, który wystawił Ci polisę OC ppm. Różnica dotyczy wyłącznie płatników VAT.

Jak nie płacić podatku od sprzedaży samochodu?

Samochód firmowy najczęściej zostaje wprowadzony do ewidencji środków trwałych firmy. Pozwala to zaliczyć wydatki związane z użytkowaniem pojazdu do kosztów uzyskania przychodów, co zmniejsza podstawę opodatkowania. Co dzieje się w sytuacji, gdy przedsiębiorca postanawia sprzedać auto? Z jakimi kosztami musi się liczyć? Eryk Skłodowski – szkolenie ze sprzedaży auta firmowego Załóżmy, że – za gotówkę, kredyt lub w leasingu – kupiliśmy samochód o wartości 150 tys. zł i mamy go w środkach trwałych firmy. Z jakimi opłatami musimy się liczyć, gdy zamierzamy go sprzedać? Na to pytanie odpowiada Eryk Skłodowski, ekspert kancelarii podatkowej Skłodowscy: – Otóż jeśli mieliśmy nowe auto ponad pięć lat, to jego wartość księgowa wyniosi 0 zł, bo amortyzacja jest pięcioletnia.

Natomiast jeżeli chcemy je sprzedać np. po trzech latach – wtedy ta wartość księgowa samochodu firmowego wynosi 60 tys. zł. (gdyż roczna amortyzacja wynosi w tym przypadku 30 tys. zł). Załóżmy dalej, że (bez względu na wartość księgową) chcemy sprzedać to auto za 75 tys. zł. Na co trzeba wtedy uważać? Musimy zdawać sobie sprawę, że – przy sprzedaży samochodu, stanowiącego środek trwały w działalności – stosujemy wynoszącą 23% stawkę VAT, bez względu na to, czy przy nabyciu przysługiwało nam całościowe, czy częściowe odliczenie VAT.

Dodatkowo kwota, po której sprzedaliśmy auto będzie naszym przychodem. W przypadku gdy wartość księgowa auta będzie wynosiła 60 tys. zł (a więc po 3 latach) – nasz zysk będzie wynosił 15 tys. zł. Natomiast gdybyśmy po tej samej cenie sprzedawali ten samochód po 5 latach (a więc o zerowej wartości księgowej), to ten zysk wyniesie 75 tys.

Zł. Zatem przy sprzedaży auta, które jest na stanie firmy, warto sprawdzić, ile ono jest obecnie warte w księgach i czy przy zakupie odliczyliśmy od niego VAT. Bo jeśli ta wartość wynosi 0 i odliczyliśmy VAT – to z tej kwoty sprzedaży fiskus zabierze nam w sumie, w zależności od formy opodatkowania, nawet ponad 38 proc.

You might be interested:  Samochód W Leasing Co To Znaczy?

Reasumując – bez względu na to, czy sprzedajemy samochód osobowy lub ciężarowy jeśli ten samochód jest na stanie firmy, a przy zakupie odliczyliśmy choćby 50 proc. VAT – to przy sprzedaży musimy oddać cały VAT, zapłacić od kwoty sprzedaży podatek dochodowy o stawce odpowiedniej dla stosowanej przez przedsiębiorcę formy rozliczenia działalności i dodatkowo zapłacić składkę zdrowotną, która „nie jest” podatkiem.

Co do zasady, nie ma więc możliwości uniknięcia zapłaty podatków przy sprzedaży samochodu firmowego. Jedyną opcją jest wyprowadzenie pojazdu z majątku firmowego i przekazanie go na cele prywatne (na podstawie odpowiedniego oświadczenia), jednak po wycofaniu pojazdu z działalności trzeba odczekać aż 6 lat, aby transakcja sprzedaży nie powodowała powstania przychodu z tytułu prowadzonej działalności.

No i oczywiście pozostaje VAT.

Kto zgłasza sprzedaż samochodu?

Zbycie pojazdu zarejestrowanego zgłasza dotychczasowy właściciel pojazdu, który na przykład sprzedał pojazd albo darował go innej osobie. Osoba, która tego nie zrobi – może zapłacić karę w wysokości od 200 do 1000 złotych. Sprawę możesz też załatwić przez pełnomocnika. Dowiedz się w urzędzie, jak to zrobić.

Po jakim czasie można sprzedać samochód bez podatku 2022?

Sprzedaż samochodu używanego. Podatki po sprzedaży samochodu używanego – kiedy i jakie, kogo dotyczą? – Po sprzedaży pojazdu używanego o wartości powyżej 1000 zł występuje obowiązek uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych – PCC-3. Leży on jednak po stronie kupującego.

 • Wyjątkiem jest sprzedaż samochodu przed upływem 6 miesięcy od momentu jego zakupu.
 • Wówczas obowiązek rozliczenia się spoczywa także na sprzedającym.
 • W rocznym PIT (rozliczanym do kwietnia kolejnego roku) należy wskazać wówczas dochód z tytułu sprzedaży pojazdu.
 • Jaki podatek od sprzedaży samochodu przed upływem 6 miesięcy czeka na zbywcę, który musi zapłacić podatek dochodowy? Wszystko zależy od tego, w którym progu podatkowym znajduje się osoba, która sprzedała auto.

Oznacza to, że jeśli zbywca zarabia: poniżej 85 528 zł – zapłaci 17% podatku, zaś powyżej 85 528 zł – zapłaci 32% podatku. Konieczny do zapłacenia podatek PPC (podatek od kupna samochodu) wynosi 2% wartości pojazdu. Obowiązek powinien zostać spełniony w terminie 14 dni od daty kupna samochodu.

Czy można kupić i od razu sprzedać samochód?

Po jakim czasie można sprzedać samochód bez podatku? – Jak już wiadomo, podatek od sprzedaży samochodu trzeba zapłacić, jeśli sprzedaje się auto przed upływem 6 miesięcy od jego kupna. Jednak trzeba mieć świadomość, że musi upłynąć pełne pół roku dokładnie od dnia jego zakupu. Czyli liczą się pełne miesiące. Dlatego koniecznie trzeba sprawdzić datę zapisaną w umowie kupna – sprzedaży. Dopiero jeśli minie od niej 6 miesięcy, można sprzedać samochód bez odprowadzania podatku dochodowego.

Do jakiej kwoty można płacić gotówką osoba prywatna 2022?

Limit płatności dla przedsiębiorców – W chwili obecnej przedsiębiorcy mogą dokonywać między sobą płatności gotówkowych do kwoty 15 000 zł brutto, Jednakże nadchodzące zmiany w prawie spowodują obniżenie tego limitu prawie o połowę. Wedle nowych przepisów osoby prowadzące działalność gospodarczą będą mogły dokonywać transakcji gotówkowych do kwoty 8 000 zł.

 • Jeśli ktoś zamierza dokonać większej płatności to wówczas może się ona odbyć tylko i wyłącznie za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy.
 • Jednakże – jak zapewne wielu z nas wie – w ramach jednej transakcji może występować więcej niż jedna wierzytelność czy zobowiązanie.
 • W umowie świadczenia usług lub kupna-sprzedaży danego towaru jeden podmiot może dokonać na rzecz drugiego kilku czy nawet kilkunastu płatności.

Otóż wszystkie te płatności w ramach umowy zawartej między podmiotami gospodarczymi to nic innego jak jednorazowa wartość transakcji. Czyli, dziś, jeżeli chcemy płacić gotówką, to nie może ona być większa niż 15 000 zł, natomiast w przyszłości – 8 000 zł.

Czy sprzedaż samochodu trzeba zgłosić w urzędzie skarbowym?

Strata na sprzedaży – A co, gdy kupiłeś auto za 20 000 zł, a sprzedałeś za zaledwie 14 000 zł? Czy w przypadku starty na transakcji sprzedaży, zbywający jest również zobligowany do zapłaty podatku? I tak i nie. Sprzedający wprawdzie ma obowiązek złożyć zeznanie podatkowe, ale Urząd Skarbowy nie będzie wymagał od niego zapłaty podatku.

Jakie obowiązki ma sprzedający samochód?

Co warto wiedzieć? –

 • Przy zakupie lub sprzedaży samochodu nie trzeba spisywać umowy ręcznie, można skorzystać ze wzorów dostępnych w internecie.
 • Kupując auto, należy pamiętać o obowiązku rejestracji w wydziale komunikacji, opłaceniu podatku PCC (jeśli samochód sprzedała nam osoba fizyczna) oraz sprawdzeniu ważności polisy OC.
 • Sprzedawca samochodu powinien poinformować wydział komunikacji o zbyciu pojazdu w ciągu 30 dni od zawarcia umowy sprzedaży.
 • Sprzedaż samochodu należy również zgłosić ubezpieczycielowi (w ciągu 14 dni).

Co zrobić z dowodem rejestracyjnym po sprzedaży samochodu?

Jakie dokumenty musi przekazać Ci sprzedający? Samochód Osobowy Sprzedaje Się Co Do Zasady Średnia ocena: 4.67 Dziękujemy za oddanie głosu. Sporządzenie umowy kupna-sprzedaży samochodu i jej podpisanie, to nie koniec formalności, które są związane z nabyciem auta. Zanim wsiądziesz za kółko i wyprowadzisz swój wóz z garażu, musisz dokonać wielu formalności.

Najważniejszy dokument, który powinieneś mieć to umowa kupna-sprzedaży samochodu, Jest to dokument świadczący o własności auta i będzie Ci potrzebny przy opłacaniu podatku od czynności cywilnoprawnych, jeśli oczywiście umowa kupna – sprzedaży auta mówi o tym, że to kupujący ma pokryć ten koszt. Dokumenty, które powinien oddać Ci zbywający samochód, to dowód rejestracyjny oraz karta pojazdu, Są to najważniejsze dokumenty samochodu i bez nich nie będziesz mógł zarejestrować swojego auta. Pamiętaj, by wziąć od zbywcy aktualne ubezpieczenie OC, Każdy samochód musi być ubezpieczony. Możesz wypowiedzieć umowę w Towarzystwie, w którym ubezpieczony był pojazd i zawrzeć ją gdzie indziej, możesz również zostać w towarzystwie, w którym obecnie ubezpieczony jest samochód. Dobrze jednak, gdy ubezpieczysz pojazd na siebie. Kluczyki – bez nich nie odpalisz auta, powinieneś otrzymać dwa komplety.

: Jakie dokumenty musi przekazać Ci sprzedający?

Related Post