Auto Blog-Pomóc drogowa Ubezpieczenie samochodu Ulga Rehabilitacyjna Na Samochód Jakie Dokumenty?

Ulga Rehabilitacyjna Na Samochód Jakie Dokumenty?

0 Comments

Ulga Rehabilitacyjna Na Samochód Jakie Dokumenty
Jakie dokumenty uprawniają do odliczenia ulgi? – Aby móc odliczyć ulgę na samochód, niezbędne jest posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności oraz dowodu posiadania samochodu (np. polisy) przez osobę niepełnosprawną lub osobę mającą na utrzymaniu osobę niepełnosprawną.

Księgowość – Fakturowanie – CRM Kadry i płace zintegrowane z eZUS i PUE Łatwa wysyłka JPK i deklaracji

Zacznij bezpłatny 30 dniowy okres próbny bez żadnych zobowiązań!

Czy ulga rehabilitacyjna na samochód musi być udokumentowana?

 • Ulga rehabilitacyjna na samochód przysługuje osobie mającej status osoby niepełnosprawnej i osobie mającej na utrzymaniu taką osobę.
 • W 2022 r. ulga rehabilitacyjna na samochód wynosi 2280 zł. Taką kwotę osoby niepełnosprawne lub ich opiekunowie mogą odliczyć w zeznaniu podatkowym PIT za 2021 r.
 • Do ulgi rehabilitacyjnej na samochód zalicza się wydatki na utrzymanie pojazdu. To m.in. kwoty przeznaczone na zakup paliwa czy ubezpieczenie OC,
 • W przypadku ulgi rehabilitacyjnej na auto nie jest konieczne udokumentowanie wydatków. W razie kontroli wystarczy złożyć oświadczenie.
 • Skorzystanie z ulgi rehabilitacyjnej na auto nie jest uzależnione od posiadania prawa jazdy. Osoba niepełnosprawna musi być właścicielem lub współwłaścicielem auta.
 • Ulgę rehabilitacyjną na samochód rozlicza się w rozliczeniu rocznym PIT. W tym celu należy wypełnić załącznik PIT/O.

Jesteś osobą z niepełnosprawnością lub masz na utrzymaniu taką osobę? Możesz skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej na samochód. Ulgę rozlicza się w zeznaniu podatkowym PIT. Dowiedz się, ile wynosi ulga rehabilitacyjna za 2021 rok. Poniżej znajdziesz też odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, które dotyczą ulgi rehabilitacyjnej na auto.

Jak udokumentować wydatki na cele rehabilitacyjne?

Dokumentowanie wydatków – Wydatki na cele rehabilitacyjne muszą zostać udokumentowane – należy przedstawić urzędowi skarbowemu dokumenty stwierdzające ich poniesienie. Dokument potwierdzający wydatek musi zawierać dane kupującego i sprzedającego, towar lub usługę oraz kwotę zapłaty i być wystawiony na osobę, która będzie dokonywała odliczenia.

 • opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa,
 • utrzymanie psa asystującego,
 • używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16. roku życia.

Jednakże na żądanie organów podatkowych należy przedstawić dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia, w szczególności:

 • wskazać z imienia i nazwiska osoby, które opłacono w związku z pełnieniem przez nie funkcji przewodnika;
 • okazać certyfikat potwierdzający status psa asystującego.

Jeśli nasz poradnik był pomocny – prosimy Cię o wpłatę kilkuzłotowej oraz przekazanie na sfinansowanie stypendiów przekazywanych przez nasze Stowarzyszenie dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym. Dziękujemy! Publikacja jest finansowana przez – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020 oraz Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030 (nowa wersja, strona w przygotowaniu).

Copyright © SPES 1999 – 2022. Żaden fragment utworów i informacji zamieszczonych na stronach serwisu “Twoje Prawa” nie może być: rozpowszechniany, udostępniany publicznie, publikowany, kopiowany, reprodukowany, bez względu na formę oraz cel (odpłatnie lub nieodpłatnie), bez pisemnej zgody Stowarzyszenia SPES.

: Odliczenia na cele rehabilitacyjne

Kto może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej na samochód?

Ulga rehabilitacyjna a właściciel samochodu – Do ulgi rehabilitacyjnej niepełnosprawni mogą uwzględniać wydatki na używanie samochodu, nawet gdy podatnik nie jest wymieniony w dowodzie rejestracyjnym jako właściciel pojazdu, ale jest jego współwłaścicielem.

 • Zgodnie z art.26 ust.7a pkt 14 ustawy o PIT odliczane mogą być wydatki na używanie samochodu osobowego stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną, np.
 • Małżonka, dzieci, rodziców czy rodzeństwo.
 • Należy jednak zaznaczyć, że odliczenie to jest limitowane i nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty 2280 zł.

Zostało to potwierdzone przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 17 marca 2022 r. nr 0113-KDIPT2-2.4011.1236.2021.2.SR, w której wyjaśnił, że regulacje podatkowe dotyczące ulgi rehabilitacyjnej nie pozbawiają podatnika prawa do jej skorzystania, gdy w dowodzie rejestracyjnym samochodu jest wymieniony tylko, np.

współmałżonek osoby niepełnosprawnej, z którym podatnik pozostaje we wspólności majątkowej małżeńskiej, a samochód stanowi wspólny składnik majątku małżonków Ponadto w tym zakresie ulga obejmuje wydatki związane z ułatwieniem czynności życiowych, np. na przejazdy do lekarza, do pracy czy na zakupy, ale i również odliczeniu podlegają też wydatki dotyczące utrzymania samochodu takie jak: przegląd techniczny, naprawa czy zakup obowiązkowego ubezpieczenia OC.

O Autorze: Karolina Kuropka karolina.[email protected] : Ulga rehabilitacyjna dla współwłaścicieli aut

You might be interested:  Jaki Samochód Ma 400 Koni Mechanicznych?

Czy osoba niepełnosprawną może odliczyć samochód?

Odliczenie samochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej – Odliczyć od podatku ulgę rehabilitacyjną mogą podatnicy mający na utrzymaniu osobę niepełnosprawną. Może to być między innymi współmałżonek osoby niepełnosprawnej, jej dzieci, rodzeństwo, przybrani rodzice, zięciowie, synowe, a nawet rodzice współmałżonka.

Jak odliczyć koszty dojazdu na rehabilitację?

Zasady korzystania z wydatków na samochód przy uldze rehabilitacyjnej – Wydatki na samochód w uldze rehabilitacyjnej są limitowane, Kwotę ulgi odlicza się od dochodu. Muszą być też spełnione określone warunki. Kto zatem i kiedy może skorzystać z odliczenia wydatków na samochód? Trzeba spełnić następujące warunki: Samochód musi stanowić własność (współwłasność) osoby z niepełnosprawnością lub podatnika, mającego na utrzymaniu taką osobę (współmałżonka, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, teściów, pasierbów, rodziców, rodzeństwo, ojczyma, macochę, zięciów, synowe), gdy dochód osoby niepełnosprawnej nie przekroczył nie przekracza dwunastokrotności kwoty renty socjalnej określonej w ustawie z dnia 27 czerwca 2003 r.

 • O rencie socjalnej (tj. Dz.U. z 2020 r.
 • Poz.1300), w wysokości obowiązującej w grudniu roku podatkowego.
 • Co ważne do dochodów nie zalicza się alimentów na rzecz dzieci, o których mowa w art.6 ust.4.
 • Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w art.21 ust.1 pkt 100a), jednorazowego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów w 2020 r.

oraz zasiłku pielęgnacyjnego. Od 1 stycznia 2018 roku wydatki na auto może odliczyć każdy kto ma orzeczoną niepełnosprawność lub jego opiekun. Od tego czasu nie trzeba już wykazywać, że przejazdy były związane z przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne tak jak było to wcześniej. Ulga Rehabilitacyjna Na Samochód Jakie Dokumenty Źródło: shutterstock.com

Czy dwoje małżonków może odliczyć ulgę na samochód?

Czy dwoje małżonków może odliczyć ulgę na samochód? – W przypadku rozliczenia wspólnego, gdy niepełnosprawnych jest dwoje małżonków i są oni współwłaścicielami samochodu – każdy ma “swój” limit 2.280 zł. Jeśli niepełnosprawni małżonkowie rozliczają się razem, a właścicielem wpisanym w polisę jest tylko jeden z małżonków – to wciąż każdy może maksymalnie odliczyć po 2.280 zł, takie prawo daje wspólnota majątkowa.

 • Ponieważ majątek objęty wspólnotą majątkową przynależy do obojga małżonków na równych zasadach, oznacza to, że samochód należy do majątku wspólnego, a więc oboje małżonkowie są współwłaścicielami samochodu.
 • Jeśli jeden małżonek jest niepełnosprawny i małżonkowie rozliczają się wspólnie – to odliczyć ulgę może osoba z niepełnosprawnością, która jest właścicielem lub współwłaścicielem samochodu.

Jeśli osoba z niepełnosprawnością jest na utrzymaniu drugiej osoby, wtedy osoba utrzymująca może odliczyć ulgę. Przykład 1. Pani Anna i pan Marek są małżeństwem. Pani Anna jest osobą niepełnosprawną. Małżonkowie rozliczają się razem oraz posiadają samochód, W polisie jako właściciel przypisany jest pan Marek.

Kto może odliczyć wydatki z tytułu używania samochodu? Ulgę na samochód może odliczyć pani Anna, gdyż to ona ma orzeczenie o niepełnosprawności. Skoro małżonkowie rozliczają się wspólnie, tzn. że istnieje między nimi wspólnota majątkowa, samochód należy do majątku wspólnego, czyli oboje małżonków jest współwłaścicielami.

Natomiast jeśli dochody pani Anny nie przekroczyły w roku ubiegłym 12.357,60 zł, to ulgę samochodową może odliczyć pan Marek jako osoba mająca na utrzymaniu osobę niepełnosprawną oraz pani Anna jako osoba niepełnosprawna. Każdy z małżonków może odliczyć maksymalnie po 2.280 zł.

Ile można odliczyć za używanie samochodu?

Jak odliczyć ulgę rehabilitacyjną na samochód? – Koszty poniesione na samochód zalicza się do kategorii wydatków limitowanych. Z tego powodu można odliczyć maksymalnie kwotę 2 280 00 zł, natomiast wystarczy złożyć tylko oświadczenie o poniesionych wydatkach.

Co wchodzi w skład ulgi rehabilitacyjnej?

Cel rehabilitacji – Ulga rehabilitacyjna przysługuje na realizację dwóch celów:

 • rehabilitację (sprzęt, leki),
 • ułatwianie wykonywania czynności życiowych (sprzęt zarówno ortopedyczno-medyczny, jak i przystosowujący.

UWAGA Prawidłowe określenie, czy dany wydatek spełnia powyższy cel jest elementem bardzo często kwestionowanym przez organy podatkowe. Zatem sprzęt musi zawsze spełniać poniżej wskazane warunki związane z przeznaczeniem. Celami, które uprawniają do ulgi są wydatki na:

 • adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności;
 • przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności;
 • zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego;
 • zakup wydawnictw i materiałów (pomocy) szkoleniowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności;
 • odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym;
 • odpłatność za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, za pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-leczniczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne;
 • opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa, w kwocie nieprzekraczającej w roku podatkowym 2.280 zł;
 • utrzymanie psa przewodnika – w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty określonej w pkt 7;
 • opiekę pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa;
 • opłacenie tłumacza języka migowego;
 • kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25 roku życia;
 • leki – w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo);
 • odpłatny, konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne:
You might be interested:  Jak Kupić Samochód W Niemczech Od Osoby Prywatnej?

a) osoby niepełnosprawnej – karetką transportu sanitarnego, b) osoby niepełnosprawnej, zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa, oraz dzieci niepełnosprawnych do lat 16 – również innymi środkami transportu niż wymienione w lit. a; używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne – w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł;

odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem:

a) na turnusie rehabilitacyjnym, b) w zakładach, o których mowa w pkt 6, c) na koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży, o których mowa w pkt 11.

Na kogo faktura Przy uldze rehabilitacyjnej?

Na kogo powinna być wystawiona faktura, która dokumentuje poniesione wydatki – na niepełnosprawne dziecko, czy też na rodzica, który dokonuje odliczenia ulgi rehabilitacyjnej? Faktura może być wystawiona na dziecko niepełnosprawne lub na rodzica, który utrzymuje dziecko niepełnosprawne.

Gdzie w PIT wpisać ulgę na samochód?

Odliczenia związane z ulgą rehabilitacyjną dokonuje się w zeznaniu podatkowym PIT-36, PIT-37 lub PIT-28. Należy pamiętać, że konieczne jest dołączenie formularza PIT/O, który będzie zawierał informacje o odliczeniach.

Czy prywatne wizyty u lekarza można odliczyć od podatku?

Odliczyć wydatek poniesiony w związku z konsultacją onkologiczną? Koszty odpłatnych konsultacji medycznych (lekarskich) nie kwalifikują się do wydatków na cele rehabilitacyjne i nie podlegają odliczeniu w ramach ulgi rehabilitacyjnej.

Gdzie w PIT 0 wpisać ulgę rehabilitacyjna?

Gdzie odliczyć ulgę rehabilitacyjną? – Przysługującą ulgę możemy odliczyć w PIT-O, gdy wypełniamy PIT-37, PIT-36 lub PIT-28. Odpowiednią, wyliczoną z uwzględnieniem limitu, kwotę wpisujemy w poz.25 oraz 26 PIT-O (wg numeracji dla PIT obowiązujących w danym roku). Spec. ds. Rachunkowości i Finansów

Co nowego dla niepełnosprawnych w 2022?

Większe nakłady na asystentów osobistych osób niepełnosprawnych. Wzrosły również nakłady na wsparcie asystentów osobistych osób z niepełnosprawnościami do 610 mln zł. Wysokość wsparcia dla samorządów biorących udział w tym programie wynosi blisko 510 mln zł.

Czy osoba niepełnosprawną ma zniżki na ubezpieczenie samochodu?

Samochody dla osób niepełnosprawnych wymagają wyjątkowych nakładów zarówno na etapie zakupu jak i późniejszego utrzymania, ponieważ wyposażone są niejednokrotnie np. w platformy hydrauliczne, które są przeglądane raz do roku przez Urząd Dozoru Technicznego.

 • Ubezpieczenie samochodu do przewozu specjalnego, a do takich zaliczyć trzeba busiki i samochody osób niepełnosprawnych, często są obwarowane dodatkowymi wymogami w serwisowaniu i przeglądach.
 • Dlatego tak ważnym jest, aby wykorzystać wszystkie możliwe zniżki OC dla niepełnosprawnych, jakie tylko są dostępne.

Jeśli chodzi o ubezpieczenie OC dla właścicieli samochodów, niestety nie ma ustawowych przepisów nakazujących odgórnie sprzedaż ubezpieczenia samochodu osobie niepełnosprawnej z konkretnymi upustami. Ubezpieczyciel przed wyliczeniem konkretnej stawki zawsze sprawdza te same informacje – od stanu technicznego, przebiegu i roku produkcji samochodu, przez informacje o samym kierowcy, na orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności kończąc.

 1. Wszystkie one razem służą do oceny przez ubezpieczyciela realnego ryzyka, jakim jest podróżowanie pojazdem przez konkretnego klienta.
 2. Ubezpieczenie OC dla osoby niepełnosprawnej można jednak znaleźć w atrakcyjnej cenie, jeśli tylko skorzysta się z porównywarki Kioskpolis.pl.
 3. Porównywarka OC AC umożliwia szybkie sprawdzenie wszystkich ofert czołowych ubezpieczycieli działających na polskim rynku.

Dzięki algorytmowi porównywarka błyskawicznie znajdzie najtańsze oferty z zakresu obowiązkowego OC, a także opcjonalnego Auto Casco i szeregu innych produktów ubezpieczeniowych. Najbardziej opłacalne będzie kupienie kilku polis jednocześnie, gdyż w ten sposób można uzyskać atrakcyjne zniżki, więc cena jednostkowa polisy będzie dużo mniejsza, niż jej regularna cena.

 • Sprawdzając wszystkie oferty na rynku, można kupić OC samochodu osoby niepełnosprawnej nawet kilkadziesiąt procent taniej.
 • W przypadku osoby niepełnosprawnej będącej jednocześnie kierowcą, problemem może być sprawne kierowanie pojazdem nawet jeśli ten został w pełni przystosowany do ograniczeń konkretnego kierowcy.

Dlatego nie wszyscy ubezpieczyciele na rynku zdecydowali się na potraktowanie osób z orzeczoną niepełnosprawnością w jakikolwiek uprzywilejowany finansowo sposób. Są jednak na rynku pojedyncze firmy ubezpieczeniowe, które proponują zniżki oc dla niepełnosprawnych.

Czy można rozliczyć ulgę rehabilitacyjna wstecz?

Ulga rehabilitacyjna – jak skorzystać za poprzednie lata Kto nie odliczył w poprzednich latach wydatku na cele rehabilitacyjne, może zrobić to teraz – wynika z najnowszej interpretacji Krajowej Informacji Skarbowej. Taką odpowiedź uzyskał podatnik, który w grudniu 2015 r.

Kupił potrzebny mu sprzęt – dużą matę turmalinową za blisko 5 tys. zł. To urządzenie termiczne masujące o właściwościach magnetycznych, którego stosowanie zlecił lekarz. Wnioskodawca wykorzystuje je w domowej rehabilitacji reumatoidalnego zapalenia stawów oraz kręgosłupa. Nie odliczył jednak zakupu w PIT za 2015 r., bo certyfikat potwierdzający właściwości rehabilitacyjne maty dostał od producenta już po okresie rozliczeniowym.

Mężczyzna podał, że ma orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ze stycznia 2013 r. Pytał, czy może teraz odliczyć wydatek. Odpowiedź skarbówki jest pozytywna. Dyrektor KIS przypomniał, że wydatki na cele rehabilitacyjne mogą być odliczone jedynie w tym roku podatkowym, w którym zostały poniesione.

You might be interested:  Jaki Pit Do Opłacenia Podatku Za Samochód?

Jednak wnioskodawcy przysługuje prawo do korekty uprzednio złożonego zeznania podatkowego, w którym nie skorzystał z odpisu. Warunkiem jest posiadanie prawa do odliczenia. Właściwym do stwierdzenia, czy dany sprzęt jest niezbędny w rehabilitacji podatnika, jest w szczególności lekarz specjalista. Może potwierdzić to np.

w zaświadczeniu. – Jeśli sprzęt jest niezbędny w rehabilitacji, to wydatek poniesiony w 2015 r. może zostać odliczony od dochodu w zeznaniu rocznym za 2015 r. poprzez złożenie korekty zeznania – uznał dyrektor KIS. ©? Numer interpretacji: 0111-KDIB2-3.4011.301.2017.2.KK : Ulga rehabilitacyjna – jak skorzystać za poprzednie lata

Gdzie w PIT 0 wpisać ulgę rehabilitacyjna?

Gdzie odliczyć ulgę rehabilitacyjną? – Przysługującą ulgę możemy odliczyć w PIT-O, gdy wypełniamy PIT-37, PIT-36 lub PIT-28. Odpowiednią, wyliczoną z uwzględnieniem limitu, kwotę wpisujemy w poz.25 oraz 26 PIT-O (wg numeracji dla PIT obowiązujących w danym roku). Spec. ds. Rachunkowości i Finansów

Czy można odliczyć od podatku prywatne leczenie?

Dobre zdrowie to wartość nadrzędna i bezcenna. Im dłużej można się nim cieszyć, tym lepiej. Niestety zdarza się, że choroba atakuje z zaskoczenia i potrzebny jest nierzadko długotrwały i kosztowny proces leczenia. Na całe szczęście odprowadzane regularnie składki zdrowotne zapewniają bezpłatną opiekę lekarską i dostęp do zabiegów bardzo często ratujących zdrowie i życie.

Niektóre z nich można odpisać od podatku. Zdarza się jednak, że pacjent po zakończeniu leczenia wymaga także długotrwałej rehabilitacji, bo tylko dzięki niej może odzyskać pełną sprawność fizyczną. Może również wymagać stałej rehabilitacji przykładowo ze względu na nieuleczalny wymiar choroby czy też duży stopień niepełnosprawności.

Koszty z nią związane, przy uregulowanej sytuacji opłacanych składek zdrowotnych, pokrywa Skarb Państwa, Pacjenci mogą natomiast odpisać od dochodu dodatkowe wydatki poniesione na rehabilitację, które nie zostały sfinansowane m. in. przez Narodowy Fundusz Zdrowia czy też Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, lub zostały częściowo dofinansowane.

W przypadku częściowego dofinansowania wydatków z tych funduszy, odliczeniu od dochodu podlega różnica pomiędzy poniesionymi wydatkami a kwotą dofinansowania. „Koszty leczenia, które można odpisać od dochodu” Wydatki, które podlegają odliczeniu od dochodów, reguluje ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r.

Wydatki te muszą być poniesione na cele rehabilitacyjne, jak również muszą być związane z czynnościami usprawniającymi życie codzienne osób niepełnosprawnych, Są to m.in. wydatki związane z pobytem w różnego rodzaju zakładach rehabilitacyjnych, zakładach uzdrowiskowych, odpłatności za zabiegi rehabilitacyjne, zakupem i naprawą indywidualnego sprzętu rehabilitacyjnego, wydatki poniesione na przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb osoby niepełnosprawnej i wiele innych.

Możliwość odliczenia od dochodu kosztów leczenia osoby niepełnosprawnej mają zarówno osoby niepełnosprawne jak również ich opiekunowie, którzy je utrzymują i zajmują się nimi. Istnieje także możliwość odpisania od dochodu wydatków na zakup lekarstw, potwierdzonych zaświadczeniem lekarskim o konieczności ich przyjmowania stale lub czasowo.

W tym przypadku odliczeniu podlegają wydatki w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy wydatkami faktycznie poniesionymi w danym miesiącu a kwotą 100 zł. Zbieranie paragonów fiskalnych – to się opłaca! Z różnych przyczyn czasami pacjenci wybierają prywatny gabinet specjalistyczny, w którym podejmują leczenie.

 1. W takim przypadku niestety koszty leczenia nie mogą być odliczone od dochodu.
 2. Ażdy lekarz specjalista, w tym również lekarz stomatolog prowadzący prywatną praktykę i rozliczający się z wykonanej usługi bezpośrednio z pacjentem, zobowiązany jest do posiadania w gabinecie kasy fiskalnej,
 3. Uczciwa postawa, którą jest rejestrowanie sprzedaży produktów/usług na kasie fiskalnej, niesie za sobą wiele korzyści.

Podstawową zaletą wynikającą z tego postępowania są wpływy do budżetu państwa, W ten sposób zachowana zostaje również „zdrowa” konkurencja na rynku. A ponadto rozwiązanie to niesie za sobą bezpośrednie korzyści dla pacjentów, bowiem 1 października 2015 r.

 1. Ruszyła Narodowa Loteria Paragonowa Ministerstwa Finansów,
 2. Ażdego miesiąca do wygrania są cenne nagrody w postaci samochodów Opel Astra, a także notebooki Lenovo ThinkPad i tablety iPad Air 2.
 3. Zasady Narodowej Loterii Paragonowej” Aby wziąć udział w loterii, wystarczy zarejestrować paragon fiskalny o wartości co najmniej 10 zł,

Można to uczynić na specjalnej stronie internetowej loteriaparagonowa.gov.pl. Wystarczy uzupełnić swoje dane i czekać na szczęśliwe losowanie. Im więcej zrejestrowanych paragonów, tym większa szansa na wygraną! Trzeba tylko pamiętać, aby paragon z danego miesiąca zarejestrować przed jego końcem.

Ważna akcja społeczna” Narodową Loterię Paragonową można określić mianem niezwykle ważnej akcji społecznej, Zabierając paragon fiskalny z gabinetu lekarskiego, bądź też każdego innego miejsca, w którym wyświadczona została usługa, wpieramy uczciwych przedsiębiorców, prezentujemy postawę obywatelską dbając o nasze wspólne dobro, jakim jest państwo, a przy okazji kontrolujemy swoje wydatki.

Zbieranie paragonów naprawdę się opłaca i jest pierwszym krokiem do zapanowania nad domowym budżetem.

Co nowego dla niepełnosprawnych w 2022?

Większe nakłady na asystentów osobistych osób niepełnosprawnych. Wzrosły również nakłady na wsparcie asystentów osobistych osób z niepełnosprawnościami do 610 mln zł. Wysokość wsparcia dla samorządów biorących udział w tym programie wynosi blisko 510 mln zł.

Kto może odliczyć paliwo od podatku?

Jak odliczyć paliwo od podatku dochodowego? – Aby móc odliczyć taką kwotę od dochodu, trzeba spełnić trzy następujące warunki:

pracownik musi być zatrudniony na umowę o pracę;pracownik nie może pobierać dodatku za rozłąkę;osoba pragnąca skorzystać z odliczenia musi złożyć oświadczenie o stosowaniu podwyższonych kosztów uzyskania przychodów.

Related Post